55+ Steek Uw licht op (36:3) september 2020 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Vakantieperikelen
In de krant las ik vandaag dat de strandtenthouders dit jaar hun strandtent aan het einde van het seizoen niet hoeven af te breken. Dit vanwege de hoge kosten en lage inkomsten dit jaar door corona. Een mooi steuntje in de rug.
Ik moest gelijk denken aan mijn eigen jeugd. Mijn ouders hadden een tenthuisje aan De Fransche Kamp in Bussum. Het tenthuisje moest ieder jaar in april worden opgebouwd en in oktober weer afgebroken. In de winter ging het in de opslag bij boer Wiegmans.
De boslucht was beter voor mijn moeder, omdat zij polio-patiënte was.
Mijn oudste boer en ik waren nog leerplichtig, zodat wij voor een paar maanden de lagere school in Bussum bezochten. Als Amsterdams jochie vond ik dat maar niets, maar je had geen keuze.
Ik had veel vriendjes op het kamp. Ook werd er veel georganiseerd voor de jeugd. Er was een voetbalveld waar niet op gras werd gevoetbald, maar op zand. Dat is ploeteren hoor!
Er was ook een podium waar in de avond openluchtvoorstellingen werden gegeven. Heel spannend als je dan in het stikdonker weer naar je huisje liep.
We hadden geen elektriciteit en stromend water in het huisje. Alles ging op butagas en het water moest worden gehaald in een ketel bij de pomp. Je zou nu denken: “jongens wat een armoede”, maar wat waren wij gelukkig in die tijd.
Heerlijk door de bossen sjouwen. Op het nabijgelegen landgoed ´Bantam´ mochten wij met de bewoonster, een oud omaatje, de herten voeren.
Het kwam allemaal weer even op mijn netvlies toen ik het verhaal las van de strandtenthouders.

In augustus gaan wij zelf met vakantie. Niet naar een tenthuisje, maar naar een vakantiebungalow. Ook mooi, maar andere tijden. Gerard Cox zou zingen: “toen was geluk nog heel gewoon”. Ik zie u in september weer en blijf gezond.

Dick Kok, voorzitter

VAN DE REDACTIE
Uitnodiging: Algemene Leden Vergadering
Tijdens onze eerste bestuursvergadering, gehouden op 7 juli jl., is besloten om toch in aangepaste vorm een ALV te plannen. Het bestuur van de OBV nodigt u daarom van harte uit voor het bijwonen van de ALV op donderdag 19 november 2020.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis Baambrugge.
De zaal is vanaf 14.30 uur open en de vergadering start om 15.00 uur. De zaal zal volgens de RIVM-regels worden ingericht, dus 1.5 meter afstand.
Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk om deze vergadering gezamenlijk af te sluiten met een maaltijd.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich voor maandag 2 november aan te melden via secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer: 0294-284451.
Uiteraard is bovenstaande uitnodiging onder voorbehoud i.v.m. eventuele aanpassing van de regelgeving.
Bij annulering van de ALV worden de aangemelde leden persoonlijk op de hoogte gebracht.
Onderstaand nogmaals de agenda. De overige stukken kunt u vinden in het OBV-periodiek nummer 1 van 2020 of op de website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl

Agenda ALV op 19 november 2020:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV  van 18 april 2019
 4. Vaststelling sociaal jaarverslag 2019
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2019
 8. Vaststelling contributie 2020.
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 niet te verhogen
 9. Vaststelling begroting 2020
 10. Aftreden/benoeming bestuurs-commissieleden
  Dit jaar treedt Jan Popping af volgens het regelement van de OBV, maar stelt zich herkiesbaar voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. Bij geen tegenkandidaten voor deze functie wordt Jan Popping automatisch herbenoemd.
 11. Er is nog steeds een vacature voor de functie secretariaat. Kandidaten kunnen zich aanmelden via: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Excuses
In eerdere jaren was de gemeente bereid om op gepaste wijze de OBV te ondersteunen bij de ledenwerving.
Elke nieuwe 55+ inwoner in Abcoude en Baambrugge ontving een brief waarin door de gemeente gewezen werd op het bestaan van onze vereniging als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor oudere inwoners.
Helaas blijkt de AVG-regelgeving nu roet in het eten te gooien; we hebben de gemeente (nog) niet kunnen overtuigen dat dit ons inziens onterecht is, omdat de ‘privacy’ immers niet wordt aangetast.
Daarom hebben we ons opnieuw ingespannen om ook vanuit de OBV zelf ‘de markt te bewerken’ met proefexemplaren voor mogelijk geïnteresseerden. Daarin zijn we iets te voortvarend te werk gegaan. Helaas werden ook enkele reeds bestaande leden benaderd.
Onze welgemeende verontschuldiging voor dit misverstand.
In de begeleidende brief werd overigens ook gevraagd of de lezer wellicht zelf ook ‘kandidaten’ kent.
Het OBV-periodiek en begeleidend briefje is dan voor hen bedoeld.
Het bestuur van de OBV

Het blauwe OBV-postbusje bij Albert Heijn
Helaas heeft het management van Albert Heijn besloten dat er geen plaats meer is voor het blauwe OBV-postbusje in de nieuw verbouwde winkel. De leiding merkte op dat materiaal van plaatselijke instanties niet past in de bedrijfsfilosofie van AH. Jammer dat een groot concern weinig aandacht heeft voor de betrokkenheid met de senioren in ons dorp.

Zoals u zult begrijpen blijven alle geplande activiteiten onder voorbehoud.

Joska Hoppe en Elly van Luijn
De redactie

SCHENKEN EN ERVEN
Schenken
Iedereen weet wat schenken is, schenken is eigenlijk erven zonder te sterven. De fiscus weet dat ook en wil van schenkingen (vermogensovergang) ook zijn graantje meepikken. Maar welke motieven hebben de mensen voor een schenking?
Allereerst is het een mooie manier om je kinderen financieel te helpen, want laten we eerlijk zijn: schenken bij leven is leuker dan schenken als je bent overleden (men noemt dat schenken met de warme hand). Je kunt je kinderen hiermee helpen met bijvoorbeeld: studie, samenwonen, aankoop van een huis, trouwen, kleinkinderen of opbouw bij een eigen bedrijf.
Ten tweede: belasting besparen. Uw vermogen wordt kleiner door de schenking, dus minder belasting in box 3. Het vermogen van de kinderen wordt hoger maar misschien vallen zij in een lagere tariefgroep. Verder valt er een gedeelte van de erfenis weg door de schenking en dat scheelt uw kinderen weer erfbelasting.
Hoeveel mag u schenken? Dit is een gevaarlijke vraag. In principe mag u schenken zoveel u wilt. Maar……., de fiscus wil hiervan ook zijn deel hebben. Nu zijn ze wel zo aardig om niet iedere cent die u schenkt te belasten. Onderstaand geef ik, misschien ten overvloede en weet u de vrije bedragen al lang, de vrijgestelde bedragen voor schenken. Hierbij komen we meteen op een verschil tussen ‘schenken en erven’.
Eerst de vrijstellingen van schenken per jaar:
De algemene vrijstelling, die geldt voor zowel de ontvanger als de schenker: € 2.208 p.j.
De schenking aan kinderen (ook pleeg- of stiefkind) is: € 5.515 p.j. De ouders, ook al zijn ze gescheiden, als één beschouwd. Ook de begiftigde, als deze een partner heeft, wordt als één ontvanger beschouwd.
Voor kinderen is er nog een eenmalige verhoging mogelijk ongeacht het doel van € 26.040. Deze vrijstelling kunt u maar eenmalig doen in heel uw leven en is ook afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Hij/zij of zijn/haar partner moeten tussen de 18 en 40 jaar zijn.
Voor kinderen is er verder nog een eenmalige vrijstelling voor een dure studie van € 55.114.
Tenslotte is er nog voor alle verkrijgers een eenmalige vrijstelling voor een eigen woning (zowel aankoop/verbouwing als aflossing van de hypotheek) van € 103.643.
Van deze laatste drie moet wel aangifte worden gedaan bij de fiscus.
Denk hierbij ook aan de voorwaarden van b.v. leeftijd van 18 t/m 40 jaar.

Erven
Groepsindeling:
1    Partner en kinderen (pleeg- of stiefkind)
1a  Kleinkinderen en achterkleinkinderen
2    Overige (broer/zus of ouders)

Tariefgroep:
1 beneden de € 126.723         10%
  daarboven                               20%
1a beneden de € 126.723       18%
    daarboven                             36%
2 beneden de € 126.723         30%
   daarboven                             40%

Vrijstellingen:
Echtgenoot of partner (onder bepaalde voorwaarden)     € 661.328
Van ouder naar kind                                                                €    20.946
Voor kleinkinderen                                                                   €   20.946
Voor achterkleinkinderen                                                       €     2.208
Ouders                                                                                       €   49.603
Overige                                                                                      €     2.208
Kinderen met een beperking  (onder voorwaarden)         €   62.830

Als uw partner en u beiden een deel van de erfenis krijgen, dan beschouwt de fiscus u als één persoon.
Is de waarde van de erfenis beneden de vrijstelling, dan behoeft u niets te betalen.
Is de waarde hoger, dan betaalt u de belasting over het bedrag boven uw vrijstelling
Is de waarde hoger dan € 126.723,- dan is over het meerdere het hoge tarief verschuldigd.
Dit zijn wat algemene bepalingen van schenking en erfbelasting. In het volgende periodiek zal ik wat nader ingaan over schenken, terug lenen en wie erft er in geval
van een scheiding. Koude uitsluiting en wat gebeurt erbij hertrouwen? Dit zijn zeker belangrijke onderwerpen als één van de partijen reeds kinderen heeft.

Hans Aalders

SINT-NICOLAASFEEST (donderdag 3 december 2020 van 16u00 tot 19u00):
Evenals vorig jaar wordt Sint in het Dorpshuis Baambrugge verwacht tegen 17.00 uur.
De kosten bedragen wederom € 10,-.
U kunt zich op vier manieren opgeven voor het feest:

 • een e-mail te sturen met uw gegevens (zie voorbeeld aanmeldingsformulier) naar  secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl    
 • het aanmeldingsformulier invullen, dit kan ook digitaal via onze website:
  obv-abcoude-baambrugge.nl
 • het aanmeldingsformulier invullen en deponeren in de blauwe OBV-bussen; in Abcoude bij PLUS Koot en in Baambrugge bij de Dagwinkel.
 • aanmelden kan ook persoonlijk en wel op dinsdag 10 november tussen 10.00 en 11.00 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude en in de Buurtkamer Baambrugge.

Mocht het vanwege corona niet doorgaan dan krijgt u van ons bericht!
——————————————————————————————————
AANMELDINGSFORMULIER
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . .
Plaats: . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer:……………………………….
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vervoer nodig?:………………….Rollator: Ja/Neen
Eventuele dieetwensen?…………………………..

KETTINGGESPREK MET COBA STERKENBURG
Binnen de OBV hoefde niet lang nagedacht te worden over wie zeker ook een podium verdient in deze rubriek: deze keer is Coba aan de beurt. Wat haar betreft was het niet nodig geweest, maar wij vonden juist van wel en met goede reden. Haar betrokkenheid met de dorpsgemeenschap Baambrugge is blijvend groot en ook in Abcoude heeft ze hechte kontakten.
Coba is geboren in Vreeland en het gezin telde drie kinderen. Na de ULO kreeg ze, alsnog maar net 16-jarig meisje, een kantoorbaan bij een havenbedrijf in Amsterdam. Coba deed daar de administratie en het rekenwerk op een soort type/reken/boekhoudmachine. Ook de loonadministratie werd spoedig aan haar toevertrouwd. Ze liep vaak met veel geld op zak en vulde de loonzakjes, zelfs de envelop van haar baas. Dat zou nu ondenkbaar zijn vanwege de veiligheid en privacy.
Na haar trouwen verhuisde de familie naar Baambrugge waar via het Zand- en Jaagpad, de C.P. van der Lee- en de Wethouder van Oostveen-, aan de Prins Johan Frisostraat een stek werd gevonden. Ze woont al 53 jaar in het dorp Baambrugge, is sinds 2004 weduwe, heeft 2 kinderen en evenveel kleinkinderen. Haar zus woont trouwens vlakbij, maar dat is de trouwe klant van de Dagwinkel al lang bekend.
Opmerkelijk is haar bedrevenheid op de computer en aan het mailadres valt het geboortejaar af te lezen, zo gaf ze toe. Je kunt Coba aantreffen op Facebook en op Pinterest blijkt een grote culinaire interesse in taarten, ovenschotels, borrelhapjes, salades, stamppotten t/m de mascarpone preitaart.
Haar functie als beheerder – eerst in deeltijd met wijlen haar man Koos Ruijgrok – van het Dorpshuis de Vijf Bogen van 1978 tot 2008 (inderdaad 30 jaar!) zal daar uiteraard niet vreemd aan zijn. We herinneren haar uit die periode als altijd even vriendelijk en attent en ook dat ze goed met vertrouwelijke informatie om kon gaan. Het berekenen van de genoten consumpties verliep snel én nauwkeurig. Kortom, de rol als ‘Dorpshuisgezicht’ in het centrum van de lokale samenleving was haar op het lijf geschreven. Dat ze vlakbij het Dorpshuis woont kwam goed van pas in het (zeldzame) geval dat vergeten werd de verlichting te doven of van overmatig en laat geluidsoverlast.
Na een korte tussenperiode volgde Frits Benacchio haar in 2009 op. Coba heeft hem de fijne kneepjes van het boekhouden, het bijhouden van het kasboek en accuraat ‘balansen’ (en vervolgens de terugberekening naar eenheden, de punt werd op de i gezet) bijgebracht. Dat bleek in een Dorpshuis toch wat meer te vergen dan in de horeca.
Coba is een mensenmens en hanteert als uitgangspunt: ‘de klant is koning’. Dat brengt ze blijvend in praktijk als bestuurslid van de klaverjasclub en als vaste kracht/vrijwilligster bij de Buurtkamer. Het kaartspel verschaft haar veel plezier en vooral de ‘club van klavertjevier’ bestaande uit Coba en drie alleenstaande dames uit Abcoude die veel met elkaar optrekken. Ze helpt de OBV bij de distributie van het periodiek, doet soms ziekenbezoek en springt in waar dit gewenst of nodig is, voor zover haar gezondheid dat toelaat. We hopen nog lang op haar te mogen rekenen.

Jan Popping

BOUWEN&WONEN
Woon-en zorgvoorzieningen voor senioren
De behoefte aan voorzieningen om als oudere langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren in een prettige woon-, zorg- en leefomgeving in Abcoude en Baambrugge is groot. En ‘doorschuiven’ biedt ook kansen voor de jongere generatie huurders/kopers op de oververhitte woningmarkt.
In het laatste OBV-periodiek van 2019 kwam ‘Het Dik voor elkaar huis’ aan de orde. De OBV woonde onlangs een vergadering bij waarin de aanwezigen werden geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Initiatiefnemers zijn Lien Ligtenberg en Ton Steenhof uit Baambrugge en Ed de Vries uit Abcoude.
Een korte samenvatting: het gaat om een wooncomplex voor 60-plussers en er zijn reeds zo’n 40 geïnteresseerden voor 26 appartementen in verschillende groottes (60m2, 110m2 en 140m2, meest koop).
Midden in Abcoude is een geschikte locatie gevonden en er is contact met de gemeente die eigenaar van de grond is. Een architect maakte een ontwerptekening en er is eveneens een fiscaal/juridisch bureau bij betrokken. Er wordt al nagedacht over hoe je de medewerking van omwonenden kunt verkrijgen zodat zij zich, bij een eventueel bezwaar, hopelijk realiseren dat zij zelf ook ooit eens ‘aan de beurt komen’ in hun behoefte aan levensloopbestendige ouderenhuisvesting. Kortom: het klinkt serieus, zoals ook blijkt uit het plan om voor het eind van dit jaar groen licht te krijgen zodat het complex eind 2022 of begin 2023 opgeleverd kan worden.

Een ander initiatief heet ‘On(t)roerend Goed’ (www.ontroerendgoed.nl). Kees Telkamp uit Abcoude is lid van de werkgroep Wonen en Welzijn Achmea Vereniging en de lokale gangmaker. In een document ‘Zelfstandig wonen voor senioren in De Ronde Venen’ komt dit woonconcept aan de orde, met ook hier veel aandacht voor zelfstandig wonen in een eigen omgeving, toekomstbestendig, gemeenschappelijke faciliteiten en met extra diensten op het gebied van comfort, veiligheid en gezondheid in een ‘Woonpakket+ op maat’. Dit alles in de vorm van ‘sociale woonomgevingen’ voor mensen die elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen. Uitgangspunten zijn kleinschaligheid: 12 appartementen tussen 80 en 120 m2 en alleen huur in het midden en hogere (vrije sector) segment. Ook dit is bedoeld voor 60-plussers met Abcoude als locatie.

Mocht u meer informatie willen of geïnteresseerd zijn in ‘Het Dik voor elkaar huis’ dan kunt u contact opnemen met Ton Steenhof, e-mailadres: aw.steenhof@upcmail.nl en voor ‘On(t)roerend Goed’ met Kees Telkamp, e-mailadres: kees.telkamp@xs4all.nl  of u benadert eventueel eerst de OBV.

Commissie Bouwen&Wonen en Commissie Zorg 

VERKEER&VERVOER
Baambrugge
Door de coronamaatregelen heeft er nog geen nieuwe schouw in Baambrugge plaatsgevonden. Het door de bewoners aangekaarte probleem met te snel rijdend verkeer over de Rijksstraatweg is door de gemeente (traag) opgepakt. Er wordt nu extern advies aangevraagd over mogelijke maatregelen. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er bezuinigd is op het budget.
Abcoude
Er is, ondanks de coronamaatregelen, met een verkeersmedewerker van de gemeente een schouw door het centrum gelopen. Of dit tot acties leidt moet nog blijken.
Vervoer
De provincie heeft het opstellen van een vervoerplan voor 2021 uitgesteld. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat er vooralsnog geen wijzigingen komen in de dienstregeling.
Bemensing commissie
Nogmaals een oproep aan belangstellenden om onze commissie te versterken en daarmee van vers bloed te voorzien. Informatie bij Gerard Munnik, te bereiken op telefoonnummer: 06-22975707.

Commissie Verkeer&Vervoer

EEN  WORKSHOP EHBO  VOLGEN WAAROM EIGENLIJK?
Wat doet u als uw buurman of buurvrouw ineens op straat in elkaar zakt?
Wat doet u als u uw kleine teen stoot, veel pijn heeft en de teen niet kan bewegen?
Wat doet u als u ziet dat iemand zich verslikt en benauwd wordt?
En zo kunnen we nog wel oneindig doorgaan met situaties die kunnen gebeuren bij u thuis, werk of onderweg.
Wat is er mooier dan dat u kan helpen in al deze situaties? Dat u er niet hulpeloos bij staat of toch maar ongemerkt doorloopt en daar later toch niet zo’n prettig gevoel bij hebt.
Om die reden wordt er een WORKSHOP EHBO georganiseerd.
Deze onderwerpen zullen worden behandeld

 • Wat te doen bij brandwonden
 • Wat te doen bij bloedende wonden
 • Soorten verbanden
 • Verslikken/verstikking
 • Verder zal de instructeur de reanimatie laten zien.
  De deelnemers worden betrokken en actief bezig zijn bij de behandeling van genoemde onderwerpen.

EHBO Vereniging Lucas Vinkeveen

De cursus zal worden gegeven op:
26 oktober 2020 van 10.00 tot 12.30 uur
Locatie: de Angstelborgh
Instructeur is Marcel Pothuizen
Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 16 (bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet door)
Kosten € 14,- (te voldoen bij aanvang)

U kunt zich op diverse manieren aanmelden VÓÓR 26 SEPTEMBER a.s.:
Door een e-mail te sturen aan: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
Of dit strookje inleveren:
in een blauwe OBV-brievenbus, die u in Abcoude vindt bij supermarkt Plus Koot of in Baambrugge bij de Dagwinkel.
————————————————————————————————————————–
Naam:……………………………………………………
Plaats:……………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………. 

BIBLIOTHEEK
Een derde van de ouderen die voor de coronacrisis geen gebruik maakten van internet, is dat sindsdien wel gaan doen. Belangrijkste reden is om in contact te blijven met hun naasten en om zich bezig te houden tijdens de lange dagen thuis. Dit blijkt uit een peiling van ouderenorganisatie ANBO onder 4000 ouderen.
Mocht u een pc-cursus willen volgen dan kunt u de website van de bibliotheek in de gaten houden via: https://www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-computer.html 

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Tympaan-De Baat stelt de Angstelborgh weer (grotendeels) open.
In De Angstelborgh wordt de gang van zaken langzamerhand weer ‘normaal’. Kort geleden hadden we een aantal koffiedrinkochtenden waar aanvankelijk aarzelend op gereageerd werd. Op dit moment worden de koffie- of theeochtenden weer redelijk bezocht. We hebben plaats voor maximaal 12 personen en u hoeft niet vooraf te reserveren. We zijn elke woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagochtend open van 10.00 tot 12.00 uur.
We werden benaderd door Club Goud om iets te organiseren in de prachtige voorjaarstuin. Daar werkten we graag aan mee! Na toestemming van de gemeente verzorgde Abcoudenaar Mitchell Dobbelaar een zeer geslaagd zangoptreden onder een warme voorjaarszon.
Even daarna kwam Tympaan-De Baat ook met het idee om buiten te gaan gymmen met ouderen in de directe omgeving van de Angstelborgh.
De Dorpszichtbewoners werden tevens verwend met bloemen van Stichting Feestelijkheden in Abcoude en een aantal weken later op de Nationale Balkondag met een Sport Bingo en een optreden van zanger Thomas Oudshoorn. Er was dus veel aandacht voor de senioren.
Inmiddels zijn de RIVM-regels nog verder versoepeld en kunnen de activiteiten langzamerhand weer opgestart worden. De biljarters stoten hun balletjes weer, de Blijf Actiefgroep start weer na een korte zomerstop en er wordt weer koffiegedronken etc.
Handwerken was een klein groepje, dus die deelnemers zijn alweer een tijdje geleden aan het handwerken begonnen op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Komt u ook handwerken? Wel zo gezellig!
Toen kwamen de biljarters er weer bij, die weer een hoop vrolijkheid en esprit brachten. Op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur zijn zij aanwezig.
De zondaggroep was er eigenlijk ook wel weer helemaal klaar voor, maar helaas enigszins aangepast omdat er nog geen kaartspel gespeeld mag worden.
Ook hiervoor geldt: u bent van harte welkom van 14.30 tot 17.00 uur maar vol is vol. Het is misschien handig om even van tevoren te bellen om te vragen of er nog plek is via telefoonnummer: 0294-284824.
Darten is ook weer gestart in de kleine zaal van de Angstelborgh.
Eind 2018 meldde een aantal vrijwilligers zich omdat ze graag wilde darten in de Angstelborgh! Er werd een dartbord in de zaal opgehangen en pijltjes werden mee genomen. Het schijnt van groot belang te zijn dat je je eigen pijltjes hebt. Maar dit is niet verplicht want wij hebben ze ook. We vonden een enthousiaste gastvrouw die de bediening op zich wilde nemen en vanaf die tijd is er een nieuwe activiteit ontstaan!
Komt u ook eens meedoen? Wie weet wordt u de nieuwe `Michael van Gerwen’! U bent van harte welkom op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Toegang en het spel zijn gratis en u hoeft u niet in te schrijven. Bij deze activiteit respecteren wij de RIVM-regels, 1,5 m afstand nemen en vol is vol!

De Repair Cafés zijn weer open vanaf augustus
Nu de zwaarste maatregelen voor bescherming van corona wat milder zijn geworden mogen de Repair Cafés gelukkig ook weer open. Onze vrijwilligers en het publiek staan weer te trappelen, uiteraard wel conform de huidige RIVM-regels.
Repair Café Baambrugge is geopend op elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Voor deze groep zijn we nog op zoek naar vrijwillige reparateurs, dus mocht u interesse hebben: meld u dan aan!
Wij zoeken nog een goed werkende naaimachine voor de naaiwerkzaamheden van Elise. Wilt u uw naaimachine schenken, dan zijn we hier heel dankbaar voor.
Locatie: De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10 in Baambrugge.
Repair café Abcoude is geopend op de 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.
Sieradenreparateur Patricia zal hier aanwezig zijn (in Baambrugge overigens ook!). De computerdeskundigen Arno en George zijn ook weer van de partij.
Locatie: De Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger bij het repair cafe in Baambrugge, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Keja, op woensdag, donderdag of vrijdag op telefoonnummer: 0294-284824 of via e-mailadres: a.keja@stdb.nl

De Buurtkamer in Baambrugge is vanaf heden (en tot nader order) weer wekelijks open op de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur voor koffie of thee. Helaas kunnen er nog geen spelletjes gespeeld worden.

Tenslotte kan het u niet ontgaan zijn dat ons ‘KOOT ontbijtje’ weer van start gegaan is op de donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur. Na de strenge coronamaatregelen begon een aantal mensen weer voorzichtig te informeren naar het ontbijtje van Koot, wat toch altijd een heel gezellig (voedzaam en erg lekker!) uurtje beslaat.
Supermarkt Plus Koot sponsort dit ontbijtje al enige jaren en ook gezien corona vroegen we ons af of Koot daarmee wilde doorgaan.
Het antwoord van Ernst Koot was hartverwarmend: “Natuurlijk gaan we dat weer opstarten! Hoeveel mensen verwacht je en zullen we dan op 6 augustus weer beginnen?” Vrijwilligers Cocky, Marianna en Razya hebben er ook weer zin in. De Angstelborgh is zo ingeruimd dat we plek hebben voor maximaal 17 personen. (Uiteraard met 1.5 meter afstand van elkaar!)
Komt u ook eens een Koot ontbijtje bij Tympaan-De Baat nuttigen?
Voor slechts 1 euro krijgt u een verse croissant, een fors belegd broodje, versgeperste jus d‘orange, koffie of thee. Het betreft een open inloop, maar vol is echt vol.
Als u wilt kunt u daarna meteen een gezellige wandeling maken in een klein gezelschap met onze wandel vrijwilligster Toos. 

Uiteraard gelden voor alle activiteiten de belangrijkste RIVM maatregelen: 1.5 meter afstand van elkaar houden en bij binnenkomst uw handen desinfecteren (met bij ons aanwezige desinfectiegel).
Wij hebben nu een vooringang en een achteruitgang. Op de deuren staat aangegeven wat de voor- en wat de achteruitgang is. Er is slechts 1 (invaliden) toilet te gebruiken.
Let wel: Het is ook uw verantwoordelijkheid dat we open kunnen blijven, dus houdt ook u zich strak aan de maatregelen die zijn vastgesteld door het RIVM en maak van onze vrijwilligers alstublieft geen politieagent die u op deze regels moet wijzen.

Namens het Abcoude team van Tympaan-De Baat heten wij u weer van harte welkom!
Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude.
Informatie kunt u inwinnen bij sociaal cultureel werker van Tympaan-De Baat, t.w. Annemarie Keja, via telefoonnummer: 0294-284824 of via e-mailadres: a.keja@stdb.nl

Landelijke Opschoondag
Al 18 jaar lang valt de Landelijke Opschoondag op de 3e zaterdag van maart. Behalve dit jaar, om een heel goede reden. Voor iedereen die de Landelijke Opschoondag een warm hart toedraagt en toch in actie wil komen voor een 100% zwerfafvalvrije buurt, hebben we goed nieuws. Er is een nieuwe datum. In plaats van een frisse start in de lente, gaan we op 19 september aan de slag voor een schone aftrap van de herfst.
De Landelijke Opschoondag is hét moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen voor een omgeving zonder zwerfafval. Samenkomen wordt door het RIVM afgeraden, maar er zijn genoeg alternatieven te bedenken om toch iets aan het zwerfafval te doen. Daarom verplaatsen we de Landelijke Opschoondag naar zaterdag 19 september. Die dag is het ook World Cleanup Day, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Graag komen we die dag samen in actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving.
MEEDOEN? DAT IS ZO GEREGELD!
Had je al een actie aangemeld voor de Landelijke Opschoondag en staat die nog op de kaart? Dan hoef je alleen maar de actiedatum te wijzigen naar 19 september. Log daarvoor eerst even in op je persoonlijke account op supportervanschoon.nl. Stond er nog geen actie gepland, maak dan snel en eenvoudig een nieuwe actie aan op www.nederlandschoon.nl
Heb je een idee maar weet je niet hoe dat te organiseren?
Neem dan contact op met Liesbeth Boswijk, opbouwwerker bij Tympaan-De Baat, dan kan zij meehelpen om uw idee te realiseren. E-mailadres: l.boswijk@stdb.nl, telefoonnummer: 0294-284824.

Burendag
Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2020 vieren we Burendag op 26 september. Dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur!
Check www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 voor actuele informatie over wat wél en niet kan bij het organiseren van activiteiten. De richtlijnen van het RIVM zijn altijd leidend.

Op Burendag willen wij zoveel mogelijk buren met elkaar in contact brengen. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Douwe Egberts en het Oranje Fonds dragen hier graag aan bij en zijn daarom initiatiefnemers van Burendag.
Koffie is voor buren het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag! Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil doen voor een ander. Daarom is het voor buurten mogelijk om vanaf 1 juli een aanvraag tot maximaal € 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op: hierbij geldt wel op = op. Je krijgt ook een leuk Burendag pakket als je activiteit voor 1 september is aangemeld. Kijk op www.burendag.nl  voor de voorwaarden.
Hebt u hulp nodig bij het organiseren van een Burendag-evenement? Neem dan contact op met opbouwwerker van Tympaan-De Baat Liesbeth Boswijk, e-mailadres: l.boswijk@stdb.nl of telefoonnummer: 0294-284824.

Ommekaar: De plek voor mensen met diagnose kanker
OMMEKAAR van Tympaan-De Baat is een plek voor mensen die te maken hebben gekregen met de diagnose kanker.
Elke eerste donderdag van de maand komen we bij elkaar in een ongedwongen sfeer.
U kunt uw ervaringen delen, naar ervaringen van anderen luisteren of gewoon een kop thee komen drinken. Ook oud-patiënten, naasten en nabestaanden zijn van harte welkom. Zij kunnen vanuit een ander perspectief hun ervaringen delen en uitwisselen. De bijeenkomsten zijn in de Angstelborgh van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt de hele middag komen, maar ook later aanschuiven of eerder weggaan.
U kunt zich aanmelden bij Renée Splinter, telefoonnummer: 06-24960451 of Loes de Kraker, telefoonnummer: 06-14341311. U kunt ook een mail sturen naar ommekaar@hotmail.com. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de sociaal cultureel werker van Tympaan-De Baat, Annemarie Keja telefoonnummer: 0294-284824. Of via e-mailadres: a.keja@stdb.nl.

Nieuwe Rouwgroep Tympaan-De Baat in het najaar 2020
Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Omgaan met Rouw’ biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen. Het is de bedoeling dat u alle zes bijeenkomsten aanwezig bent.
De gespreksgroep is voor mensen die willen praten over een overleden persoon en behoefte hebben aan een luisterend oor maar ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.
Wanneer?
De groep komt bijeen op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 1, 15, 29 september, 13, 27 oktober en 10 november 2020 in De Broedplaats, Herenweg 63C in Vinkeveen. Aanmelden kan bij Tympaan-De Baat in Mijdrecht dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur op telefoonnummer: 0297-760260 of via e-mailadres: m.white@stdb.nl.
U wordt dan teruggebeld voor een kennismakingsgesprek. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

We hopen dat alles zo spoedig mogelijk weer ‘normaal’ wordt, al zijn er zaken die wat mij persoonlijk betreft ook het `nieuwe’ normaal mogen worden.
Graag tot ziens in de Angstelborgh!
Voor directe nieuwtjes kunt u onze flyers in de gang of in de zaal raadplegen.

Annemarie en collega’s 

DE WOLF RUKT OP
De coronawolf krijgt weer meer ruimte en er komen weer meer besmettingen.
Wordt het gezonde verstand niet meer gebruikt? Hoor eens, dat moet je maar hebben en een groot deel van de bevolking beschikt daar blijkbaar niet over. Maar dat had Rutte kunnen weten. Veel mensen stemmen immers op zijn partij de VVD, die van meet af aan initiatieven heeft genomen om onze warme verzorgingsstaat in te perken en af te bouwen.
En nu mogen alle brave gelovigen niet eens troost zoeken in de kerk, want in de kerk wordt gezongen en de zangbelletjes vliegen verder dan anderhalve meter. Kan eens onderzocht worden of er een verschil is in de virusverspreiding tussen een katholieke kerkdienst en een protestantse? Bij de katholieken zingt de priester, die op een flinke afstand staat van de kerkgangers en de antwoorden komen van een koor dat meestal op een balkon staat bij het orgel.
Bij de protestanten zingen de gelovigen. Daarom wordt hier en daar grappend gesproken om – vanuit veiligheidsoverwegingen – voor het zingen de kerk uit te gaan.
Voor veel mensen begint te gelden: liever een lolletje en dan het risico op besmetting op de koop toe nemen. Vooral jongeren beginnen zo te redeneren, maar ja, die hebben veelal nog geen voldragen gezond verstand en nu ze niet naar school gaan zal je daar een hele tijd op moeten wachten. En trouwens over verstand gesproken: waar is het ouderwetse ‘boerenverstand’, is dat in die groep zware trekkers verdwenen?
In de jaren zestig van de vorige eeuw maakten de mariniers een eind aan de demonstraties van de ‘nozems’ in Amsterdam. Nu zouden ze met de Mariniers Defence Force (MDF) op kunnen treden tegen de Farmers Defence Force (FDF), maar dan wel met kleine pantserwagens. Dat kan wat schade veroorzaken, maar dat kan geen kwaad, dat is ook weer werkgelegenheid. Als die FDF-demonstraties naar Zeeland overslaan, dan kan de schade daar zorgen voor de door de Zeeuwen gevraagde werkgelegenheid. Een ideetje voor die aantrekkelijke, maar ook omstreden staatssecretaris. En als de jongeren hun ‘schijt-aan-corona-feestjes’ ook in Zeeland gaan vieren dan slaan onze mariniers twee vliegen in een klap.

Jan Godschalk

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Wethouder Alberta Schuurs op werkbezoek bij Het Sporthuis Abcoude
Onlangs kwamen wethouder Alberta Schuurs en senior beleidsmedewerker vastgoed Peter Hoogenboom van de gemeente De Ronde Venen langs op het bouwterrein voor een werkbezoek aan Het Sporthuis Abcoude. Zij waren zeer onder de indruk van de voortgang van de bouw.
De rondleiding begon boven in het gebouw, waar de technische ruimte en installaties voor onder meer de luchtbehandeling zijn. Om een duurzaam en energiezuinig gebouw te realiseren, krijgt Het Sporthuis onder meer warmtepompen en zonnepanelen. Schuurs en Hoogenboom zijn zeer geïnteresseerd in de werking daarvan. Daarna volgt een bezoek aan de sportzalen waar straks de schoolkinderen van Abcoude gymles krijgen en de sportverenigingen een mooi, nieuw onderkomen hebben. Elk onderdeel van Het Sporthuis krijgt een eigen kleur die past bij de functie die er gaat plaatsvinden; zwemmen (blauw), ontmoeten (rood) en schoolgym/binnensporten (violet).
Na een bezoek aan de gymzalen en de ontmoetingsruimte ging de rondleiding langs het zwembad en de kelder met onder meer de waterinstallaties. Er is veel belangstelling voor de uitleg over de waterreiniging en hoe je ervoor zorgt dat een zwembad altijd even vol blijft. Schuurs en Hoogenboom tonen zich onder de indruk van de bouw. “Het is supergaaf om de voortgang te zien. Echt onvoorstelbaar dat vanuit een burgerinitiatief zoiets moois ontstaat,” aldus de wethouder.
Voortgang bouw
Voor aanvang van de bouwvakantie zijn binnen en buiten zichtbare vorderingen gemaakt. Zo is het voegwerk van de gevels bijna klaar. Nu de bouwsteigers weg zijn, wordt de karakteristieke architectuur van Alberts & Van Huut steeds zichtbaarder. Binnen zijn inmiddels vele tussenwanden en kozijnen geplaatst en worden wanden glad gestuct. In de ruime entree is de topvloer al gestort en half augustus wordt begonnen met het tegelwerk van het zwembad. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden tot december voortduren. Daarna kan Het Sporthuis worden ingericht en wordt het bad gevuld met water. Het water wordt vervolgens getest en op de juiste temperatuur gebracht. Ook de temperatuur van het complete complex wordt dan goed ingeregeld. Begin 2021 zal Het Sporthuis geopend worden.
Wekelijks worden foto’s geplaatst op www.hetsporthuisabcoude.nl/de-bouw/fotosbouw/.

CONCERTEN IN DE DORPSKERKEN, WAAROM EIGENLIJK?
De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) hoopt in 2023 haar 50-jarig bestaan te bereiken. Een mooie leeftijd, die we graag met velen van u zouden willen vieren.
Vijftig jaar, een halve eeuw, hoeveel concerten zijn dat dan wel niet geweest in al die jaren? We zouden de archieven moeten napluizen om dat precies te kunnen zeggen, maar zo’n 250 zijn het er zeker wel geweest. Er zijn vrijwilligersorganisaties in onze dorpen die al veel langer bestaan, denk aan de Harmonie (120 jaar) en de IJsclub (125 jaar). Met bijna een halve eeuw achter de rug kunnen we toch wel spreken van ‘een traditie voortzetten’. Dat is een mooie gedachte, in een traditie te staan en die door te kunnen geven.
De KSAB is in 1973 opgericht na de restauratie van de Dorpskerk in Abcoude. Met het organiseren van concerten konden de bezoekers niet alleen van mooie muziek, maar ook van het fraaie gebouw genieten. Voor de muziek alleen al zijn dat dan al gauw zo’n 10.000 tot misschien wel 20.000 bezoekers geweest in al die jaren. Het aantal musici dat in deze decennia in de Dorpskerk heeft gespeeld is helemaal moeilijk te tellen; veel duo’s en trio’s hebben een optreden hier gehad, maar ook grotere ensembles. En niet alleen in concerten die door de KSAB werden georganiseerd.
Voor het komend seizoen hebben we wederom het Hexagon Ensemble, dat vorig seizoen een prachtig Russisch programma verzorgde, uitgenodigd om te komen spelen. Met een speciaal programma in het kader van het Beethoven-jaar viert dit ensemble tevens z’n 30-jarig bestaan. Een bijzonderheid daarbij is dat het eerste optreden van dit ensemble indertijd ook in Abcoude was!
Barokensemble Eik en Linde staat tweemaal in het nieuwe programma: op 8 november een optreden in kleine bezetting (3 strijkers en continuo) als alternatief voor de Johannes Passion die we in maart jl. vanwege de Corona-maatregelen hebben moeten annuleren.
Omdat er nog altijd beperkingen gelden voor groepsbijeenkomsten, zoals concerten, maar sterker nog voor optredens van koren, hebben we moeten besluiten dit inhaalconcert te beperken qua aantal musici.
Ook het concert van Eik en Linde op 2e Kerstdag zal aangepast worden. De te spelen delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach zullen instrumentaal of met een enkele zanger uitgevoerd worden. De concerten van dit ensemble zijn inmiddels goed bekend in Abcoude en trekken veel bezoekers. Het eerste concert in Abcoude van dit ensemble was in 2011; een optreden van Eik en Linde is inmiddels onderdeel geworden van onze traditie.
Natuurlijk, het vestigen en voortzetten van tradities is op zich al de moeite waard. Maar toch, waarom doen we het eigenlijk? Het antwoord op die vraag is nu, na maanden van zelfisolatie en het stilvallen van vrijwel alle sociale- en culturele activiteiten, niet moeilijk te geven. Zonder culturele activiteiten is het menselijk bestaan nogal armzalig. Ook al hebben we veel prachtige Cd’s en langspeelplaten, luisteren we urenlang naar klassieke radiozenders en kunnen we van alles en nog wat zien en beluisteren via YouTube, we hebben de live-optredens gemist, heel erg gemist, in de afgelopen maanden.

Op 12 juli heeft het concert van het Duo LeCoultre & VanHees plaatsgevonden, dat oorspronkelijk op 17 mei in Baambrugge zou zijn. Alle bezoekers van dat concert hebben kunnen ervaren hoe fijn het was om weer bijeen te zijn en naar mooie muziek te luisteren. De musici waren blij om weer voor publiek te kunnen spelen, en dat heus niet alleen omdat ze als ZZP’ers de afgelopen maanden nauwelijks een inkomen hadden.
Muziek is van wezenlijk belang. De KSAB legt daarbij de nadruk op de klassieke- en kamermuziek.
Voor de leefbaarheid van onze dorpen is het van groot belang dat er een ruim aanbod is van sociale- en culturele activiteiten. Het SC Johnson Cultuurfonds van de gemeente De Ronde Venen onderschrijft dit belang voor de woonkernen in de gemeente. Het kunnen voortzetten van de concerten in Baambrugge was dan ook een belangrijk argument om de KSAB een subsidie te verstrekken.
Ook al is de capaciteit van de Dorpskerk in Baambrugge bij 1.5 m afstand houden kleiner dan die van de kerk in Abcoude, toch gaan we komend seizoen enkele concerten in Baambrugge organiseren: op 20 september het barokensemble van Mimi Mitchell met het programma Musica Polonica, op 1 november het Elysium Amsterdam Klarinetkwintet, een ensemble van Elise Besemer, violiste in het Concertgebouworkest en op 18 april komen Wendy Roobol (sopraan) en Ursula Dütschler (fortepiano) met een strijkkwartet met liederen en concertaria’s van Mozart.
Voor een volledig overzicht van data en programma’s verwijs ik u naar de advertentie elders in dit blad en naar de website: www.abcoudeconcerten.nl.
Begin september zal de seizoenfolder van de Abcoude-Baambrugge Concerten verschijnen en huis-aan-huis verspreid worden. Voorts zijn er de aankondigingen in De Groene Venen en de affiches, die her en der opgehangen worden om u te attenderen op de concerten.
Kaartverkoop à contant bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude en bij Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge; maar online bestellen kan ook. Tegelijkertijd voor vier of meer concerten online kaarten bestellen levert een extra korting op van 10% op de toch al lage voorverkoopprijs.
We zien u graag bij de concerten in de dorpskerken van Abcoude en Baambrugge!
Komen hoor! Het doet een mens goed een middagje muziek en dan nog dicht bij huis ook. Wat let u?

Suzanne Bakker, Voorzitter KSAB

GELDPUNT VANAF NU WEER GEOPEND
Het inloopspreekuur van het Geldpunt is, in De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht, vanaf maandag 22 juni jl. weer geopend.
Elke maandag van 13.30 tot 15.30 uur kun je op het Geldpunt terecht voor:

 • Budgetadvies
 • Inkomsten- en uitgavenoverzicht
 • Het bellen met een instantie
 • Informatie en aanvragen van inkomensvoorzieningen
 • Digitale hulp zoals gebruik van DigiD en berichten box
 • Het ordenen van uw administratie
 • Het openen en sorteren van uw post
 • Informatie en advies bij schulden
 • Andere financiële vragen en advies

Buiten het spreekuur zijn wij bereikbaar per e-mailadres: geldpunt@stdb.nl of per telefoonnummer: 0297-587600.
Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van het Geldpunt. We leggen geen gegevens vast. Uw privacy is gewaarborgd. Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

INFORMATIE VAN DE ANBO
Telefoonnummer voor afspraak coronatest
Vanaf 1 juni jl. kunnen mensen met milde klachten die passen bij het coronavirus een afspraak maken voor een coronatest. Het landelijke telefoonnummer om die afspraak te maken is 0800-1202. De test wordt vervolgens afgenomen bij één van de 80 GGD-teststraten in het land. Het gratis telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.
Alleen test bij klachten.
Alleen mensen met milde klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en geur kunnen getest worden op het coronavirus. Zij kunnen het telefoonnummer 0800 – 1202 bellen voor een afspraak. Heeft u milde klachten en wilt u een afspraak maken? Houdt dan uw BSN-nummer bij de hand, want daar wordt naar gevraagd. Ook krijgt u een paar vragen over de aard van uw klachten. Vervolgens krijgt u te horen waar en wanneer de test wordt afgenomen. Het streven is om dat zo snel mogelijk te doen, in principe de volgende dag.
Uitslag testen.
Mensen die getest zijn, worden binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Is de uitslag negatief dan heeft die persoon geen corona. Iemand die een positieve uitslag krijgt, is wél besmet met het coronavirus. Hij/zij wordt gebeld door de regionale GGD en dan start het bron- en contactonderzoek. Personen bij wie besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
Meer informatie:
Op www.rijksoverheid.nl/coronatest is alle informatie terug te vinden over het testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus.
Hebt u een vraag over het coronavirus of wilt u een praatje maken? Belt u dan met ANBO op telefoonnummer: 0348–466666.

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.

Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.