55+ Steek Uw licht op (33:2) juni 2017 – Tekst

55+ Steek Uw licht op
Jaargang 33 nummer 2 – juni 2017


Van de voorzitter
Met genoegen blik ik terug op de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2017.
De vergadering verliep met veertig belangstellenden in een uitstekende sfeer. Direct na de vergadering werd historisch beeldmateriaal vertoond door Ton Pepping en Jeroen Bohlken. De film gaf heel veel beelden van herkenning weer. Mocht u thuis nog oude films hebben, dan is Ton Pepping daar zeer in geïnteresseerd. Ook als u Facebook heeft, kunt u veel van zijn foto’s en films terugzien. Aansluitend hebben wij met een groep leden genoten van een uitstekende, door Frits Banacchio, verzorgde maaltijd. Deze werd zeer gewaardeerd.

Leuk voor het bestuur was het ook te horen hoe de nieuwe opzet van de periodiek in de smaak is gevallen. We hopen op de ingeslagen weg door te gaan. Heeft u iets voor het Periodiek te melden, of wilt u zelf een artikel schrijven, meldt u zich gerust. Graag zien wij dat de leden een actieve inbreng hebben.

Helaas hebben Frans Snelderwaard en Cor van Mourik besloten per 1 januari 2018 te stoppen met hun werkzaamheden voor de commissie Bouwen & Wonen. Frans en Cor willen de opvolgers graag inwerken. Ook kunt u uiteraard bij hen informatie krijgen over het tijdsbeslag. Schroomt u niet om hen te bellen als u belangstelling heeft. Graag bedank ik nu al vast Frans en Cor voor hun werkzaamheden.

25 juni gaat de OBV weer meedoen aan de (auto)fietstocht langs de acht kernen van de gemeente De Ronde Venen. De Lions en de Rabobank, die deze tocht sponseren, nodigen u hiervoor van harte uit, evenals vorig jaar. Verder op in deze Periodiek leest u hier meer over.

Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor de PC-cursus. Mogelijk dat we in de toekomst de mogelijkheid om u verder te bekwamen in de computerwereld nog eens aanbieden. De tijd zal het leren.

Voor degenen die met vakantie gaan: heel veel plezier, doe voorzichtig en kom behouden weer terug.
Voor de thuisblijvers: Abcoude en Baambrugge met omgeving zijn ook prachtig!
Dick Kok
Voorzitter


Van de redactie
Dit periodiek is samengesteld door het redactie duo Elly van Luijn-Reinier Bloemer. Als het Elly goed bevalt, neemt zij binnenkort de redactie van Reinier over. Voorlopig zal Elly worden ingewerkt door Reinier. Als Elly de redactie overneemt zou het plezierig zijn om dit samen met een ander creatief OBV lid te doen. Wie neemt deze leuke uitdaging aan? Mocht u geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten via mail of telefoon. Of als u een van ons in het dorp ziet lopen, mocht u ons via deze foto herkennen.

De redactie is verguld met de vele positieve reacties over de nieuwe vorm en opmaak van 55+ Steek uw licht op. Wij danken de leden voor deze leuke reacties.
Speciale aandacht verdient de financiële verslaglegging. Dit verslag kon niet in het vorige nummer van 55+ Steek uw licht op geplaatst worden. Nu wel, inclusief de décharge verklaring. Mocht u er nog vragen over hebben, mail die dan naar secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl.
De redactie


Verslag van de Algemene Leden Vergadering 2017
Op Vrijdag 21 april 2017 is in het Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge de jaarlijkse ALV gehouden. Hieronder het verslag van de vergadering. Dit verslag moet in de ALV van 2018 door de leden goedgekeurd worden. De datum voor de ALV 2018 is bij het ter perse gaan van dit periodiek nog niet bekend.

Opening en mededelingen
Voorzitter Dick Kok opent de vergadering om 15.30 uur. Hij geeft de presentielijst door en verzoekt de aanwezigen deze in te vullen en door te geven.
Aanwezig van bestuur: Dick Kok (vz), Jan Dulfer, Jan Popping.
Aanwezige leden: veertig personen
Er zijn afmeldingen ontvangen van : Margaret Root, Sonja v/d Donk, Tom en Irma v/d Berg, Sanne Meijer, Rie Wassink, Ina de Graaf, Ria Sibbing(komt later).

Dick toont twee exemplaren van “55+ Steek uw licht op”; één van december 2016, in het oude format, en één van april 2017 in het nieuwe format. Dankzij de inspanning van Linda Moen en Reinier Bloemer is het een degelijk en mooi blad geworden. Er zijn verscheidene complimenten door de leden naar het bestuur gemaild, waarvan Dick er twee voorleest.

Dankzij de medewerking van de gemeente aan een ledenwerfactie heeft de OBV er 70 nieuwe leden bij. De gemeente heeft een brief naar alle 55+ ers verstuurd, met als bijlage een wervingsbrief van de OBV. Hierdoor zijn alle potentiele leden benaderd, zonder dat de OBV over de adressen beschikt. Dit moet zo in het kader van de wet op de privacy. De gemeente heeft toegezegd dit ieder jaar te doen aan de verhuisde personen boven de 55 jaar.

Jan Popping heeft ook een ledenwerfactie gehouden, waar de bezorgers van het periodiek aan mee werkten. Tympaan-de Baat ondersteunt deze actie door de benaderde personen na te bellen.

Het aantal leden van de OBV dat in het afgelopen jaar mee deed aan de LIONS-Rabo fietstocht was aanleiding voor de Rabo om de vereniging € 500 te schenken. Het bestuur zoekt leden die dit jaar mee willen werken aan het organiseren van deelname van OBV aan de LIONS-Rabo fietstocht van 2017.

Andere georganiseerde activiteiten waren: -de Sinterklaas middag , met echte Sinterklaas en pieten, een accordeonist en ca. veertig deelnemers, -een leuke avond met een drankje en een eenvoudige maaltijd voor de ondersteuners van het bestuur, inclusief de bezorgers.

Ook werkte de OBV mee aan een diner voor 10 oudere/alleenstaande mensen, en een paasevenementje van de Ichthusschool.

Voor de komende periode (in mei al) wordt er een PC-training georganiseerd.

Bij de meeste evenementen moeten externen ingehuurd worden omdat er te weinig vrijwilligers meewerken. Dit brengt meer kosten met zich mee dan wanneer er wel eigen leden zouden meehelpen.

Er wordt een oproep gedaan aan de leden om mee te werken aan de automatische incasso van de contributie. De banken stoppen per 2018 met de accept giro’s, het systeem waar de OBV tot nu toe gebruik van maakte. Een alternatief zou zijn om facturen voor de contributie te gaan versturen, wat duurder is en veel meer tijd vraagt van het bestuur. De penningmeester heeft al machtigingsformulieren, die deze middag ingevuld achter gelaten kunnen worden.

De OBV is verheugd met de nieuwe serre in het Dorpshuis, die o.a. gebruikt zal gaan worden voor de wekelijkse Buurtkamer.

De OBV heeft goede contacten met de gemeente en de welzijnsorganisatie Tympaan-de Baat. Met de PCOB wordt samen gewerkt om elkaar wederzijds te versterken. Dit gebeurt o.a. bij de gezamenlijke bloemlegging voor de dodenherdenking op 4 mei a.s.

De leden van de commissie Bouwen&Wonen, Frans Snelderwaard en Cor van Mourik, leggen per eind 2017 hun functie neer. Welke leden kunnen deze commissie na hen gaan bemensen? Zij zullen het niet echt druk krijgen, want er liggen niet veel nieuwe bouwprojecten in het verschiet.

Ook Reinier Bloemer wil stoppen, met het samenstellen van ons periodiek. Hij biedt aan om tijd te steken in de overdracht aan de nieuwe redacteur(s).

Verder is er verbreding van het bestuur nodig. Bijvoorbeeld: de functie van secretaris is nu vacant; de voorzitter neemt dit voorlopig waar.

Vaststelling verslag algemene ledenvergadering van 15 april 2016
Henk Paanen vraagt wat ‘stemgerechtigde leden’ precies zijn, en stelt voor de statuten en het huishoudelijk regelement op de website te plaatsen. Het bestuur zegt toe dit verzoek te honereren.
Het verslag wordt vastgesteld.

Vaststelling sociaal jaarverslag 2016
Er zijn geen vragen. Het verslag wordt vastgesteld.

Vaststelling financieel jaarverslag 2016, begroting 2017
Het financieel jaarverslag staat op de website. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

Verslag kascontrolecommissie
De penningmeester licht toe dat de overdracht van de vorige aan de huidige penningmeester veel tijd heeft gevergd. Daardoor was het financieel jaarverslag niet tijdig klaar voor de controle door de ‘kas controle commissie’. Het financieel jaarverslag wordt nog niet goedgekeurd. Het verslag van de commissie zal in het volgende periodiek, van juni, worden geplaatst.

Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
Theo Kemme controleerde voor het tweede keer en stapt nu uit de commissie. Suzanne Bakker controleerde voor de eerste keer, maar blijft voor het komende jaar in de commissie. Aafke Kegel was reserve en treedt nu aan voor de eerste keer. Als reserve lid meldt zich Cor Burggraaf.

Benoeming bestuursleden
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Dat is jammer want het bestuur moet uitgebreid worden. Omdat er geen secretaris is neemt de voorzitter tijdelijk de taak van de secretaris op zich. Er is één kandidaat bestuurslid die al meevergadert om de sfeer te proeven.

Ook de commissie Bouwen&Wonen moet voor eind dit jaar herbemensd worden, evenals de redacteur van “55+ STEEK UW LICHT OP”.

Rondvraag
Henk Paanen vraagt of de OBV kan zorgen dat de gehandicapten bij de dodenherdenking op 4 mei een plek met uitzicht kunnen krijgen. De voorzitter gaat proberen dit samen met het Gehandicaptenplatform De Ronde Venen voor de komende 4 mei op te lossen. Bert van Walbeek meldt dat de Oranje Vereniging bij de dodenherdenking de C.P.v.d Leestraat altijd probeert autovrij te houden; daar zouden scootmobielen en rollators vooraan kunnen staan.

Bert van Walbeek vraagt of het jaarlijkse zomer-uitje voortaan weer zoals vroeger door de weeks kan in plaats van op zondag, zoals in 2016 en zoals weer te plannen voor 2017. Jan Popping, de organisator van dit uitje, antwoordt het in overweging te nemen maar heeft de ervaring dat er tegenwoordig ook door de week moeilijk vrijwillige chafffeurs te vinden zijn. Een combinatie van dit uitje met de LIONS-Rabo fietstocht (op een zondag) is daardoor gemakkelijker te organiseren. Hij zal de mogelijkheden bekijken.

Ed van Diest wil van de gelegenheid gebruik maken om samen met Bert van Walbeek toe te lichten waar de commissie Verkeer&Vervoer mee bezig is:

Voor Abcoude:
– buslijn 126; het nieuwe voetpad, de verlichting en halverwege een bank,
– het muurtje bij ‘De Wakende Haan’; beter toegankelijk maken van het trottoir,
– Amsterdamse Straatweg, uitrit van ‘De Lage Wal”; verduidelijken van de situatie,
– Meerlandenweg; plaatsing van matrixbord dat de gereden snelheid (die meestal te hoog is) aangeeft,
– Van Doornplein; aanpassing verkeerscirculatie,
– Pauw in ’t Groen; aanpakken vrachtverkeer,
– Derde Brug, wandelpad ZW kant; voorkomen gevaarlijk gebruik door fietsers,
– Koot Supermarkt; zebra’s, zitbank en pijl-markering op de weg,

Voor Baambrugge:
– Rijksstraatweg; snelheidsvertragende drempels,
– Dorpsbrug; verbreden brug en aanpassen kruispunt,
– Brugstraat; herinrichting naar ‘shared space’,
– toegankelijkheidsschouw; in overleg met de gemeente.

Ben Verbeeten vraagt of bij Pauw in ’t Groen de plantenbakkken beter gemarkeerd kunnen worden. ’s Avonds zijn deze slecht zichtbaar voor fietsers. De commissie pakt dat op.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

De leden worden uitgenodigd om na de pauze om 16.30 uur de film over Abcoude en Baambrugge te bekijken. Deze film is een compilatie van oude films, ter beschikking gesteld door particulieren uit Abcoude en Baambrugge, over het dagelijks leven alhier van weleer.

De bijeenkomst werd afgesloten, net als vorig jaar, met een eenvoudige doch smakelijke maaltijd, verzorgd door Frits Benacchio. Er waren veertig leden die hiervan graag gebruik maakten.

Financieel jaarverslag 2016
Bij het verschijnen van het vorige periodiek was het financieel verslag over het jaar 2016 nog niet klaar. Nog vóór de ALV is het wel op de OBV website geplaatst. Tijdens de ALV op vrijdag 21 april kon de kas controle commissie nog geen décharge verlenen; zij heeft onvoldoende de tijd gekregen voor een controle.

De controle heeft inmiddels plaatsgevonden en het financieel verslag is goedgekeurd. De brief met de décharge van de kas controle commissie is achter het financieel jaarverslag in dit nummer van 55+ Steek uw licht opgenomen.

Financieel jaarverslag 2016

Balans

Activa

31-12-2015 31-12-2016
Kantoorapparatuur 5,00 5,00
Bankrente 0,00 112,26
Vorderingen 220,07 1.340,00
Spaarrekeningen 24.547,62 14.102,42
Liquide middelen 1.403,49 7.059,99
Totaal: 26.176,18 22.619,67
Passiva
Vermogen 20.398,18 17.235,37
Crediteuren 250,00 179,30
Transitoria 5.528,00 5.205,00
Totaal: 26.176,18 22.619,67

 

Staat van lasten en baten

Begroting
2015 2016 2017
Lasten
Kosten periodiek 5.714,16 6.098,95 8.000,00
Ledenvergadering/thema 321,15 1.296,95 1.400,00
Publiciteit/werving 67,10 200,00 500,00
Bestuurskosten 1.381,24 2.795,31 3.000,00
Commissie activiteiten 1.094,48 1.520,70 2.110,00
Kosten inning contributie 395,60 495,60 500,00
Algemene kosten 200,00 50,00 50.00
Bank en rentekosten 481,06 494,56 750.00
Sponsoring 250,00 250,00 250.00
Afschrijvingen 0,00 0.00 0,00
Totaal: 9.904,79 13.202,07 16.560,00

Baten

Netto contributies 7.178,00 8.087,00 10.500,00
Advertentie opbrengst 1.615,00 1.340,00 1.340,00
Rente 242,59 112,26 705,00
Giften 25,36 500,00 0,00
Totaal: 9.060,95 10.039,26 12.545,00
Nadelig saldo: 843,84 3.162,81 4.015,00

Toelichting op de Balans 2016
Activa
Kantoorapparatuur € 5,00
In 2007 is voor de ledenadministratie een nieuwe printer aangeschaft.
Deze is nu op de residuwaarde na geheel afgeschreven.

Vorderingen € 1.340,00
Als gevolg van de bestuurswisseling in 2016 zijn er in dat jaar geen nota’s verstuurd naar de adverteerders. Dit is nu in 2017 alsnog gedaan.

Spaarrekening € 14.102,42
Het spaartegoed is ondergebracht bij een internetspaarrekening van de ABN-AMRO Bank. Het bedrag is inclusief rente.

Liquide middelen € 7.059,99
De tegoeden op de betaalrekeningen bij ABN-AMRO (€ 1.378,13) en ING Bank (€ 5.681,86).

Passiva
Vermogen € 17.235,37
Het vermogen is afgenomen met het negatieve resultaat van 2016.

Transitoria € 5.205.00
Het betreft de vooruit ontvangen contributie voor 2017.

Toelichting op de lasten en baten (jaarrekening) 2016
Kosten Periodiek € 6.098,95
Het bedrag is inclusief kosten bezorging en porti voor de vier uitgaven en een ‘bewaar exemplaar’.

Leden vergadering/thema € 1.296,95
Het betreft de kosten van de algemene ledenvergadering en de kosten van de thema-bijeenkomst met Ria de Korte.
Publiciteit en werving € 200,00
Betreft de kosten van een website.

Bestuurskosten € 2.795,31 Vergaderkosten en algemene kosten bestuur, representatie dodenherdenking, verzending van brieven, administratie en bureaukosten alsmede bestuursborrel en afscheid van bestuursleden.
Daarnaast zijn hier de kosten verwerkt voor de maaltijd na afloop van de algemene ledenvergadering en de maaltijd die werd aangeboden aan de vrijwilligers in december als dank voor de vele werkzaamheden die zij voor de vereniging hebben verricht.
Commissie activiteiten € 1.520,70
Dit betreft de kosten van de organisatie van de autotocht voor OBV leden in juni in samenwerking met de RABO bank en de LIONS, en de kosten van de Sint Nicolaas viering.
activiteiten.

Kosten inning contributie € 495,60.
Kosten acceptgirokaarten en enveloppen, alsmede portikosten.

Algemene kosten € 50,00
Aanschaf van drie blauwe OBV postbussen.

Bank en rentekosten € 494,56
De kosten van zowel ABN-AMRO als ING-Bank.

Sponsoring € 250,00. betreft sponsoring van Stichting Kloppend Hart Abcoude Baambrugge.
Toelichting op de begroting
Lasten
Kosten periodiek € 8.000,00
Het periodiek zal in 2017 vier maal verschijnen benevens een informatie uitgave. Gewerkt wordt aan een nieuwe vormgeving, meer passend in deze tijd.
Ledenvergadering/thema €1.400,00
Dit jaar zal de jaarvergadering plaats vinden in Baambrugge. Ter afsluiting, is er een bescheiden diner.

Publiciteit/werving € 500,00
Ook dit jaar zijn wij bezig nieuwe leden te werven en wordt de website verder uitgebreid.

Bestuurskosten € 3.000,00
Hieronder vallen behalve vergaderkosten ook het organiseren van themabijeenkomsten. De ledenvergadering en de bijeenkomst met de vrijwilligers worden afgesloten met een bescheiden maaltijd. Het is in 2016 zo goed bevallen, dat wij hiermee willen doorgaan.

Commissie activiteiten € 2.110,00
De commissies zijn actief in het onderhouden van contacten met meerder instanties die van belang zijn voor het welzijn van de leden en het organiseren van activiteiten voor onze leden.

Baten
Contributies € 10.500,00
Op de ledenvergadering in 2016 is besloten de contributies te verhogen tot € 10 voor alleenstaanden en € 15 voor echtparen.
Daarmee kunnen wij het periodiek aantrekkelijker maken en meer activiteiten ontwikkelen in het belang van de leden. De nieuwe financiële situatie zal goed in het oog gehouden moeten worden om een negatief resultaat in 2017 te voorkomen.

Overgang van acceptgiro naar incasso
U weet dat de OBV voor de contributie betalingen werkt aan de overgang naar incasso. Dat moest omdat de banken met de acceptgiro’s willen gaan stoppen. Overigens liet Currence, de eigenaar van de acceptgiro, onlangs weten dat de plannen weer gewijzigd zijn. Currence heeft namelijk besloten de einddatum voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dit uitstel is tijdelijk. De OBV gaat hier niet op wachten, omdat incasso veel tijd voor zowel de penningmeester als de bezorgers scheelt.

Het machtigingsformulier treft u hiernaast aan. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier uit te knippen, in te vullen en in de blauwe OBV bus te deponeren

Jan Dulfer, penningmeester

INCASSO MACHTIGINGSFORMULIER
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de OBV om jaarlijks een incasso opdracht naar uw bank te sturen om de contributie van uw rekening af te schrijven . Als u het niet met deze afschrijving eens bent, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug (storneren) via uw elektronisch bankieren.

Onderstaande machtigt de OBV tot het jaarlijks incasseren van de contributie.

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IBAN nummer:
|N | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plaats en datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ten tijde van het opstellen van dit formulier bedroeg de contributie € 10,00 voor één lid per adres en € 15,00 voor twee leden per adres.
Dit formulier ingevuld en ondertekend deponeren in de blauwe OBV bussen; in Abcoude bij PLUS Koot of Albert Heijn; in Baambrugge bij de Troefmarkt.

KETTINGGESPREK MET TON PEPPING
Het stokje voor het kettinggesprek is overgedragen aan Ton Pepping, een echte Abcoudenaar, die niet alleen 68 jaar geleden is geboren in Abcoude maar ook in het dorp is opgegroeid. Het geboortehuis van Ton stond op de eerste plek net over het spoor Gein Noord en had de naam: Groot-Rome.
Ter voorbereiding van dit gesprek heeft Ton voor mij al wat op papier gezet. Dit is echter zo veel dat ik er een boek van zou kunnen schrijven. Hieruit blijkt wel dat we het hier over iemand hebben met een turbulent leven.

Op vijfjarige leeftijd verhuist het gezin Pepping met paard en wagen naar de Blomswaard. Moeder Pepping kwam uit Velden(nabij Venlo) en vader Pepping was een echte Abcoudenaar. Pa werkte eerst als schilder bij Gijsel en later werd hij postbode.

De Blomswaard was een buurt in ontwikkeling. Waar nu de speeltuin achter de Apotheek is, waren vroeger volkstuintjes. Deze lagen zo diep, dat de Raadhuislaan Achterdijk heette. De gemeente heeft het gat met zand gevuld en Abcoude had zijn eerste openbare speeltuin. Het terrein beschikte over een draaimolen en er kwam ook wel eens een acrobaat. Deze vertoonde allerlei kunsten in een hoge mast en na afloop werd er met de pet rondgegaan.
Tijdens vakantietijd werd een circus gebouwd. De opbrengst ging naar het Rode Kruis. De dekzeilen voor het circus kwamen van de Coöperatie. De benodigde steigerpalen voor de circustent kwamen van aannemer de Pijper, die zijn boot uitleende voor het vervoer.

Achter de Blomswaard werden de Werkspoorwoningen gebouwd. Hierdoor kwamen veel jonge gezinnen in de wijk te wonen. De klassen van de scholen werden groter.

Er waren in de jeugdjaren van Ton veel strenge winters. Er werd veel geschaatst en al vroeg was de liefde voor de Abcouder IJsclub snel geboren. De taken die de heer Holla uitoefende werden door Ton overgenomen. Dit resulteerde in een periode van 25 jaar penningmeesterschap. Nog steeds wordt door Tonhet materiaal onderhouden van de Abcouder IJsclub.

Niet onvermeld mag blijven zijn inzet voor de Vrijwillige Brandweer Abcoude. Eerst op jonge leeftijd als cadet, hetgeen nu jeugdbrandweer zou worden genoemd. Later als brandweerman. De heer Schuiveling was toen Commandant. Aangezien Ton vlakbij de nieuwe brandweerkazerne woonde, opende hij bij het gaan van de sirene alvast de deuren van de Kazerne.

Ton is een techneut. Door het intreden van het aardgas kwam hij bij Bakker Verwarming terecht. Hier leerde hij het vak van verwarmingsmonteur. Toch trok de Brandweer hem het meest. In 1970 solliciteerde hij in Amsterdam en na een zware selectieprocedure werd hij aangenomen. Dit werk heeft hij ruim 32 jaar gedaan. Uiteraard mooie dingen beleefd, maar ook onder moeilijke omstandigheden moeten werken.

Ook wilde Ton nog wel eens zijn mening ventileren in een ingezonden stukje in de VAR.
Ja, hij had zelfs een eigen verkeerscirculatieplan gemaakt. Veel daaruit is overgenomen.
Dit alles gaf hem ook de impuls samen met anderen een dorpspartij op te richten: de SVAB(Samen voor Abcoude en Baambrugge). De partij sloeg aan in Abcoude en Baambrugge en werd de grootste partij in het dorp.
Een drukke tijd voor Ton: raadslid, brandweerman en het verenigingsleven. Daarnaast heeft hij samen met zijn vrouw Lia een Tenten en Podiumverhuur opgebouwd. Toen de mogelijkheid kwam grond te kopen op de Hollandse Kade is daar onmiddellijk voor ingeschreven. Het bedrijf is samen met de buren in eigen beheer gebouwd.

Naast zijn eigen bedrijf geeft Ton onderdak aan Radio Rosa, de lokale omroep voor Abcoude en Baambrugge. Ook de tekenacademie is gevestigd in het pand. De Historische Kring, waar Ton ook bestuurslid van is, heeft inmiddels het depot van het Fort Abcoude overgeplaatst naar een vertrek in het pand van Ton. Ton benadrukt dat je zuinig moet zijn op de historie van onze dorpen.
Zelf heeft hij ook nog eens een reddingsplan gemaakt voor het Fort Abcoude.
Als laatste moet vermeld worden zijn inzet voor het Zwembad Abcoude. Met een onderhoudsploeg is het zwembad voor 450.000 gulden opgeknapt. Het bad dat toen al afgeschreven was door de gemeente, kon hierdoor onder aanvoering van Ton nog 20 jaar doordraaien.
Ten slotte laat Ton op facebook allerlei mooie plaatjes en filmpjes zien van Abcoude en Baambrugge in vroegere jaren.

Ton Pepping, een veelzijdig mens, waar we nog jaren van hopen te genieten.

Dick Kok

Verslag van de ‘Dag van de Zorgvrager’
Op 25 maart 2017 organiseerde de gemeenteraad van De Ronde Venen voor de derde keer de ‘Dag van de Zorgvrager’. Van de acht politieke partijen waren de raadsleden met de portefeuille Sociale Zaken vertegenwoordigd. Zij stellen zich toegankelijk op voor ons, als inwoners van de gemeente. Handig kan het zijn te weten welke gemeenteraadsleden met de lokale situatie goed bekend zijn, omdat ze Abcoude of Baambrugge wonen:

Dhr. Meindert Brunia, <href=”mailto:compliance@brunia.nl”>compliance@brunia.nl, 06-531.68029, D66
Mevr. Ria de Korte, <href=”mailto:riadekorte@solcon.nl”>riadekorte@solcon.nl , 06-303.41227, CDA
Dhr. Pieter Kroon, <href=”mailto:pieterkroon14@hotmail.com”>pieterkroon14@hotmail.com, 06-300.53457, PVDA/Groen Links/LokaalSociaal
Mevr. Yvonne Welter, <href=”mailto:yvonne@luppens.nl”>yvonne@luppens.nl, 06-505.81192, VVD

Het belangrijkste steunpunt op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiële diensten is (uiteraard) het (gratis) Servicepunt, waarin Tympaat-de Baat een hoofdrol speelt, naast de gemeente, woningcorporatie GroenWest en de Rabo. Er is onduidelijkheid over de toekomstige rol van GroenWest en de Rabo. Voor Abcoude en Baambrugge is het Servicepunt gevestigd in Abcoude, Kerkgaarde 5, 0297-587.600. In Abcoude elke werkdag geopend van 09.00-13.00 uur. Ook:href=”mailto:abcoude@servicepuntderondevenen.nl”>abcoude@servicepuntderondevenen.nl

Het Servicepunt behandelt alleen enkelvoudige vragen, bij complexe vragen verwijst zij door naar andere instanties zoals het Sociaal Team dat bestaat uit diverse zorgprofessionals. Als iemand bij u een uitgebreide ‘intake’ doet, het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’, dan is het altijd mogelijk een onafhankelijke persoon erbij te vragen. Voor deze gratis cliëntondersteuning kunt u desgewenst gebruik maken van Stichting MEE, 0900-633.6363, <href=”mailto:clientondersteuning@mee-ugv.nl”>clientondersteuning@mee-ugv.nl
Bij een zorgaanvraag kunnen zij u ook helpen bij de voorbereiding van een ‘keukentafelgesprek’ of het persoonsgebonden budget.

De meeste bezoekers bleken tevreden over de zorg en hulp, vooral van de wijkverpleegkundigen. Overigens zijn ons bij de OBV ook vrij weinig klachten van onze leden bekend.
Op de bijeenkomst werden formulieren verstrekt met de procedure voor de klachtenafhandeling (als u het niet eens bent met hoe u behandeld wordt door het Servicepunt, het Sociaal Team, de gemeente etc.) en voor bezwaren. Soms gaat het fout door de vele toegangspunten, (on)bereikbaarheid, het (on)volledig ‘uitvragen’ van wat precies de behoefte is en de (trage) beantwoording ervan. Aandachtspunten zijn ook: het bijhouden van alle cliëntgegevens (1 plan, 1 regisseur: de ‘casemanager’) zodat je niet het verhaal opnieuw hoeft te doen, flexibiliteit en eventueel een noodvoorziening bij spoedeisende gevallen.

Gewezen werd op het Participatieplatform Sociaal Domein dat gevraagde en ongevraagde adviezen geeft aan het college van B&W, wethouders en gemeenteraad over beleidsplannen in het Sociaal Domein: de WMO (huishoudelijke hulp en andere voorzieningen), de Participatiewet (inkomen en werk) en Jeugd. Deelnemers zijn vrijwilligers, niet in dienst van de gemeente en niet politiek gebonden. Elke tweede woensdag van de maand wordt er vergaderd van 19.30-21.30. De vergaderingen zijn openbaar en daarmee is dit een kans om je als betrokken burger te laten horen. participatieplatform@derondevenen.nl

Er valt nog wel meer te melden. Mocht u behoefte hebben aan het gehele verslag (van 8 pagina’s) dat de gemeente maakte, dan sturen we u dat graag toe.

Jan Popping

Het OBV Zomer-‘uitje’: op zondag 25 juni 2017
Als u dit leest is de voorbereiding van het traditionele ‘zomer-uitje’ in een vergevorderd stadium. Het evenement zal plaatsvinden op zondag 25 juni en we rekenen weer op minimaal 30 deelnemers/sters en vrijwillige chauffeurs met hun auto. Graag per omgaande uw aanmelding, voor zowel chaufferen als deelnemen.

Voor werkdagen is het niet eenvoudig om vrijwilligers te ‘regelen’; voor deze zondag hebben de eerste chauffeurs zich reeds aangemeld. Het evenement valt, ook dit jaar, samen met de Lions Rabo fietstocht in onze gemeente. Voor mensen die minder mobiel zijn mogen voor deze tocht ook andere vervoermiddelen worden ingezet, waar we ten behoeve van de deelnemers van de OBV graag gebruik van maken. Bovendien kwalificeren we ons, evenals vorig jaar, wellicht weer voor een bonus, die ten goede komt aan de verenigingsactiviteiten. Waar nodig zullen we de route wat aanpassen en uiteraard is er weer een aantrekkelijke lunchlocatie.

Het plan is om ook de ‘Diligence’ in te zetten. Dit is de ‘uitjes bus’ voor Abcoude en Baambrugge voor zelfstandig wonende ouderen en mindervaliden die zich zonder hulp moeilijk buitenshuis kunnen begeven. Zie elders voor wat meer informatie.

Hoe kunt u zich als passagier of als vrijwillige chauffeur opgeven?
In Abcoude, locatie Angstelborgh, Dorpszicht 22 op dinsdag 20 juni tussen 10.00 en 12.00 uur bij de OBV in de grote zaal. Of bij Susan Marx, mobiel 06-5465 7300
In Baambrugge bij mevrouw Henny van Schaik op dinsdag 20 juni tussen 10.00 en 12.00 uur, C.P. de Grootstraat 2, of telefoon 0294-291 674
We ontmoeten elkaar in de Angstelborgh met koffie/thee en gebak vanaf 10.00 uur. De starttijd wordt nog nader bepaald.

De kosten bedragen evenals vorig jaar € 15 per persoon, te voldoen bij inschrijving of voor de start. We denken zoals gezegd weer aan minimaal dertig mensen plus chauffeurs. Chauffeurs worden vrijgehouden van de kosten van inschrijving, versnaperingen en lunch. Of het allemaal weer gaat lukken is altijd afhankelijk van voldoende vrijwilligers en vervoer, dus onder voorbehoud.

Niet vergeten snel in te schrijven!
Naam, adres, telefoon. Als deelnemer/deelneemster (met eventueel rollator/rolstoel) of als chauffeur met auto.

Jan Dulfer en Susan Marx

Activiteiten voor senioren uit Abcoude/Baambrugge
De Baambrugse Buurtkamer, iedere dinsdagochtend vanaf 10.00 uur, kwam al diverse malen in het nieuws, recent weer door de opening van de prachtige serre. Maar hoe staat het met de Buurtkamerfunctie in Abcoude? Het lijkt nuttig om ook nog eens de vele welzijnsactiviteiten voor ouderen in Abcoude (trouwens ook bedoeld voor Baambruggers!) op te sommen. Het betreft hier de weekagenda, in principe geldt de kalender gedurende het hele jaar.

Welzijnsactiviteiten, en veel meer dan dat.
Locatie: Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude. Het Klanten Contact Centrum (KCC) is er bereikbaar onder 0294-283.302. Nadere informatie bij activiteitencoördinator Annemarie Keja, 0294-284.824.

Maandagochtend: 10.00-12.00 Handwerken. Vrije inloop, geen kosten.
Maandagmiddag: 14.00-16.00 Jeu des Boules of koersbal, geen kosten.
Maandagavond : 16.30 – 17.15 Line dance. Jaarcursus, kosten euro 124,- Aanmelden via mail <href=”mailto:ecr@spelensportdrv.nl”>ecr@spelensportdrv.nl

Dinsdagochtend: 09.00-09.45 MeerBewegen voor ouderen. Aanmelden: Spel & Sport de Ronde Venen, 0297- 2855 519 of ecr@spelensportdrv.nl
Dinsdagmiddag: 13.30-16.30 Bridgen. Aanmelden bij dhr. Ouwehand, 0294-281 939
Dinsdagavond: 18.00 Eettafel. Aanmelden tussen 10.00 en 12.00 bij het KCC, t/m de vrijdag in de voorafgaande week. Ook: multi culturele eettafel, elke vijfde dinsdag van de maand, kosten € 9,25.

Woensdagochtend: 10.30-13.00 Blijf Actief.
In september 2017 start de Filosofie kring weer. Tien lessen, kosten zijn € 85,-
Woensdagmiddag: 13.30-17.00 Biljart. Ook op andere doordeweekse dagen, vrije inloop.
Woensdagavond: 16.30-18.00 Taalkamer. Nederlands leren voor buitenlanders.

Donderdagochtend: 09.00-10.00 Ontbijtje van Koot. Kosten € 1,50 aanmelden niet nodig.
Donderdagochtend: 10.00-11.00 Wandelgroep. Aanmelden bij het KCC of Annemarie Keja.
Donderdagavond: 19.30-22.30 Klaverjassen. Aanmelden bij mevr. Haringa, 06-205.69256

Vrijdagmiddag: 10.00-12.00 Vrije inloop.
En vanaf 14.00-17.00 uur Biljart. Tevens ‘Rietjes Soos’ tot 19.00 uur.

Zaterdagochtend: 11.00 Koffie drinken. Vrije inloop.

Zondag: 12.00 Buurtkamer Abcoude, de zondag groep. Inloop, spelletjes, soep etc.

Voor aanmeldingen van de activiteiten (niet in de zomer) kunt u bellen of langs komen bij het Klanten Contact Centrum (KCC) van Tympaan de Baat, 0294-283 302

In Abcoude is ook nog een Repair Café,waar u kleinere spullen kunt (proberen) te laten repareren (bijv. uw mobiele telefoon, laptop of Ipad computer of huishoudelijk apparaat) op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00-12.30 uur. De locatie is Dorpszicht 22, Abcoude, 0294-284 824. Er zijn in principe geen kosten aan verbonden (behoudens onderdelen en in overleg); er is wel een fooienpot.

En dan is er nog de Diligence (‘uitjes bus’) voor zelfstandig wonende ouderen en minder validen in Abcoude en Baambrugge die zich zonder hulp niet of moeilijk buitenshuis kunnen begeven. De bus biedt plaats aan maximaal 7 personen en enkele (inklapbare) rollators/rolstoelen. De Diligence rijdt door de inzet van vrijwilligers, mede daardoor is de prijs laagdrempelig. Raadpleeg het mededelingenbord of internet voor de maandelijkse activiteitenagenda, of bel 0294-284 824.

Jan Popping

Een PC? maar wat kan ik er mee? Herkansing!
In het vorige periodiek stond de aankondiging van een PC evenement op 12 mei van 10.00-12.00 uur. Helaas hebben we deze bijeenkomst moeten ‘afblazen’ wegens te weinig aanmeldingen. Maar we zijn bereid opnieuw een poging te doen, mits voldoende animo. Hebt u interesse? Stop dan een briefje in de blauwe OBV brievenbus in de supermarkten Troefmarkt in Baambrugge, de AH of PLUS Koot in Abcoude.
Graag met: ‘PC bijeenkomst’ en uw naam, adres en telefoonnummer.

Of bel even met Klanten Contact Centrum op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00, telefoon 0297-760.260. Al u zich voor 12 mei reeds aanmeldde hoeft dat niet opnieuw.

In dit digitale tijdperk kunnen de meeste van onze lezers ook met een PC (of laptop, IPad) prima uit de voeten. We kennen zelfs een 99 jarige voor wie de Personal Computer weinig geheimen heeft. Tegelijk zijn er ook heel veel OBV-ers die de digitale stap nog niet hebben gezet. In onze ledenlijst ontbreekt bij 47% van de leden een e-mail adres (voor elektronische post).

De bijeenkomst is bedoeld om koudwatervrees van ‘digibeten’ te overwinnen. Het zal blijken dat je nooit te oud bent om te leren. Aan bod komen toepassingen die toch wel erg handig en nuttig zijn: elektronische post, zoeken op internet, elektronisch bankieren, ‘Appen’, ‘Skypen’, spelletjes doen etc. En u kunt er ook telefoonkosten mee besparen.
Om het extra aantrekkelijk te maken zal ook wat filmmateriaal over Abcoude/Baambrugge ‘uit de oude doos’ via de computer worden getoond. Arno Vyth en George Degen zullen u dit graag presenteren en demonstreren. Als vervoer een probleem is, meld dit dan. We gaan dan proberen dit voor u op te lossen. Deelname is gratis.

Jan Popping

Van de commissie Verkeer&Vervoer
De voortgang van de acties van deze commissie gedurende de laatste maanden is maar beperkt.
Voor lijn 126 is het bushokje bij de carpoolplaats winddicht gemaakt en een voetpad aangelegd inclusief plaatsing van twee bankjes. Syntus werkt nu aan een vervoerplan voor volgend jaar, 2018. Syntus heeft aangegeven onze wensen in die plannen mee te nemen. Dit is echter zeker geen garantie dat er iets zal verbeteren. Zodra er een voorstel ligt zullen we dat beoordelen, waarschijnlijk in samenwerking met de lokale politiek. Besluiten hierover worden gemaakt door de provincie.

Bij de nieuwe PLUS Koot zijn zebra’s aangelegd. Hier moeten nog een paar puntjes op de i worden gezet.

Voor het muurtje bij de Wakende Haan is door de gemeente nog geen besluit genomen. Het blijft een aandachtspunt voor de commissie.

Op de Rijksstraatweg in Baambrugge zijn busdrempels geplaatst. Auto’s moeten nu langzamer rijden waardoor het oversteken iets veiliger is geworden, vooral voor de kinderen en ouderen. Wij hopen dat de politie nu regelmatig komt controleren.

Nieuwe service van de Gemeente De Ronde Venen
Inwoners van De Ronde Venen kunnen vanaf 1 mei 2017 hun aangevraagde paspoort of identiteitskaart thuis laten bezorgen, meldt de gemeente in een persbericht. Inwoners die van deze service gebruik willen maken, hoeven dan niet meer naar het gemeentehuis in Mijdrecht te komen om hun document op te halen.
Deze bezorgservice is een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn en niet naar het gemeentehuis kunnen komen. Ze kunnen de documenten laten brengen naar het adres dat hen het best uitkomt en op het moment dat het hen het best schikt.
Wordt gekozen voor het laten bezorgen, levert de gemeente het document verzegeld aan bij bezorgbedrijf AMP Groep. Van AMP Groep krijgt de aanvrager vervolgens, telefonisch of via de website, bericht dat een bezorgafspraak kan worden gemaakt.
Op de dag van de bezorging krijgt de aanvrager een mail of sms met informatie over de bezorger (inclusief foto) en het tijdstip van de bezorging. Dit is een tijdvak van twee uur. Bijvoorbeeld van 10:00 tot 12:00 uur. Het bezorgen van de documenten kan tijdens de proefperiode op maandag tussen 08:00 en 19:30 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08:00 tot 15:30 uur en op vrijdag tussen 08:00 en 12:00 uur.
Het bezorgen kost € 4,95, of € 9,50 als meerdere documenten op één adres worden afgeleverd. De aflevering kan in elke plaats in Nederland plaatsvinden.
Het bezorgen is een proef, na een half jaar wordt gekeken of het definitief wordt ingevoerd.
Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart verandert niet. Daarvoor dient de inwoner nog steeds naar het gemeentehuis te komen.
Bron: de website van de gemeente.

Bijdragen van Tympaan – de Baat
Beste Lezers,
Wat een plezier om de nieuwe gemoderniseerde `55+ Steek uw licht op periodiek onder ogen te krijgen, hulde aan de makers!
De zomermaanden komen er aan, en de vrijwilligers voor de verschillende eettafels nemen dan drie maanden vakantie. Dus zij zijn er vanaf juni even niet maar komen in september gelukkig weer uitgerust terug.

Voor de thuisblijvers of de-van-vakantie-terugkomers hebben we nog wel wat leuke activiteiten in de zomer gepland waarvoor u zich nu al kunt aanmelden bij ons Klanten Contact Centrum (ma, woe en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. tel 0294-283302) of elke ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. T 0297-760260

Mede namens het hele Tympaan de Baat team wensen wij u alvast een hele warme zonnige zomer toe en graag tot ziens!

Annemarie Keja
Sociaal cultureel werker van Tympaan de Baat.

Zomeractiviteiten in de Angstelborgh
16 juni
H&A modeshow vanaf 10.00 uur (gratis inloop)
24 juni
Midzomerfeest in Dorpszicht (georganiseerd door bewoners)
12 juli
BBQ en Aucoustic4fun. Heerlijke BBQ met heerlijke muziek. Kosten € 15,- p.p.
Acoustic4fun in Angstelborgh in 2016
16 augustus
het jaarlijkse Zomerbuffet. Kosten € 12,50 p.p.
29 augustus
Multi Culti eettafel. Kosten € 9,25 p.p.
14 september
Muziek theater voorstelling van Vivendi ‘Ranja met een rietje’ ( hier kunt u zich al voor aanmelden bij ons KCC! ) Kosten € 7,- p.p. (zie: stichting Vivendi.com – Ranja met een rietje

Samen Zingen in de Angstelborgh :
In juni en juli wordt er niet gezongen, maar vanaf augustus iedere derde woensdag van de maand gaan we weer samen zingen! Bekende Hollandse liederen, onder begeleiding van Gerjanna van der Roest-Coers op de piano. Super gezellig, dus kom meezingen!

ANWB AutoMaatje De Ronde Venen: nieuwe vervoerservice voor en door eigen inwoners
Sinds oktober 2016 is De Ronde Venen een nieuwe vervoerservice voor én door eigen inwoners rijker: ANWB AutoMaatje. Bij deze vervoerservice helpen inwoners met een eigen auto andere inwoners om zolang mogelijk mobiel te blijven. Na Woerden en Barneveld is De Ronde Venen de derde gemeente in Nederland waar deze service is opgezet.

AutoMaatje is bedoeld voor inwoners van de gemeente De ronde Venen met een vervoerhulpvraag (ritje naar het ziekenhuis, de huisarts, de fysiotherapeut, familiebezoek etc.). Het is een aanvulling op de bestaande vervoervoorzieningen voor mensen die niet meer zelf kunnen voorzien in hun vervoer of geen gebruik (meer) kunnen maken van het openbaar vervoer. De servicepunten van De Ronde Venen verzorgen het coördineren van de vervoersritten. Stichting Tympaan-De Baat werkt samen met de servicepunten, en coördineert de vrijwilligers.

Hoe werkt het?
Als iemand gebruik wil maken van AutoMaatje, dan meldt hij/zij zich telefonisch (0297-587600) aan bij het Servicepunt, of hij/zij gaat langs bij een van de 4 servicepunten die De Ronde Venen rijk is. U wordt geregistreerd als deelnemer aan ANWB AutoMaatje, en krijgt een deelnemerskaart. Per reis wordt door de gebruiker per kilometer 30 cent aan de chauffeur betaald. Wie een vervoervraag heeft, kan uiterlijk twee werkdagen van tevoren een rit aanvragen bij het servicepunt. De medewerkers van het Servicepunt koppelen de vervoersvraag aan een chauffeur en geven een kostenindicatie op basis van de ANWB routeplanner. Vervolgens komt de chauffeur op het afgesproken tijdstip voorrijden. De reiziger rekent na afloop contant af met de chauffeur op basis van gereden kilometers.

Iets voor u?
Meldt u dan aan bij het Servicepunt! Als u niet in staat bent om langs te komen, kan telefonisch worden ingeschreven, of komt een sociaal werker van Tympaan-De Baat bij u langs.

Meer informatie te vinden op www. tympaan-debaat.nl of www.servicepuntderondevenen.nl

Verspreiders Abcoude/Baambrugge gezocht!
Het is voor ons niet altijd makkelijk om het héle dorp Abcoude of Baambrugge te bereiken met informatie over ons activiteiten aanbod. Zo zouden we het fijn vinden iedereen te kunnen bereiken met onze flyers over de Diligence, of over de wekelijkse eettafels, over samen zingen, cabaret voorstelling of het Koot ontbijt. Tympaan-De Baat Abcoude/Baambrugge zoekt op dit moment dus naarstig naar verspreiders!

Maar wat is een `verspreider’ dan?
Iemand die of met de auto, of met de fiets, of desnoods gewoon lopend één keer per maand een aantal adressen langs wil gaan om ons activiteiten aanbod neer te leggen, bijvoorbeeld bij de bibliotheek, wachtkamers van artsen en fysiotherapeuten, Reinaerde, sociaal werkers etc. Wij hebben een aantal adressen en nu zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om het foldermateriaal daar eens per maand naar toe te brengen.

Het betreft een vrijwillige functie waar u ongeveer een uur per maand mee bezig bent.

Lijkt u dat leuk? Meldt u dan aan bij Annemarie Keja, dan bespreken we samen de mogelijkheden. E-mail: a.keja@stdb.nl of bel: 0294-284824

Riant ontbijtje voor bijna niks van Koot bij de Angstelborgh
Vindt u het ook gezelliger om samen met anderen te ontbijten?

Kinderen naar school gebracht, maar thuis de rust niet voor het eten van een heerlijk ontbijtje? Kom gezellig ontbijten in de Angstelborgh bij Tympaan-de Baat. Dit heerlijke ontbijtje wordt u elke donderdagochtend aangeboden door PLUS Koot.

Voor het symbolische bedrag van € 1,50 kunt u vanaf 9 tot 10 komen ontbijten bij de Angstelborgh Dorpszicht 22 in Abcoude. Dit overheerlijke ontbijt wordt u aangeboden door PLUS Koot, en die weet van aanpakken! Het ontbijt bestaat uit een verse croissant, een wit of bruin fors belegd broodje met ham, kipfilet of kaas en een glas vers geperste sinaasappelsap, koffie of thee.

U hoeft zich niet aan te melden en kunt gewoon binnenlopen!

Vrijwilligster Marianne heet u van Harte welkom!

De Diligence Nieuwsbrief elke maand in uw brievenbus? Dat kan!
De activiteiten van de Diligence staan in de maandelijkse nieuwsbrief van de Plusbus en de Diligence.

U kunt bij Tympaan-De Baat aangeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen: gratis per e-mail of tegen betaling van € 20,- per jaar per post. Dat kunt u aanvragen bij info@stdb.nl of tel 0297-760260 (dhr. Zaal) De nieuwsbrief van de PlusBus is ook gratis af te halen bij o.a. Tympaan-De Baat, de servicepunten en de buurtkamers.

Lijkt het u het leuk om uitstapjes te plannen voor de Diligence?
De vrijwillige redacteur van de ‘Diligence nieuwsbrief ‘ zoekt elke maand 4 á 5 uitstapjes uit die niet al te duur zijn en toch heel leuk. Hij/zij krijgt uiteindelijk de vrije hand in wélke uitstapjes het worden. Hij/zij zoekt de locatie uit, plant het tijdstip, regelt eventuele toegangskaarten, bekijkt waar de meest nabij gelegen parkeerplaats is , wat het uurtarief is en zoekt met een rekenhulp uit wat de kosten van de uitstapjes gaan worden.

Planner Diligence.
Wij zijn ook nog naarstig op zoek naar een planner, die de roosters kan maken voor de chauffeurs/begeleiders. Uiteraard wordt u bij beide functies ondersteund door sociaal cultureel werker Annemarie Keja of Angelique Davis. Interesse? Tel 0294-284824 of via mail a.keja@stdb.nl

De Diligence rijdt ook in de zomer, dus als u nog leuke uitgaanstips heeft waar we deze zomer naartoe kunnen, horen we het graag van u!

Tenslotte…. Het Repair Café Abcoude is elke eerste vrijdag van de maand (ook tijdens de zomermaanden) open van 10.00 – 12.30 uur.

EEN TURKSE OPLOSSING?
Ik had het idee dat die Turks-Nederlandse twist, met als hoogtepunt de verwikkelingen in Rotterdam, een zorgvuldig georganiseerd gebeuren was, met als doel de politiek zowel in Nederland als in Turkije te beïnvloeden. Dat was voor mij een reden te bellen met de autoriteiten in Ankara. En onverwacht kreeg ik Erdogan zelf aan de telefoon.

‘Ja’, zei hij, ‘ dat heb ik samen met Mark bekokstoofd. Door dat Wildersvuurtje flink op te stoken zouden meer ‘autochtone’ Hollanders op zijn VVD gaan stemmen en meer ‘ Hollandse’ Turken op mijn AK, politiek gezien een ‘win-win’ situatie.

‘Heeft Rutte je daar ook nog voor betaald?’, vroeg ik nieuwsgierig. Erdogan begon bulderend te lachen. ‘Die VVD is wel de partij van de mensen met poen’, riep hij in de hoorn, ‘maar het moest uiteindelijk een geintje blijven van twee geslepen en niet zo heel gewetensvolle politici onder elkaar. En je ziet dat het heeft gewerkt: ik heb het referendum gewonnen en Rutte heeft weer de grootste partij. Ik kan iedereen die het niet met me eens is in de gevangenis zetten en hij kan een corrupte partijvoorzitter, zoals gewoonlijk breed lachend, de hand boven het hoofd houden.

Als inwoner van een ‘nationaal-socialistische bananenrepubliek’ sta je na zo’n opmerking wel even met je bijziende ogen te knipperen.

‘Nu ik je toch aan de telefoon heb’, vervolgde Erdogan, ‘hoe gaat het in Abcoude, kunnen we daar ook een geintje uithalen?’

Ik vertelde de Turkse president over onze problemen om het winkelcentrum van Abcoude bewoonbaar te houden, nu Plus (samen met Gall&Gall) de Hoogstraat verlaten heeft.

‘Okee’, zei de Turkse president, ‘Ik kan daar wel wat stevige Nederturken opdracht geven om die lieden stevig te intimideren’.

‘Neenee’, riep ik haastig, ‘het zijn harde zakenlieden maar toch wel aardige en gulle mensen’….

Er was even wat gekraak op de lijn met Ankara.

‘Wat zeg je’, riep Erdogan, ‘zijn het Güllen mensen? Dan moet er zeker hard opgetreden worden!’

‘U verstaat me verkeerd’, riep ik haastig in de hoorn, ‘niet optreden. Wij zijn niet blij met wat ze doen, maar het zijn nu eenmaal zakenlieden en voor hen geldt: “geld is money”. Maar ik heb een ander probleem waarbij u me wel kunt helpen. We hebben net weer de “lintjesregen” gehad en dat is eigenlijk een heel ondemocratische zaak. Ben je een eenvoudig iemand, die zich in de gemeente op sociaal terrein heel nuttig heeft gemaakt, dan kun na een ingewikkelde procedure ‘lid’ worden van de Orde van Oranje Nassau. Ben je echter jarenlang lid van de directie van een groot bedrijf geweest (met een sociaal activiteitje er naast), of ben je op een of andere manier een “Bekende Nederlander” (BN’er), dan wordt je Officier of Ridder in die orde’.

Ik hoorde de Turkse president begrijpend knikken. ‘Zoals je gemerkt heb is Turkije het meest democratische land ter wereld’, zei hij, ‘ Iedereen die iets voor mijn land en voor mij doet wordt rijk beloond, en de anderen wordt heel duidelijk gemaakt dat ze verkeerd zitten. Jij zou een goede Turk zijn. Ik zal om te beginnen jou helpen met die ridder toestand. Ik zal Rutte zeggen dat als hij jou niet officier in de Orde van Oranje Nassau maakt, ik de grenzen van Turkije naar Nederland voor asielzoekers zal openen. Dag Jan, de groeten….pieppieppiep….’

‘Meneer Erdogan, neenee, niet weer meer asielzoekers. Het gaat niet om mij, maar…..’

De verbinding met Ankara was verbroken. Ik zal morgen weer bellen en dan proberen de zaak recht te zetten.

Jan Godschalk