Huishoudelijk Reglement

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OUDEREN BELANGEN VERENIGING ABCOUDE / BAAMBRUGGE (O.B.V.)

 

 

Vastgesteld op 26 november 1984, 9 april 2002 en 18 april 2019.

 

 

 

DOEL

Artikel 1 (Art. 2 Statuten)

De vereniging tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door:

 • zich te doen vertegenwoordigen in organisaties, die zich bewegen op het gebied of een specifiek terrein van de belangenbehartiging van ouderen;

 • activering van sociale en(of) culturele evenementen voor ouderen;

 • stimulering van het werk van bestaande (veld) organisaties en ouderenzorg;

 • invloed uit te oefenen op het ouderenbeleid van de gemeente Abcoude;

 • informeren van ouderen over activiteiten en instanties, die voor hen van belang zijn;

 • bevorderen emancipatie van ouderen.

 

LEDEN

Artikel 2 (Art. 4.1 Statuten)

De vereniging kent:

 • gewone leden, dit zijn natuurlijke personen, die een jaarlijkse bijdrage (contributie) betalen;

 • ereleden, dit zijn natuurlijke personen, die geen bijdrage verschuldigd zijn. Zij kunnen door de algemene vergadering worden benoemd, indien zij zich voor de vereniging in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

 

DONATEURS

Artikel 3 (Art. 4.2 Statuten)

Als zodanig kunnen natuurlijke en rechtspersonen worden toegelaten, die niet alle rechten genieten, die aan het lidmaatschap zijn verbonden.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4 (Art. 4.1 Statuten)

 • de aanmelding dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging;

 • indien daarvoor gewichtige redenen zijn, kan het lidmaatschap door het bestuur worden geweigerd. De betrokkene kan hiertegen bij de algemene vergadering in beroep gaan;

 • de opzegging/ontzetting dient schriftelijk te geschieden. De opzegging door een lid dient plaats te vinden ten minste één maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar, op welk tijdstip het lidmaatschap vervalt. Tegen opzegging/ontzetting door de vereniging kan de betrokkene bij de algemene vergadering in beroep gaan;

 • de opzegging door de vergadering vindt o.a. plaats als gevolg van het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage over enig jaar vóór 1 juli van dat jaar.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN ( contributies/donaties)

Artikel 5 (Art. 7.1 Statuten)

 • de jaarlijkse bijdragen moeten zijn voldaan vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar;

 • de penningmeester is belast met de inning van de contributies en donaties;

 • indien aanmelding voor het lidmaatschap plaats vindt vóór 1 oktober van enig jaar, is het volle bedrag van de jaarlijkse bijdrage over dat jaar verschuldigd; bij aanmelding na die datum is over dat jaar geen bijdrage verschuldigd, doch dient de bijdrage over het volgend jaar te worden voldaan.

 

BESTUUR

Artikel 6 (Art.8 Statuten)

 • het bestuur stelt kandidaten voor het vervullen van vacatures;

 • kandidaatstelling, schriftelijk gesteund door tenminste 5 leden, kan eventueel plaatsvinden tot 3 dagen vóór de algemene ledenvergadering onder overlegging van een verklaring van de betrokkene, dat deze de kandidaatstelling aanvaardt. Dit wordt op de algemene ledenvergadering aan de vergadering medegedeeld;

 • het bestuur is gehouden tenminste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering, waarin voorziening in de vacatures van bestuursleden aan de orde is, aan de leden schriftelijk mede te delen welke kandidaat(en) is (zijn) gesteld;

 • indien voor een vacature slechts één persoon kandidaat is gesteld, geldt deze als benoemd. In alle andere gevallen dient schriftelijk te worden gestemd;

 • kandidaten voor een bestuursfunctie moeten lid van de vereniging zijn;

 • de voorzitter leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen en tekent de notulen van elke vergadering;

 • de secretaris ontwerpt de notulen van deze vergaderingen en tekent de notulen. Hij beheert het ledenbestand;

 • de penningmeester beheert de financiën; voor uitgaven boven € 1.500,- behoeft hij de machtiging van twee leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter. Hij stelt ten behoeve van de algemene vergadering, ingevolge artikel 10 der Statuten, de jaarstukken van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar samen;

 • leden van het bestuur hebben uitsluitend recht op vergoeding van de in functie ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 7

 • het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal en verder zo dikwijls als de voorzitter dat wenselijk acht of indien tenminste drie bestuursleden schriftelijk het verzoek daartoe aan de voorzitter doen;

 • besluiten kunnen worden genomen, alleen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt met inachtneming van een termijn van tenminste 7 dagen een nieuwe vergadering gehouden, welke in elk geval bevoegd is tot het nemen van besluiten;

 • besluiten zijn rechtsgeldig indien genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. Blanco stemmen tellen als niet uitgebrachte stemmen en zijn ongeldig;

 • de bestuursleden ontvangen tenminste 7 dagen vóór een bestuursvergadering een oproep daartoe, waarbij de agenda is gevoegd;

 • het bestuur is bevoegd zijn vergaderingen door buiten dit bestuur staande personen geheel of gedeeltelijk te doen bijwonen.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8 (Art. 9 Statuten)

 • voor rechtshandelingen, die vervreemding van eigendommen of het aangaan van leningen en borgtochten of andere financiële transacties, die een waarde van € 500,- te boven gaan, betreffen, moeten ten minste twee leden van het dagelijks bestuur, waaronder de voorzitter, tekenen;

 • het bestuur kan één of meer leden uit haar midden aanwijzen om zitting te nemen in het bestuur, een commissie of soortgelijk orgaan buiten de vereniging, dat zich bezighoudt met één van de doelstellingen van de vereniging;

 • het aangewezen lid dient daarbij uit te dragen de beleidsopvattingen, die in het bestuur leven en kan bij eenvoudige meerderheid van stemmen door het bestuur van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid worden ontheven.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9 (Art. 10 Statuten)

 • de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden vóór 1 mei;

 • bij convocatie tot bijwoning van de algemene vergadering is de agenda gevoegd alsmede een korte uiteenzetting over de onderwerpen, waarover in de algemene vergadering zal worden gestemd;

 • bij de convocatie voor de jaarlijkse algemene vergadering worden naast de agenda documenten gevoegd, waarop door het bestuur décharge van het gevoerde beleid zal worden gevraagd aan de algemene vergadering. Deze stukken zijn door de voorzitter ondertekend en worden begeleid door een verslag van de commissie als bedoeld in artikel 13.4 van de Statuten (kascommissie);

 • de bijeenroeping van de algemene vergadering zal door het bestuur 14 dagen van te voren aan de leden worden geconvoceerd;

 • besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Statuten. Blanco stemmen zijn ongeldig;

 • stemmen over personen dient met gesloten briefjes te geschieden. Bij staking van de stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Ter vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van tenminste 3 leden, niet zijnde bestuursleden;

 • stemmen over zaken geschiedt mondeling. Bij staken der stemmen wordt een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 10 (Art.13 Statuten)

 • bij de balans en de staat van baten en lasten worden ter vergelijking de cijfers over het vorige jaar gegeven, alsmede een toelichting op belangrijke verschillen;

 • het onderzoek door de commissie als bedoeld in artikel 13.4 van de Statuten in enig jaar wordt gedaan door twee personen, van wie ten minste één in het voorgaande jaar niet aan zo'n onderzoek heeft deelgenomen.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 11

 • De OBV heeft een ledenregister. Daarin worden van de leden de volgende gegevens vastgelegd: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geboortejaar, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankgegevens.

 • Het ledenregister wordt zorgvuldig beheerd door de penningmeester van de vereniging alsmede door een door de penningmeester aangewezen ledenadministrateur.

 • Andere leden noch bestuursleden hebben toegang tot de gegevens.

 • De gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 • Als er een foto wordt getoond in het periodiek “Steek uw licht op” dan gebeurt dit alleen met toestemming van de betrokkene(n).

 • Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens uit het register worden verwijderd.

 • Het lid heeft recht op inzage en wijziging van zijn gegevens.