55+ Steek Uw licht op (35:4) december 2019 – tekst

VAN DE VOORZITTER
ONRUST
Voor u ligt de laatste Periodiek van 2019.
Het jaar is weer razendsnel voorbijgegaan.
Wat mij wel opvalt is, dat het in velerlei opzichten een onrustig jaar is geweest.
Naast grote natuurrampen, de Brexit, is er nu ook een oorlog gaande tussen de Turken en de Koerden. De media laten ons verschrikkelijke beelden zien.
In Nederland is er een stikstofcrisis. We zien boze boeren met hun tractoren naar Den Haag trekken. Ook de bouwwereld maakt zich grote zorgen, want veel grote projecten liggen nu stil. Het kabinet zal met oplossingen moeten komen, maar links- of rechtsom: het gaat pijn doen.
In mijn bestuurlijke periode als wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Abcoude was ik belast met het vervaardigen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er is veel overleg gevoerd met boeren.
Ik kreeg destijds een prachtig gedicht van de heer Kruiswijk, boer uit Gein-Noord.
Om de boeren een hart onder de riem te steken in deze voor hen moeilijke tijden deel ik het graag met u.
Ik wens u veel leesplezier met dit Periodiek.

De Boerderij uit de praktijk L.H. Hadderingh
De boerenstand in Nederland was eens het hart der Natie
Het lot van ‘t volk was in hun hand, men leefde bij hun gratie
De stad trok naar het platteland de nood was hoog gestegen
De boer die gaf met gulle hand opdat zij voedsel kregen
Dit alles is nu lang voorbij, de boer is weer vergeten
Het volk leeft nu weer frank en vrij, men heeft genoeg te eten
Het wachtwoord is nu industrie, men kan het alom horen
Men hoort, minister die of die dat moet, of het is verloren
Cultuurgrond van vitaal belang gaat voor de boer verloren
De boer beducht voor ondergang laat zijn protesten horen
Maar het is geroep in de woestijn, `t gaat in het gedruis verloren
Men vindt het zal zo erg niet zijn, men wil er niet van horen
‘t Zijn de techniek en de industrie waarvoor wij thans nog leven
De mens wordt zelf een mechaniek men hoeft slechts asem geven
Geleerden van zo’n graad of acht die met hun kennis leuren
De wijsheid hebben zij in pacht er kan ons niets gebeuren
Tot plotseling aan de horizon de oorlogswolken dreigen
Zullen we toch wat niet meer kon een nieuwe oorlog krijgen
Wat er elders soms gebeurt kan hier de zaak ontwrichten
Dan lopen de zondagsrijders rond met duistere gezichten
Dan ligt opeens de hele zaak weer van zijn fundamenten
Dan is het weer als altijd raak geen eten maar wel centen
Dan is Den Haag in rep en roer men krijgt er grijze haren
Totdat men zegt: waren het niet de boeren die onze redders waren
Dan zie ik de ministers al misschien wel dol van zinnen
Op het luxe spreekschavot een smeekrede beginnen
Geachte boer van Nederland wij hadden u vergeten
Kom op en reik ons weer de hand wij zitten zonder eten
Doe toch je best, trek uit je jas opdat wij zullen leven
Ploeg toch je land en scheur je gras het land moet voedsel geven
De boerenstand is voor het land het hart dat ‘t volk doet leven
Die kan en mag men niet de rand der samenleving geven
´t zij industrie of de techniek kan dan slechts blijven groeien
Als nevens hen de boerenstand op welvaartspeil kan bloeien
Het is de taak van klein en groot om tijdig te gaan leren
Dat men niet slechts in bittere nood een boer moet gaan waarderen.
Dick Kok

IN MEMORIAM WIM ERWICH
In augustus jl. is op 94-jarige leeftijd Wim Erwich overleden. Niet zomaar een OBV-lid.
Hij was jarenlang, naast een zeer beminnelijk mens, penningmeester van onze vereniging.
Naast ons als dagelijks bestuur heeft hij deze functie met veel verve en grote kundigheid bekleed. Hij voerde binnen zijn taak ook een aantal aanpassingen door waarvan men nu nog steeds de vruchten plukt.
Onze goede samenwerking indertijd was twee jaar geleden reden eens een gezamenlijk dinertje te houden om bij te praten en wederzijds herinneringen op te halen.
De tijd heeft helaas voor hem het voornemen tot herhaling hiervan ingehaald!
Wel kunnen we hem opnemen in ons OBV-gedachtengoed, een juiste plaats die hij gezien zijn inzet voor onze vereniging ruimschoots verdient.

“Het leven is eindig; herinneringen zijn dat niet”. En die zijn er vele.
Via een kortgeleden geplaatste urn bij die van zijn echtgenote op de algemene begraafplaats blijft hij verbonden met zijn geliefd Abcoude.
Mede namens Ben van Gessel (oud-secretaris), Cees Spanbroek (oud-voorzitter).

VAN DE REDACTIE
Nog een aantal weken en dan is dit jaar voorbij. Voor u ligt alweer het laatste periodiek nummer vier van 2019. Een boekje met veel informatie op allerlei gebied. Wij hebben voor u nog twee informatieve websites van de gemeente de Ronde Venen te weten:
De afvalkalenders kunnen in december opgehaald worden bij:
– Servicepunt Abcoude (Dorpszicht 22, Abcoude).
– Receptie gemeentehuis Mijdrecht (Croonstadtlaan 111, Mijdrecht).
– Overige servicepunten in Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht.
De kalender is makkelijk zelf te downloaden en te printen via www.mijnafvalwijzer.nl
De data voor 2020 zullen in de komende maanden verwerkt worden.

Inwoners voor Inwoners (IVI) website online
De website www.inwonersvoorinwoners.nl staat sinds 24-10-2019 online. IVI wil o.a. via deze website de wegwijzer voor de inwoners van De Ronde Venen zijn. Hier kan iedere inwoner (gratis) het podium pakken om zijn/haar initiatief te laten zien, zodat we allemaal weten wat er te doen is in onze gemeente.

Wij bedanken iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage heeft geleverd waardoor wij met veel plezier deze boekjes hebben kunnen samenstellen. Als u volgend jaar net zo enthousiast bent als dit jaar zullen wij dat ook zijn!
Gezellige feestdagen en een goed, gezond 2020 toegewenst.
Elly van Luijn en Joska Hoppe

ZORGKOSTEN
Graag wil ik u hier een overzicht geven van speciale zorgkosten die vaak vergeten worden en toch belangrijk zijn als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Allereerst wil ik aan de orde stellen de premie van de zorgverzekering, het eigen risico en de premie die u betaalt via inhouding op uw pensioen of AOW.
Het is heel spijtig, maar geen van deze premies zijn nog fiscaal aftrekbaar.
Wat blijft er dan nog over en is fiscaal nog wel aftrekbaar?
Nou, eerlijk gezegd niet veel. Alleen die kosten, die uzelf uit uw eigen portemonnee moet betalen en die u niet via een verzekering vergoed krijgt, komen nog voor aftrek bij de belastingaangifte in aanmerking.
Onderstaand zal ik u hiervan enige voorbeelden geven, maar u dient er wel rekening mee te houden, dat deze kosten slechts aftrekbaar zijn als ze voor uw eigen rekening komen en/of als u op de een of andere wijze hiervoor een vergoeding krijgt, dan is slechts het bedrag dat voor uw eigen rekening komt fiscaal aftrekbaar. Tevens dient u er rekening mee te houden dat 1,65% van het gezamenlijk inkomen niet voor aftrek in aanmerking komt. Om u een voorbeeld te geven; als uw inkomen € 30.000,- bruto bedraagt, dan moeten uw aftrekbare ziektekosten boven de € 495,- bedragen, alleen het meerdere is dan van belang voor uw aangifte. Deze 1,65% wordt van het gezamenlijk inkomen genomen.
Dus het inkomen van u en uw eventuele partner bij elkaar opgeteld.
Hierbij enige ziektekosten die vaak vergeten worden:
• Medicijnen bij de apotheek, die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar
• Extra gezinshulp bij ziekte
• Extra kosten voor kleding en beddengoed (b.v. incontinentiematerialen). Vast bedrag per jaar door de fiscus vastgesteld
• Vervoerskosten i.v.m. ziekte; te verdelen in twee soorten
a. Vervoer naar of van het ziekenhuis/specialist /arts/tandarts/doorverwijzing etc.
Aftrekbaar zijn dan de werkelijk gemaakte kosten (OV) of de werkelijke autokosten van een eigen auto. Dit laatste is vrij moeilijk te berekenen, vooral als het een tweedehandsauto is. U kunt dan het tarief opvragen via de ANWB. Bij tweedehandsauto’s moet dan wel de ANWB-prijs gecorrigeerd worden, in ieder geval met het afschrijvingsbedrag.
b. Vervoerskosten voor ziekenbezoek.
Bij deze vervoerskosten gelden veel strengere regels (b.v. gedurende de eerste maand is geen aftrek mogelijk; de patiënt moet tot het huishouden behoren; de reisafstand moet meer dan 10 km bedragen en u moet regelmatig op bezoek gaan) Als laatste is door de fiscus hierbij ook de KM-prijs vastgesteld en wel op € 0,19 per kilometer.
• Dieetkosten, ook hiervoor zijn vaste bedragen door de fiscus vastgesteld.
• Gehoorapparaten, onder bepaalde voorwaarden en niet de eigen zorgbijdrage. Wel aftrekbaar zijn ook de onderhoud/reparatiekosten en niet onbelangrijk de batterijen of accu’s.
• Thermometers/bloeddrukmeters e.d.
• Homeopathische geneesmiddelen (op voorschrift van artsen)
• Inentingen (ook voor een reis)
• Tandartskosten

In het vorige nummer van ons periodiek stond van het Servicepunt een artikel over hoe men voor het verkrijgen van hulpmiddelen de juiste weg moet bewandelen.
Ter aanvulling hierop wil ik nog even vermelden voor welke hulpmiddelen u geen bijdrage
van de WMO (tegenwoordig bij de Gemeente) kunt aanvragen.
Dat zijn o.a. de rollator, de bril, lenzen en aanvullende artikelen hiervoor, de rolstoel en de traplift.
Ik hoop dat ik u met mijn uiteenzetting enigszins heb geholpen en dat u er wat mee kunt in de komende aangifte, want het is zonde om geld aan de fiscus te schenken.
Wat ook belangrijk is dat u de uitgavebonnen voor deze ziektekosten bewaart.
Hans Aalders.

SWOT-ANALYSE
Tevredenheid van OBV leden: wat vond u ervan?
Eerder dit jaar kondigden we een onderzoek aan over ‘hoe we het als OBV doen’ en belangrijker: wat er beter kan.
In 2005 en 2012 werden er ook als eens klantentevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Anno 2019 menen we een goed beeld te hebben van ‘wat er leeft’ en van de aandachtspunten. In de afgelopen maanden hebben we vanuit het bestuur een 100-tal leden benaderd en gevraagd naar onze sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen. Zo concreet mogelijk, zodat we vanuit commissies en bestuur ‘er iets mee kunnen’. In vakjargon heet dit een SWOT-analyse. We hebben veel getelefoneerd en ook diverse bezoekjes afgelegd. De bereidwilligheid om eraan mee te doen en de betrokkenheid waren unaniem hoog, waarvoor hartelijk dank.
Uitkomsten
De waardering voor het functioneren van de OBV varieerde tussen een 7 en een 9. Er was één uitschieter die wat lager was, maar ook eentje nog hoger. Het gemiddelde cijfer was een 8 en de uitzonderingen bevestigen ook hier de regel zullen we maar zeggen. Als spontane toelichting bij deze score noteerden we o.a.: ‘unieke positie gezien het hoge ledenaantal’, ‘goede samenwerking binnen het bestuur, commissies en ondersteuners met waardering voor het vele vrijwilligerswerk’ en de OBV ‘die ouderen in beweging brengt’, ‘eenzaamheid bestrijdt’ en ‘zorgt voor contacten, saamhorigheid en binding’.
Overduidelijk is dat de OBV een sleutelrol wordt toebedacht bij de externe behartiging van de belangen van ouderen: bij de gemeente, andere instanties en partners waar we mee samenwerken. Bij herhaling worden we (noot: juist daarom?) gestimuleerd om nog zichtbaarder te zijn met waar we als OBV mee bezig zijn, PR via publicaties in regiobladen, ledenwerving etc…..
Er kwamen behoorlijk veel praktische zaken aan bod die onze attentie verdienen voor zover dit al niet gebeurt, maar daarmee nog nadrukkelijker. Veel ging het over de toegankelijkheid voor de minder mobielen onder ons, en de gebreken in openbaar vervoer richting de gemeente (nog liever: een lokaal gemeentekantoortje) en ziekenhuizen. Dit past bij de Commissie Verkeer & Vervoer.
Bij Bouwen & Wonen en ook Zorg worden levensloopbestendige huisvesting voor hen die nog zelfstandig wonen en een lokaal verzorgingstehuis node gemist. Vele leden zijn ‘honkvast’ en vinden het -ook voor familie en mantelzorgers- zeer bezwaarlijk om noodgedwongen tijdelijk of definitief naar elders te moeten verhuizen.
Evenementen, ‘uitjes’ en ‘dankjewel- bijeenkomsten’ voor de ondersteuners kregen een hoge waardering, waarbij enkele suggesties werden gedaan over andere thema’s en ook om bij mensen langs te gaan om ze te stimuleren mee te doen. Opgemerkt werd dat er goede afstemming nodig is met wat andere organisatoren al bieden.
Het periodiek scoort blijvend hoog en mag ook in het digitale tijdperk niet verdwijnen ondanks de vrij kostbare productie. Er waren enkele ideeën over inhoud en opmaak waar we goede nota van nemen, maar de mix van de informatie en onderwerpen is voor bijna iedereen OK. De website voldoet, of is goed, maar dit was gebaseerd op weinig waarnemingen. Informatie over personalia zoals vroeger in de krant verscheen (verhuizingen etc.) vinden ouderen interessant, maar is helaas verleden tijd.
Als een algemene bedreiging werd gezien de maatschappelijke individualisering die bij jongeren en vooral oudere mensen onvrijwillig kan ontaarden in eenzaamheid. Of ouderen die lastig in beweging zijn te krijgen en daarmee buiten beeld blijven. Ook de vrijwilligers-krapte is een zorg. Een bedreiging én kans tegelijk voor het voortbestaan van de OBV is de ledenwerving van ‘jongere ouderen’, zeg van 55 tot 67 jaar.
Kortom: U en wij zijn best goed tevreden, maar niet te- Want het kan altijd beter, en daar wordt aan gewerkt.
Marian Koekenbier en Jan Popping

HET GROTE NUT VAN INTERNET EN ‘SOCIAL MEDIA’
Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig op internet verschillende social media, waarmee persoonlijke of zakelijke informatie met familie, vrienden, bekenden of volgers wordt gedeeld. Overal ter wereld is internet beschikbaar en kunt u dus in dringende gevallen op elk moment ook de website van de OBV raadplegen.
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op het allerlaatste nieuws; door deze link aan te klikken komt u rechtstreeks op onze website terecht: obv-abcoude-baambrugge.nl
Mocht u een periodiek kwijt zijn dan kunt u ook eerder verschenen edities teruglezen of informatie vinden over ‘uitjes’ en nog veel meer.
Probeer het eens, het is de moeite waard!
Marian Koekenbier

VRAGEN OVER COMPUTER, TABLET OF TELEFOON
Apps downloaden, update installeren, mailen, meterstand doorgeven via internet: voor veel mensen zijn dit moeilijke zaken. En steeds meer zaken moeten we regelen met de computer.
Gebruikt u de computer helemaal niet, maar wilt u dat wel leren? Bij voldoende belangstelling organiseert de Bibliotheek op maandagochtend een computercursus voor beginners. Het is een cursus die u helemaal in uw eigen tempo kunt volgen. Vrijwilligers begeleiden u daarbij. U leert de computer te gebruiken: de computer aan- en uitzetten, het toetsenbord en de muis. U leert ook mailen en internetten. Neem voor meer informatie contact op met de Bibliotheek en vraag dan naar de cursus ‘Klik&Tik’. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Bent u gewend te werken met een computer, tablet of telefoon, maar heeft u hier vragen over, loop dan op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur eens binnen bij de Bibliotheek Abcoude. Er is dan een vrijwilliger van SeniorWeb De Ronde Venen aanwezig die u verder helpt.
Noot: spreekuur vanaf heden alleen op afspraak.
Meer informatie over deze en andere activiteiten van de Bibliotheek vind je op www.bibliotheekavv.nl
Saskia Wilmes
Projectleider Sociaal Domein

OBV SINTERKLAASFEEST WEER ZEER GESLAAGD
Al voordat Sinterklaas officieel in Nederland arriveert, mocht de OBV hem verwelkomen op 21 november, traditiegetrouw in het Dorpshuis de Vijf Bogen. Sint gaf daarmee dubbel voorrang aan ons: aan Baambrugge en aan oudere kinderen die in hem blijven geloven.
Hoewel de opkomst door enkele late ziektemeldingen en ‘no shows’ wat lager was dan vorig jaar, viel het evenement weer prima in de smaak. De waardering was zelfs hoger door een iets andere opzet, met meer gelegenheid voor onderling contact. Men was zichtbaar blij elkaar weer te ontmoeten en daar gaat het uiteindelijk om.
Sint is al vele jaren dezelfde, spannende, ‘enige echte’ maar betitelt zichzelf ook wel ‘schijnheilige’. Opmerkelijk was dat hij uitstekend geïnformeerd bleek over het wel en vooral het wee van ouderen in Abcoude en Baambrugge, zoals de openbare vervoersproblematiek, onvoldoende levensloopbestendige huisvesting, het gemis van een lokaal ‘bejaardentehuis’ en wat er zoal verder leeft bij 55-plussers. Het sluit goed aan bij het OBV-onderzoek onder 100 leden en de bevindingen van de commissies, zoals elders in dit periodiek beschreven. Het ‘vragenrondje’ langs alle tafels werd zeer op prijs gesteld. Er was nota bene een suggestie om, in navolging van de boeren met hun tractors op het Malieveld, de hoofdstraat en ’t Marktveld in Abcoude te bezetten met rollators…. In het interview met RTV Ronde Venen dat aansluitend met Sint plaatsvond, stond centraal dat senioren alhier extra aandacht verdienen van de gemeente. Ook bepleitte hij om nog eens naar de carpoolplek te kijken en de Angstelborgh met de veel te kleine keuken.
Twee nieuwe Pieten, waarvan de één roetzwart en de ander met iets minder schoorsteenervaring, passen bij de huidige tijd, maar Sint bleek -voorspelbaar- wars van KOZP (Kick Out Zwarte Piet). Nieuw was verder dhr. John Haesen die de piano vakkundig bespeelde waarbij er enthousiast werd meegezongen. Mevr. Tineke Gielissen droeg een Sinterklaasverhaal voor dat ontroerde omdat het uit de kindertijd stamde. Traditie bleef wel het gissen naar de identiteit van Sint en Pieten en het gekibbel over de chocoladeletters die altijd bij de verkeerde persoon belanden. (‘Ik lust geen puur’, of ‘ik mag geen melk, dat weet Sint toch?’).
Kortom: het was nuttig maar bovenal weer heel gezellig en ‘helemaal af’, zo hoorden we. En alles smaakte lekker en naar meer, dus volgend jaar weer. Met dank voor ieders aanwezigheid, de vrijwilligers, privéchauffeurs en de chauffeur van de Diligence.
De OBV-organisatoren

TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
De eindejaarsfeesten komen er weer aan! We zijn nu al actief met het organiseren van het kerstdiner op donderdag 19 december dat vast weer erg gezellig gaat worden.
De Winterwandelingen staan ook gepland. Eerst een gezellig uurtje wandelen in de omgeving van verschillende dorpen en als beloning een heerlijke ouderwets kopje snert eten!
Nieuw is ‘de levende advent kalender’, een mooi initiatief van de dorpskerk Abcoude, de Cosmas en Damianusparochie en Tympaan-De Baat. U kunt elke dag op een andere locatie ergens koffiedrinken, wat is er leuker dan dat?
Dit zijn enkele kleine lichtjes in de vaak gure, maar gelukkig ook erg gezellige decembermaand.
Het kantoor van De Angstelborgh is gesloten van maandag 23 december t/m 5 januari.
Het Servicepunt is echter open op 23 en 24 december en op 2 en 3 januari.
Team Tympaan-De Baat en wensen u een gezond en vrolijk 2020 toe.
Annemarie Keja, Sociaal cultureel werk.

Gaat u (weer) mee winter wandelen?
Wandelen is heel gezond, gezellig in je eigen buurt of in een andere. Vertrek om 11.00 uur vanuit de Buurtkamer. Ook geschikt voor mensen die gebruik maken van een rollator. Na afloop staat er een kop huisgemaakte SNERT voor u klaar. Deelname is gratis en u ontvangt een stempelkaart. Na iedere wandeling krijgt u een stempel en met vier stempels een medaille!
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jos Kooijmans, telefoonnummer: 06-22130626
De data met startplaats:
Maandag 2 december 2019 Angstelborgh in Abcoude
Woensdag 18 december 2019 Springbok in de Hoef
Woensdag 8 januari 2020 Buurtkamer in Wilnis
Donderdag 23 januari 2020 De Boei in Vinkeveen
Donderdag 6 februari 2020 de Vijf Bogen in Baambrugge
Woensdag 19 februari 2020 Trekvogel in Mijdrecht

Wilt u om naar de startplaats te gaan gebruik maken van de Diligence (PlusBus)? Deze haalt u van uw huisadres op en zet u daar na afloop weer af! Er zijn 7 plaatsen beschikbaar dus wie zich het eerst aanmeldt kan mee!
Meld u aan bij Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824 (op woensdag, donderdag-en vrijdag).

Op de koffie met De levende adventskalender
U kent vast de adventskalender? Maak elke dag een deurtje open richting de kerstdagen en je krijgt een leuke verrassing. In Abcoude is er nu ‘de levende adventskalender’.
Van 1 december t/m 24 december staat elke dag tot aan de kerst een andere deur open bij diverse inwoners en horecabedrijven. Zo ontstaat er telkens een andere gelegenheid voor verrassende ontmoetingen bij een kopje koffie. De deur staat dagelijks in de ochtend of de middag open. Door de maand heen zijn er diverse presentaties met poëzie, verhalen en muziek.
De levende adventskalender is een initiatief van de dorpskerk Abcoude, de Cosmas en Damianusparochie en sociaal Cultureel Werk Tympaan-De Baat. De kalender met alle adressen is daar ook verkrijgbaar evenals via de websites van de deelnemende organisaties: www.dorpskerkabcoude.nl, www.cosmasendamianus.nl en www.tympaan-debaat.nl. Daarnaast is de kalender af te halen bij onder meer de volgende deelnemende horecabedrijven: De Witte Dame, De Eendracht.

Openingstijden zondag groep in de Angstelborgh
2e kerstdag van 12.00 tot 17.00 uur, maar gesloten op de 29e december.
Zondag 5 januari 2020 heffen wij graag weer het glas met u tussen 15.00 tot 17.00 uur.
De zaal is vanaf 12.00 uur open.

Zondagmiddag
Wist u dat ……het ontmoetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude elke zondagmiddag geopend is voor een open inloop?
Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u er iedere zondagmiddag terecht om een kopje koffie te drinken, een kom verse soep te nuttigen of een hapje en een drankje, alles tegen zeer betaalbare prijzen. Een team van vrijwilligers van Tympaan-de Baat zorgt ervoor dat er elke zondag 2 gastvrouwen/heren aanwezig zijn. U kunt er gewoon binnenlopen om een praatje te maken, maar er is ook gelegenheid om te biljarten, te kaarten of een ander spelletje te spelen. Niets moet, alles kan.
Regelmatig organiseren de vrijwilligers een activiteit op de zondagmiddag, variërend van een uitstapje, een filmmiddag, een bingo of een gezamenlijke maaltijd.
Of u nu alleen bent of met z’n tweeën of u wilt met nog meer mensen komen, u bent van harte welkom. Dus bent u toe aan iets nieuws, maak een goed voornemen voor het nieuwe jaar en kom eens langs op de zondagmiddag in de Angstelborgh. Wie weet maakt u er nieuwe kennissen of ontmoet u er oude bekenden. Deze inloop is bedoeld voor 55-plussers uit Abcoude en Baambrugge.
Mocht het vervoer een probleem zijn dan kunnen we daar een oplossing voor bieden. Het adres van de Angstelborgh is Dorpszicht 22.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Annemarie Keja: telefoonnummer: 0294-284824

Maaltijdenservice van Tympaan-De Baat maakt gezond eten makkelijk!
U wilt zelfstandig blijven wonen. Het bereiden van de warme maaltijd wordt een steeds groter probleem. U kunt dan een beroep doen op maaltijdservice van Tympaan-De Baat. De maaltijdvoorziening is bestemd voor alle inwoners van De Ronde Venen die door hun leeftijd, ziekte of handicap niet meer in staat zijn om zelf te koken (met een dieet wordt rekening gehouden).
Tympaan-De Baat bezorgt wekelijks kant-en-klare maaltijden aan huis. De uitkomst om in een handomdraai een lekkere en voedzame maaltijd op tafel te zetten. De koelverse maaltijden worden bereid met verse producten en de beste ingrediënten van het seizoen. Deze worden vervolgens verpakt en wekelijks koelvers bij u afgeleverd door vrijwilligers van Tympaan-De Baat. De maaltijden zijn zo bereid dat u deze geruime tijd in de koelkast kunt bewaren. Opwarmen doet u zelf, op een tijd dat het u uitkomt, met behulp van een magnetron. Als u geen magnetron heeft kunt u deze huren bij de Tympaan-De Baat. Gezond eten wordt op deze manier wel heel makkelijk!
Ruime (gezonde) keuze
Naast een keuze uit soepen, na-/bijgerechten en salade kunt u kiezen uit meer dan 75 koelverse hoofdgerechten. Dat gaat dus niet snel vervelen! De smaak en voedingsstoffen van de maaltijden blijven goed behouden doordat de maaltijden na bereiding kort worden verwarmd. Uw maaltijd is dus niet alleen klaar in een handomdraai, maar ook nog eens lekker en gezond.
Tweemaal per jaar wordt de cyclus van vaste maaltijden veranderd, zodat u gevarieerd blijft eten. Daarnaast wordt er viermaal per jaar ingespeeld op de seizoen gerechten. Er is ook een ruim keuze aan zoutarme en gemalen maaltijden. Bij de samenstelling van de gerechten wordt rekening gehouden met voedingstrends en de richtlijnen voor goede voeding. Zo voldoen alle maaltijden en maaltijdcomponenten aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum. De maaltijden blijven gegarandeerd ruim zeven dagen vers.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Tympaan-De Baat, telefoonnummer: 0297-230280 of via het emailadres: info@stdb.nl. Zij zijn u graag van dienst.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Iedereen in De Ronde Venen moet zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij wordt verwacht dat inwoners steeds meer zelf gaan doen en hun eigen netwerk inschakelen wanneer hulp of ondersteuning nodig is. Lukt dit u niet, dan kijkt de gemeente of er gebruik gemaakt kan worden van algemene voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die door de gemeente worden betaald en voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel met een eigen bijdrage. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen zoals:
• huishoudelijke hulp
• een rolstoel
• een andere vervoersvoorziening
• een woningaanpassing
• individuele begeleiding
• kortdurend verblijf
Wilt u weten hoe het precies werkt in de gemeente, neem dan contact op met het Servicepunt, Dorpszicht 22 in Abcoude, telefoonnummer: 0297-587600. Medewerkers van het Servicepunt zoeken samen met u naar de ondersteuning die het beste bij u past. U kunt hier zonder afspraak terecht. Mocht blijken dat u meer ondersteuning nodig heeft, dan wordt u doorverwezen naar het Kernteam. Er wordt meteen een afspraak gemaakt.
Wilt u hulp bij gesprekken met uw gemeente?
Dan kunt u gratis ondersteuning aanvragen. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning.
De cliëntondersteuner denkt mee en geeft advies. U vraagt onafhankelijke cliëntondersteuning aan bij MEE.
Meer informatie
• Hulp bij thuis blijven wonen
• Informatie over zorg in een zorginstelling
• Informatie over zorg en ondersteuning thuis
• Informatie over ondersteuning vanuit de Wmo
Wetgeving
• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
• Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

Herken de signalen bij een oudere
Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch heeft 1 op de 20 ouderen te maken met mishandeling. Waarschijnlijk denk je daarbij direct aan blauwe plekken, maar wist je dat bijvoorbeeld financieel misbruik, verwaarlozing en verbaal geweld ook onder mishandeling vallen? Check de signalen in onderstaande lijst en weet hoe ouderenmishandeling eruit kan zien.
Herken je 1 of meer signalen? Dat betekent niet direct dat er sprake is van mishandeling. Je kunt er bijvoorbeeld op letten of bepaald gedrag langere tijd achter elkaar voorkomt. Of juist zien dat de oudere erg is veranderd. Om beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het om de signalen in je mobiel of agenda op een rijtje te zetten.
Hoe ziet de oudere eruit?
• Is versufter of lusteloos (door verkeerd medicijngebruik)
• Heeft (onverzorgde) wonden, bijvoorbeeld door te veel in bed liggen.
• Heeft (plotseling) een slechte hygiëne, zoals vieze haren of een onverzorgd gebit
• Ziet er moe uit, valt af of is lang ziek
• Is ondervoed en heeft vaak honger of valt flauw
• Is uitgedroogd, heeft veel dorst en hoofdpijn en plast weinig
• Heeft blauwe plekken, schrammen, striemen of littekens
Hoe gaat de oudere om met anderen?
• Is bang voor bepaalde plekken of mensen
• Wil niet meer aangeraakt worden
• Kijkt weg bij oogcontact
• In welke situaties komt de oudere terecht?
• Heeft de deuren vaak op slot
• Heeft onverklaarbare schulden of een huurachterstand
• Kan geldopnames niet verklaren
• Raakt waardevolle spullen uit huis kwijt
• Verandert zijn of haar testament ineens
• Het is lastig om hem of haar alleen te spreken

Hoe is het gedrag van de oudere veranderd?
• Kan zich slechter dan anders op een taak of gesprek focussen
• Is zonder duidelijke oorzaak bang, boos, verward of depressief
• Is (plotseling) overdreven druk of juist overdreven rustig
• Vindt zichzelf niets waard en zegt negatieve dingen over zichzelf of anderen
• Doet alsof er niks bijzonders aan de hand is

Wat doet de persoon die de oudere slecht behandelt?
Bij mishandeling is niet altijd sprake van kwade wil. Soms wordt de zorg over de oudere iemand te veel.
Lees alle signalen van ouderenmishandeling bij een pleger
Twijfel je over de signalen?
• Ga in gesprek om duidelijkheid te krijgen
• Vraag advies en hulp via Veilig Thuis
• Kijk op de site: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling/let-op-de-signalen/herken-de-signalen-bij-de-pleger

Respijtzorg
Mantelzorg komt op je pad. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.
Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.
Soms raken mantelzorgers (over)vermoeid en hebben ze behoefte aan een adempauze.
Een paar uur per week is vaak voldoende, bijvoorbeeld dat de zorgvrager elke maand een weekend gaat logeren. De mantelzorger wordt even ontlast. Hierdoor kan hij of zij het langer volhouden en kan de zorgvrager langer thuis blijven wonen.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en kunnen hier niet zomaar mee stoppen. Alleen als een
ander de mantelzorgtaken overneemt, kunnen ze even op adem komen. Het overnemen van mantelzorgtaken, noemen we respijtzorg.
Respijtzorg, ook wel vervangende mantelzorg genoemd aan de mantelzorger kan ook plaatsvinden op een zorgboerderij, logeeropvang of door vervangende mantelzorg thuis.
Binnen De Ronde Venen wordt op diverse locaties een vorm van dagbesteding aangeboden. Denk aan Den Haring, De Merenhof, De Nostalgie, Het Raakvlak, Zonnehuis Majella en Het Tuinhuis.
De mantelzorger van een zorgvrager die enkele dagdelen per week naar dagbesteding gaat, kan die uurtjes even op adem komen of iets voor zichzelf doen waar hij/zij niet aan toekomt met de zorgvrager erbij.
Voor dagbesteding moet een indicatie verstrekt worden door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en er is een eigen bijdrage verschuldigd. Voor het aanvragen van zo’n indicatie kan men op het Servicepunt in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis terecht. Gemiddeld is een aanvraag zo’n 6 tot 8 weken in behandeling.
Wanneer een mantelzorger een paar dagen en nachten achter elkaar een beroep wil doen op vervangende mantelzorg, moet er natuurlijk de nodige vervangende mantelzorg worden georganiseerd voor de zorgvrager, dus ook ’s nachts. Het kan voldoende zijn dat er voor die periode (extra) thuiszorg geregeld wordt, bijvoorbeeld hulp bij het opstaan en naar bed gaan. De zorgvrager kan gaan logeren in een Buurtzorgpension of Zorghotel. Soms is het beter voor de zorgvrager dat hij niet uit de vertrouwde omgeving weg gaat. Er zou iemand bij de zorgvrager thuis kunnen komen logeren, bijvoorbeeld via een organisatie als Handen in Huis of De Mantelaar. Daarnaast moet de benodigde (extra) professionele zorg geregeld zijn zoals thuiszorg, dagopvang, fysio- of ergotherapieën.
Vervangende mantelzorg kan worden aangevraagd op naam van de zorgvrager, afhankelijk van de ‘vervangende mantelzorg-taak’, via de basiszorgverzekering (Thuiszorg), aanvullende zorgverzekering (Handen in Huis of De Mantelaar) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Dagbesteding), Jeugdwet (kinderen tot 18 jaar) of Wet langdurige zorg. Soms kan vervangende mantelzorg worden georganiseerd op naam van de mantelzorger. Vervangende mantelzorg valt vaak niet onder de basisverzekering en daarom bent u een maandelijkse eigen bijdrage of bepaald uurtarief verschuldigd.
Respijtzorg biedt de mogelijkheid zorg voor de zorgvrager even over te laten nemen door een ander. De bedoeling is dat de mantelzorger even rust en vrij kan nemen van
de zorg die hij/zij dag in, dag uit, dag en nacht moet geven. Respijtzorg kan verleend worden door mensen uit de eigen familie- of vriendenkring, door vrijwilligers maar ook door professionals.
Voor praktische of sociale ‘vervangende mantelzorg-taken’, kan de inzet van een vrijwilliger worden aangevraagd via bijvoorbeeld de NPV, Thuis Sterven, De Zonnebloem, HandjeHelpen of via de kerk. Bepaalde medische handelingen mogen niet door vrijwilligers uitgevoerd worden.
In De Ronde Venen zijn diverse (particuliere) organisaties actief die vervangende mantelzorg aanbieden tegen een uurtarief rond de € 25,-. We kennen TanteJo, Care&Company, Ons Gezelschap, Aktief in Welzijn, Saar aan Huis, Aandachtzorg Vinkeveen, Steun en Toeverlaat.
In de pilot Mantelzorgondersteuning Huishoudelijke Hulp (in 2018 en 2019) biedt de gemeente
De Ronde Venen mantelzorgers Huishoudelijke Hulp aan, maximaal 5 uur Huishoudelijke Hulp in de 4 weken voor € 5,- per uur. Helaas is dit jaar gebleken dat de door de gemeente gecontracteerde aanbieders van Huishoudelijke Hulp niet aan de vraag kunnen voldoen en het is nog onzeker of de pilot in 2020 wordt verlengd. Mantelzorgers moeten ingeschreven staan bij Mantelzorg De Ronde Venen om gebruik te kunnen maken van deze pilot-regeling.
Wilt u samen met iemand onderzoeken welke mogelijkheden passen bij uw persoonlijke behoefte aan vervangende mantelzorg, neem dan contact op met het Servicepunt of Mantelzorg De Ronde Venen.
Ester Hoogkamp, mantelzorg De Ronde Venen

MAG DE PRINS OP DE ERWT?
In verband met mijn wat onzekere manier van lopen moest er door mijn tuin een pad aangelegd worden om na enige maanden in een zorghotel veilig mijn huis te kunnen bereiken. Er kwam een pad van mooie strakke tegels, maar al spoedig dreigde ik te struikelen over een miniem takje, met de omvang van een erwt. En toen moest ik opeens denken aan de prinses op de erwt. Een vreemd sprookje.
Sprookjes worden in het algemeen gezien als grappige fantasieverhalen, voornamelijk geschreven voor kinderen, vaak voorzien van een wijze les of waarschuwing, denk aan Roodkapje en de grote boze wolf.
En via de televisiereclame heb ik overigens ontdekt dat dat eindeloze slapen van Doornroosje het gevolg was van het gebruik van een geurige middeleeuwse wasverzachter.
Maar goed, de prinses op de erwt. In vroegere tijden werden mensen niet zoals nu overspoeld met allerlei communicatie. Veel in de wereld was onbekend en vreemd. Zo waren er ook veel vreemde mensen. Je kende de mensen van je familie, je dorp waar je mee samenwerkte of handel dreef, de mensen waarmee je in de kerk zat. En alleen de kerken hadden registers van geboorte en sterfte, er bestond geen overheidsadministratie.
Dus wanneer van een vreemde vrouw gemeld werd dat ze een heks was of een prinses, dan was het niet gemakkelijk vast te stellen of dat juist was. Daarvoor werden dus toetsen, of testen ontwikkeld: de heksenproef of voor prinsessen de erwtenproef.
Werd er een mogelijke heks gesignaleerd, dan werd deze vrouw op gezag van (zeg maar) de plaatselijke overheid in een gracht gegooid. Was het geen heks, dan verdronk ze; bleef ze drijven, dan was het een heks en werd ze in het openbaar ter dood gebracht (op de brandstapel).
Zei een vrouw dat ze een prinses was, dan werd ze aan de prinsessenproef onderworpen: op een bed werd een erwt gelegd en daaroverheen werden dertien matrassen gestapeld. Een echte prinses zou dan niet kunnen slapen en klagen dat ze voortdurend iets ronds en hards onder zich voelde (die erwt dus).
Het gebruik van die test was verdwenen; men had nu door landelijke administratie andere middelen om de afstamming van de vrouw in kwestie na te gaan. En men kon trouwens voldoende prinsen en prinsessen uit Duitsland halen, al die vorstendommen waren als het ware hofleverancier voor bijkans alle koninklijke families in de Westerse wereld.
Ik heb de indruk dat koningin Beatrix de test weer heeft ingevoerd, omdat ze baalde van al die burgerprinsessen die op de Oranje Nassauprinsen afkwamen. Dat is dan ook een verklaring voor het feit dat het zo lang geduurd heeft voor Willem Alexander aan de vrouw was. Maxima was niet van hoge adellijke afkomst, maar beschikte kennelijk over voldoende ziele-adel om de proef te kunnen doorstaan. Daaraan was tijdens haar opvoeding ongetwijfeld aandacht besteed.
Als ik mezelf betrek bij de prins op de erwt, dan pretendeer ik niet een mogelijk bijzondere afkomst, zoiets als ‘Jan Godschalk: de Remi van deze eeuw’.
Remi was het jongetje dat hoofdfiguur was in Alleen op de Wereld, als vondeling opgenomen in een pleeggezin. Zijn arme stiefvader verkocht hem aan straatmuzikant Vitalis. Een heel lang en zielig muzikantenavontuur verder komt hij op wonderbaarlijke wijze op een schip Arthur tegen, invalide zoontje van een rijke Engelse dame. Zij blijkt uiteindelijk Remi’s moeder te zijn en neemt hem liefdevol op in het rijke nest. Eind goed al goed.
Eigenlijk wil ik onopvallend, zonder struikelen verder door het leven gaan. Mijn moeder was niet rijk, maar de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw was ook een slechte tijd om een kind te vondeling te leggen, vandaar deze struikelende prins, die dus zonder sprookjestoekomst verder moet.
Jan Godschalk

KETTINGGESPREK MET LIEN RIECHELMAN
Het viel niet mee deze bezige bij te strikken voor het kettinggesprek.
Lien vindt zichzelf eigenlijk niet belangrijk genoeg en stelt zich bescheiden op.
Na enige aandrang van mijn kant stemt zij in voor dit gesprek. Voor ons is Lien namelijk heel belangrijk omdat zij veel voor de vereniging doet. Daarover later meer.
Ik word ontvangen in haar gezellige appartement in de Meerlanden.
De koffie staat al snel op tafel. Lien vertelt honderduit over haar leuke woning, de foto’s aan de muur van kinderen en kleinkinderen. Ik moet snel mijn notitieblok erbij pakken want anders kan ik het niet bijhouden.
Lien is vanaf haar 55ste al lid van de OBV. Het was voor haar en haar overleden man gelijk duidelijk: van de OBV moet je lid zijn.
Maar niet alleen lid zijn, ook wat doen voor de vereniging. Zo schrijft zij mensen in Abcoude in voor het Sinterklaasfeest, terwijl Henny van Schaik dat in Baambrugge doet.
Met een team van andere vrijwilligers zorgt zij voor het stickeren van het OBV-Periodiek, die viermaal per jaar uitkomt. Een heel werk is het bijvoegen van de acceptgiro’s in het begin van het jaar.
Boekjes rondbrengen heeft zij ook lang gedaan, maar de benen willen niet zo meer. Dit wordt nu door een andere vrijwilliger gedaan.

Maar niet alleen bij de OBV is Lien actief, ook voor de Zonnebloem is zij vrijwilligster.
Mensen begeleiden naar activiteiten, huisbezoeken afleggen. Met trots vertelt zij dit ook al meer dan 40 jaar te doen.
Een ander bezigheid is het vrijwilligerswerk wat zij doet in de Angstelborgh. Tijdens gezellige bijeenkomsten krijgen bezoekers thee of koffie geserveerd.
Ook doet zij dit in de Katholieke kerk. Een keer per maand is er een seniorenmis in het Trefpunt. Na de mis wordt in een vrolijk samenzijn koffie- of theegedronken.
Niet onvermeld mag blijven haar liefde voor kaarten. Maar liefst in twee kaartclubs actief. In Baambrugge bij de klaverjasvereniging ‘De Joker´ zelfs als bestuurslid.
Maar ook in de Kees Bonzaal onder leiding van Janny de Breij legt zij graag een kaartje.
Lien is in Baambrugge geboren, nu bijna 79 jaar en heeft met haar man Chris 42 jaar op een woonark in de Horn gewoond. Zij is nog even met haar man verhuisd naar de C.P. van der Leestraat in Baambrugge waar deze is overleden. Zij kon vervolgens haar woning ruilen voor de woning waar zij nu met veel plezier woont. Iets verder van het centrum van Abcoude af, maar gelukkig gaat het fietsen haar nog goed af.
Een leuke anekdote heeft Lien nog over haar vader, die groenteman was in Baambrugge.
’s Morgens op de veiling ontmoette hij zijn collega-groenteman Scholte uit Abcoude.
Het kon dan voorkomen, dat Lien werd uitgeleend aan Scholte, omdat deze een personeelsprobleem had. Zo gemoedelijk ging dat nog in die tijd.
Bij Scholte heeft Lien eerst op de Koppelkade, later Koppeldijk en vervolgens in de groentezaak in de Hoogstraat 40 jaar gewerkt.
Daarnaast deed zij ook nog naaiwerk voor de Stomerij van Joop van Rooijen.
Zo heeft zij ook haar man ontmoet, want deze was van beroep kleermaker.
Toen de confectiepakken op de markt kwamen, moest hij helaas met dit beroep stoppen.
Met haar man heeft zij twee zonen. Inmiddels zijn er zes kleinkinderen. De kinderen zijn goed terecht gekomen: de ene zoon heeft een bedrijf in Vinkeveen in aquariumplanten en vissen en de andere zoon werkt bij de gemeente Aalsmeer als weg- en waterbouwkundige.
Ten slotte krijg ik nog van Lien mee, dat de OBV goed werk doet en we vooral zo door moeten gaan.
Dick Kok

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Ook de afgelopen periode is er niet veel ontwikkeling op het gebied van onze commissie. Daarom hieronder een overzicht van de afgelopen tijd behaalde resultaten en de punten die nu op ons actielijstje staan.
Onze oproep in het vorige periodiek voor nieuwe leden heeft nog geen reactie opgeleverd. Recent heeft Frans de Lange aangegeven onze commissie te verlaten. Wij danken hem voor zijn bijdragen. Met name vanuit Abcoude is nu wel aanvulling gewenst. Wim Verbree is hiervoor aanspreekpunt. Vers bloed in onze commissie is erg welkom.
Uiteraard zijn wij altijd benieuwd naar onderwerpen die onze aandacht vragen.
Het makkelijkst is dit per e-mail: munniksmit@gmail.com maar u kunt een van ons ook altijd persoonlijk benaderen.
Kleinere zaken zoals een scheve stoeptegel, kapotte lantaarnpaal en dergelijke kunt u melden via de website van de gemeente of via een app op uw smartphone. Dit laatste werkt best handig, omdat je de locatie op kaart kunt aangeven en een foto kan bijvoegen.

Punten die op dit moment onze aandacht hebben:
• Afspraak met gemeente
We proberen nu al geruime tijd op ambtelijk- of bestuurlijk niveau een afspraak met de gemeente voor elkaar te krijgen. Dit gaat erg moeizaam, evenals het realiseren van eerder afgesproken maatregelen.
• Schouw Baambrugge
De laatste Baambrugse schouw is alweer geruime tijd geleden. Slechts enkele punten zijn tot nu toe opgelost. We proberen nu een nieuwe schouw te organiseren.
• Schouw Abcoude
Deze schouw is nog veel langer geleden. We zijn vorige jaar aangesloten bij de ideeën voor het centrum van Abcoude. Onder andere is een mogelijke oplossing voor het smalle deel bij de voormalige PLUS Koot en de HEMA voorgesteld. Vooralsnog zonder resultaat.
• Routering buslijn 126
Bij de vorige concessieverlening aan Syntus is de route van lijn 126 door Abcoude verdwenen. Wij blijven proberen deze terug te krijgen zodat we weer makkelijk met de bus richting Mijdrecht kunnen. Op ons verzoek zijn indertijd de perrons van de haltes blijven liggen zodat deze weer eenvoudig in gebruik kunnen worden genomen.
• Opritje Amsterdamsestraatweg 11a (Pijper/Beers)
Door het opritje naar de parkeerplek naast het huis is het trottoir daar eigenlijk te smal voor een rollator. Daar kost het veel moeite om niet op de weg te geraken. Aan de gemeente is gevraagd of hier een oplossing voor is.
• Kaartautomaat station
Bij NS is aangekaart dat deze automaat nu op het voorplein staat. In de regen en bij zon is het scherm slecht leesbaar. Gevraagd is deze naar de tunnel te verplaatsen.

In het verleden gerealiseerde punten:
• Muurtje Hotel Abcoude
Na veel discussie is hier alweer enige tijd geleden de doorgang voor voetgangers verbeterd. Aan de beschadigingen aan het muurtje is te zien dat het werkt (net als het oude). Het muurtje wordt er alleen niet mooier op.
• Paadje derde brug
Ook na veel discussie is het afsteekpaadje tussen Meerweg en Derde Brug ontoegankelijk gemaakt voor fietsers. Hierdoor schieten deze niet meer onverwacht de weg op.
• Voetpad naar A2
Na het vervallen van de route van bus 126 door Abcoude is mede op ons verzoek de beschutting bij de halte aan de snelweg verbeterd en een veilig begaanbaar en verlicht voetpad aangelegd.
• Abri station
Door ProRail is het meubilair op het perron vernieuwd. Daarbij is in eerste instantie ook de abri bij de lift verwijderd. Na enig aandringen is inmiddels een nieuwe abri geplaatst aan de andere zijde van de overkapping. Jammer genoeg daar nog wel een stukje vandaan.
• Insteek bevoorrading Albert Heijn
Aanpassing van bij de bevoorrading van AH waardoor vrachtwagens minder het trottoir blokkeren.
• Zebrapaden bij nieuwe PLUS Koot
Na de openstelling van de nieuwe PLUS Koot bleek dat de verkeerssituatie daar niet optimaal was. Er is deels eenrichtingsverkeer ingesteld op de parkeerplaats en er zijn zebrapaden aangelegd.
• Verwijderen boom met te grote wortels aan de Kleiweg te Baambrugge
• Verwijderen wortels op fietspaden langs de Lange Coupure
In eerste instantie is het omhoog gedrukte asfalt verwijderd en vervangen door klinkers. Inmiddels zijn deze weer vervangen door asfalt. Het blijft echter nog steeds een hobbelig fietspad dat duidelijk nog verbeterd moet worden.

(Nog) Niet bereikte resultaten:
• Verbeteren verkeerssituatie Van Doornplein
De afgelopen jaren is er ook uitgebreid gesproken over een eventuele herinrichting van het Van Doornplein. Dit betrof onder andere een eenrichtingsverkeer ter hoogte van de school zodat daar een veiliger situatie ontstaat. Mogelijk komt dit weer aan de orde als het plein in groot onderhoud gaat.
• Betere handhaving parkeren en snelheid.
• Verbeteren van de Brugstraat in Baambrugge voor de voetgangers.
Gerard Munnik

COMMISSIE BOUWEN&WONEN
`Het dik voor elkaar huis´
Op 14 november 2019 is er in ´t Hoogt’ aan het Kerkplein te Abcoude een derde bijeenkomst geweest over de realisatie van ´Het dik voor elkaar huis´. Inmiddels heeft een 40-tal geïnteresseerden zich aangemeld bij de initiatiefnemers, Lien Ligtenberg en Ed de Vries. Lien geeft een uitleg van de betekenis van ´Het dik voor elkaar huis´, te weten het in groepsverband, samen met elkaar, veilig wonen met een eigen woonruimte. Ook blikt zij nog even terug wat er in voorgaande periode allemaal is gebeurd. Hierna geeft Ed tijdens een PowerPointpresentatie een toelichting op hetgeen wat wordt getoond. Het betreft geen hier een eerste voorstel van een gebouw bestaande uit drie bouwlagen, een kelder voor parkeren en bergingen. Het gebouw bestaat uit 26 huur/koop appartementen in drie verschillende afmetingen. Begane grond 14 appartementen met een oppervlakte van ca. 60 m2 en een (kleine) tuin. Eerste verdieping 8 appartementen met een oppervlakte van ca. 100-110 m2 en een dakterras. Tweede verdieping 4 appartementen met een oppervlakte van ca. 140 m2 en een dakterras. Tevens is het gebouw voorzien van een tweetal liften, trappen en een centraal gelegen ontmoetingsruimte. Naar verwachting zal in december 2019 een eerste overleg met één of meerdere vertegenwoordigers van de gemeente De Ronde Venen plaatsvinden. In januari 2020 zal een volgende vergadering plaatsvinden waarbij de geïnteresseerden zullen worden geïnformeerd wat de verdere stappen zullen zijn.
Henk Meijer

KERSTCONCERT
Unieke Kerstshow ‘Golden Oldies 2019’ in Abcoude.
Wegens enorm succes vorig jaar is er op zondagmiddag 15 december 2019 van 15.00 – ca. 16.30 uur wederom een groot kerstevenement in de Dorpskerk.
De Band Acoustic4fun biedt een ‘Golden Oldies Kerstshow’ aan, speciaal bedoeld voor ouderen, alleenstaanden en mantelzorgers uit Abcoude en Baambrugge. Mindervaliden kunnen, zo nodig inclusief rollator, worden vervoerd door vrijwillige chauffeurs met auto’s en ook de ‘Diligence’ wordt ingezet.
Toptalent en zangeres Marije Zwaard zal de presentatie en het grootste deel van het programma voor haar rekening nemen. Ze heeft ruimschoots bewezen zowel een jonger- als ook ouder publiek te kunnen vermaken en te raken. Met de band treedt ze al vijf jaar op voor ouderen in verzorgingshuizen.
U bent welkom vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk en de show wordt om ongeveer 16.00 uur afgesloten met een drankje.
Uit Abcoude zijn ook Dansstudio Sundance onder leiding van Sunnie Mayer en het zeemanskoor Ahoy onder leiding van Rene de Groot van de partij.
Donateurs en medeorganisatoren zijn de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge, de Lions Abcoude Baambrugge, de Rabobank Amstel en Vecht, gemeente De Ronde Venen, de Zonnebloem, welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, de Eendracht, Koekenbier en PLUS Koot.
De toegang is gratis.

Na het kerstconcert is er de mogelijkheid om in de kerstsfeer te blijven en gezamenlijk naar ´t Markvelt te gaan voor een bezoek aan de Kerstmarkt en de Wintertuin.
Mede door de brede publicitaire aandacht voor dit bijzondere evenement wordt een grote opkomst verwacht. Hoewel de Dorpskerk 350 zitplaatsen heeft is spoedige aanmelding gewenst, want ‘vol is vol’.
Wilt u deze bijzondere bijeenkomst bijwonen?
Bel dan het Servicepunt en geef uw naam, adres, telefoon en eventuele vervoerswensen door.
Telefoonnummer: 0297-587600.

Bereikbaar op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur
Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Marian Koekenbier en Jan Popping

HET SPORTHUIS ABCOUDE
OBV is Energizer van Het Sporthuis Abcoude!
Ook uw eigen OBV heeft een zonnepaneel geadopteerd en is daarmee Energizer van Het Sporthuis Abcoude! Daar is Het Sporthuis Abcoude heel blij mee. Inmiddels zijn er al ruim 90 zonnepanelen geadopteerd door particulieren, bedrijven en verenigingen. Ook buurten of straten organiseren dat ze met elkaar een zonnepaneel kunnen adopteren Zo hebben bewoners van Koningsvaren een geldinzamelingsactie gehouden waarmee zij zes zonnepanelen konden adopteren. Ook bijzonder is dat oud-burgemeester Annette van der Most – de Ridder voor haar 80ste verjaardag een zonnepaneel cadeau heeft gekregen. Zo blijkt maar weer, er zijn er vele creatieve manieren en redenen te bedenken om een zonnepaneel te adopteren. Dank aan allen die ook een zonnepaneel hebben geadopteerd of Het Sporthuis anderszins steunen. Het doet ons veel goed te zien dat Het Sporthuis echt mét inwoners, ondernemers en lokale verenigingen mogelijk wordt gemaakt.
Wilt u ook Energizer worden? Op onze website, op de pagina ‘Steun ons’ kunt u heel gemakkelijk een zonnepaneel adopteren. Alle Energizers krijgen een certificaat, een vermelding op de website en ze worden opgenomen op het Energizers-bord dat in Het Sporthuis komt te hangen. De ruim 90 bedrijven én particulieren zijn al op de website te vinden.
www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/

Voorzitter Corien van der Linden neemt afscheid van het bestuur
Met het slaan van de eerste paal voor het nieuwe Sporthuis Abcoude in augustus was voor SZA-voorzitter Corien van der Linden een mijlpaal bereikt. Bijna twintig jaar lang heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor de zwemsport in Abcoude en omgeving. Als vrijwilliger bij het voormalige Meerbad, als actieleider voor het behoud van dat Meerbad en als initiator van een nieuw zwembad en één van de drijvende krachten achter het burgerinitiatief voor de bouw van Het Sporthuis Abcoude. “Nu de bouw is begonnen en al goed vordert en het dus zeker is dat er een nieuw zwembad – met sportzaal – komt, is dit een mooi moment om mij terug te trekken uit het bestuur,” zegt van der Linden. “Ik doe dat met een gerust hart, want er is een prima bestuur dat voortvarend te werk gaat. Bovendien kunnen we rekenen op heel veel steun vanuit de gemeenschap van Abcoude, Baambrugge en omgeving. Ik maak dan wel geen deel meer uit van het bestuur, maar ik blijf betrokken en actief bij de realisatie van Het Sporthuis, want sporten en natuurlijk vooral zwemmen, is mijn passie.”

Voortgang bouw
Vanaf de zomer wordt er hard gewerkt aan de bouw van het Sporthuis. De bak voor het zwembad en de kelder is inmiddels volledig uitgegraven. De koppensneller heeft het wapeningsstaal van de heipalen blootgelegd voor de hechting met de funderingsbalken en ijzervlechters hebben wapeningen samengesteld voor de betonnen funderingen. Het storten van het eerste beton heeft medio november plaatsgevonden. Toen is ook de Tijdscapsule in beton gegoten. In deze Tijdscapsule zijn tijdens het slaan van de feestelijke paal in augustus de wensen van alle betrokkenen en aanwezigen samengebracht als ook de kaartjes die door alle schoolkinderen van Abcoude zijn versierd met tekeningen, gedichtjes en wensen. De meest recente werkzaamheden bestaan uit het zogenoemde ‘vlinderen’ van de kelder- en zwembadvloer. Dit is plannings-technisch een heel precieze klus in verband met het uitharden van de betonvloer. Vlinderen, waarbij er met machines over de vloer wordt ‘gevlinderd’, moet direct na het storten van de betonvloer worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats tot de bovenzijde van de betonvloer is uitgehard. Het storten van de betonvloer is overdag gebeurd, het vlinderen aansluitend in de avond en de nacht. Op onze website kunt u de bouw volgen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetsporthuisabcoude.nl. Voor ideeën en/of vragen kunt u mailen naar: info@hetsporthuisabcoude.nl.

Astrid Wintershoven en Corien van der Linden

CURSUSPROJECT ABCOUDE-BAAMBRUGGE
In januari komt een folder van ons bij u in de bus met een aantal leuke en nieuwe cursussen.
Ook is er nog plaats op enkele bestaande cursussen, zoals
een lezing over de Mattheus Passion op 26 februari of een lezing over Hannah Arendt, een inspirerende filosofe, op 2 maart.
Een workshop portretfotografie op 17 april; hierbij leert u hoe u de mooiste portretfoto’s maakt.
Of wat dacht u van en bezoek aan het Corrie ten Boomhuis op 18 april in Haarlem? Zij had heel veel onderduikers in huis. U moet hierbij wel goed ter been zijn.

Alle cursussen zijn te vinden in het boekje dat u van ons kreeg maar u wordt verzocht zich online in te schrijven op
www.cursusproject-abcoude.nl
Daarin vindt u ook alle nadere informatie.

Van de nieuwe cursussen zal ik er vast één verklappen en dat is een lezing over ‘Verkadeplaatjes’ vergeleken met de huidige situaties. Er is een Nieuwjaarsreceptie voor iedereen op 12 januari in het Viscentrum te Abcoude vanaf 16.00 uur. In de folder staat meer informatie hierover.

Tot ziens op onze cursussen en bij de Nieuwjaarsreceptie!
De vrijwilligsters van het Cursusproject

DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
De Ronde Venen – Vanaf 16 oktober worden in alle dorpen van gemeente De Ronde Venen informatiebijeenkomsten over dementievriendelijkheid georganiseerd. Tijdens een informatief en afwisselend programma ontvangen de bezoekers informatie over het project Dementievriendelijke gemeente. Ook wordt een korte voorlichting gegeven over het herkennen van en omgaan met dementie. Door met de toer alle dorpen in de gemeente te bezoeken hoopt dit ‘reizend gezelschap’ zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Doel van de bijeenkomsten is om op een informatieve- en laagdrempelige manier te vertellen over (omgaan) met dementie. Daarbij is er alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Wethouder Alberta Schuurs: “Voorlichting is een belangrijke voorwaarde om een dementievriendelijke gemeente te worden. Ik ben blij met dit initiatief, waarbij we naar alle dorpen in de gemeente komen om inwoners te betrekken”. Het reizend gezelschap nodigt alle inwoners van de gemeente van harte uit om één van de bijeenkomsten te bezoeken.
Vanaf 19.00 uur staat koffie en thee klaar en het programma is van 19.30 tot 21.00 uur.
De bijeenkomst vindt plaats in Abcoude en Baambrugge op onderstaande data:
• woensdag 26 februari 2020, De Vijf Bogen in Baambrugge
• woensdag 6 mei 2020, ontmoetingscentrum Angstelborgh in Abcoude

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor iedere bezoeker staat een goodiebag klaar.

CONCERTEN IN ABCOUDE EN BAAMBRUGGE – WE KUNNEN ER NIET GENOEG VAN KRIJGEN!
Mooie kerken, prachtige muziek, geweldige musici en een heel aardig publiek, zomaar een paar opmerkingen die aangeven waarom we graag de concerten in onze dorpskerken organiseren.
In september was het een buitengewoon boeiend en prachtig programma met Russische composities van het Hexagon Ensemble. Dit ensemble viert volgend jaar het 30-jarig bestaan en nu we weten dat het allereerste optreden van dit ensemble in Abcoude was, zou het geen slecht idee zijn om dat jubileum samen te vieren. We moeten de selectie voor seizoen 2020-2021 nog maken, dus alles ligt nog open.

Ik kan u wel van harte het concert op 26 december aanbevelen. Vorig jaar is ons gebleken dat er op ruime schaal belangstelling is voor een muziekmiddag op deze dag. De drukte van kerstmarkten is dan voorbij, de kerstviering in de kerken is achter de rug en veel familieleden zijn al bij elkaar op bezoek geweest. Soms kan men op zo’n 2e kerstdag nog meer dan anders verlangen naar rust, reflectie en harmonie. Mooie muziek kan daaraan bijdragen. De kerk zal nog de versiering hebben van de kerst, we schenken glühwein en serveren er heerlijke marsepein bij, al-met-al de juiste ingrediënten voor een gezellige middag.
Het programma op de Tweede Kerstdag bestaat uit een kerstvertelling omlijst met muziek van een kamerkoor en een trombone-ensemble. De trombonisten van Hoog van de Toren, Arnoud Arntz, Otto van Tubergen, Anna Oostendorp en Marcel Hesselink hebben we vaker horen spelen. Prachtig zoals de klank van deze blaasinstrumenten zich in de ruimte van de kerk verspreidt. Deze musici hebben eerder met veel plezier en succes samengewerkt met de acht zangers van het Vocaal Ensemble Larynx o.l.v. Martine des Tombe. Heleen Gerretsen speelt blokfluit en zingt, maar zal ook de tekst brengen. Kom genieten van deze sfeervolle muziekmiddag.
In het nieuwe jaar wordt de concertserie voortgezet op 26 januari. Dan komen de academisten van het Koninklijk Concertgebouworkest naar Abcoude. Dit is een groep van jonge talentvolle musici, uit diverse landen, die een jaar lang met het beroemde orkest mogen meespelen. Tevens worden zij door de orkestleden gecoacht in het ensemblespel. Op het programma staan: van Mozart een Hoornkwintet, van Bacewicz een kwartet voor vier violen, van Vaughan Williams een pianokwintet voor piano, viool, altviool en contrabas en eventueel nog een stuk voor marimba en viool van Piazzolla.
Saxofoniste Femke IJlstra en pianiste Celia García- García zijn nog hard aan het werk om hun programma met muziek van Gershwin en Ravel (op 23 februari in Abcoude) verder te ontwikkelen en aan te vullen met een vertelling over de achtergronden van de componisten en de sfeer in de culturele kringen van de jaren 20 van de 20e eeuw in New York. We noemen het een concert, maar het zou net zo goed ‘muziektheater’ genoemd kunnen worden.
Op zondag 22 maart komt Barokensemble Eik en Linde met de Johannes Passion naar Abcoude. Zowel ensemble als programma behoeven eigenlijk geen toelichting. We weten dat ze prima solisten meenemen. Wederom een muziekmiddag die u niet mag missen.
Concerten in de Dorpskerk Abcoude, aanvang 15.00 uur:
26 december, 26 januari en 23 februari: toegang voor deze data € 19,- aan de zaal, € 13,- in de voorverkoop;
voor de Johannes Passion op 22 maart is de toegangsprijs € 29,-, in de voorverkoop € 22,-.
Voorverkoop (tot de vrijdagmiddag voor het concert) tegen contante betaling bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude of Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge of via online-bestelling: http://www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling kunt vinden onder het tabblad Vereniging.

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
Formulieren voor aanmelding en wijzigingen vindt u onder het tabblad Contact. Daar vindt u ook een formulier voor automatische incasso van de verschuldigde contributie.