Statuten

 

STATUTEN VAN DE OUDEREN BELANGEN VERENIGING
ABCOUDE / BAAMBRUGGE (O.B.V.)

 

 

Opgericht 15 mei 1984

 

 

Ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 40480053

 

 

 

Vastgesteld op 26​​ november 1984,

gewijzigd op 28 april 1989 en op 23 april 2001.

 

 

 

 

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

OUDEREN BELANGEN VERENIGING, bij afkorting O.B.V.

 

DOEL

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de algemene be­langen van de in de gemeente Abcoude woonachtige ouderen.

 

DUUR

Artikel 3

De vereniging geldt voor onbepaalde tijd.

 

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 4

 • Leden van de vereniging zijn zij, die de leeftijd van vijf en vijftig jaar hebben bereikt.

 • Donateurs zijn zij,​​ die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt overeenkomstig de bepalingen van de wet door:

 • het overlijden van het lid;

 • opzegging door het lid;

 • opzegging namens de​​ vereniging;

 • ontzetting.

 

EINDE VAN HET DONATEUR ZIJN

Artikel 6

Het donateurschap kan te allen tijde door opzegging wederzijds worden beëindigd. Ingeval van opzegging namens de vereniging is de jaarlijkse bijdrage naar rato verschuldigd en bij opzegging​​ door de donateur over het gehele lopende​​ verenigingsjaar.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7

 • De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

 • Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

BESTUUR

Artikel 8

 • Het bestuur bestaat tenminste uit vijf en ten hoogste uit elf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd en door deze te allen tijde kunnen worden geschorst en ontslagen. Het aantal bestuursleden wordt ​​ vastgesteld door de algemene vergadering.

 • Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, dan blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 • Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het​​ bestuur kan uit zijn midden leden aanwijzen, die voorzitter, secretaris en penningmeester zo nodig vervangen.

 • Ieder jaar treedt in de algemene vergadering tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur te maken rooster. De zittingsduur is drie​​ jaar, waarna tweemaal herverkiezing mogelijk is voor een volgende termijn van drie jaar.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, onverminderd het vereiste dat intern voor ieder handelen een rechtsgeldig bestuursbesluit nodig is.

 

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10

 • Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de​​ orde:

  • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

  • de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.

 • Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, hierom schriftelijk aan het bestuur verzoekt.

 • Tot de algemene vergadering hebben, behalve leden, ook donateurs toegang. Donateurs hebben geen stemrecht.

 • De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproep zal veertien dagen van te voren worden toegezonden aan de leden of wel gepubliceerd in de plaatselijke pers.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 11

Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden vastgesteld. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten of de wet.

 

STATUTENWIJZGINGEN EN​​ ONTBINDING

Artikel 12

 • Op voorstellen tot statutenwijzigingen en ontbinding van de vereniging zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, met dien verstande, dat besluiten daartoe slechts direct genomen kunnen worden in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige​​ vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met de wettelijke voorgeschreven meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 • Bij ontbinding vervalt het batig​​ saldo na vereffening aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN​​ VERANTWOORDING

Artikel 13

 • Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

 • Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en​​ verplichtingen kunnen worden gekend.

 • Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 • De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, alsmede twee plaatsvervangers voor die personen. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de​​ algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

 • Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan op kosten van de vereniging. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 • De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

 • Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

 

SLOTBEPALING

Artikel 14

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.