55+ Steek Uw licht op (35:2) juni 2019 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Op 18 april jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Dorpshuis Baambrugge. Na een goed bezochte vergadering, hebben wij de bijeenkomst met een eenvoudige maar heerlijke maaltijd afgesloten. Ik kijk terug op een geslaagde middag.

Op 4 mei jl. heeft de OBV een bloemstuk neergelegd bij het Oorlogsmonument te Baambrugge. Dit is met de bestuursleden Joska Hoppe, Elly van Luijn en ondergetekende gedaan. Eerst was er een herdenkingsdienst in de kerk, daarna een ‘Stille Tocht’ naar het graf van Kees van der Lee. De tocht eindigde bij het monument waar twee minuten stilte werden gehouden.
De Abcouder Harmonie zorgde op een voortreffelijke manier voor de muzikale omlijsting. De ‘Stille Tocht’ werd voorgegaan door tamboers van de Abcouder Harmonie, die de dodenmars op de trommels sloegen.
Alles bij elkaar weer een zeer indrukwekkende bijeenkomst. Dit kwam mede doordat Stan Wever dit keer de herdenkingstoespraak hield. Hij is twintig jaar oud en deed dit op voortreffelijke wijze. Complimenten van ons.
Zeker ook een compliment past voor ons OBV-lid Harmen Hoogenhout. Hij verzorgde de opening, het welkomstwoord en de gebeden. Op mij kwam het citaat van Henk van Randwijk behoorlijk binnen: ‘een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’. Deze strofe uit een gedicht van deze verzetsman is te lezen op het monument aan het Weteringcircuit in Amsterdam.
Al een aantal jaren leggen wij het bloemstuk mede namens de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) neer. Zij zijn altijd aanwezig bij de Dodenherdenking in Wilnis en vragen ons dan, mede namens hen, het bloemstuk neer te leggen in Baambrugge. Hun naam staat ook vermeld op het lint aan het bloemstuk.

Op 23 juni 2019 staat het ‘uitje’ van de OBV weer voor de deur. Vergeet u zich niet aan te melden, want vol is vol. Mogelijk zie ik u daar.

Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Iets vroeger dan dat u van ons gewend bent ligt het tweede periodiek al bij u op de deurmat. De reden hiervoor is dat het aanmeldingsformulier voor het zomeruitje ook in dit periodiek vermeld staat. Nu heeft iedereen nog ruim te tijd zich op te geven voor deze leuke activiteit.
Bij deze uitgave ontvangt u veel informatie over de culturele activiteiten die plaatsvinden in Abcoude en Baambrugge.
Drie rectificaties m.b.t. periodiek 1
Het betreft de geldautomaat van de Rabobank in de Stationsstraat 15 in Abcoude. De juiste openingstijden zijn dagelijks van 07.00 tot 22.00 uur.
De geldautomaat in de Plus Koot supermarkt is buiten de overige dagen ook op woensdag
van 08.00 tot 20.00 uur beschikbaar.
De brievenbussen op de Broekzijdselaan en Bijdorplaan zijn niet meer aanwezig.
Excuses voor deze eerdere foute berichtgeving.

De aanvulling in het Huishoudelijk Reglement i.v.m. de toevoeging van de AVG-regeling. (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Aanvulling met artikel 11
Huishoudelijk reglement van de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude/Baambrugge (OBV)
Vastgesteld op 26 november 1984, op 9 april 2002 en op 18 april 2019.
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 11
a. De OBV heeft een ledenregister. Daarin worden van de leden de volgende gegevens vastgelegd: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), geboortejaar, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankgegevens.
b. Het ledenregister wordt zorgvuldig beheerd door de penningmeester van de vereniging alsmede door een door de penningmeester aangewezen ledenadministrateur.
c. Andere leden noch bestuursleden hebben toegang tot de gegevens.
d. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.
e. Als er een foto wordt getoond in het periodiek “Steek uw licht op” dan gebeurt dit alleen met toestemming van de betrokkene(n).
f. Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens uit het register worden verwijderd.
g. Het lid heeft recht op inzage en wijziging van zijn gegevens.

De periode tussen de OBV-boekjes 2 en 3 (deze komt op 10 september uit) zal voor een aantal van u in het teken van de vakantie staan. Wij wensen u een mooie zomerperiode toe.

De zomer
De zomer is er weer,
Het kleurt je hart in sfeer.
Een gezond medicijn,
Hopende dat iedereen blij kan zijn,
Genietend van het mooie in de natuur,
Inspirerend en niet duur.
Het laat ons bloeien in pracht en praal,
De zomer is er voor ons allemaal.

Elly en Joska

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING OBV ABCOUDE-BAAMBRUGGE.
Datum:          18-04-2019
Plaats:           Dorpshuis De Vijf Bogen, te Baambrugge
Aanwezig:    27 leden en 6 bestuursleden

Punt 1: Opening van de voorzitter
Dick Kok opent de vergadering om 16.00 uur en heet eenieder van harte welkom.

Punt 2: Mededelingen
De volgende afmeldingen zijn binnengekomen voor deze vergadering:
Jan Dulfer, Janny de Boer, Nance en Frans de Lange, Cees Spanbroek, Ben Verbeeten en echtgenote, Jan Albers, Cor Burggraaf, Cor van Mourik, Ans van Mourik, Martha van Mourik.
Een punt van orde: De OBV biedt u vandaag bij binnenkomst een kopje thee en/of koffie aan en bij de maaltijd kunt u nog een drankje bestellen. Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening.

Sociaal jaarverslag 2019:
Enkele bijzonderheden
Dit jaar bestaat de OBV 35 jaar. Blijvende complimenten zijn er over het Periodiek. Dit jaar stonden via de kettinggesprekken Gerard van Luijn, Frits Olthof, Kees van Vliet en Lena de Groot in de schijnwerpers. Alle uitjes (denk aan Sinterklaas en het OBV-uitje en de Kerstshow) werden dit jaar weer zeer gewaardeerd. Uiteraard staat het bestuur open voor suggesties hieromtrent en kunnen we natuurlijk altijd hulp hierbij gebruiken.
De OBV geeft zich rekenschap van de AVG-regelgeving. De AVG remt de hulp van de gemeente bij de ledenwerving. We zijn hierover nog in gesprek met de gemeente.
De website van de OBV wordt steeds completer met dank aan Ben Verbeeten en Marian Koekenbier.
De financiële situatie van de OBV is bevredigend. Zie punt 7 en 8 van de agenda. Hans Aalders neemt even het woord i.v.m. de automatische incasso. Wij hebben op dit moment 300 leden voor automatische incasso. Dit jaar hebben we problemen gehad met een dertigtal leden waarbij de inning van de contributie niet goed verliep. Het bleek dat het probleem bij de ING lag. Deze leden hebben alsnog een acceptgirokaart gehad voor de contributie inning voor dit jaar. We proberen het nog 1 maal met de ING, gaat dit niet goed dan gaan we over op acceptgirokaarten. Op de vraag of deze nog blijven bestaan en de extra kosten antwoordt Hans dat de kaarten zeker tot 2021 beschikbaar zijn en de extra kosten 0,10 cent zijn.

Bestuur
Jan Dulfer zal dit jaar het bestuur verlaten. Een woord van dank gaat uit naar Jan, wij zullen d.m.v. een heerlijk flesje wijn hem bedanken voor zijn werkzaamheden voor de OBV.
Het bestuur was dit jaar redelijk op sterkte maar er is nog ruimte voor uitbreiding zoals de vacature van het secretariaat.
Dick Kok dankt alle bestuursleden, Frans Snelderwaard (ledenadministratie), Jan Godschalk (columnist), de leden van de diverse commissies, de stickeraars en bezorgers van het periodiek (o.l.v. Cor van Schaik en Jan van Wieringen) de kascontrole commissie en andere ondersteuners zoals bij evenementen (Sinterklaasteam en het OBV-uitje Lien en Henny) en last but not least de partners Tympaan de Baat, Lions en de Rabobank.
Wij willen dit jaar een SWOT-analyse doen onder 100 leden van de OBV.
Een SWOT-analyse staat voor sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het is bedoeld om de tevredenheid en de opvattingen van onze leden te peilen en hiermee wat te doen.
Het bestuur heeft verdere bemoeienissen gehad met:
ondertekening van het manifest ‘waardig ouder worden’, de dodenherdenking, de brievenbussen, Sporthuis Abcoude, ‘het laatste uurtje van het muurtje’ bij de Wakende Haan en parkeerverbod in Baambrugge.

OBV leden
Het aantal OBV leden is het afgelopen jaar wat gedaald: van 1307 naar 1213. (exclusief adverteerders en andere belanghebbenden) Debet hieraan is dat het aantal 55-plussers terugliep: minus 236 in de gemeente Abcoude en Baambrugge. Bron: een vergelijk van de OBV van de inwonerscijfers van de gemeente per januari 2018 en 2019. Het goede nieuws is dat ‘het OBV-marktaandeel’ behouden bleef: eerder 42,6% en per januari 2019 42,8%. Daar mogen we trots op zijn, maar het betekent tegelijkertijd dat we ook de belangen van ruim de helft van andere ‘ouderen’ graag willen en kunnen behartigen. Hulp bij werving van leden is altijd welkom, ‘zegt het voort’.

Activiteiten en evenementen.
Evenals vorig jaar werden er, naast de algemene ledenvergadering, weer diverse activiteiten georganiseerd: het OBV- zomeruitje, de Sinterklaasmiddag (beide met stijging van het aantal deelnemers) en de Dank Je Wel bijeenkomst voor de OBV-ondersteuners en partijen waarmee we samenwerken.
Ook de medewerking aan de succesvolle ‘Kerstshow’ (gericht op ouderen en mantelzorgers) van Marije Zwaard en het ‘Ouderendiner’ voor tien oudere alleenstaande mensen. Dit laatste evenement vond al voor de vierde keer plaats, een zeer lovenswaardig initiatief van Babette van der Veen en haar ‘feest comité’, met zeer gewaardeerde bijdragen van de lokale middenstand. Wij zien graag suggesties tegemoet voor mensen waarvan u denkt dat ze hiervoor in aanmerking komen.
Er was ook een pc-inloop training, met helaas tegenvallende belangstelling en een presentatie van de Merenhof in de Buurtkamer en bezoek aan enkele ziekenhuispatiënten.
PM: met een hoofdrol voor Tympaan de Baat: het ontbijtje van Plus Koot, de Diligence en de vele andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Vandaag volgt er nog een gastspreker van de Rabobank.

Zorg
Verwezen wordt naar diverse activiteiten en evenementen zoals genoemd.
Inhoudelijke thema’s die in het OBV-periodiek aan bod kwamen o.a.: Eenzaamheid onder ouderen (artikel Jan D) en Transferverpleegkundige (Joska en Elly) en verder vooral via Tympaan–De Baat: waardig ouder worden, eenzaamheidsbestrijding, Alzheimercafé, ondersteuning in de laatste levensfase, rollator spreekuur, dementie, mantelzorg.

Hr Petterson: Heeft de OBV ook iets te maken met de problematiek van het parkeren bij het toekomstige Sporthuis?
Dick: nee daar hebben wij geen invloed op.

Punt 3: Vaststelling verlag ALV van 20 April 2018
Geen vragen. Bij deze is het verslag vastgesteld met dank aan de notulist Joska.

Punt 4: Vaststelling sociaal jaarverslag 2018
Geen vragen, sociaal jaarverslag is vastgesteld. Met dank aan Dick Kok en Jan Popping.

Punt 5: Verslag kascontrole commissie
Hans Aalders leest het verslag opgemaakt op 26 Maart 2019 voor aan de vergadering bij afwezigheid van Cor Burggraaf en Aafke Kegel.
Laatstgenoemden verzoeken de vergadering de penningmeester en bestuur decharge te verlenen over het financiële beleid van het afgelopen jaar.
De vergadering gaat akkoord, met dank aan Jan Dulfer en Hans Aalders.

Punt 6: Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie
Aafke Kegel treedt af onder dankzegging van het bestuur voor haar werkzaamheden
Cees Spanbroek treedt toe tot de commissie.
Carla Keijzer stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend lid.

Punt 7: Vaststelling financieel jaarverslag 2018
Uit de cijfers blijkt dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Het verslag wordt vastgesteld.

Punt 8: Contributie 2019
Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe te passen.

Punt 9: Vaststelling begroting 2019
De vergadering gaat akkoord met de begroting.

Punt 10: Aftreden/ benoeming bestuurs-/commissieleden
Jan Dulfer treedt dit jaar af en is niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft Hans Aalders bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen en stelt de vergadering voor tot benoeming en goedkeuring van deze kandidaatstelling.
De vergadering gaat akkoord.
Jan Albers is toegetreden tot de commissie Bouwen&Wonen.
Frans Snelderwaard zet zich blijvend in voor de ledenadministratie, dankzegging hiervoor.

Punt 11: Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vorig jaar heeft Reinier Bloemer ons erop attent opgemaakt dat wij daar een regeling voor moeten opnemen in het Huishoudelijk reglement. Marian Koekenbier en Reinier hebben dit opgesteld voor onze vereniging. De bepaling dat wij conform de AVG werken wordt bij goedkeuring van de ledenvergadering opgenomen in ons huishoudelijk reglement.
De vergadering geeft hiervoor toestemming.
Met dank aan Reinier en Marian voor de werkzaamheden hiervoor.
Nogmaals meldt Dick dat als mensen niet op de foto willen die eventueel geplaatst wordt in ons periodiek dit kunnen melden bij het secretariaat van de OBV.

Punt 12: De rondvraag
• Carla Keijzer: Ik heb mij via de website aangemeld als chauffeur voor het uitje op 23 juni. Maar via de website wordt de link niet verzonden.
Marian Koekenbier gaat hier achteraan.
• Reinier Bloemer: Heeft het bestuur overwogen om naar een andere bank te gaan i.v.m. problematiek automatische incasso? Hans Aalders: We proberen het nog een jaar, lukt het niet dan gaan we over naar de acceptgiro’s.
Carla Keijzer: Zijn er geen kosten verbonden aan de acceptgiro? Ja 0,10 eurocent.
• Ed van Diest:
Er is een idee geweest over een etage op Leeuwenburgh appartement? Is daar nog nieuws over? Via de commissie Bouwen&Wonen is er contact geweest met de woningbouwvereniging GroenWest. Zij geven hier geen prioriteit aan. Henk Meijer zal dit nog eens navragen bij het overleg met GroenWest.
• Commissie Verkeer&Vervoer heeft ooit bij de gemeente aangekaart de verkeerssituaties op de Des Tombeweg en het Dr. van Doornplein, hoe is de stand van zaken? Gerard Munnik: Het is trekken aan een dood paard bij de gemeente hierover. Komende jaren komt er een herbestrating van het Dr. van Doornplein. 30 km snelheid wordt voorgesteld voor de Des Tombeweg.
• De ‘weesfietsen’ bij het station: Antwoord: Deze zijn weggehaald. Maar de gemeente moet een raadsbesluit nemen om deze weg te halen. Dat is een probleem. Carla Keijzer zal via de seniorenpartij dit in de commissie ruimtelijke ordening aan de orde stellen. Er moet dan een raadsbesluit komen.
• Gerard Munnik en Bert van Walbeek zijn naar een informatieavond over het openbaar vervoer geweest. Er waren veel klachten over het ontbreken van lijn 126 door Abcoude. Hier wordt weer naar gekeken.
• De centrumgroep Abcoude is bezig met de doorgang door het dorp ter hoogte van de oude Koot winkel. Er wordt gekeken om een smalle doorgang daar te maken. Reinier stuurt het ooit geopperde rode lijn project door naar de Gerard Munnik.
• Hr. Gijzen: De verbreding van de brug in Baambrugge begint na 1 oktober dit jaar.

Punt 13: Sluiting
Dick Kok sluit de vergadering om 16.55 uur.

Dick heet David Zuilhof en Simone Tulleners van de Rabobank Amstel en Vecht en Vincent Staat, medewerker WMO-loket van gemeente De Ronde Venen welkom en geeft hen het woord voor hun presentatie over IkWoonLeefZorg platform en de financiële planning ‘ouder worden’.
U kunt alle informatie terugvinden op de website: www.ikwoonleefzorg.nl

Notulist: Joska Hoppe

OBV ZOMERUITJE ZONDAG 23 JUNI 2019, HEEFT U ZICH AL AANGEMELD?
In het vorige periodiek stond de vooraankondiging van dit traditionele OBV ‘uitje’.
Het valt voor de vierde maal samen met de Lions Rabo tour. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden. Op deze dag is er trouwens ook de ‘Zomertuin 2019’ in Abcoude, dus een dag vol vermaak.
U kunt zich nu al aanmelden:
* via e-mailadres: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
* door het ingevulde aanmeldingsformulier hiernaast in een blauwe OBV-brievenbus bij supermarkt Plus Koot, Albert Heijn in Abcoude of bij de Dagwinkel in Baambrugge te deponeren.
U kunt zich ook persoonlijk aanmelden op:
*woensdag 12 juni tussen 10.00 tot 12.00 uur in de Angstelborgh, Dorpzicht 22 te Abcoude bij Lien Riechelman.
*dinsdag 11 juni tussen 10.00 tot 11.00 uur in de Buurtkamer van Baambrugge bij Henny van Schaik.
U kunt zich ook online aanmelden:
via: www.obv-abcoude-baambrugge.nl in de rubriek zomeruitje onder verenigingsnieuws.

De kosten bedragen weer € 15,- per persoon. De chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden. Gestart wordt vanaf Tympaan-De Baat/Angstelborgh en de ontvangst is om 10.00 uur.
Vertrek ca.10.30 uur.
Terugkomst uiterlijk 16.00 uur, zodat u desgewenst de finale van de tour bij de Eendracht bij kunt wonen.
We beloven dat het weer een mooie tocht wordt met een gezellige lunch en leuke verpozing omstreeks het middaguur.

AANMELDINGSFORMULIER OBV ZOMERUITJE 23 JUNI 2019
Achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u een rollator? 0 Ja 0 Nee
Straat met huisnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u deelneemt met partner:
Achternaam partner: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam partner: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u een rollator? 0 Ja 0 Nee
Telefoonnummer vast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dieetwensen:……………………………….
0 Kunt u ook als chauffeur rijden:………aantal personen in auto (incl. bestuurder):
** Meerijden is op eigen risico/De OBV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of ongevallen tijdens evenementen die door haar worden georganiseerd.

Marian Koekenbier en Jan Popping

KETTINGGESPREK MET FRANS SNELDERWAARD
Bij het brainstormen in het bestuur wie we deze keer zouden willen uitnodigen voor het kettinggesprek kwamen wij al snel uit op Frans Snelderwaard.
In zijn leuke huis op Stigterhof nam ik dit interview af. Hoewel de weersverwachtingen slecht zijn, schijnt er toch een eigenwijs zonnetje. Na de thee steken we van wal.
Frans vertelt dat hij nog maar nauwelijks gestopt was met werken of er werd een foldertje van de OBV in de brievenbus gestopt. De vraag was of er een lidmaatschap mogelijk was en of er een beroep door de OBV in voorkomende gevallen gedaan kan worden. Aangezien het formulier positief was ingevuld is in 2006 het lidmaatschap ingegaan. De toenmalige bestuursleden Henk de Graaf en Reinier Bloemer vroegen Frans de ledenadministratie bij te houden.
Inmiddels doet hij dit al circa 12 jaar en heeft regelmatig contact met de penningmeester om het ledenbestand zo up-to-date mogelijk te houden v.w.b. de nieuwe leden, betalingen en mutaties enz.
In 2009 is hij toegetreden tot het bestuur, wat toen bestond uit: Ben van Gessel, Hans Aalders, Reinier Bloemer, Dicky Methorst, Corry Olman en Miep Schellinkhout.
Na het overlijden van Henk de Graaf heeft Frans samen met Cor van Mourik de commissie Bouwen en Wonen overgenomen. Samen hebben zij met Tom Burgers, directeur Woningbouwvereniging Westhoek en Gemeente Abcoude en later De Ronde Venen, afdeling Projecten overleg gevoerd over de plannen in Land van Winkel. Er werd gevraagd om betaalbare woningen voor ouderen. Inbreng werd geleverd voor de woningen in het land van Winkel.
Voor het project Kromwijck in Baambrugge werd gesproken met Ivo Bruns en bepleit dat de nog te bouwen woningen een afspiegeling van de samenleving zouden vormen.
Inmiddels zijn Frans en Cor gestopt met de commissie Bouwen&Wonen. Gelukkig is in de opvolging voorzien door Henk Meijer en Jan Albers. Frans kende Henk goed omdat hij samen met Henk en Ton Verhaar, gedrieën, de realisatie van de cascowoningen aan Stigterhof als bouwteam op zich hadden genomen. De bestekken, tekeningen, begrotingen en onderhandelingen zijn geheel door deze vrijwilligers gemaakt. Nog steeds iets om trots op te zijn.
Frans kon bovengenoemde werkzaamheden goed doen omdat hij bouwkundig medewerker was bij NS Projectconsult. Hier heeft hij bijna 35 jaar gewerkt. Voor die tijd is hij in dienst geweest van Bouwbureau VU en heeft hij getekend aan de Universiteitswoningen in Amstelveen.
Frans is gehuwd met Sophie, heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Hij fietst graag, leest op zijn tijd een boek en gaat bij mooi weer naar de caravan in Noordwijk. Een mooie omgeving met bossen, duinen, zee en dus heerlijk om te ontspannen.
Daarnaast is hij tot 2015-2016, tien jaar vrijwilliger geweest voor de Zonnebloem.
Zo werden bezoekjes gebracht aan een Zonnebloem-gast, assisteerde hij zijn vrouw Sophie, bestuurslid activiteiten bij de Zonnebloem, bij uitjes en gezellige middagen.
Op de valreep noemt hij ook nog even op dat hij in een roulatiesysteem met acht kosters het kosterschap van de RK-kerk doet. De koster is belast met het klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de liturgische eredienst.
Ik neem afscheid van Frans die toezegt dat hij nog wel een tijdje door wil gaan met de ledenadministratie van de OBV. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.

Dick Kok

CURSUS VALPREVENTIE
De geplande cursus valpreventie in Baambrugge gaat wegens te weinig belangstelling niet door.
In het najaar van 2019 probeert Sport en Spel nog een keer een cursus valpreventie te organiseren. Deze zal nu in Abcoude plaatsvinden.
Heeft u interesse? Mail naar projmed@spelensportdrv.nl of bel met Jos Kooijman-Termeulen.
Telefoonnummer: 06-22130626.

BAAMBRUGGE IN BEWEGING
Op 13 april jl. werden in Baambrugge, door wethouder Marja Becker en de Dorpsraad Baambrugge, twee beweegtoestellen onthuld.
De apparaten staan opgesteld achter de speeltuin, bij de ijs- en skeelerbaan. U kunt er roeien en cross trainen en dit met een – in meerdere opzichten – weidse blik. Ook staat er een zitbankje om daarna even uit te puffen.
Het is ook voor ouderen een ideale gelegenheid om het eens uit te proberen. Al of niet samen met buren, vrienden, kinderen of kleinkinderen. En elkaar ontmoeten, Het is een leuke ontmoetingsplaats om met kinderen te spelen of ze te leren fietsen op de skeelerbaan zonder tegenliggers.
Ook vanuit de OBV van harte aanbevolen. Maak het een onderdeel van uw wandeltocht. Het is ook ideaal voor sportcoaches, clubs, trainers etc. om de toestellen op te nemen in hun activiteitenprogramma.
Jan Popping

HET LEVENSTESTAMENT
Wat is een levenstestament?
Nee, het is geen garantie voor een langer leven. (als men dat al zou willen)
Nee, het is ook geen garantie voor de kwaliteit van uw leven.
Nee, het is ook geen testament dat alleen voor ouderen van toepassing is.
Wat is het dan wel?
Het is een testament, dat u hopelijk een stukje rust in uw leven geeft.

Iedereen weet wat een gewoon testament is, dat in werking treedt als iemand overleden is
en waarin wordt bepaald wie deze verdeling regelt en wie wat erft.
Een levenstestament is een testament, dat vastlegt wat er gebeurt als u tijdens uw leven
niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen. Hierbij valt te denken
aan een ziekte (bijvoorbeeld dementie) of door een ongeval.
Een levenstestament moet altijd geregeld worden via de notaris. Deze moet namelijk
vaststellen of u nog wel wilsbekwaam bent.

Wat kunt u zoal regelen in een levenstestament?
Er zijn drie onderwerpen die u in ieder geval moet regelen:
• Ten eerste uw financiële zaken: bankzaken/belastingen/schenkingen/woning /inboedel. Hiervoor dient u iemand aan te wijzen die u vertrouwt als gevolmachtigde hiervoor.
• Ten tweede uw persoonlijke zaken: wensen voor uw persoonlijk verzorging/wat gebeurt er met uw huisdier/eventueel wensen rond de uitvaart, voor zover dit niet in het testament geregeld is.
• Het derde aspect zijn de medische zaken: wel of niet reanimeren/orgaandonatie/waar liggen de grenzen over de behandeling/ wel of geen een euthanasieverklaring.
Hiervoor dient u ook een gevolmachtigde aan te stellen en deze behoeft niet dezelfde
• persoon te zijn die u onder het eerste punt heeft benoemd. Hiervoor wordt vaak een medicus
• benaderd.
Dit zijn items die u kunt regelen. Het zijn geen verplichte onderwerpen, de keuze ligt bij u.

Wie wilt u als vertrouwenspersoon aanstellen en volstaat dit wel met één persoon? Want wat als de vertrouwenspersoon hiertoe niet meer in staat is, of het niet meer wil doen? Vaak wordt de partner en/of één van de kinderen hiervoor gevraagd. Dit is niet noodzakelijk, u mag iedereen vragen die u vertrouwt.
Waar u ook aan moet denken is:
• hoe regelt u het toezicht op de vertrouwenspersoon
• aan wie moet deze persoon verantwoording af leggen
• binnen welk tijdsbestek
• krijgt hij/zij voor zijn/haar werk een vergoeding

Dit zijn in het kort wat punten waarmee u rekening dient te houden. Ik pretendeer niet om volledig te zijn maar als u hierover meer wilt weten dan kan de OBV u hierin begeleiden.

Hans Aalders

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT/SERVICEPUNT
Beste allemaal,
De tuin bij ons kantoor op Dorpszicht staat er net zoals elk jaar weer schitterend bij! Eigenlijk is het een oase van rust en schoonheid. Wij raden u ook aan om dit spektakel een keer met eigen ogen te komen bewonderen! Dit is allemaal mogelijk gemaakt door ijverige vrijwilligers die in weer of geen weer elke maandag staan te wroeten. Komt dat zien!
Onze bijdrage deze keer is klein maar fijn. Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om weer bezig te kunnen zijn met het uitvoeren van hun oude vak of reeds bestaande hobby in een nieuw op te zetten Repair Café in Baambrugge. In Vinkeveen, Mijdrecht en Abcoude lopen deze Repair Cafés al heel goed. Baambrugge mag hierin dus niet ontbreken! Zie onderstaande oproep en meld u aan!
De eettafels vinden niet plaats vanaf de 2e week van juni tot en met de 2e week van september i.v.m. de vakantieperiode. De laatste eettafel voor de vakantiestop is op 4 juni en wordt bereid door Brigitte en Roos. We proberen deze leegte op te vangen met een extra Multi Culti eettafel op dinsdag 30 juli en de jaarlijkse BBQ, met muziek van muziektrio Acoustic4 fun, op donderdag 15 augustus.
Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden bij ons servicepunt naast het kantoor Dorpszicht 22 of telefonisch dagelijks vanaf 09.00 tot 16.00 uur, telefoonnummer: 0297-587600.
De Angstelborgh is helaas drie weken gesloten in verband met de verbouwing van de toiletruimtes. De verbouwing vindt plaats in week 26, 27 en 28. Ons kantoor en het servicepunt zijn uiteraard wel gewoon open, maar het gebruik van het toilet is niet mogelijk. Er zal in die maand ook geen Repair Café zijn!
Fijne zomer en graag tot ziens!
Gegroet, mede namens mijn collega’s
Annemarie Keja

Vrijwilligers gezocht voor een nieuw op te zetten Repair Café in Baambrugge; wie doet er mee?
Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en dat – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt wil versterken. De initiatiefnemers organiseren elke maand een Repair Café in Mijdrecht, Abcoude en Vinkeveen. Inwoners kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken.

Wij zoeken de volgende vrijwilligers:
• Een coördinator(s) die het geheel goed kan coördineren
• Electro technici die apparaten zoals o.a. stofzuigers koffiezetapparaten etc. kunnen herstellen.
• Naaisters/coupeuses die kleding kunnen repareren
• Misschien kunt u zelf iets bijzonders herstellen, zoals juwelen, motoren van bijvoorbeeld boten, meubels/houten voorwerpen en fietsen. Kom met ideeën!
• Je vindt het leuk om als vrijwilliger kennis te delen met buurtgenoten.
Het Repair Café Baambrugge zal elke 4e dinsdag van de maand plaatsvinden, tijdens de Buurtkamer van 10.00 tot 12.30 uur.

Bent u degene die wij zoeken?
Neem contact op met: Annemarie Keja, e-mailadres: a.keja@stdb.nl
Bellen kan ook op telefoonnummer: 0294-284824 elke dag bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur (behalve op de woensdagen). Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café lees je op de landelijke Repair Café-site www.repaircafe.nl.

Alzheimer Café Abcoude
‘Loop eens een dag mee in het leven van iemand met dementie’
Het jaarthema van het Alzheimer Café Abcoude is ‘Van medische diagnose naar sociale uitdaging’. Op 24 juli lopen we een dag mee in het leven van iemand met dementie. Deze avond vindt plaats in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
Veel mensen met dementie wonen gewoon thuis en worden omringd door eventueel hun partner, kinderen, buren en vrienden. Hoe gaat dat eigenlijk en wat kom je dan tegen aan uitdagingen? Wat zijn belangrijke momenten op een dag en hoe ervaar je dit zelf. Hoe is dit voor mantelzorgers, professionals, familieleden en vrienden? Hoe gaan we hier mee om?
Op 24 juli gaan we hierover samen met Barbara van Oppelaar van Ervarea, medeauteur van het boek, ‘De dementie van Jet en Harrie’, in gesprek. Het wordt een avond waarbij ook uw eigen ervaringen, tips en trucs aan de orde zullen komen.
Het Alzheimer Café Abcoude is een laagdrempelige ontmoetingsplaats om mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden informatie te geven die verband houdt met dementie, de gevolgen en de kansen. Er staat elke 2 maanden een ander thema centraal. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg De Ronde Venen, telefoonnummer: 0297-230280 of per e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl.
Mocht u gebruik willen maken van de vervoersservice Automaatje, neemt u dan contact op met het Servicepunt De Ronde Venen, telefoonnummer: 0297-587600.

OVER WONEN EN ZORG
Op 11 maart jl. was er een bijeenkomst in Mijdrecht, georganiseerd door het CDA geheten ‘hoe wilt u straks wonen’. Met boeiende presentaties van o.a. de vereniging van woningcorporaties AEDES, GroenWest, bouwondernemingen, het initiatief Woongroep Ouderen Abcoude, etc. Mocht u geïnteresseerd zijn in de (digitale) presentaties dan sturen we u deze graag toe. We noteerden dat ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland 65 jaar is of ouder en in 2050 is dat 1 op 4. In onze gemeente en ook in Abcoude en Baambrugge is de verhouding nu al 1 op 5.
Door de ontgroening (minder zorgverleners) en vergrijzing (we worden ouder) is de trend:
– Langer zelfstandig thuis wonen
– Groei van alleenstaanden
– Groei in eenzaamheid
– Groei in dementie
– Groei in burgerinitiatieven gericht op nieuwe vormen van wonen (levensloopbestendig, duurzaam, kleinschalig en met sociale-, zorg-, winkel- en veiligheidsvoorzieningen) en het liefst in de eigen woonomgeving.
De snelst groeiende leeftijdsgroep wordt gevormd door 100 plussers. In ‘blue zones’: Sardinië, Japan, Californië, Costa Rica, Griekenland schijn je trouwens echt heel oud te kunnen worden. Blijf je liever wat dichter bij huis dan is ook voor hier het recept in ieder geval: blijf nieuwsgierig, wees eigenwijs, zoek activiteiten, houd je sociale netwerk op orde en heb humor.
De ouderdom komt met gebreken. Van het aantal mensen met een ouderdomsziekte groeit dementie het sterkst: van 154.000 in 2015 naar 330.000 in 2040, dus een verdubbeling en waarvan de helft met een indicatie verpleeghuiszorg (bron ACTIZ).
Volgens Alzheimer Nederland telde onze gemeente in 2018 naar liefst 710 mensen met dementie. Op basis van het aandeel inwoners schatten wij dit op 20% ervan voor Abcoude en Baambrugge, dus ongeveer 140, waarvan -stel ook hier- de helft, zijnde 70, met een indicatie voor verpleeghuiszorg.
In de OBV raakten we in 2017 en 2018 in totaal 18 leden kwijt door opname in een verpleeghuis elders, zoals o.a. Maria-Oord in Vinkeveen van Careyn en ’t Kampje in Loenen van Zorggroep de Vechtstreek. Gezien ons ‘marktaandeel’ van ruim 40% denken we dat er zo’n 40 ouderen waren die in de afgelopen twee jaar in een verpleging/verzorgingstehuis elders werden opgenomen, vaak met dementie.
We weten dat er opnieuw allerlei onderzoek gaande is naar de woon- en zorgbehoefte in de gemeente en ook lokaal. Misschien dat bovenstaand ‘zorgrekenwerk’ er iets aan kan bijdragen, commentaar erop is welkom. Vanuit de OBV houden we de vinger blijvend nauw aan de pols. Ooit toch nog een ‘bejaardenhuis’ in de Blue Zone Abcoude/Baambrugge?
Commissie zorg, Jan Popping en Marian Koekenbier

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN VINKEVEEN
VINKEVEEN – Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de rijbewijs keuringsarts op 19 juni en vervolgens twee keer per maand in het Maria Oord, Herenweg 69. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau:
Telefoonnummer: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Voedselbank De Ronde Venen
We zijn er voor mensen in de gemeente De Ronde Venen die tijdelijk een beetje krap zitten en die bereid zijn daar iets aan te doen. Elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente, e.d.) als aanvulling op het dagelijkse eten. En…. de koffie staat klaar!
Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende, landelijk bepaalde, toekenningscriteria.
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder is dan de volgende normbedragen:
• basisbedrag per huishouden: € 135,-.
• per persoon: € 90,-.

Enige voorbeelden voor normbedragen per maand per gezin:
• 1 persoon: € 225,-
• 2 volwassenen: € 315,-
• 1 volwassene en 1 kind: € 315,-
• 1 volwassene en 2 kinderen: € 405,-
• 2 volwassenen en 2 kinderen: € 495,-
• 1 volwassene en 3 kinderen: € 495,-

Uitgangspunt is dat er per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
Met netto bedoelen we: na aftrek van alle lasten zoals huur, energie, zorgverzekering etc.
Telefonische bereikbaarheid
Voor vragen over een voedselpakket kunt u ons bereiken op telefoonnummer:
06-81129347 van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Voor overige vragen kunt U ons bereiken via email: info@voedselbankderondevenen.nl

PERSONENALARMERING
Je wilt zelfstandig blijven wonen en vindt het een veilig gevoel dat je alarm kunt slaan in het geval er iets met je is. Wellicht kan de personenalarmering iets voor jou betekenen.

Wat is personenalarmering?
Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. Je krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. In geval van nood leg je met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook soms iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heb je altijd de zekerheid dat je snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als je alleen woont.

Hoe werkt personenalarmering?
Als je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je gevallen bent, hoef je alleen op de knop van het zendertje te drukken welke je om jouw pols of hals draagt. Het zendertje zorgt ervoor dat je in contact komt met de meldkamer. Deze centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na jouw melding bij de meldkamer wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit jouw omgeving. Je geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel jouw huissleutel hebben.

Wie worden er gebeld?
Je geeft bij het intakegesprek zelf door wie in geval van nood gebeld kunnen worden. Voorwaarden zijn dat er minimaal drie hulpverleners zijn die dicht in de buurt wonen om snel hulp te kunnen verlenen. Deze mensen, familie, vrienden of buren worden in de volgorde die jij hebt opgegeven gebeld. Is er helemaal niemand bereikbaar dan wordt contact opgenomen met de politie. Aan de hulpverleners worden geen eisen gesteld.

Valdetector
Je kunt de personenalarmering, tegen een maandelijkse vergoeding van 4 euro, uitbreiden met een valdetector. Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Een valdetector maakt bij een val automatisch alarm.

Wanneer kom je in aanmerking?
Je komt voor personenalarmering in aanmerking als je door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt om in een noodsituatie te raken. Je moet bereid zijn om de veiligheidsknippen of vergrendelingen op de voordeur niet te gebruiken.

Wat zijn de kosten?
Het maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt € 18,-. De eenmalige aansluitkosten zijn € 75,-. De uitbreiding met valdetectie bedraagt een extra €4,- per maand.

Ben je verzekerd bij Zorg en Zekerheid?
Dan verrekenen wij de kosten (indien je hiervoor een indicatie krijgt) direct met de zorgverzekeraar. Er geldt dan alleen nog een eigen bijdrage van slechts €4,- per maand. Kies je voor de extra functie van een valdetector dan is jouw eigen bijdrage €8,- per maand.

Ergens anders verzekerd?
Veel verzekeraars kennen een (deel) vergoeding van de kosten voor personenalarmering op grond van medische redenen. Informeer hiernaar bij jouw verzekeraar. De verzekeraar wil in de meeste gevallen wel een indicatie verklaring van jouw huisarts. Kom je er zelf niet uit? De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan je ook in dit geval helpen bij de aanvraag.

Certificering
Alle apparaten voldoen aan de eisen van het WDTM-QAEH-ketenkeurmerk. (QAEH staat voor Quality Assurance E-Health)
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat:
Telefoonnummer: 0297-230280.

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Ondertekening bouwteamovereenkomsten
Dinsdag 2 april jongstleden ondertekenden Ad Geerlings en Esther Grondijs namens de Stichting Zwembad Abcoude en Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Technieken de bouwteam-overeenkomsten voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Een belangrijke mijlpaal en mooie stap! Het bestuur van de Stichting Zwembad Abcoude heeft veel vertrouwen in de twee geselecteerde partijen. De afgelopen periode heeft het bouwteam gewerkt aan de gedetailleerdere technische uitwerkingen en de bouwvoorbereiding. Het projectmanagement en de budgetbewaking is in handen van het adviesbureau 4Building uit Nieuw-Vennep. Namens de stichting hebben de bestuursleden Esther Grondijs en Ad Geerlings de projectleiding. Voor technisch advies worden zij hierbij ondersteund door Nico Hennipman uit Abcoude, die jarenlange ervaring heeft met projecten van dergelijke omvang en zich nu vrijwillig inzet voor Het Sporthuis.
Wij kijken uit naar het moment dat de bouw gaat beginnen. Het streven is dat de eerste paal kort na de bouwvakantie van deze zomer geslagen zal worden.

Goed bezochte informatieavond voor vrijwilligers
Donderdag 4 april was er een informatieavond voor (toekomstige) vrijwilligers voor Het Sporthuis Abcoude. Ruim 30 nieuwe vrijwilligers waren aanwezig om zich te laten informeren over de mogelijkheden en om eigen ideeën rond werkzaamheden voor het Sporthuis kenbaar te maken. In verschillende groepen werd toegelicht welke werkzaamheden er zoal zijn als Het Sporthuis is geopend, te denken valt aan baliemedewerkers/gastvrouw/-heer, groenonderhoud, klein onderhoud en schilderwerk. Ook nu is er al ruimte voor mensen die willen helpen, bijvoorbeeld voor administratieve ondersteuning en promotie- en marketingactiviteiten.
Aan de aanwezigen werd ook nagevraagd of zij zelf ideeën hebben over hun inzet voor het Sporthuis, welke werkzaamheden zouden zij graag doen. Uitgangspunt is dat iedereen iets doet of gaat doen dat bij hem of haar past. Dat geldt ook voor het aantal uren inzet. Na afloop van de informatieve en gezellige avond konden de deelnemers aangeven of en zo ja, welke activiteiten zij graag willen gaan doen.
Heeft u deze avond gemist, maar wilt u wel meer weten over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk voor Het Sporthuis Abcoude te doen? Mail dan naar de vrijwilligerscoördinator Lisette Spoelder via vrijwilliger@hetsporthuisabcoude.nl.

Buurtbijeenkomst over parkeren stationsgebied
Op woensdag 8 mei vond op initiatief van de Stichting Zwembad Abcoude/Het Sporthuis Abcoude een buurtbijeenkomst plaats voor omwonenden van het treinstation over de parkeeroverlast in hun buurt. De bijeenkomst is door ruim 80 buurtbewoners bezocht en naast wethouder mevrouw Schuurs, die parkeren in haar portefeuille heeft, waren ook de burgemeester en enkele raadsleden aanwezig.
Het parkeerterrein bij het station was oorspronkelijk bedoeld voor treinreizigers, omwonenden én het ingeplande zwem/gymgebouw. Feit is nu echter dat het hele terrein van ruim 160 plaatsen wordt ingenomen door treinreizigers en we te maken hebben met onder andere de gevolgen van het dure betaald parkeren in Amsterdam. Het is de uitdaging om de aantrekkingskracht weg te nemen zodat het parkeerterrein weer voor het oorspronkelijke doel kan worden gebruikt. Wethouder Schuurs en haar ambtenaren hebben de aanwezige buurtbewoners verteld over de plannen om de parkeeroverlast tegen te gaan, inclusief het tijdspad waarop de mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden.
Na de presentatie van de concrete maatregelen kregen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën voor oplossingen te geven. De gemeente zal de door de aanwezigen gegeven suggesties meenemen in de verdere uitwerking. In juni zal de gemeente de buurtbewoners wederom benaderen.
De stichting deelt de zorgen van buurtbewoners over de huidige parkeersituatie bij het station. Als toekomstige buurtgenoot wenst ook de stichting dat de parkeeroverlast wordt aangepakt. Dat is in het belang van het Sporthuis en in feite van álle inwoners van Abcoude; het Sporthuis is immers een maatschappelijke voorziening. Oponthoud van de bouw door eventuele bezwaarprocedures kost de stichting veel geld en dat is deels publiek geld, omdat een groot deel van de bevolking een financiële bijdrage heeft geleverd aan het Sporthuis. Deze kosten verminderen het beschikbare budget voor het gebouw en de voorzieningen in het gebouw. Vertraging betekent dat niet alleen de schoolgym in het geding komt maar ook het leszwemmen dichtbij huis. Bovendien moeten ook anderen waaronder ouderen, langer wachten tot ze weer kunnen zwemmen. Kortom, voor de stichting reden genoeg om deze buurtbijeenkomst te faciliteren.
Voor meer informatie: www.hetsporthuisabcoude.nl of voor ideeën/vragen:
e-mailadres: info@hetsporthuisabcoude.nl
Corien van der Linden

IN HET HIERNAMAALS
Na, wat later bleek een herseninfarct te zijn (vroeger noemde men dat een ‘beroerte’), kwam ik met veel moeite uit mijn bed. Ik lag machteloos op de vloer van mijn slaapkamer en veronderstelde na verloop van tijd, dat ik op weg was naar het hiernamaals.
Ik heb toen niet, zoals men vaak veronderstelt, mijn hele leven in scherpe beelden voorbij zien trekken. Ik bleek wel, zoals men ook voorspelde, in een verlichte tunnel te kijken die uitliep op een grote zaal en aan het eind van die zaal stond een grote smalle tafel, met een dik glazen blad op roestvrijstalen poten, met in het midden een groot computerscherm.
Achter de tafel stond een atletisch gebouwde man in een strak tot op de vloer hangend wit gewaad, dat met gouden biezen was afgewerkt. Hij had lange blonde haren die tot op zijn schouders hingen. Aan zijn rug zaten twee grote lichtblauwe vleugels. Zou dat een engel zijn?
“Goedenavond”, zei de atletisch gebouwde man, “welkom in de hemel. We hadden u al eerder verwacht”.
“Ja sorry”, zei ik, “ik heb voor mijn leeftijd misschien iets te gezond geleefd. Was dat een ongeoorloofde overschrijding van de uiterste gebruiksdatum?” Ik snoot haastig mijn neus, want ik was snipverkouden die dag in september.
“Maar wat heeft u een mooie vleugels, kunt u daarmee vliegen?” vroeg ik nieuwsgierig.
De engel lachte. “Nee hoor”, zei hij op vriendelijke toon, “die dingen zijn puur symbolisch, alleen om aan te geven dat u in de hemel gearriveerd bent. Wanneer u verder in hemel doordringt, komt u geen engelen met vleugels meer tegen. Die grote vleugels zijn bij de laatste hemelreorganisatie afgeschaft. De andere engelen hebben alleen nog een klein insigne op hun revers, zo’n rond dingetje met kleine vleugeltjes eraan, zoals ze bij sommige luchtvaartmaatschappijen wel hebben”.
“Nou ja” grapte ik, “dat is eigenlijk niet zo’n vreemd idee, je zou de hemelvaart toch heel goed als een vorm van luchtvaart kunnen zien. Maar die grote vleugels zijn natuurlijk niet handig bij zittend werk”.
De engel lachte weer. “Er is een speciale stoel ontworpen met uitsparingen voor de vleugels. Maar toen uit onderzoek duidelijk werd dat zitten heel ongezond is – iemand riep zelfs “zitten is dodelijk” – werd ons gevraagd ons werk staande te verrichten. Engelen kunnen natuurlijk niet doodgaan, want hier in de hemel bestaat het eeuwige leven. U was eigenlijk te vroeg; ga maar terug naar de aarde. Terwijl de engel met een elegant gebaar zijn vleugels dichtvouwde, schoot ik met hemelsnelheid (dat is veel sneller dan de lichtsnelheid) weer terug naar mijn huis in Baambrugge, waar mijn vriendin (en mantelzorger) Jet op mij wachtte. Ik hoorde nog net dat de engel me nariep “tot ziens”!
Liever niet te spoedig, dacht ik, maar als ik weer kom, heb ik jullie in de hemel wel een paar vragen te stellen. We zijn op de aarde druk bezig met het verbeteren van de democratie, dus met het vergroten van de zeggenschap over de inrichting van het eigen leven. Die zeggenschap zouden sommigen van ons ook willen hebben over het beëindigen van dat leven, we denken aan een klein pilletje (zeg maar een soort pil van Drion).
Maar voor we daaraan toe zijn: “Leve het leven op aarde!”
Vrienden, maak er wat moois van!
Jan Godschalk

ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN
Een concertseizoen programmeren, hoe gaat dat, wat wordt dat?
De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) is in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgericht, vandaar die K in de naam. Aanleiding tot oprichting was de restauratie van de Dorpskerk in Abcoude. Zo’n mooie kerk, daar zouden toch veel meer mensen vaker van moeten kunnen genieten, nietwaar? Datzelfde argument heeft er nu toe bijgedragen dat we komend seizoen ook concerten zullen organiseren in de Dorpskerk te Baambrugge. Hiermee samenhangend is Charlotte Bruins Slot uitgenodigd toe te treden tot het bestuur van de KSAB.
Abcoude Concerten wordt dan ook Abcoude-Baambrugge Concerten.
Het bestuur dat in 2009 aangetreden is en in 2010 de programmering van de toenmalige voorzitter, Dick Pabon, heeft overgenomen, heeft aan den lijve ondervonden dat er heel wat komt kijken bij het organiseren van 6 à 7 concerten per jaar, komend seizoen zullen dat er zelfs 10 zijn! Gelukkig is onder musici de Dorpskerk in Abcoude al decennia bekend en geliefd als plek om concerten te geven. Inmiddels hebben ook de huidige bestuurs¬leden de weg gevonden in de wereld van de kamermuziekensembles, mede dankzij de jaarlijkse “beurs” waar musici en organisatoren van kleine podia elkaar kunnen ontmoeten. Ook in 2019 was er weer zo’n Kamermuziekdag, die dat jaar werd gehouden in het Muziekcentrum Tivoli/Vredenburg in Utrecht. Met vier bestuursleden hebben we daar vele musici gehoord, gezien, gesproken en heel veel informatie van ensembles gekregen. Zoveel, dat je aan keuze-stress gaat denken.
In een bestuursvergadering begin dit jaar hebben we de concertdata vastgesteld en de voorkeuren van de verschillende bestuursleden geïnventariseerd. Dat leverde een bonte verzameling op: blazers, strijkers, zang, piano in grote of kleine bezetting in diverse muziekstijlen. Vervolgens wordt er contact gelegd met de musici met een datumvoorstel en de vraag of het honorarium dat we kunnen bieden volstaat. Soms wordt nog met data geschoven, soms moet de begroting bijgesteld worden. Gelukkig heeft de Stichting een kleine financiële reserve en kunnen we een bescheiden honorarium toezeggen. Met het uiteindelijke resultaat zijn we beslist tevreden: het seizoen 2019/2020 biedt een zeer afwisselend programma. We gunnen de musici een groot publiek en als de aantallen bezoekers boven verwachting uitkomen, kunnen we de vergoeding voor hun optreden nog iets verruimen. Maar bovenal hopen we dat veel dorpsgenoten zullen komen luisteren en samen genieten van een aangename middag.

Dat begint op 29 september met het Hexagon Ensemble, 5 blazers met piano, dat werken van Russische componisten zal laten horen, waaronder de Schilderijententoonstelling van Moessorgski.
Op 20 oktober zang, fluit, altviool en harp, het Aleida Ensemble, met werk van Franse componisten (Ravel, Hahn, Milhaud) en de Engelse componist Tavener. Voor “Weense Klassiekers”, met werken van Mozart, Beethoven en Schubert, gespeeld door Bob van der Ent op viool en Daniël Kramer op piano, zou u op 10 november moeten komen luisteren.
Op 1 december hebben we in Baambrugge een Barokprogramma, met werken van J.S. Bach, Telemann en Händel. Vervolgens kan men op Tweede Kerstdag genieten van de trombones van het Ensemble Hoog van de Toren dat samen met Vocaal Ensemble Larynx o.l.v. Martine des Tombe optreedt in een programma met vertellingen en gedichten, samengesteld en gepresenteerd door Heleen Gerretsen, die ook op zink en blokfluit zal spelen.
Op 26 januari is het podium voor de Academisten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Deze jonge talentvolle musici uit diverse landen doen nu — voorjaar 2019 — auditie om een jaar in het orkest mee te mogen spelen. Wie dat zullen zijn, met welke instrumenten is nog niet bekend; zeker is wel dat het een prachtig programma gaat worden waaraan ook senioren uit het orkest hun medewerking zullen verlenen.

Componisten als Gershwin en Ravel werden in hun tijd, een eeuw geleden, nog niet door iedereen serieus genomen. Hoe dat toen en nu is, zal ons duidelijk worden in het concert op 23 februari van Femke IJlstra (saxofoon) en Celia García-García (piano).
We zijn ook heel verheugd dat we het komend seizoen de Johannes Passie van Johann Sebastian Bach in Abcoude zullen kunnen horen, op 22 maart gezongen en gespeeld door solisten, koor en orkest van Barokensemble Eik en Linde.
Vanzelfsprekend ontbreekt het GrootHuisConcert (GHC) niet in onze programmering; dat zal zijn op 19 april 2020. In mei hopen we dan het seizoen succesvol af te sluiten met een concert in Baambrugge. De datum wordt 17 mei. Voor die dag hebben we uitgenodigd Floor Le Coultre (viool) en Martin van Hees (gitaar); zij spelen muziek uit diverse landen en in uiteenlopende stijlen van componisten als De Falla, Brel, Britten en Berio.

Zo ziet u: een wereldprogramma tussen A2 en A’dam-Rijnkanaal dat hopelijk ver buiten deze onnatuurlijke grenzen van onze kernen een grote bekendheid gaat krijgen.
Kom luisteren! Nodig familie en vrienden uit! We verheugen ons al op deze serie concerten in 2019/2020.

De mooiste muziek, dicht bij huis en voor een bescheiden prijs. De prijzen variëren per concert van € 13,-/€ 16,- tot € 22,-/€ 29,- en € 10,-/€ 8,- voor het GHC.
Attentie: in de voorverkoop gelden sterk gereduceerde prijzen voor toegangskaarten, deze zijn nu reeds online te bestellen via http://www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html, maar ook, in de 2 weken voorafgaand aan het concert, à contant verkrijgbaar bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude en bij de Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge.

Het KSAB-bestuur:
Suzanne Bakker, Ria Grimbergen, Ernst Schutte, Annette van der Most, Paul Huygen, Bartho Braat, Charlotte Bruins Slot en Reinier Bloemer.
KSAB-secretariaat p/a Van Gortellaan 6, 1391 AT Abcoude, secretaris@abcoudeconcerten.nl
Donaties welkom via:
IBAN: NL96 INGB 0007 9057 32 t.n.v. Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge

Blijf op de hoogte en ontvang de concertaankondigingen per email; word “Vriend” via:
http://www.abcoudeconcerten.nl/Vriend.html
Suzanne Bakker

HET NIEUWE THEATERSEIZOEN IN THEATER PIET MONDRIAAN IS VEELBELOVEND!
Ook komend seizoen staan weer veel grote namen in ons theater, gevestigde artiesten die in den lande vooral de grote theater- en concertzalen vullen maar tegelijkertijd graag bereid zijn ons bescheidener podium te betreden. Zoals cabaretiers Erik van Muiswinkel, Dolf Jansen, Martijn Koning, Lebbis, Vrijdag & Sandifort, Ronald Snijders en Eva Crutzen. In de categorie muziek is er onder meer een weerzien met Jan Akkerman, Micheline van Hautem en Erwin van Ligten, Carel Kraaijenhof, New Cool Collective en Spinvis.

2019
7 september Erik van Muiswinkel ‘Buigt Allen Mee Voor Drs. P.!’ (try out)
14 september Ed Struijlaart ‘Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran’
21 september Dolf Jansen ‘Oudejaars 2019’ (try-out) (cabaret)
28 september Nederpop All Stars ‘Zelfs je naam is mooi’ (staconcert)
5 oktober Javier Guzman ‘Guzmán’ (cabaret)
10 oktober Van Hautem/ Van Ligten ‘Zing, vecht, huil, bid.. (concert)
12 oktober Kasper van der Laan ‘1 kilo’ (cabaret)
19 oktober Jan Akkerman & band ‘Close Beauty’ (theaterconcert)
20 oktober J. Wijlacker/ D. Kolen ‘Sounds of Silence’ (muziektheater)
26 oktober Lebbis ‘De Ervaring: Bovengrens II’ (try out) (cabaret)
2 november Toneelgroep Maastricht ‘Peachez, een romance’ (toneel)
9 november De Kilkennys ‘Blowin’ in the wind’ (theaterconcert)
14 november Marcel de Groot ‘DOOR’ (muziektheater)
23 november Paul Haenen ‘Haenen brengt vreugde’ (cabaret)
24 november Meneer Monster ‘De Gruffalo’ (jeugdtheater)
7 december Martijn Koning ‘Oudejaarsconference 2019’ (concert)
12 december Marlijn Weerdenburg ‘Marlijn zingt’ (theaterconcert)
14 december Marcel Hensema ‘Alles in de Hens’ (toneel)
21 december MATZER Theaterproducties ‘Fort Europa’ (muziektheater)

2020
11 januari Ronald Snijders ‘Groot Succes 2’ (cabaret)
25 januari Fuse ‘Fuse live’ (theaterconcert)
1 februari Martijn Kardol ‘Welkom’ (cabaret)
6 februari Spinvis, ‘In Werkelijkheid’ (theaterconcert)
8 februari Vrijdag & Sandifort ‘Voorlopig voor Altijd’(cabaret)
9 februari Apennoten ‘Zoveel Kleuren’(jeugdtheater)
15 februari André Manuel ‘DREEJKLEZOEW’(cabaret)
22 februari New Coo Collective ‘Dansé Dansé’(staconcert)
27 februari Renee van Bavel ‘Mensenkind’(theaterconcert)
29 februari Guido Weijers ‘Masterclass Geluk’(theatercollege)
7 maart Carel Kraayenhof en J. P. Dobal ‘Dwaze tijd, tiempo Loco’ (concert)
14 maart Daan Boom ‘De Eerste’ (cabaret)
21 maart J. Koning/ J. de Groot ‘Testament – Lennaert Nijgh 75 jaar’ (concert)
28 maart Loes Luca (KOP STUK) (try-out)(toneel)
4 april Yuri Honing ‘Blauwbaard’(theaterconcert)
9 april JW Roy ‘Building a dream’(theaterconcert)
11 april Mylou Frencken & Dorine Wiersma ‘Waagstukken’ (cabaret)
18 april Andermans Veren Live! ‘Hoe goed wil je het hebben’ (cabaret)
19 april Klets Kindercabaret ‘KLETSKOUSEN’ (jeugdtheater)
25 april Eva Crutzen ‘TRY-OUT’ (cabaret)
De programmagids vindt u in het Piet Mondriaan Gebouw of kunt u bestellen via info@ab-art.nl.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website of bij The Readshop, Hoogstraat 32, Abcoude.
www.theaterpietmondriaan.nl

ZOMERTUIN
22 juni De Witte Dame
23 juni Centrum Abcoude en Fort Abcoude
Beleef het mee! Een cultureel festival in een het sfeervolle Abcoude voor jong en oud. Laat je onderdompelen in verrassende activiteiten en mooie voorstellingen. Met muziek, (straat )theater, expositie, routes, rondleidingen, food, drinks en nog veel meer! Dit jaar staat de Zomertuin in het teken van de forten en de Stelling van Amsterdam. Dit levert op 23 juni bijzondere programmaonderdelen op rondom Fort Abcoude en Fort Nigtevecht, te weten:
• Dorpstheaterproject Van Jong tot Oud
Een theaterspektakel met theater, muziek en zang. Een voorstelling waarin jongeren en ouderen, met elkaar het podium delen. En waarin diverse amateurclubs met elkaar samenwerken. Het project vindt plaats op het eigen prachtige culturele erfgoed van ‘Fort Abcoude’ en gaat over de eigen omgeving, identiteit en geschiedenis. Van jong en oud, voor jong en oud en over jong en oud.
• Expositie schoolkinderen met het fort als inspiratiebron
• Een bijzondere expositie van creaties van schoolkinderen. In de klas hebben zij in de weken voorafgaand van het festival gewerkt aan het thema forten. De expositie is doorlopend te zien op Fort Abcoude.
• Rondleidingen Fort Abcoude
Op 22 juni en 23 juni zijn er rondleidingen op Fort Abcoude in verband met de Zomertuin.
• Boot- en wandeltour met gids Stelling van Amsterdam en Fort Nigtevecht
Inmiddels is de boot tour niet meer weg te denken uit het programma van de Zomertuin. Op 22 en 23 juni vaart u onder leiding van Nienke Meek en Ivy Heffelaar langs de Stelling en gaat u te voet verder naar Fort Nigtevecht.

Informatie
Eind mei zijn de aanvangstijden en meer informatie, zoals over het reserveren van plaatsen, te vinden op www.festivaldezomertuin.nl. Het programmaboekje wordt huis- aan huis verspreid en is te vinden in het Piet Mondriaan Gebouw.
Jikke Beek

UITNODIGING JEU DE BOULES
Stichting Feestelijkheden Abcoude en de Jeu de Boulesclub Abcoude nodigen u graag uit op woensdag 28 augustus, vanaf 10.00 uur op het Boulodrôme aan de Molenweg 19b, net voorbij het fort Abcoude. We organiseren dan een gezellige ochtend, met hopelijk mooi weer, zodat we van het buitenleven in Abcoude kunnen genieten. U bent van harte welkom voor een kopje koffie met een gebakje, oliebol of een andere lekkernij. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om een partijtje Jeu des Boules te spelen. Mocht u niet weten hoe dat werkt dan kan een van de ervaren vrijwilligers van de Jeu des Boules vereniging u dat leren! Of u nu net 60 maar minder goed ter been, dan wel 90, terwijl u nog staat te dansen en te springen, een geoefende bouler of een totale beginner bent: voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten en van gezelligheid houdt hebben we van alles te bieden.
Dus noteer: woensdag 28 augustus om10.00 uur alvast in uw agenda. Houd ‘het feestweekboekje’ in de gaten voor het laatste nieuws over deze ochtend en zorg dat u erbij bent. Misschien wel weer het begin van een nieuwe traditie!

Tom van Lindert
Stichting Feestelijkheden Abcoude

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES