55+ Steek Uw licht op (35:1) april 2019 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Dit jaar is een jubileumjaar voor de OBV.
Op 15 mei 1984 werd de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude en Baambrugge opgericht. Dat is dit jaar dan precies 35 jaar geleden.
Als voorzitter kan ik dit heugelijke moment natuurlijk niet zonder enige aandacht laten passeren.
De vereniging bewijst, en heeft ook in het verleden bewezen, een krachtige vereniging te zijn. Met ruim 1200 leden timmeren we behoorlijk aan de weg. In het maatschappelijk verkeer zijn wij een serieuze partner. Ook met de gemeente wordt regelmatig overleg gevoerd.
Helaas is het zo dat door gewijzigde wetgeving de gemeente ons niet meer kan ondersteunen bij onze acties leden te werven. Dat is jammer, omdat de jaarlijkse actie met de gemeente zorgde voor een behoorlijke ledenaanwas.
Nu zullen wij nog meer op eigen kracht ons ledenaantal op peil moeten houden. U kunt ons daar wel bij helpen. Informeer in uw omgeving eens bij 55-plussers of zij al lid zijn van de OBV. Laat ze het mooie Periodiek eens zien. Wie weet krijgt u uw kennissen c.q. familie enthousiast.
Voor de contributie hoeft men het niet te laten: € 10,- voor een alleenstaande en € 15,- voor een gezin.
Ook kunt u altijd een proefexemplaar aanvragen bij het secretariaat.
Als u zich hiervoor wilt inspannen, dan gaat het bestuur zijn best doen het volgende lustrum te halen.
Nog even iets wat mij van het hart moet. Plotseling zijn ouderen weer erg gewild op de arbeidsmarkt. Als je in het onderwijs kijkt, dan is er een schreeuwend tekort aan leerkrachten. Er wordt zelfs gevist in de poel van gepensioneerden om weer voor de klas te gaan staan. Maar ook in andere beroepsgroepen, waar de arbeidsmarkt nijpend is, zoekt men onder de groep gepensioneerden. De werkgevers hebben doordat oudere mensen veel ervaring hebben. We zijn nog lang niet afgeschreven.
Ik wens u veel plezier toe met het lezen van dit Periodiek.
Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Herinnering bijeenkomst Algemene Leden Vergadering.
Het bestuur van de OBV nodigt u nogmaals van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 18 april 2019.
De bijeenkomst wordt gehouden in “Dorpshuis De 5 Bogen” in Baambrugge.
De zaal is vanaf 15.30 uur open en de vergadering start om 16.00 uur.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur. Graag dieetwensen bij aanmelding doorgeven.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich vóór dinsdag 16 april a.s. aan te melden via secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer 0294-284451.
Er kunnen maximaal 50 leden mee-eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.
Wij hopen op uw aanwezigheid.
Door de hoeveelheid kopij is besloten om het kettinggesprek te verplaatsen naar Periodiek 2.
Wij maken u er nogmaals op attent om onze mooie website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl te bezoeken waar alle informatie, activiteiten en belangrijke telefoonnummers vermeld staan.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 18 APRIL 2019
AGENDA 2019
1.   Opening voorzitter
2.   Mededelingen
3.   Vaststelling verslag ALV van 20 april 2018
4.   Vaststelling sociaal jaarverslag 2018
5.   Verslag kascontrolecommissie
6.   Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
7.   Vaststelling financieel jaarverslag 2018
8.   Vaststelling contributie 2019
9.   Vaststelling begroting 2019
10. Aftreden/benoeming bestuurs-commissieleden
11. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
12. Rondvraag
13. Sluiting

Aansluitend een presentatie van David Zuilhof en Simone Tulleners, financieel adviseurs van de RABO Amstel en Vecht. De volgende onderwerpen worden besproken:
• Woonleefzorg platform
• Financiële planning ouder worden
Toehoorder is Vincent Staat, medewerker van het WMO-loket van de gemeente De Ronde Venen.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018
Datum: 20-04-2018
Plaats: Dorpshuis de Vijf Bogen te Baambrugge.
Aanwezig: 30 leden en 5 bestuursleden

1. Opening voorzitter
Dick Kok, voorzitter, opent de vergadering om 16.00 uur en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal welkom voor Mieke Telder, directeur van het Servicepunt en Tympaan de Baat en Esther Hogekamp van het project “samen dementievriendelijke gemeente”. Dick geeft aan dat er een wijziging is in de volgorde van de agenda. I.v.m. andere verplichtingen van Mieke Telder start zij met de uitleg over de taken van het Servicepunt en Tympaan-de Baat. Esther Hogekamp zal daarna haar verhaal doen. Beiden zullen dit beknopt op papier zetten, zodat wij dit kunnen plaatsen in een van de volgende Periodieken. Na afloop bedankt Dick de beide dames en ontvangen zij een bloemetje.

2. Mededelingen:
Er zijn twee afmeldingen binnengekomen, t.w. van Gerard de Munnik en Frans de Lange.

Wim Verbree stelt zichzelf voor aan de vergadering en zal plaatsnemen in de commissie Verkeer&Vervoer. Henk Meijer stelt zich ook aan de vergadering voor en zal in de commissie Bouwen&Wonen plaatsnemen. We zijn blij met nieuwe de commissieleden.

We hebben op dit moment ruim 1300 leden, afgelopen jaar kregen we er 116 nieuwe leden bij. Netto zijn daar 37 van overgebleven door verhuizing en overlijden. Onze gedachten gaan uit naar de laatstgenoemden. Door constante ledenwerfacties hopen wij het hoge aantal leden te behouden. Abcoude en Baambrugge tellen ruim 9000 inwoners waarvan 1/3 deel 55 plus. Daarvan is dus ca. 45% lid van de OBV.

Dick bedankt alle medebestuursleden, commissieleden, bezorgers en ”stickeraars” van het periodiek, leden van verdiensten en erelid en alle verdere ondersteuners voor de inzet in het afgelopen jaar.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de komende activiteiten.
• Op 26 mei het Jeu de Boules toernooi, aanvang 13.30 uur, deelname gratis, aanmelden via het formulier in laatste periodiek.
• Op 24 juni het zomeruitje, dat samen met de Lions en Rabo wordt georganiseerd. Hier geldt dat aanmelden ook kan geschieden via het formulier in het laatste periodiek, of via de website.
Bij deze ook een oproep aan de leden om, indien zij activiteiten willen organiseren, contact met het bestuur op te nemen. Het bestuur stelt het zeer op prijs indien meerdere leden zich hiervoor willen inzetten. Blij zijn we met de ondersteuning van Hans Aalders (ondersteuning penningmeester), Linda Moen (vormgeving Periodiek), Jan Godschalk (column) en Ben Verbeeten (website).

Verdere activiteiten die het bestuur heeft ondernomen zijn:
• Brief naar de gemeente i.v.m. vermindering van de postbussen in de gemeentes. Nog geen reactie ontvangen.
• Ondersteuning actie zwembad Abcoude.
• De adverteerders in het periodiek blijven op peil. Belangrijke financiële bijdrage tot de totstandkoming van de nieuwe OBV-periodiek.
• Commissie verkeer en vervoer: Het muurtje bij de wakende Haan is dan toch eindelijk veranderd. De doorgang is nu toegankelijk voor rollator, rolstoel en kinderwagen.
• Abcouder Centrum: In deze commissie nemen zitting namens de OBV: Dick Kok en Wim Verbree.
• Er is een brief naar de gemeente gestuurd i.v.m. opmerking dat het restafval minder frequent opgehaald zou worden. Antwoord gemeente is dat dit uitgesteld is.
• Reinier Bloemer en Jan Godschalk organiseren voor ouderen in Baambrugge één avond in de maand om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen in de huiskamer van de Vijf Bogen.
• Nieuwjaarsdiner ouderen in januari: particulier initiatief van twee jonge paren dat ondersteund wordt door de OBV (Jan Popping). Tien oudere alleenstaande mensen worden uitgenodigd. Eenieder kan iemand hiervoor aanmelden.
• Kranslegging 4 Mei: Dit jaar zullen Dick Kok en Jan Dulfer namens de OBV en PCOB de krans leggen bij het monument in Baambrugge.
• Last but not least: Dank aan de redactie, Elly en Joska, voor het huzarenstukje in de vorm van het Periodiek dat viermaal per jaar uitkomt.
• In de advertentie van de Readshop staat post.nl? Is dit nog zo? Ja dat is nog zo, alleen is er geen pinautomaat van de ING meer. Het dichtstbijzijnde ING-kantoor is in het winkelcentrum Reigersbos.

Mevr. S. Van de Ridder is opgenomen in een revalidatiekliniek in Utrecht. Indien u een kaartje wilt sturen: adres is bekend bij Jan Popping.
Agendapunten 4 en 6 moeten worden omgewisseld.

3. Vaststelling verslag ALV 2017
Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering.

4. Verslag kascontrolecommissie
Officieel is het verslag van 2016 nog niet in de ledenvergadering goedgekeurd. Dus nu het verzoek aan de leden dit alsnog te doen. Wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Verslag 2017: Controle heeft plaatsgevonden door Mevr. S. Bakker en Mevr. A.J. Kegel-de Jager. Hans Aalders leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De vergadering geeft decharge aan de penningmeester Jan Dulfer.
Met dank aan de kascontrolecommissie en Hans Aalders.

5. Begroting 2018
Deze wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Sociaal jaarverslag 2017
Geen vragen, verslag wordt vastgesteld.

7. Benoeming kascontrolecommissie
Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
Suzanne Bakker treedt af. Cor Burggraaf treedt toe in de kascontrolecommissie. Cees Spanbroek stelt zich beschikbaar als reserve lid kascontrolecommissie.

8. Benoeming bestuursleden
Elly van Luijn en Joska Hoppe en Marian Koekenbier treden officieel toe tot het bestuur na goedkeuring van de vergadering.
Marian Koekenbier zal zich onder meer bezighouden als ondersteuning van Frans Snelderwaard met de ledenadministratie en samen met Ben Verbeeten de website onderhouden.
Margareth Root neemt afscheid van het bestuur, Cees Spanbroek en Ed van Diest verlaten de commissie verkeer en vervoer. Als dank ontvangen zij een bloemetje.

9. Rondvraag
• Reinier Bloemer: Is AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bekend bij het bestuur? Dit heeft te maken met de veiligheid persoonsgegevens. Reinier stuurt een mail naar het bestuur.
• Ed van Diest: Ik heb mijn e-mailadres opgegeven, waarvoor gebruiken jullie dit? Frans Snelderwaard: Als er iets te melden is bijvoorbeeld betreffende contributie kan dit ook per mail gemeld worden.
• Ben Verbeeten: ik mis op de agenda vaststelling contributie. Hier staat niets over in de statuten of huishoudelijk reglement. Dick: we gaan dit nakijken.
• Wat is het standpunt van de OBV t.a.v. de politieke partijen. Er stond een stuk in van één van de partijen. Dick: Die partij was nieuw en heeft contact opgenomen of zij iets mochten melden in het periodiek. In principe doet de OBV niet aan een politieke kleur. Seniorenpartij heeft ons benaderd, eveneens de VVD maar die waren te laat voor publicatie.
• Jan Godschalk: Contact met de leden. Werken de busjes nog wel? Zit daar wel eens wat in? Dick: Jazeker werkt dat, daar wordt echt gebruik van gemaakt, vaak worden de aanmeldingsformulieren en wijzigingen hierin gedropt.
• Jan Popping: Via de diligence zijn culturele uitjes mogelijk. Staan (waar mogelijk) vermeld in het periodiek.
• Ben Verbeeten: Alle formulieren zijn nu ook oproepbaar via de website.
• Cees Spanbroek: Geeft aan dat de commissie Bouwen&Wonen bezig is geweest met een opbouw op de flat Leeuwenburgh. Attentiepunt. Frans Snelderwaard: ik heb contact gehad met woningbouwvereniging GroenWest. Het heeft voor hen geen prioriteit.

10. Sluiting
Tot slot nog een aantal mededelingen:
• Het drankje bij binnenkomst en drankje bij het eten is voor rekening van de OBV. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.
• Een oproep voor vrijwilligers in de buurtkamer. De bezetting is nu te krap. Informatie bij Frits Olthof, coördinator buurtkamer.
• Het bewaarexemplaar blijft staan op onze website.
• Raadpleeg onze mooie site. Ben Verbeeten verdient alle lof voor prima onderhoud van onze site.

Graag willen wij Frits en Petra bedanken voor het bereiden van de weer voortreffelijke maaltijd en het nagerecht.
Dick dankt eenieder voor zijn aanwezigheid en sluit om 16.30 uur de vergadering.

Notulist: Joska Hoppe

SOCIAAL JAARVERSLAG OBV 2018
Bestuur
Op 1 januari 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Jan Dulfer (penningmeester) en de bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn en Joska Hoppe.

Bestuursvergaderingen
Er is, op de grote vakantie na, maandelijks vergaderd.
Agendapunten waren o.a.:
• uitbreiding bestuur en bemensing commissies
• automatische incasso contributies
• werving nieuwe leden en emailadressen van de leden
• actiepunten 2018
• uitbreiding buurtkamer Baambrugge
• voorbereiding dialoog laatste levensfase
• samenwerking met andere (ouderen)organisaties
• bespreking terugkoppeling commissies Zorg, Bouwen&Wonen, Verkeer&Vervoer, Communicatie
• voorbereiden themabijeenkomsten
• uitvoering Periodiek
• ophalen frequentie van huisvuil
• verwijdering brievenbussen
• onderhouden contacten met adverteerders
• Algemene Verordening Gegevensverstrekking

Leden
Begin januari 2019 telde de OBV 1207 leden. Door een administratieve correctie, verhuizing naar elders, overlijden en overige opzeggingen was er sprake van een kleine terugval van het aantal leden.
Het bestuur heeft continu wervingsactiviteiten gehouden.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op vrijdagmiddag 20 april 2018 is de ALV gehouden. Aanwezig: 35 stemgerechtigden personen, inclusief de bestuursleden: Dick Kok, Jan Popping, Jan Dulfer, Elly van Luijn en Joska Hoppe. Met algemene goedkeuring is tijdens de algemene ledenvergadering Marian Koekenbier toegetreden tot het bestuur.
De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die werd verzorgd door Frits Benacchio.

Commissie Activiteiten
Wederom hebben de Lions en de Rabobank ter stimulering van het verenigingsleven in en met hulp vanTympaan-de Baat en vrijwilligers, een leuke fietstocht in onze gemeente georganiseerd. Deze tocht mocht voor de leden van de OBV ook met de auto afgelegd worden. Bij voldoende deelname stelde de Rabobank totaal € 5000,- beschikbaar. Door de succesvolle inzet van OBV mocht uw voorzitter € 923,- incasseren. Met zo’n 35 deelnemers is deelgenomen aan deze activiteit.
Als vanouds vond eind november 2018 de traditionele Sint-Nicolaasviering plaats.
Speciale dank door middel van bloemenhulde aan de zwarte Pieten, die in deze hoedanigheid voor de laatste keer aanwezig waren. De Sint zoekt naarstig naar nieuwe Pieten. Het accordeonspel van Gitta zorgde weer voor een gezellige sfeer.

Daarnaast is nog een “dank-je-wel-avond” georganiseerd voor de verspreiders van het Periodiek en bestuurs- en oud-bestuursleden/commissieleden. Door de drukke feestdagen in december 2018 heeft dit op 18 januari 2019 plaatsgevonden.
In januari 2018 ondersteunde de OBV het nieuwjaar diner voor oudere, alleenstaande mensen.
Ook wordt gewezen op de vele activiteiten voor senioren uit Abcoude en Baambrugge middels ‘de Diligence’ onder de vlag van Tympaan, het theater Piet Mondriaan en ‘Samen eten in Baambrugge’.

Commissie Bouwen&Wonen
Opnieuw is aandacht gevraagd bij de provincie en de Woningbouwvereniging voor een opbouw van een etage op het pand Leeuwenburgh.

Commissie Verkeer&Vervoer
In 2018 zijn door de commissie beperkte resultaten geboekt.
• Verbeteren doorgang voetgangers langs muurtje bij hotel Abcoude (voormalige Wakende Haan)
• Aanpassen paadje bij De Derde Brug zodat dit ontoegankelijk wordt als sluiproute voor fietsers.

Commissie Zorg
De Merenhof heeft een presentatie gegeven in de Buurtkamer.
Daarnaast is door het commissielid een bezoek gebracht aan enkele ziekenhuispatiënten.
Een congres over eenzaamheid onder ouderen is bijgewoond. Nadere informatie is ingewonnen over de ‘Transferverpleegkundige’.
Tympaan-de Baat heeft aandacht gegeven aan de volgende thema’s: waardig ouder worden, eenzaamheidsbestrijding, Alzheimercafé, ondersteuning in de laatste levensfase, rollator spreekuur, dementie en mantelzorg.
Dick Kok, secretaris a.i.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
Het Financieel jaarverslag 2018 met de balans, exploitatie-overzicht en begroting 2019 alsmede de toelichting op het resultaat en de begroting kunt u inzien door HIER te klikken.

BELASTINGHULP
Voor het invullen van uw belastingformulier kunt u hulp vragen.
Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet u aan een onderstaande voorwaarden voldoen:
• U hebt de AOW gerechtigde leeftijd
• U hebt een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen
• U hebt geen inkomen in box 3. Er mag niet meer vermogen zijn dan de belastinggrens, alleenstaande € 25.000, gezin € 50.000.
• U hebt geen eigen onderneming.

Voor deze hulp kunt u zich aanmelden bij Tympaan-De Baat. Zie onderstaande gegevens. Na aanmelding bij Tympaan-De Baat maakt een vrijwilliger een afspraak met u. Vooraf krijgt u een brief met een overzicht welke papieren u moet klaarleggen als de vrijwilliger komt.
De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf uw aangifte met uw eigen DigiD-code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.

Wat zijn de kosten?
Voor het invullen van het aangifteformulier wordt een bijdrage van € 12,50 voor alleenstaanden en voor een echtpaar € 20,00 gevraagd. Tympaan-De Baat vraagt u een eenmalige incasso-machtiging te geven voor het betalen van deze bijdrage.

Aanmelden:
Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297 – 23 02 80
E-mail: sociaalwerker@stdb.nl

VOORAANKONDIGING EN AANMELDINGSFORMULIER OBV ZOMERUITJE OP 23 JUNI 2019
Daar de animo vorig jaar zo groot was en we daardoor meerdere keren “helaas, u bent te laat, we zitten al vol” moesten verkopen, hierbij alvast de vooraankondiging en daarmee de mogelijkheid om u nu al in te schrijven.
Voor de vierde maal zal de Lions Rabo Tour verreden worden en “het OBV Zomeruitje” valt ook dit jaar hiermee weer samen. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden.

U kunt zich nu al aanmelden:
• via e-mail secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
• door het ingevulde aanmeldingsformulier hieronder in een blauwe OBV-brievenbus bij supermarkt Plus Koot, Albert Heijn in Abcoude of bij de Dagwinkel in Baambrugge te deponeren.
U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op:
• woensdag 12 juni tussen 10.00 – 12.00 uur in de Angstelborgh, Dorpzicht 22 te Abcoude bij een vertegenwoordiger van de OBV.
• dinsdag 11 juni tussen 10.00 – 11.00 uur in de Buurtkamer van Baambrugge.
U kunt zich ook online aanmelden:
op www.obv-abcoude-baambrugge.nl in de rubriek zomeruitje onder verenigingsnieuws.

De kosten bedragen € 15.= per persoon. De chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden. Gestart wordt vanaf Tympaan-De Baat/Angstelborgh en de ontvangst is om 10.00 uur. Vertrek ca. 10.30 uur.
Aanvullende informatie volgt in het OBV periodiek dat begin juni wordt verspreid.

AANMELDINGSFORMULIER OBV ZOMERUITJE 23 JUNI 2019
Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u een rollator?  Ja  Nee
Straat met huisnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Telefoonnummer vast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u deelneemt met partner:
Achternaam partner: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam partner: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u een rollator?  Ja  Nee
Telefoonnummer vast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dieetwensen:………………………………….

0 Kunt u ook als chauffeur rijden: ………
  aantal personen in auto(incl. bestuurder): ………
** Meerijden is op eigen risico/De OBV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of ongevallen tijdens evenementen die door haar worden georganiseerd.

Marian Koekenbier en Jan Popping

GOLDEN OLDIES 2018 WORDT VERVOLGD?
Het Golden Oldies Kerstevenement op 16 december 2018, speciaal bedoeld voor ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers uit Abcoude en Baambrugge, was een mega succes. De Dorpskerk Abcoude was bijna helemaal vol en de deelnemers waren vol lof!
Marije Zwaard van de Stichting Zorg voor Muziek uit Abcoude zorgde voor een wervelende show en werd bijgestaan door het Creatoonkoor en Dansstudio Sundance.
De OBV Abcoude Baambrugge was donateur. Andere donateurs en medeorganisatoren: de Lions Abcoude-Baambrugge, Tympaan-De Baat, de Rabobank Amstel en Vecht, de Zonnebloem, Gemeente De Ronde Venen, de Eendracht, Koekenbier, Plus Koot en verdere betrokkenen. Hulde!
De reacties waren dermate positief dat geconcludeerd werd dat het evenement herhaling verdient. Noteer alvast in uw agenda: zondagmiddag 15 december 2019 Kerstshow? (Met een vraagtekentje dus).

Jan Popping

LID WORDEN VAN OBV 55+
Kent u iemand die nog geen lid is van de OBV Abcoude-Baambrugge en wil diegene lid worden? Vul het aanwezige inschrijfformulier in of kijk op onze website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl onder Contact.
U kunt zich ook aanmelden bij het secretariaat van de OBV via e-mail:
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

Met het lidmaatschap van de OBV proberen wij uw belangen zoveel mogelijk te behartigen. Door middel van een jaarlijkse contributie van €10,- per persoon of €15,- voor twee personen op één adres kunt u rekenen op onze blijvende inzet.

Marian Koekenbier

BRIEVENBUSSEN
Zoals u misschien hebt gelezen en gemerkt zijn er in 2018 brievenbussen verwijderd.
Deze aanpassing heeft te maken met het steeds minder versturen van post.
De OBV heeft zich verzet tegen het verwijderen van de brievenbussen, maar helaas zonder resultaat.
Onderstaand de straatnamen van de nog aanwezige brievenbussen:
ABCOUDE
Piet van Wijngaerdtlaan 74
Raadhuisplein 6
Doude van Troostwijkstraat 29
Kerkplein 12
Spoorlaan 20
Bijdorplaan 3
Broekzijdselaan 27
Zilverschoon 131
Winkeldijk 45
BAAMBRUGGE
Kleiweg 2

Marian Koekenbier

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Vanuit Verkeer valt er niet veel nieuws te melden. Overleg met gemeente loopt nog traag. Binnen onze kernen zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen.
• Bewoners langs de Rijksstraatweg in Baambrugge klagen over trillingshinder en zijn daarover in overleg met de gemeente.
• De gele strepen op de Kleiweg en de afstap voor rollators in Baambrugge zijn nu eindelijk opnieuw aangebracht.
• Voor het thema snelheid binnen de 30km/u gebieden graag uw aller aandacht voor het volgen van deze snelheidslimiet. Voor een groot deel zijn wij het zelf die hier de snelheid overschrijden.
• Op het station Abcoude is bij ProRail geklaagd over het ontbreken van behoorlijke beschutting na het plaatsen van nieuw perronmeubilair. Toegezegd is dat dit voorjaar een betere open beschutting zal worden geplaatst. Een gesloten abri past niet in het beleid van ProRail (waarvan akte).
• Daarnaast is gevraagd om uitbreiding van het aantal fietsklemmen bij het station. Deels worden die gevuld door “weesfietsen”. De gemeente heeft aangegeven geen wettelijke regeling te hebben voor het verwijderen van deze fietsen. Voor het opstellen van een raadsbesluit hierover is geen tijd.
• Over de in het vorige periodiek gemelde plannen voor de Des Tombesweg en het Van Doornplein in Abcoude is verder nog niets bekend.
• De gemeente heeft op haar website of met de app “Makkelijk Melden” de mogelijkheid om problemen in de openbare ruimte te melden. Maak daarvan gebruik bij een defecte lantaarnpaal, een scheefliggende tegel of al het andere waaraan u zicht stoort op straat. Door hiervan gebruik te maken wordt uw opmerking geregistreerd en komt bij de juiste ambtenaar terecht.
• Voor het komende jaar willen we samen met de gemeente en de ondernemersvereniging aandacht besteden aan de mogelijkheden om de verkeersproblematiek in de Hoogstraat van Abcoude aan te pakken. Daar hoort ook bij om nog eens kritisch naar de in het verleden afgesproken geschikte looproute voor rollators e.d. te kijken.
• In Baambrugge willen we weer een schouw lopen en de gedachte is om hierbij het college te betrekken.

Gerard Munnik

COMMISSIE BOUWEN&WONEN
‘Het dik voor elkaar huis’
Op 6 februari 2019 is er in de ‘Angstelborgh’ een bijeenkomst geweest over de realisatie van ‘Het dik voor elkaar huis’. Het initiatief is afkomstig van Lien Ligtenberg uit Baambrugge en ze werd bijgestaan door het Inwoners Collectief De Ronde Venen.
De grote opkomst maakte duidelijk dat dit onderwerp leeft bij de senioren.
Lien Ligtenberg vertelde hoe het initiatief is ontstaan en het contact met het Inwoners Collectief De Ronde Venen. Hierna gaven Irene Vrolijk en Robert Bos uitleg over de levensbestendige woningen voor zelfstandige ouderen waar mogelijk met beperkte zorg.

Bij een grotere opzet kan worden gedacht aan de toevoeging van een restaurant met of zonder buurtfunctie en een beheerder. De heer Gerrit Meijering vertelde over het lopende initiatief CPO-Groepswonen ouderen in Abcoude. Het gaat hierbij vooralsnog om een plan voor ca. 10 woningen in het midden/hoger segment.
Het idee van het initiatief is voorgelegd aan de wethouder. Er wordt gezocht naar een locatie om de woningen te bouwen waarbij gedacht wordt aan de zuidkant
van Abcoude.
Voor het starten van een initiatief is het belangrijk een aantal gelijkgestemde medestanders samen te brengen en een ‘woongroep’ te vormen bestaande uit 5-10 personen en als de kennis niet aanwezig is dit aan te vullen met professionals.
Voor het starten van een “woongroep” kan het Inwoners Collectief De Ronde Venen helpen, zij zijn alleen verbinders maar geen professionals.

Henk Meijer

UITNODIGING ‘LANGER ZELFSTANDIG WONEN’
Denkt u weleens na over de toekomst? Om antwoord te geven op deze vragen organiseert Rabobank Amstel en Vecht de bijeenkomst ‘langer zelfstandig wonen’. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Donderdag 2 mei in de theaterzaal van het Piet Mondriaangebouw, Broekzijdselaan 46 in Abcoude van 15.30 tot 17.30 uur, daarna is er tijd om persoonlijke vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via: communicatie.amstelenvecht@rabobank.nl
Graag aanmelden vóór 25 april. Bij te veel animo zijn er nog bijeenkomsten in Amstelveen op 23 april en Weesp op 9 Mei. Vermeld bij uw aanmelding of u huurder of koper bent en welke vraag u eventueel heeft. Mocht u zich telefonisch willen aanmelden, zijn wij bereikbaar op telefoonnummer: 020-4548000 en kunt u vragen naar Delal Sevil.

Team langer zelfstandig wonen,
David Zuilhof, financieel adviseur.

BIJDRAGE VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
De eerste lentedagen liggen reeds achter ons, ondanks dat het pas februari is. Laten we hopen dat de daadwerkelijke lente er weer snel aankomt!

Zondag 3 maart was er een optreden van Café Chantant bij de Zondag groep in de Angstelborgh. Het was een heel gezellige bijeenkomst vol met liedjes uit de oude doos, een groot meezinggehalte en vrolijke mensen. Het was heerlijk om getuige te mogen zijn van zoveel vrolijkheid, daar doen we het uiteindelijk voor.

Alvast een kleine vooruitloper, want deze activiteit zal naar alle waarschijnlijkheid pas spelen op zaterdag 8 juni. We zijn bezig met het organiseren van een zorgmarkt in de Angstelborgh. Zoveel mogelijke zorginstanties zullen daarbij aanwezig zijn. U leert hen kennen en weten wie wie nu eigenlijk is. Maar daarover meer in het volgende periodiek!
Wij wensen u een fleurige lente toe en graag tot ziens in de Angstelborgh!

Zelfverzekerd het verkeer in met de scootmobiel
Op 11 april a.s. geeft Tympaan-De Baat in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen en Veilig Verkeer Nederland (VVN) twee trainingen voor scootmobiel rijders.
Veel mensen hebben een scootmobiel, maar blijken die niet te gebruiken, simpelweg omdat ze het moeilijk vinden om de scootmobiel te besturen. Dat is jammer, want juist de scootmobiel biedt mensen die slecht ter been zijn meer bewegingsvrijheid. Tympaan-De Baat, de gemeente en VVN vinden het belangrijk dat iedereen zo veilig en zo lang mogelijk mobiel blijft. Met de scootmobieltraining willen we letterlijk en figuurlijk de mensen op weg helpen.

De scootmobieltraining is gericht op het krijgen van behendigheid met het voertuig en het vergroten van het verkeersinzicht. Tijdens de cursus komen aan bod: de theorie, voertuigbeheersing op een afgesloten terrein, een rit op de openbare weg en een evaluatie van de afgelegde rit.

In de theorieles wordt ingegaan op de verkeersregels waar bestuurders mee te maken krijgen. Bij het onderdeel voertuigbeheersing wordt geoefend op praktische vaardigheden zoals het manoeuvreren tussen obstakels, het nemen van drempels en hellingen en het parkeren. Ten slotte gaan deelnemers, in groepjes, onder begeleiding van de instructeur de openbare weg op.

De trainingen vinden plaats op donderdag 11 april:
• in Mijdrecht van 09:30 tot ongeveer 13:00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Mijdrecht.
• in Abcoude van 14:00 tot ongeveer 17:30 uur in de Angstelborgh in Abcoude.

Bij het uitbrengen van dit periodiek is de inschrijfdatum verstreken. Mocht u n.a.v. bovenstaande toch geïnteresseerd zijn, neem dan z.s.m. contact op met het Klanten Contact Centrum op werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur: telefoonnummer: 0297-760 260. Nadere informatie verkrijgbaar bij Pim Jongsma of Annemarie Keja van Tympaan-De Baat, telefoonnummer: 0297-230 280.
Heeft u daarna de smaak van het rijden weer te pakken, vraag dan ook de informatie over de scootmobiel toertochten aan. Dit zijn leuke en veilige ritten door onze mooie omgeving die vergezeld worden door twee vrijwilligers op de fiets.

Wintersoos “Happy Ouder” voor mantelzorgers en alleenstaande ouderen.
Op de plank van onze plaatsgenoot Elly van Es, vrijwilligster bij Tympaan-De Baat, ligt een plan klaar om een wintersoos te starten. Deze soos is voor mantelzorgers en alleenstaande ouderen die hun partner, vrienden of familie verloren en behoefte hebben aan meer contacten met gelijkgestemden. Doordat er in de media steeds meer aandacht wordt geschonken aan bovengenoemde doelgroep is het idee voor deze activiteit ontstaan. Ouderen die minder mobiel zijn kunnen eventueel worden opgehaald.
In het volgende OBV-periodiek komen we hierop terug. Denk er alvast over na. We gaan het heel gezellig maken. Kent u misschien iemand die mogelijk tot onze doelgroep behoort, geef het alstublieft door aan contactpersoon Elly van Es, via e-mail: ejvanes@xs4all.nl of telefoonnummer: 06-53604588. Bij geen gehoor graag uw naam en telefoonnummer inspreken zodat u wordt teruggebeld.

Alzheimer Café Abcoude “Het effect en nut van muziek”
Het jaarthema van het Alzheimer Café Abcoude is “Van medische diagnose naar sociale uitdaging”. Onderdeel van dit thema is “het effect en nut van muziek op het welbevinden van mensen met dementie”. Dit onderwerp heeft de aandacht tijdens het Alzheimer Café Abcoude op 22 mei. Deze avond vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.
Muziek heeft een zeer positieve invloed op het welbevinden en activiteitsniveau van mensen met dementie. De gebieden in de hersenen die reageren op muziek worden veel minder en later door deze ziekte aangetast. Het doel van deze bijeenkomst is om bezoekers te laten ervaren wat muziek met hen doet en het laten zien van voorbeelden van het effect van muziek op deze mensen.
Het Alzheimer Café Abcoude is een laagdrempelige ontmoetingsplaats om mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden informatie te geven die verband houdt met dementie, de gevolgen en de kansen. Er staat elke 2 maanden een ander thema centraal. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen:
Telefoonnummer: 0297-230 280 of per e-mail mantelzorg@stdb.nl.
Mocht u gebruik willen maken van de vervoersservice Automaatje dan kunt u contact opnemen met Servicepunt De Ronde Venen, telefoonnummer: 0297-587 600.

Wat is “Samen Dementievriendelijk?”
Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting de komende 25 jaar naar meer dan een half miljoen toenemen. Dit komt door de toegenomen levensverwachting. Mensen met dementie zullen langer zelfstandig blijven wonen en langer actief deelnemen in de samenleving.
Op 24 mei 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Het inrichten van een dementievriendelijke gemeente” aangenomen. De gemeente De Ronde Venen, Alzheimer Nederland en Tympaan-De Baat namen het initiatief voor het vijfjaren-project Dementievriendelijke gemeente. Elk jaar op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, sluiten nieuwe ondertekenaars zich aan bij het project door de intentieverklaring te ondertekenen. We hopen dat ook dit jaar weer veel winkeliers, bedrijven, verenigingen, banken, kerken en scholen bij het project aansluiten.
Het doel van het project is dat inwoners met dementie veilig kunnen gaan en staan waar ze willen en dat inwoners van De Ronde Venen voldoende zijn toegerust in het omgaan met mensen met dementie. Mantelzorgers worden op passende wijze ondersteund met middelen en maatregelen die de gemeente beschikbaar stelt. De inwoners krijgen voorlichting door middel van een training “GOED omgaan” met dementie. Deze training wordt met regelmaat georganiseerd en aan de trainingen zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Op www.samendementievriendelijk.nl zijn korte onlinetrainingen te vinden. Voor inwoners die geen computer hebben is er een mogelijkheid om de onlinetraining te doen in de bibliotheek of in het servicepunt.
In de bibliotheek worden publiekstrainingen georganiseerd. Twee trainers van Alzheimer Nederland vertellen u meer over dementie en laten u aan de hand van alledaagse ontmoetingen zien hoe we samen hiermee goed kunnen omgaan. Dit kunnen bijvoorbeeld situaties zijn op straat, in de supermarkt, bij de vereniging, in de kerk of bij u thuis.

Deze publiekstraining wordt gegeven op de volgende data:
Maandag 6 mei van 10.00 tot 12.30 uur – bibliotheek AVV Abcoude – Broekzijdselaan 46B
Dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.30 uur – bibliotheek AVV Mijdrecht – Dr. J. van der Haarlaan 8
Woensdag 5 juni van 10.00 tot 12.30 uur – bibliotheek AVV Wilnis – Pieter Joostenlaan 24A
Mocht u een training willen bijwonen, maar komen bovengenoemde data niet uit, dan horen wij dit graag en schrijven we u in voor een andere training.
Heeft u interesse in de training dan kunt u zich aanmelden, onder vermelding van uw voorletter(s), achternaam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan Tympaan-De Baat: telefoonnummer: 0297- 230280 of te mailen naar e-mailadres: c.flantua@alzheimervrijwilligers.nl
Samen kunnen we werken aan een dementievriendelijke gemeente, doet u mee?
Coordinator Margo Bosma, e-mailadres: m.bosma@stdb.nl

Ontbijtje van Plus Koot in Abcoude: elke donderdagochtend voor € 1,00.
Ikea mag dan gestopt zijn met het dagelijks ontbijtje voor € 1,50, in Abcoude kunt u elke donderdagochtend aanschuiven bij ontbijtje van Plus Koot en niet voor € 1,50 maar voor € 1,00!
Supermarkt Plus Koot pakt elke week erg groot uit! Iedereen krijgt een heerlijk vers croissantje, een goed gevuld glas versgeperste jus d’orange, vlees of kaas beleg en koffie of thee. Elke donderdagochtend van 9.15 tot 10.00 uur bent van harte welkom in de Angstelborgh Dorpszicht 22 in Abcoude. U hoeft niet te reserveren maar op is helaas wel op, dus kom vooral vroeg! Informatie kunt u krijgen bij Annemarie Keja: telefoonnummer: 0294-284824.

Nog wat vooruitlopende Diligence uitjes:
Voor onderstaande uitjes kunt u zich aanmelden op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur bij het servicepunt Dorpszicht 22, in Abcoude op telefoonnummer: 0297-586600.

Zaterdag 20 april: Matthäus Passion.
Wilt u Bachs Matthäus Passion echt beleven en ervaren wat een ‘live’ uitvoering met een mens kan doen, komt u dan mee met dit Diligence-uitje om in de Janskerk te luisteren naar Matthäus Passion onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink. Vanwege overweldigende belangstelling in de afgelopen jaren bieden wij u nu de kans om te reserveren voor het concert op zaterdag 20 april. Dit klassieke spektakel is tegen een speciale prijs van € 44,- te boeken. Dit alles incl. gratis programmaboekje, gratis cd/dvd, persoonlijke ontvangst, gereserveerde 1e klas plaatsen en vervoer. We vertrekken om 12.00 uur uit Abcoude en zijn rond 17.30 uur terug.

De Bollenstreek route
Al drie eeuwen toont de bollenstreek in het voorjaar haar kleurrijke pracht. Rond Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout staan dan veel bloembollen in bloei en is er volop bedrijvigheid in de streek. De velden lijken op kleurige bloementapijten. Leuk om langs te toeren. Neem tijdens de route tijd voor het nemen van een pauze onder het genot van een kopje koffie/thee of een heerlijke lunch in één van de vele restauratiemogelijkheden langs de route. Plaatsen als Noordwijk, Katwijk, Lisse en Hillegom bieden voldoende gelegenheid voor een tussenstop.
Datum: Donderdag 25 april 2019
Tijd: 09.30 tot 16.00 uur
Regio: Abcoude en Baambrugge
Vervoer: € 5,–

OMMEKAAR:
OMMEKAAR is een plek voor mensen die te maken hebben gekregen met de diagnose kanker. Wanneer je kanker krijgt word je geconfronteerd met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Contact met lotgenoten kunnen je eventueel hierbij helpen, zoals bij het verwerken van indrukken en gevoelens die je ervaart tijdens het ziekteproces. Het betreft vaak ervaringen die alleen iemand die ook kanker heeft of heeft gehad, begrijpt.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en bieden een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een plek waar je jezelf kunt zijn, los van alle medische ballast. Hier kunnen we herkenning en erkenning bij elkaar vinden en eventueel tips uitwisselen in een ongedwongen sfeer. Ook familieleden en betrokkenen zijn van harte welkom.

OMMEKAAR in de Angstelborgh.
Iedere 1e en 3e donderdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur.
Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude.

De toegang is gratis. Aanmelden is prettig, maar niet verplicht.
Voor informatie en/of aanmelding:
Loes de Kraker: telefoonnummer: 06-14341311 en
Renée Splinter: telefoonnummer: 06-24960451,
e-mailadres: ommekaar@hotmail.com.

NIEUWJAARSDINER VOOR OUDEREN OPNIEUW ZEER IN DE SMAAK GEVALLEN!
Op zaterdag 12 januari 2019 organiseerden twee jonge stellen uit Abcoude voor de vierde keer (!) een diner voor 10 oudere, alleenstaande mensen uit Abcoude en Baambrugge ‘voor wie de januarimaand misschien wat lang duurt’.
Het diner bestond o.a. uit heerlijke hapjes, vitello tonato, Arabische stoof met couscous en panna cotta, begeleid door passende wijnen of andere drankjes. Entertainment, een presentje bij vertrek en een haal/breng service maakten het evenement helemaal compleet.
Het Feestcomité stond ook dit jaar weer onder leiding van Babette van der Veen, geassisteerd door Angelique, Arjo, Bastiaan, Lars, Simone en de jongste bedienden Yfke en Lieve.
Entertainment werd verzorgd door actrice/producente Carlijn van Ramshorst met voordrachten over Toon Hermans en muzikant Rob Soria met verzoeknummers, veel van ‘toen’ en niet te vergeten de spontane verhalen en grappen van de gasten zelf.
De sponsoren waren De Eendracht, Noort Groente Enzo, PLUS Koot, The Readshop en The Roundsman Catering.
Onderstaand een selectie uit de schriftelijke reacties:
‘Van harte bedankt voor de gezellige avond, de gastvrije ontvangst, de warme belangstelling en het heerlijke eten! Ik heb genoten van alles! Een hartelijke groet, ook aan de twee welkomstdametjes!’
‘Heel erg bedankt voor de gezellige avond. Enorm sympathiek om zo’n diner te organiseren. Ik heb me erg vermaakt, met het eten, de muziek en de fantastische bediening. En zo leuk ook: een cadeautje mee en thuisgebracht.’
Andere blijken van waardering waren de zoenen en de bloemen, bonbons, cakes, jam etc. De dankbaarheid was intens; ‘daar doen we het voor’ en ‘volgend jaar wordt een lustrum’, aldus het Feestcomité.
Deze bijzondere activiteit werd wederom door de OBV van harte ondersteund. Lof en grote dank aan Babette en c.s., de entertainers en voor de gulle bijdragen van de sponsors!
Marian Koekenbier en Jan Popping

GELDAUTOMATEN
Misschien hebt u het al gemerkt dat de geldautomaat van ABN-AMRO op de Hoogstraat in Abcoude verwijderd is. Een overzicht over waar, hoeveel en met welke passen er geld uit de automaat kan worden gehaald vindt u HIER.
Geldautomaten van ABN-AMRO, Rabobank en ING krijgen een nieuw uiterlijk en een nieuwe naam. Ze heten voortaan Geldmaat. U kunt dan met elke pas bij deze geldmaten geld opnemen! Vanaf 1 januari 2019 worden de oude apparaten vervangen en eind 2020 moet het project zijn afgerond.
Rabo Geld Express: Hebt u een Rabobankpas dan kunt u € 450,- thuis laten bezorgen. Kosten € 4,50 per levering. Telefoonnummer: 020-4548000.

CURSUS VALPREVENTIE IN BAAMBRUGGE!
Iedereen wil graag op de been blijven! Maar een valpartij is in een fractie van een seconde gebeurd. Vele onderzoeken zijn hierop losgelaten, waarom valt men? Waar liggen de risico’s? Is dat die losliggende stoeptegel of zijn er nog meer factoren aan de orde.
In vier donderdagochtenden worden de cursisten geïnformeerd, bewust gemaakt en getraind met als doel: op de been blijven! Deze cursus heeft zich onderscheiden als bewezen effectief. Dat wil zeggen dat er regelmatig onderzoek wordt gedaan naar deze methode en dat het inderdaad leidt tot 50 % valreductie bij de deelnemers.
In het informatieve gedeelte van de ochtend worden onderwerpen besproken als valrisico’s, lichaamsveranderingen, voeding, veiligheid thuis, gezichtsvermogen en medicijngebruik.
Een tweede belangrijk onderdeel van deze cursus is: bewustwording. Hoe staat het met mijn evenwicht, hoe loop ik, hoe snel reageer ik, hoe is mijn coördinatie? Als je dat van jezelf weet, dan kun je daarnaar handelen. Daar zijn een aantal testjes voor ontwikkeld die tijdens de cursus worden afgenomen.
Men kan door training bovenstaande onderdelen ook verbeteren en dat is het derde onderdeel van de cursus: men leert hoe je zelf je lichaam in conditie kunt houden. In deze vier lessen wordt ook gestart met de beginselen van valtechniek. Op een dikke zachte mat wordt dat op een veilige manier geoefend.

Na afloop van deze cursus zeggen deelnemers steevast dat ze beter weten waar hun risico’s liggen en er meer vertrouwen in hebben dat ze op de been blijven.
Heeft u interesse? Mail naar e-mail: projmed@spelensportdrv.nl of bel met Jos Kooijman-Termeulen, telefoonnummer: 06- 22 13 06 26.

Locatie:                  De Vijf Bogen, Pr. Margietstraat 10 te Baambrugge
Data:                       Donderdag 18, 25 april en 2, 9 mei 2019
Programma:         10.00 tot 11.00 uur theorie
                                 11.00 tot 11.30 uur koffie-/theepauze
                                 11.30 tot 12.30 uur praktijk in de gymzaal
Eigen bijdrage:    € 50,- per persoon incl. cursusboek en koffie/thee
                                 (wordt mogelijk vergoed door ziektekostenverzekering)

DE BIBLIOTHEEK AAN HUIS
De Bibliotheek is er voor iedereen. Kunt u zelf -tijdelijk- moeilijk naar de Bibliotheek komen, bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent? Dan komt de Bibliotheek naar u toe.
Het werkt als volgt: een medewerker van de Bibliotheek komt bij u op bezoek voor een kennismakingsgesprek. U kunt dan vertellen welke boeken u het liefst leest. De medewerker zoekt voor u de boeken bij elkaar en die worden regelmatig bij u aan huis gebracht en opgehaald.
Heeft u internet? Dan kunt u ook zelf in de catalogus kijken welke (grootletter)boeken, luisterboeken, tijdschriften en films de Bibliotheek heeft. U kunt de materialen direct via de website reserveren. Reserveren binnen de Bibliotheek AVV is gratis. De medewerker brengt uw gereserveerde materialen bij u aan huis.

Vindt u de kleine lettertjes lastig?
U leest graag, maar u hebt moeite met de kleine lettertjes? Als u slechter gaat zien, zijn onze boeken in grote letter een uitkomst. Ook handig zijn luisterboeken. Dit zijn boeken op cd die worden voorgelezen, soms door de auteur zelf.

Hoe kan ik gebruik maken van de Bibliotheek aan huis?
Om gebruik te kunnen maken van de Bibliotheek aan huis heeft u een standaardabonnement, kosten € 65,50 nodig van de bibliotheek.
Daarnaast zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Waar kan ik mij aanmelden?
Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?
Dat kunt u doen tijdens de openingstijden van:
Bibliotheek Abcoude
Telefoonnummer: 0294-284343
Openingstijden: Ma-Di-Wo-Vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Marian Koekenbier

CURSUS KLIK & TIK
De Ouderen Belangenvereniging (OBV) Abcoude-Baambrugge heeft samen met de Bibliotheek en SeniorWeb De Ronde Venen activiteiten opgezet voor inwoners van Abcoude en Baambrugge die willen leren omgaan met de computer en het internet.
Heeft u nog maar weinig of geen ervaring met de computer? Wilt u leren internetten en e-mailen? Of kunt u wél de weg vinden op internet maar bent u nieuwsgierig naar social media?
Dan kunt u deelnemen aan Klik & Tik.
U gaat aan de slag met:
– gebruik van de computer (muis en toetsenbord)
– het internet
– websites bekijken
– zoeken met een zoekmachine
– formulieren invullen
– e-mailen
– downloaden
Tijdens de Klik & Tik-bijeenkomsten werkt u op uw eigen tempo aan de computer. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en u verder op weg kunnen helpen.
De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek Abcoude op maandag van 09.30 tot 11.30 uur. De startdatum wordt waarschijnlijk april 2019.
Deelname kost € 10,- voor bibliotheekleden en € 15,- voor niet-leden. Dit bedrag is inclusief cursusboek, oortjes en koffie/thee.
Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving.
Zodra u geplaatst kunt worden ontvangt u schriftelijk bericht over de betalingswijze en de datum waarop u kunt starten.
U kunt zich aanmelden tijdens de openingstijden van de Bibliotheek Abcoude:
Telefoonnummer: 0294-284343.
Openingstijden: Ma-di-wo-vr van 14.00 tot 18.00 uur.
Er is ook een gratis digitaal vragenuur in de bibliotheek van Abcoude, elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur.

Marian Koekenbier

CURSUSPROJECT ABCOUDE-BAAMBRUGGE
Er zijn nog wat plaatsen vrij bij de volgende cursussen:
NR 24 Het decoratelier op donderdag 11 april om 11 uur Kollenbergweg 1
Hier wordt alles zelf gemaakt voor ballet en opera. De kleding en pruiken evenals de attributen.
NR 26 Lezing over het Singer uit Laren op dinsdag 16 april om 20 uur in het Viscentrum. Anna en Willem Singer verzamelden veel kunstwerken en schilderden zelf ook.
NR 20 De Opeet-hypotheek op maandag 6 mei om 20 uur bij notaris Derkman. U komt alles te weten over de overwaarde van uw huis en wat een opeethypotheek is.
NR 27 Zelf schilderen in de Hermitage op maandag 6 mei 14 uur in de Hermitage. O.l.v. een professioneel schilder gaat u aan de slag het maakt niet uit of u al schildert of niet.

Meer informatie is te vinden op onze site www.cursusproject-abcoude.nl
Daar schrijft u zich ook in.
Tot ziens op onze cursussen!!

De vrijwilligsters van het Cursusproject

ZONDER CODE OF WACHTWOORD
Na mijn herseninfarct kwam ik in een zorghotel samen met mensen met nieuwe heupen, knieën en gerestaureerde voeten. Op deze afdeling moest eenieder opnieuw leren lopen.
Helaas was door mijn infarct ook mijn geheugen aangetast. Hierdoor was ik de meerderheid van mijn e-mailadressen en wachtwoorden kwijt. Dat betekende dat ik geen contact meer had met de computers van allerlei instanties en organisaties. Had ik nu een probleem, dan moest ik heel ouderwets de telefoon gebruiken. Het was wat prettig om gewoon met mensen te kunnen overleggen en niet tegen een machine aan te moeten praten.
Totdat mijn rijbewijs verlengd moest worden.
Van de RDW moest alles online. Per mail kreeg je een code, waarmee je een code op je mobiele telefoon kon krijgen en dan moest je 4 maanden wachten op hun volgende move. Wat zou ik dat graag allemaal telefonisch regelen. Maar mensen aan de telefoon kosten geld en deze overheid is niet druk met het scheppen van werkgelegenheid.
Bij de spoorwegen moest ook alles online. Ik belde een keer om reisinformatie. “Al onze medewerkers zijn in gesprek” werd mij gemeld, maar ik wist dat ongeveer iedereen ontslagen was en er nog maar één man op die afdeling aanwezig was.
Toe alstublieft, vervang die computers weer door mensen, dat zal de overheid een menselijk gezicht geven en het aantal klachten over het beleid doen afnemen.

Jan Godschalk

Overzicht bestuur en commissies

Aanmeldingen, wijzigingen en machtigingen