55+ Steek Uw licht op (36:4) december 2020 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit artikel schrijf op 3 november, hoor ik op de radio dat het aantal besmettingen met het coronavirus onvoldoende afneemt. Vanavond volgen nadere mededelingen van het kabinet. Ik hoop dat u allen ver verwijderd van het virus blijft. Doe alstublieft heel voorzichtig en ga de deur niet uit, als dit niet strikt noodzakelijk is.
Maak gebruik van de mogelijkheid die de supermarkten bieden om op rustige uurtjes uw boodschappen te doen. Ik verwacht dat we voorlopig nog niet van deze ellende af zijn. We moeten maar hopen dat er snel een vaccin gevonden wordt.
Na dit sombere begin van dit artikel ook wat leuker nieuws.

U heeft allen de brief van de gemeente ontvangen met daarin bijgesloten een ledenwervingsbrief van de Ouderen Belangen Vereniging. Zoals in de brief staat mogen wij ons ledenbestand in verband met privacybescherming niet aan de gemeente beschikbaar stellen. Het was niet mogelijk voor de gemeente onze leden eruit te filteren. Zodoende heeft u ook een brief gehad als u al lid bent. Excuses daarvoor, maar er is geen andere weg. Wel was het voor u misschien een aandachtspuntje om mensen in uw omgeving die nog geen lid zijn van de OBV te enthousiasmeren voor een lidmaatschap.
Hoe dan ook, de ledenwerving heeft tot nu toe 85 leden opgeleverd.
De nieuwe leden heet ik van harte welkom.
We zijn de gemeente zeer dankbaar voor deze medewerking, want alleen op deze wijze bereiken wij alle 55-plussers.
Echter, wij kunnen nu niet achteroverleunen. Natuurlijk zijn wij zeer tevreden met het resultaat, maar wij zullen voortdurend trachten leden te werven. Hoe groter de vereniging, des te meer invloed kunnen wij uitoefenen. U kunt ons daarbij helpen. Praat over de OBV met familie, vrienden en kennissen. Laat ze het Periodiek eens zien.
Want alleen samen zijn wij sterk.

Helaas konden de ALV (Algemene Leden Vergadering) en het Sinterklaasfeest dit jaar niet doorgaan. Het bestuur vond het risico van besmetting met het virus te groot. Wel treft u toch een presentje van de OBV bij dit Periodiek aan. Een mooie pen met gravering en een notitieblokje. Dit jaar hebben wij deze mogelijkheid, omdat er geen activiteiten georganiseerd konden worden. Zodoende kunnen wij iets plaatsvervangend voor onze leden doen. Ik hoop dat u er veel plezier van heeft.

Het is nog wat vroeg, maar ik besef dat het volgende periodiek in 2021 uitkomt.
Ik wens u daarom alvast prettige feestdagen, goede jaarwisseling en veel gezondheid toe.

Dick Kok

IN MEMORIAM: Hein van der Arend
Jongstleden 28 oktober is Hein van der Arend ons ontvallen op de respectabele leeftijd van 95 jaar. Tijdens een belangrijk gedeelte van die jaren hebben vele Abcoudenaren hem, vanuit verschillende oogpunten, leren kennen en kunnen meemaken. In vele facetten van het leven heeft hij een markante rol gespeeld met name ook (en juist) voor vele medemensen. Betrokken als hij was bij zaken die het dorp en de ontwikkelingen daarbinnen betroffen, trok hij zich ook omstandigheden op het persoonlijke vlak aan.
Hein was een veelzijdige man met een brede belangstelling en een heldere, duidelijke visie, altijd voorzien van argumenten en feiten. Argumenten die weliswaar niet altijd door eenieder beaamd werden. Je moest van goeden huize komen om hem van het tegendeel te overtuigen. Hij kon goed luisteren en als hij sprak, luisterde men!
Dan bleek zijn betrokkenheid bij vele onderwerpen, zijn kennis van zaken en het weten waar het om gaat.
In de beginfase van de OBV, niet zo lang  na de oprichting, was hij met medebestuurders (samen met afgevaardigden van Stichting Senior), onder andere nauw betrokken bij het mogelijk realiseren van een Ouderen-Zorgcentrum-Abcoude.
De plannen daartoe werden met verve, enthousiasme en professionele onderbouwing met veel  belanghebbende sectoren – onder anderen de gedeputeerden bij de Provincie- besproken.
Daarin heeft hij veel kennis en energie gestoken, hetgeen de nog in leven zijnde ex-medebestuursleden zullen beamen. Helaas bleek de toenemende (politieke) trend in die tijd (sluiten van meer en meer bejaardenhuizen, op naar de zelfredzaamheid) te veel tegenwind te zijn voor dit, op zich toekomstgericht, initiatief. (Initiatieven die nu overigens weer hernieuwde aandacht krijgen.)
Het tehuis is er jammer genoeg niet gekomen, alle tijd en inspanningen ten spijt.
Dit is echter zo maar een van de wapenfeiten uit de periode dat Hein als bestuurslid de OBV diende. De lijst is langer zult u begrijpen. Overigens trok men – zoals ik al schreef – in dit initiatief broederlijk op met bestuursleden van Stichting Senior. Een Stichting met een zekere binding met het indertijd gemeentelijk bestuursapparaat. Dit in tegenstelling tot de niet gebonden OBV. Deze verschillen gaven nog weleens wat wrijving in bepaalde opzichten, maar Hein ging daar altijd professioneel mee om.
V.w.b. het initiatief tot een Ouderencentrum stond het algemeen Ouderenbelang voorop!
Na zijn werkzame jaren binnen de OBV bleef Hein zeer betrokken bij wat er in het dorp speelde, tot de zorg voor zijn echtgenote meer en meer van zijn aandacht en energie vroeg. Ook dat deed hij op de voor hem zo karakteristieke, te bewonderen wijze.
Kortom; van een markant mens (niet alleen binnen de OBV-gelederen) hebben we afscheid moeten nemen.
We gedenken hem met veel respect.

Cees Spanbroek, oud-voorzitter OBV

VAN DE REDACTIE
Het coronavirus heeft veel beperkende maatregelen tot gevolg. Bijeenkomsten van de OBV zoals de algemene ledenvergadering en het sinterklaasfeest, maar zeker ook in de privésfeer, kunnen veel feesten en partijen geen doorgang vinden. Indien u tijdens deze periode zich eenzaam voelt of hulp nodig heeft dan biedt de volgende website misschien een oplossing voor u:
www.coronahulpuithoornderondevenen.nl.

Gelukkig is het weer gelukt om een goed gevuld periodiek te maken en hopen wij dat u het met veel plezier en interesse gaat lezen.

Wij wensen u ondanks alle coronamaatregelen gezellige feestdagen toe en hopen dat u een gezond 2021 tegemoet gaat.

Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn
Besef je hoe bijzonder de gewone dingen zijn
Wat vandaag niet is kan morgen komen
Vergeet daarom niet te blijven dromen
Deuren vandaag nog dicht, gaan morgen misschien weer open
Vergeet daarom niet te blijven hopen
De traan van vandaag is morgen wellicht een lach
Vergeet daarom niet te leven, elke dag.

Elly van Luijn en Joska Hoppe

TOELICHTING BIJ SCHENKEN EN ERVEN
Schenken
Wat is verstandiger: schenken of erven?
Deze vraag is heel moeilijk te beantwoorden en is ook persoonsgebonden. Laat ik het daarom proberen duidelijk te maken met een voorbeeld.
Stel het gaat om een erfenis van € 27.500, -. In dit geval betaalt uw kind over dit bedrag, na aftrek van de vrijstelling (€ 20.946, -), over € 6.554, – euro 10% erfbelasting is € 655,-. Dit is niet zo veel, maar als de erfenis hoger uitvalt dan wordt het belastingbedrag ook hoger.

Een andere optie is uw kind elk jaar € 5.500, – schenken belastingvrij. Na vijf jaar heeft uw kind ook de € 27.500, – van u ontvangen en is dan geen belasting verschuldigd.
Een andere leuke bijkomstigheid is, als u deze regeling bij een notaris laat vastleggen in een contract voor vijf jaar, dan is het bedrag ook nog per jaar als gift aftrekbaar.

Het is een persoonlijke keuze, die u moet maken, leuker kan -zelfs ik- het ook niet maken.

Het volgende onderwerp is ‘het voorwaardelijk schenken’.
Dit kan op twee manieren:

 • Allereerst kunt u aan een schenking bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld: uw kind krijgt de schenking pas als hij/zij in het huwelijksbootje stapt. Dan hoeft ook pas op dat moment aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Dit noemt men een opschortende voorwaarde.
 • Zo kent men ook een ontbindende voorwaarde, bijvoorbeeld: uw kind krijgt een schenking, maar als hij/zij gaat trouwen met ….., dan moet hij /zij de schenking terug betalen. De fiscus heft nu wel direct de schenkingsbelasting op, maar als de schenking moet worden terugbetaald dan kunt u ook de schenkingsbelasting terugvorderen. U ziet dat deze vorm van schenkingen familiedrama’s tot gevolg kan hebben en hierop zit niemand te wachten.

Een andere mogelijkheid is de ‘papieren schenking’.
U zult zeggen een schenking gaat toch altijd op papier (zowel voor wat betreft een bedrag boven de vrijstelling als wat betreft met voorwaarden). De officiële term voor deze schenking is: ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’.  Wat houdt dit nu precies in?

Als ouder schenkt u een bedrag aan uw kind, maar je leent het bedrag ook weer direct terug van uw kind. Er gebeurt in zo’n geval geldelijk niets en houdt u de beschikking over het geld.
Het kind krijgt het bedrag dus pas later (bijvoorbeeld na het overlijden van beide ouders) in handen, of wordt verrekend bij de erfenis (dit is de meest gangbare gedachte bij deze transactie).
Deze vorm heeft wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen.

 • Allereerst is van belang dat schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden van de ouder(s), door de fiscus niet als schenking worden erkent en dus bij de erfenis worden geteld.
 • Verder dient deze overeenkomst notarieel vastgelegd te worden.
 • De derde voorwaarde is dat er 6% rente jaarlijks dient te worden betaald over het bedrag dat men van zijn kind leent. Als men dat vergeet, dan wordt de lening niet door de fiscus als zodanig erkend. Ook moet men er rekening mee houden, dat over de schenking schenkingsrecht is verschuldigd.
 • De laatste voorwaarde is, dat uw kind de leeftijd moet hebben tussen de 18 jaar en 40 jaar. Hierbij kan een eventuele schoondochter/schoonzoon ook een rol spelen indien zij/hij beneden de 40 jaar is.

De tweetraps schenking.
Dit is een schenking waarbij ook nog een ander als begunstigde kan worden benoemd.
Bijvoorbeeld: uw kind is ongehuwd en heeft geen kinderen. U kunt bepalen, dat de schenking in eerste instantie naar bijvoorbeeld uw dochter gaat. Als zij overlijdt, kan het nog resterende bedrag aan een ander kind (broer of zuster) toekomen. De schenking wordt dan beschouwd als zijnde verkregen van de ouder. Deze schenking hoeft niet speciaal over geld te gaan maar kan ook gelden voor goederen.

Ook is het mogelijk dat u een schenking doet aan de kleinkinderen, let dan wel op de vrijstellingen, die zijn anders dan bij vererving.

Koude uitsluiting.
Wie niet wil dat zijn schenking of erfenis in handen valt van de schoondochter/schoonzoon of aangetrouwde familie, kan een uitsluitingsclausule in het contract of testament laten opnemen.  Dit kan een harde of een zachte clausule zijn.  Zacht wil zeggen dat de clausule alleen van toepassing is bij echtscheiding en dus niet bij overlijden. Hard daarentegen, geldt te allen tijde en ook voor de goederen die met de schenking zijn aangeschaft.

Wanneer het huwelijk gesloten is na 1 januari 2018 is deze clausule niet meer nodig wanneer men zonder huwelijkse voorwaarden is getrouwd (in gemeenschap van goederen).
Schenkingen en erfenissen blijven dan exclusief eigendom van degene die ze ontvangt.

De Jubelton.
Allereerst is het woord ‘Ton’ niet helemaal correct. Het juiste bedrag is € 103.643, – maximaal.
Verder zitten er aan deze schenking nog enige voorwaarden en ook mogelijkheden vast.

 • Als eerste wil ik hier graag vermelden dat deze jubelton niet alleen geschonken behoeft te worden aan uw eigen kinderen, ook uw kleinkinderen kunnen hiervoor in aanmerking komen.
  Ook de familieband hoeft niet aanwezig te zijn, u kunt de ton geven aan wie u wilt (zelfs aan noodlijdende OBV-bestuurders :-)).
 • De volgende voorwaarde is dat degene die de ton ontvangt het geld wel moet gebruiken voor een eigen-woning of een verbouwing aan de eigen-woning of voor het aflossen van een hypotheek of schuld op de eigen-woning.
 • De laatste voorwaarde is dat het geld ook daadwerkelijk moet worden overgemaakt aan de begiftigde. De mogelijkheid voor een papieren schenking is hierbij dus niet van toepassing.

Ook mag de schenking maar eenmalig in uw leven plaatsvinden. De begiftigde mag meerdere jubeltonnen van verschillende schenkers ontvangen.

Tenslotte wil ik u hierbij nog wijzen op een zeer belangrijk feit dat vaak wordt vergeten.
Als u gehuwd bent of geregistreerd partner bent, dan moet uw wederpartij het met de schenking eens zijn ofwel zij/hij moet zich akkoord verklaren.
Voor een kleine schenking is dat wel verplicht maar daarbij is het belang niet zo groot, maar meestal is het wel verstandig om dit met elkaar te bespreken alvorens te schenken. Laat uw partner dan ook in dat geval een schenkingsverklaring tekenen. U voorkomt daarmee moeilijkheden in de toekomst. Zij/hij kan dan niet zeggen dat zij/hij er niets van af wist en het bedrag terugvorderen. De fiscus accepteert de belastingvrije schenking daardoor niet.

En vergeet niet voor de bedragen boven de € 5.500, – een aangifte erfbelasting te doen.

In een van de komende periodieken zal ik nader ingaan op de erfeniskwesties.

Hans Aalders

MENS ERGER JE NIET
Wie kent niet dit oude bordspel dat in deze coronatijd goed van pas kan komen om de familieband te versterken of op zijn minst de tijd de doden tijdens de ‘lockdown’. Dit omdat helaas vele evenementen en bijeenkomsten noodgedwongen moeten worden afgelast. Maar ‘elk nadeel heb se voordeel’ (en omgekeerd) volgens een voetbal- en taalvirtuoos. Over negatieve- én positieve ervaringen.

De mobiele telefoon en computer blijken heel nuttig om toch persoonlijk contact te hebben, maar dan met een toetsenbord, luidspreker en beeldscherm. We Appen, Zoomen, Teamen en Skypen wat af, zowel zakelijk als persoonlijk. Maar tegelijkertijd: er zijn ook personen en instanties met minder goede bedoelingen die ongevraagd contact zoeken om je financieel uit te kleden! Een geniepig fenomeen is dat namens de kinderen geld afgetroggeld wordt bij de ouders in een situatie van zogenaamde urgente geldnood. Dat overkwam ons niet en we kennen ons kroost goed. Wel kregen we recent e-mails van meerdere creditcardorganisaties die ons dringend verzochten de kaart te vervangen, onszelf te identificeren etc. Dit terwijl we van deze clubs niet eens lid zijn! Uit naam van onze ‘eigen bank’ ontvingen we een ‘laatste aanmaning’ om de bankpas te vervangen. Dit ten behoeve van de veiligheid van kaarthouder, ja ja… En reageren binnen enkele dagen omdat er anders kosten in rekening gebracht zouden worden. Het leek bedrieglijk echt, maar we roken onraad door o.a. een klein foutje in het taalgebruik, de afwezigheid van een logo en de ‘noreply’: niet kunnen antwoorden maar alleen doorklikken naar een -frauduleus- internetadres. De mail was ondertekend door de directeur particuliere bankzaken van de vestiging Amsterdam die inderdaad blijkt te bestaan (!), maar we zijn klant van ‘Amstel en Vecht’. 100% NEP dus, zoals werd bevestigd door de contactpersoon van de bank waarmee we al vele jaren prettig samenwerken en vervolgens de fraudedesk inschakelde. ‘Echte’ banken hebben al langer te kampen met deze trucs, en de nietsvermoedende klant die er intrapt ook.
Van harte aanbevolen: de website www.veiligbankieren.nl, een gezamenlijk platform van banken en www.fraudehelpdesk.nl

Tja, en dan de bijeenkomsten die we vanuit de OBV met ‘bloedend hart’ moesten afzeggen, want er gaat immers niets boven warm menselijk contact waar juist nu zoveel behoefte aan is. Zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest waarvoor we de eerste aanmelding per omgaande na de aankondiging ontvingen. …. Eerder ging het ‘zomeruitje’ onder de vlag van de Lions Rabo tour ook al niet door, maar de organisatoren spraken nadrukkelijk af: alsnog in 2021. Ook diverse culturele manifestaties werden geschrapt (zoals bijv. concerten van de Harmonie waar vele OBV-ers lid van zijn), maar organisatoren zinnen op revanche!
Belangrijker: deze lastige tijd brengt ook het beste naar boven van wat mensen elkaar kunnen bieden: aandacht voor elkaar.

Elders in dit periodiek meer over minder mooi- en mooi nieuws.
En als de verveling en narigheid toch toeslaan en je ‘depri’ raakt: een even dun als aardig boekje is ‘Omdenken’ van Berthold Gunster (www.omdenken.nl ) Het halflege/volle glas van de pessimist, respectievelijk optimist is welbekend. Omdenken is: waar is de kraan? En het omdenken van een probleem gaat als volgt: kun je er iets aan veranderen? Zowel het antwoord ‘Ja’, als ook ‘Nee’ leidt tot: maak je dan geen zorgen…

Jan Popping

HET BLAUWE OBV-POSTBUSJE
In het vorige Periodiek heeft u kunnen lezen dat Albert Heijn geen OBV-postbusje meer in hun verbouwde pand wilde plaatsen. Het jammerlijke was ook, dat de sloper ons fraaie busje had afgevoerd.
Het bestuur vond dat naast ons busje bij de PLUS van Koot toch wel weer een tweede postbusje moest terugkomen in Abcoude. Gelukkig zijn wij dan ook met de medewerking van Tympaan-De Baat om in het Dienstencentrum, Dorpszicht 22 te Abcoude, een plekje beschikbaar te stellen voor ons postbusje.
Ons OBV-lid, Johan Ostendorf, heeft geheel belangeloos vliegensvlug een prachtig nieuw exemplaar gemaakt, uitgevoerd in onze mooie blauwe kleuren met de letters OBV! U vindt het busje bij de hoofdingang van het Dienstencentrum. Als u de deur door bent, gelijk aan uw linkerkant.
Voor Baambrugge hangt het postbusje als vanouds bij de Dagwinkel.

Heeft u iets te melden aan de OBV, dan kunt u naast internet dus blijvend ook de postbusjes gebruiken.

Dick Kok

‘HELAAS……………..GEEN SINT-NICOLAAS!’ (of toch wel een beetje?)
Lieve OBV-gelovigen, 
Helaas dit jaar geen kans om elkaar weer de hand te kunnen schudden. Jammer want het waren altijd van die gezellige middagen. Zoveel ouder geworden jongeren weer in levenden lijve te mogen ontmoeten. Ik weet dat velen van jullie deze middag missen, nou voor mij en de Pieten niet minder. Wij genoten altijd in Nederland van de geweldige ontvangst door jong en oud, de gezellige sfeer en vooral het samen vieren. 
En daarin was een bezoek aan jullie in Baambrugge altijd een van de hoogtepunten.
Maar helaas, dit jaar is alles anders. Een plaatje als bijgaand zit er dit jaar niet in. 
Wel kijken we (ja ik kon het toch niet laten, we zijn het zo gewend ziet u) even in Nederland rond maar mogen alleen via ‘het scherm’ tot onze gelovigen praten, tja. 
Voor jullie doen we het toch liever met een persoonlijke groet in jullie fameuze Periodiek. 

Mijn Pieten vinden die schermen overigens ook maar niks, die willen de kinderen en ouderen zien, even babbelen en pepernoten strooien. 
Ja, daar zit ik (tussen haakjes) wel mee. Al die dozen met pepernoten en schuimpjes dus thuislaten als er toch niet gestrooid wordt! Maar al dat heerlijke snoepgoed is volgend jaar mooi ’over de datum’! En de taaitaai wordt alleen maar taaier!
Enfin, creatief als we zijn vinden we daar vast wel weer een oplossing voor.

Wat ik wel heel erg jammer vind, is de mogelijkheid om al jullie nieuwe leden (geweldig hoor) ook weer eens de hand te kunnen schudden, velen ken ik natuurlijk al jaren maar ben toch benieuwd hoe het nu met ze gaat. 
Wel, dat is een mooie wens voor mijn bezoek komend jaar, toch?
Want positief als we moeten blijven, gaan we ervan uit dat komend jaar de zaken er weer duidelijk beter en normaler voor staan. Met die gedachte en wens groeten wij jullie allen en wensen wij jullie een zo goed mogelijke gezondheid (en zeker corona-vrij) en wuiven jullie toe met een:
“Braaf blijven en tot volgend jaar december”!

Met warme groet,
Sint-Nicolaas en Pieterbaas.

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Het is een rare tijd waar we nu in zitten en ik ben vaak benieuwd hoe deze tijd omschreven zal worden in de geschiedenisboeken van de toekomst.
De Angstelborgh mocht weer gedeeltelijk open, er was weer ruimte voor de ontbijtjes, op woe- do- vrij- za- en zondagen konden we met inachtneming van de corona-maatregelen eindelijk langzaamaan weer opstarten.
Maar toen kwam er een nieuwe lockdown en moest alles weer op slot. Ook buurtkamer Baambrugge moest eraan geloven, al onze Repair cafés, het koffie drinken, biljarten en de ontbijtjes, kortom het is weer stil in de Angstelborgh.

Gelukkig verneem ik uit verschillende bronnen dat er goed gezorgd wordt voor de mensen die slecht ter been zijn, zich alleen en/of eenzaam voelen. Dat is toch een hele geruststelling, want als je op kantoor zit verlies je toch snel het dagelijkse contact met de mensen die normaal koffie komen drinken of iets anders in de Angstelborgh komen doen.
Ik mis de reuring van onze vrijwilligers en bezoekers, maar het zij zo…
Lichtpuntje is dat er zeker weer een tijd komt dat deze pandemie achter de rug is en het nieuwe normaal zal integreren in ons dagelijks leven. Laten we maar hopen dat dat snel is.
Tot die tijd wens ik u, mede namens de collega’s van Tympaan-De Baat, toch alvast een prettige kerst en een pandemievrij 2021!

Annemarie (deze zelfgemaakte foto geeft een beetje weer hoe ik deze tijd ervaar)

De buurtkamers
Het is wellicht aan u voorbijgegaan, maar naast dat de buurtkamer in Vinkenveen in november 10 jaar bestaat, heeft de buurtkamer in Baambrugge onlangs haar 5e verjaardag gevierd.
Omdat Het Dorpshuis de Vijf Bogen een behoorlijk grote zaal heeft, konden de vrijwilligers toch het 5-jarig jubileum op kleine schaal en op corona afstand vieren. Dat deden zij uiteraard in gezelschap van de vaste buurtkamergasten. Zij kregen koffie/thee met taart waar het team vrijwilligers op geprint was en dat smaakte extra lekker. Daarna konden zij aanschuiven voor een eenvoudige lunch. De ochtend was gezellig en op naar de komende 5 jaar!

Speciale tablets zorgen voor contact
Voor het contact tussen veel senioren en hun familie is een iPad of een andere tablet een uitkomst, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor beginnende gebruikers en mensen met een beperking zijn de meeste tablets vaak veel te ingewikkeld. Een gespecialiseerd bedrijf heeft voor deze groepen een tablet ontwikkeld met grote knoppen en duidelijke aanwijzingen. Daarvan heeft Stichting Tympaan-De Baat er een aantal besteld. De tablets worden in bruikleen gegeven aan inwoners met dementie en mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg De Ronde Venen. Natuurlijk krijgen de nieuwe gebruikers een goede handleiding die wordt toegelicht tijdens een huisbezoek. Wil je in aanmerking komen voor een tablet? Neem dan contact op met Mantelzorg De Ronde Venen: e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl of via telefoonnummer: 0297-230280.

EHBD-koffers: informatie over de werking van het geheugen
Wanneer mensen worden geconfronteerd met een slechter functionerend geheugen of dementie, gaan ze vaak op zoek naar extra informatie. Vanuit het project Samen Dementievriendelijk is een selectie gemaakt uit het grote aanbod en daarmee zijn 5 koffers gevuld: Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD).
De koffers zijn te leen bij de Servicepunten. De koffer mag vier weken geleend worden. Is de koffer uitgeleend, dan wordt de koffer gereserveerd. In Baambrugge is de koffer te leen bij Het Dorpshuis De Vijf Bogen. Voor informatie over de beschikbaarheid van en waar de koffer opgehaald kan worden is het Servicepunt telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-587600.

Documentaire over de stadia van Dementie
De Alzheimer Cafés zijn een belangrijke informatiebron voor iedereen die te maken heeft met dementie. Vanwege het coronavirus houden ze de deuren voorlopig gesloten. Voor iedereen die behoefte heeft aan informatie is een documentaire van vier delen gemaakt. Deze is mede tot stand gekomen dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, Alzheimer Nederland en RTV Rijnmond.
De film toont het verhaal van mevrouw Bogers, vanaf haar beginnende dementie tot de laatste fase van haar leven op een gesloten afdeling. Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van het Alzheimer Centrum VUmc, geeft toelichting op de beelden.
De documentaire vindt u via:  www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.

Dementie Trefpunt
Vragen over dementie, van gedachten wisselen met een professional of lotgenoten ontmoeten? Dan bent u binnenkort welkom bij de dementie trefpunten. U wordt hier ontvangen door een professional en een vrijwilliger. De koffie en thee staan klaar. In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh, Dorpszicht 22, de 2e en 4e maandag van de maand tussen 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens deze inloopspreekuren kunnen ook spullen geleend worden uit de Geheugenbibliotheek. Hierin vind je alles over het geheugen en dementie: van kinderboeken, volwassenboeken en spelletjes tot dvd’s en muziek.
Houd de lokale kranten in de gaten voor de startdatum.

‘Mantelzorg’ een magazine voor Mantelzorgers
Mantelzorgers die geregistreerd staan als mantelzorger bij Mantelzorg de Ronde Venen ontvangen 4 keer per jaar de ‘Mantelzorg’.
Het is een tijdschrift met steeds een ander thema en informatie over mantelzorg. Het magazine is een samenwerking van een aantal mantelzorgsteunpunten met een team enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers verzorgen een aantal algemene artikelen. De steunpunten vullen hun pagina’s met lokale informatie.
Door de samenwerking en vrijwillige inzet zijn de kosten laag. De samenwerking met andere steunpunten en het uitwisselen van ideeën om mantelzorgers te ondersteunen heeft voor u en voor ons een toegevoegde waarde.
Mantelzorg De Ronde Venen is blij dat dit blad bij mantelzorgers thuisbezorgd wordt.

We denken dat mantelzorgers het prettig vinden om een fysiek magazine te ontvangen in plaats van de online krant die we hadden. Dit blad kan de mantelzorger lezen als er een momentje van rust is. Wij hopen dat de mantelzorgers zo nog beter geïnformeerd zijn. We zijn benieuwd naar de reacties”.

Bent u mantelzorger en woont u in De Ronde Venen en/of zorgt u voor iemand uit De Ronde Venen dan kunt u zich aanmelden als mantelzorger bij Mantelzorg De Ronde Venen. Op www.mantelzorgderondevenen.nl staat een inschrijfformulier. Ook zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 0297-230280 of via e-mailadres:  mantelzorg@stdb.nl.
Als u zich voor 1 januari 2021 inschrijft en zorgt voor een inwoner uit De Ronde Venen dan ontvangt u nog de mantelzorgwaardering 2020 van de gemeente De Ronde Venen.

Carolien van der Heijde is de sociaal werker van Tympaan-De Baat:
Uw vraagbaak over wonen, zorg, welzijn, vervoer of financiën
Vanaf 1 december 2020 werkt Carolien van der Heijde alweer 21 jaar bij Tympaan-De Baat en omdat dat eigenlijk best een mijlpaal is, leek het mij leuk om een gesprek met haar te hebben en dat in het OBV-periodiek te zetten.

Wie is deze sociaal werker van Tympaan-De Baat en wat voor werk doet zij in Abcoude/Baambrugge?
Als Carolien geen huisbezoek aflegt, is ze meestal te vinden in de Angstelborgh op de donderdag van 09.00 tot 15.30 uur. Zij heeft echter nog een andere baan (maar wel dezelfde functie) van gemiddeld 20 uur bij Welzijn Stichtse Vecht in Maarssen.

Carolien, hoe is jouw loopbaan bij Tympaan-De Baat eigenlijk begonnen?
Ik solliciteerde bij (toen) Stichting Senior in 1999 naar een functie als ouderenadviseur. Het betrof een project voor 1½ jaar en als het zou slagen zou het verlengd worden. Dat project bleek een succes, na anderhalf jaar bleek dat er zoveel mensen contact opnamen met de ouderenadviseur dat toen besloten werd om het project voort te zetten en er een vaste baan van te maken.
Ik was in dienst in Breukelen en werd gedetacheerd naar Loenen en Abcoude/Baambrugge. Nadat de directeur in Breukelen weg ging ben ik in dienst gekomen in Abcoude.
Carolien (lacht): “Ik heb heel wat fusies meegemaakt in de 21 jaar dat ik hier werk! Eerst werkte ik voor Stichting Senior, daarna werd het Welzijn Abcoude, vervolgens Tympaan en sinds weer enkele jaren Tympaan- De Baat. Mijn werkzaamheden hier zijn voor de inwoners van Abcoude en Baambrugge”.

Is jouw functie hetzelfde gebleven?
Door mijn functie zijn er wel meer ouderen in beeld gekomen. In het begin kwamen er veel vragen binnen op het gebied van zorg en wonen. Veel vragen gingen over het aanbrengen van aanpassingen van woningen. Nu zijn er meer vragen over hoe men langer op een verantwoorde manier zelfstandig kan blijven wonen en rondom zorg en/of eenzaamheid. Na verloop van tijd zijn er andere functies bij gekomen zoals steunpunt mantelzorg en er is een sociale digitale kaart gemaakt. Ik werk nauw samen met maatschappelijk werk, wijkverpleging en andere organisaties/instanties. Vanuit verschillende hoeken ontvang ik aanmeldingen voor een bezoek, maar het is ook mogelijk dat mensen zichzelf aanmelden met een vraag over zorg, welzijn, wonen, vervoer of financiën.

Hoe gaat het in zijn werking?
Carolien: “Men benadert mij rechtsreeks of de aanvraag komt binnen via de huisarts, wijkverpleging of een andere instantie. Dan bel ik op en maak een afspraak. Met de cliënt bespreek ik dan het probleem en bekijken we welke oplossingen wij hen mogelijk aan zouden kunnen bieden. Het kan ook heel goed zijn dat iemand zich alleen voelt of eenzaam is. Ik kan de cliënt dan vragen naar zijn interesses en behoeftes. Wellicht is er op dat moment wel een activiteit waar hij/zij zich bij aan zou kunnen sluiten. Vindt hij/zij dat eng? Volkomen logisch, dan kan hij/zij voor de eerste keer iemand meenemen. Of we regelen dat iemand hem/haar bij binnenkomst opvangt en hen even begeleidt.

Er was eens iemand die inderdaad aan het vereenzamen was. Zij vroeg een gesprek aan in gezelschap van haar dochter die zich ook zorgen maakte. Ik vroeg haar of ze het niet leuk vond om eens een kop koffie te gaan drinken in de Angstelborgh. Dat vond ze best spannend. Dus de eerste keer is haar dochter meegegaan. Eenmaal daar bleek ze heel veel mensen die daar zaten van vroeger te kennen en mocht de dochter na een kwartier al naar huis. Doordat mevrouw daar weer aansluiting vond, werd ze ook meegevraagd naar de eettafel in de Angstelborgh en zo ging dat balletje rollen. Dat geeft een heel goed gevoel, niet alleen voor de cliënt en dochter, maar ook voor mij. Daar doe ik het voor.”

Carolien heeft natuurlijk ook een privéleven. Zij woont samen met man Martin in Breukelen en heeft twee volwassen zoons. Carolien houdt heel erg van wandelen en fietsen. Vroeger op een racefiets onder andere een tocht van Zuid-Spanje naar Delft. Tegenwoordig rijdt zij tochten op de E-bike. Dit jaar fietste ze samen met haar echtgenoot langs rivier de Elbe van Cuxhaven naar Dresden (Duitsland). Carolien bezit ook een eigen bootje, waar ze bij mooi weer graag mee vaart op de plassen. Ze vindt het ook heerlijk om met een kussen in de rug lekker een boek te lezen op het deinende water.

Voor al uw vragen op gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer of financiën kunt u Carolien bereiken op de donderdag van 09.00 tot 15.30 uur of via telefoonnummer: 0294-284824

De activiteiten die normaliter plaatsvinden in de Angstelborgh zijn momenteel (november 2020) (nog) niet (helemaal?) opgestart vanwege corona. Raadpleeg de huis-aan-huis bladen of de prikborden/deur voor nadere informatie over de activiteiten. Adres: Dorpszicht 22, Abcoude.

Informatie over vervoer is te vinden op de website van het Servicepunt en op de website van OBV.
Het is inderdaad waar dat er in het verleden ‘meer’ aanbod was in het vervoer (NPV, Zonnebloem etc.). Dat kwam omdat het verschillende organisaties waren die vervoer aanboden, het was meer versnipperd. Sinds de komst van Automaatje van de ANWB is dat allemaal samengegaan in 1 dienst.
Het handigste is om naar het Servicepunt te bellen, zij hebben alle informatie en regelen het vervoer via Automaatje.

Marianne White, Sociaal werker
Aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag tot 13.00 uur
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-587600 of via e-mailadres: info@servicepuntderondevenen.nl

Kijk ook op onze eigen website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl/vervoer
Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw omstandigheden en reisdoel:

VERLOPEN RIJBEWIJS NEGEN MAANDEN LANGER GELDIG
De Europese Commissie heeft ingestemd met een verzoek uit Nederland om de geldigheid van rijbewijzen met negen maanden te verlengen. De verlenging geldt voor alle rijbewijzen die tussen 1 februari en 1 december 2020 (zijn) verlopen. ANBO is blij met het besluit van de Europese Commissie, omdat hiermee praktische problemen worden opgelost die in de coronacrisis zijn ontstaan. Belangrijkste probleem was namelijk dat het door overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus niet voor iedereen mogelijk was om op tijd het rijbewijs te laten verlengen.

Voor wie geldt de regeling? Deze Europese regeling geldt voor alle Nederlandse rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen van mensen van 75 jaar en ouder en voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. Bovendien kunnen mensen van 75 jaar en ouder ook door de verlenging binnen de gehele EU rijden (niet-EU-land Zwitserland uitgezonderd?). Met de eerder ingevoerde administratieve verlenging was dat niet mogelijk. De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer.

NL-ALERT
Direct informatie bij een noodsituatie dankzij NL-Alert.
Natuurlijk kijkt of luistert niemand de hele dag naar het (lokale) nieuws. Maar met behulp van NL-Alert is iedereen gelukkig direct op de hoogte bij een dreigende noodsituatie in de omgeving.

Wat is NL-Alert?
NL-Alert is het alarmmiddel waarmee de overheid iedereen waarschuwt en informeert wanneer er zich noodsituaties, rampen of crises voordoen in Nederland. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar er meer informatie te vinden is. U ontvangt het NL-Alert op uw mobiele telefoon. Daarvoor hoeft u niets te doen. Een NL-Alert komt vanzelf op uw telefoon binnen. Zo gaan er geen belangrijke berichten aan u voorbij wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Zo werkt het:
Een NL-Alert komt met een hard en doordringend alarmgeluid binnen. Dit geluid klinkt heel anders dan een WhatsApp-bericht, sms of uw beltoon. Zelfs als het geluid van de mobiele telefoon uitstaat klinkt het NL-Alert nog steeds op volle sterkte! Zet uw mobiel daarom op ‘stil’ en niet op de vliegtuigmodus of uit. Dan kan een NL-Alert niet binnenkomen en mist u belangrijke informatie.

Hulp vragen:
Bent u verminderd zelfredzaam en vraagt u zich misschien af hoe te handelen bij een NL-Alert? Praat dan van tevoren met familie, buren en zorgverleners, om te kijken hoe zij kunnen helpen. Zij kunnen u informeren wanneer zij een NL-Alert ontvangen, zodat ook u op de hoogte bent en weet wat u moet doen.

Wanneer ontvangen we een NL-Alert?
Er kan van alles gebeuren waarbij het belangrijk is dat we op de hoogte zijn. Bij een grote brand, bij onverwacht noodweer of als er een terroristische aanslag dreigt.
Of denk bijvoorbeeld aan afgelopen zomer, toen de situatie voor de Nederlandse kust gevaarlijk was voor zwemmers. Via NL-Alert werd toen iedereen in de buurt van de kust gewaarschuwd.

Jaarlijks twee controleberichten:
U ontvangt jaarlijks twee NL-Alert controleberichten. Zo weet u hoe het is om een NL-Alert te ontvangen als er daadwerkelijk iets aan de hand is. Het controlebericht zendt de overheid uit op de eerste maandag in juni en december rond 12.00 uur. Het laatste bericht heeft u op 7 december ontvangen. NL-Alert zit zo in elkaar dat het ook werkt als het netwerk overbelast is. En dat is maar goed ook!

Commissie Zorg

ZORGBOERDERIJEN
Agrarische bedrijven combineren steeds meer hun land- en tuinbouw en veeteelt met zorgverlening. Het aantal zorgboerderijen groeit als kool: het zijn er ruim meer dan 1000 in Nederland. Ook in Abcoude en Baambrugge zijn meerdere bedrijven actief en daarom leek het ons nuttig om er wat aandacht aan te besteden.

‘Zorgboeren’ bieden vooral dagbesteding en begeleiding en soms ook woon- en logeergelegenheid t/m onderwijs en re-integratie aan hun ‘cliënten’. De leeftijd kan variëren van jong tot oud. Meestal zijn het ouderen die lichamelijk of geestelijk minder vitaal zijn geworden zoals door geheugenproblemen, maar ‘nog veel te goed zijn’ om op opgenomen te worden in een verpleeghuis omdat ze nog redelijk zelfstandig kunnen functioneren. De zorgboerderij ontlast de partner of mantelzorger en draagt er ook aan bij dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Bij de keuze van de meest geschikte zorgboerderij spelen diverse factoren een rol zoals: de afstand en vervoersmogelijkheid, de doelgroep (verstandelijke- en/of lichamelijke beperking en in welke vorm), de activiteiten, de verleende zorg en begeleiding, de openingstijden (soms ook weekend), aantal en leeftijd van de deelnemers (en man/vrouw) en eventueel de signatuur (zoals christelijk). Er zijn ook zorgboeren die zich richten op jeugdzorg, ex-gedetineerden en – verslaafden, leerlingen uit het speciaal onderwijs, psychische problemen, langdurig werklozen etc.  

De financiering van dagbesteding en begeleiding (en wonen) kan via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN). Deze financiering wordt door gemeentes verleend vanuit een indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdzorg. Ook de Wet Langdurige Zorg (WLZ) kent indicaties voor dagbesteding, begeleiding en wonen, zoals uitgevoerd door het CIZ en de Zorgkantoren.

De hulpvraag ontstaat meestal na overleg met de huisarts of vanuit de partner, familie, mantelzorger, zorgverlener/thuiszorg of andere cliëntondersteuner. Het leidt tot een ‘keukentafelgesprek’ om de zorgbehoefte te bepalen.

Hierbij kan evt. ook de (gratis) MEE een rol spelen. E-mailadres: clientondersteuning@mee-ugv.nl
Telefoonnummer: 030-2642222.
De gemeente geeft vervolgens een indicatie vanuit de Wmo of de Jeugdzorg en het CIZ vanuit de WLZ en in welke vorm: PGB of ZIN.u
Zorg in Natura wordt door gemeentes en zorgkantoren via aanbestedingen ingekocht. Soms zijn zorgboeren zelf de contracterende partij, soms is het hun regionale (inkoop) organisatie.
Een PGB wordt afgegeven aan de cliënt zelf. De Sociale Verzekerings Bank (SVB) beheert het budget voor de cliënt en betaalt de rekeningen van zorgverleners. Het zorgkantoor of de gemeente controleert of de zorg passend is.
Op www.zorgboeren.nl , op de website van onze gemeente en bij het Servicepunt (Dorpszicht 22, Abcoude, telefoonnummer: 0297-587600) is meer informatie te vinden. En ook op andere websites zoals: www.mantelzorg.nl en www.ikwoonleefzorg.nl

De kenmerken waarmee zorgboeren zich onderscheiden vertonen veel overeenkomsten: ‘buitenleven’, ‘de handen uit de mouwen’, ‘kleinschalig en persoonlijk’, ‘huiselijk en vertrouwd’ etc. En dat met groene vingers, in de omgang met dieren of onderhoud aan gebouwen en machines of creatief bezig zijn. Kortom ‘goed bezig zijn’ op de boerderij, met anderen en jezelf. Op de websites van de lokale zorgboeren tref je verdere details aan. Hieronder een beknopt lijstje:  

 • Zorgboerderij Binnen Best
  Jong t/m oud, fysiek in staat om in een groep zelfstandig te kunnen functioneren. 
  Contactpersoon: Tanja Hopman-Roelofsen.
  Website: www.zorgboerderijbinnenbest.nl
  Adres: Gein Zuid 10, 1391 GT Abcoude.
  Telefoonnummer: 06-10924509. E-mailadres: zorgboerderijbinnenbest@gmail.com
 • Zorgboerderij Den Haring
  Voor oudere, thuiswonende mensen met dementie.
  Contactpersoon: Nita Verhoef.
  Website: www.zorgboerderijdenharing.nl                                                                    Adres: Rijksstraatweg 139, 1396 JK Baambrugge
  Telefoonnummer: 06-40553305. E-mailadres: info@zorgboerderijdenharing.nl
 • Zorgboerderij Bruintjes
  Voor mensen, jong en oud, met een verstandelijke beperking, psychosociaal, burn-out, autisme en leerlingen speciaal onderwijs.                                                          Contactpersoon: Ewout Griffioen.                                                                                          Website: vervallen
  Adres: Kanaaldijk West 6, 1391 HT Abcoude
  Telefoonnummer: 06-51046345.  E-mailadres: ewout@zorgboerderijbruintjes.nl
 • Schimmelpenninckhoeve
  Een melkveebedrijf, camping en zorgboerderij van Wim en Anja Verhoef.                   Website: Zorgboerderij Schimmelpenninckhoeve
  Adres: De Horn 6, 1396 HT Baambrugge
  Telefoonnummer: 06-33949283. E-mailadres:  zorgboerderijverhoef@gmail.com
 • En ter completering ook: Dagactiviteitencentrum Regio De Ronde Venen (DAC)
  Dit centrum valt onder de zorginstelling Careyn. Voor dagactiviteiten, dagverzorging en dagbehandeling en zo nodig specialistische begeleiding.                         Contactpersoon: Lien Roelofs-Meester.
  Website: Careyn Dagbesteding
  Adres: Dagactiviteitencentrum Abcoude, Ruwelspad 2, 1391 JA Abcoude
  Telefoonnummer: 06-10005244. E-mailadres: liroelofs@careyn.nl

Commissie Zorg

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
In de zomerperiode is het altijd wat rustiger. Dat wordt nu nog versterkt door de maatregelen i.v.m. corona. Eigenlijk is het enige, verheugende, nieuws dat Frank Borreman uit Abcoude onze commissie komt versterken. De komende periode zullen we samen proberen een plan voor mogelijke activiteiten en aandachtspunten op te stellen.

Gerard Munnik

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Bouw in de laatste fase…
Het is nu ruim drie jaar geleden – september 2017 – dat de gemeenteraad voor het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude stemde. Sindsdien is er veel werk verzet. En het resultaat mag er zijn. Het Sporthuis Abcoude is bijna klaar! Het fraaie gevellogo is bevestigd, de sloot aan de zijde van het fietspad is weer teruggebracht en het buitenterrein is ingericht.
Ook binnen gaat het werk vlot. Het tegelwerk in het zwembad is nagenoeg gereed, het balvaste plafond gemonteerd, de kleedcabines en het lockereiland geplaatst én de bak gevuld met water. Ook is de beweegbare bodem geplaatst. Deze bodem (van 7 x 15,4 meter) kon worden aangeschaft dankzij de donatie van de Kruisvereniging Abcoude-Baambrugge en is bedoeld voor o.a. zwemlessen, aquavitaal voor ouderen en zwangerschapszwemmen. Ook de lift is bijna gebruiksklaar. Hiermee zijn de ontmoetingsruimte en de gymzalen voor iedereen goed toegankelijk. De gymzalen zijn voorzien van akoestische wandbekleding en in de gangen en kleedkamers is vloerverwarming. De scheidingswand tussen de twee gymzalen is ook al bevestigd. Als deze open is, ontstaat een grote sportzaal.

… dat brengt Het Sporthuis Abcoude in een nieuwe fase… exploitant sportzaal en zwembad
Met de bouw in de laatste fase, is voor de Stichting Zwembad Abcoude een nieuwe fase aangebroken; van bouw naar exploitatie van sportzaal en zwembad. De stichting is verheugd dat zij hiervoor een zeer ervaren en professionele partij heeft gevonden. Rob Fokkinga, eigenaar en exploitant van het Walderveenbad in Loosdrecht zal onder de naam Calypso Sport vanaf 1 januari 2021 Het Sporthuis Abcoude exploiteren. Hier is een intensieve verkenning door de Stichting Zwembad Abcoude aan vooraf gegaan. Vanaf oktober vorig jaar al voerde de SZA-gesprekken met (zwembad) exploitanten om de mogelijkheden te verkennen. Het bestuur is blij met exploitant Rob Fokkinga. Rob heeft een brede passie voor sport, kent de lokale markt en kan inspelen op wensen van de gebruikers van Het Sporthuis. Hij is straks verantwoordelijk voor de gehele accommodatie met uitzondering van de kantine/ontmoetingsruimte. Passend bij de doelstellingen van de stichting zijn met Rob afspraken gemaakt over een divers zwemaanbod; naast gedegen ABC-zwemonderwijs zal er ruim baan gegeven worden aan recreatief en banen zwemmen en komt er een breed aanbod van tal van zwemactiviteiten voor jong en oud. Ook de zwemverenigingen krijgen weer hun plek in het nieuwe zwembad en er wordt ruimte geboden aan aanbieders van activiteiten die Calypso Sport zelf niet verzorgt.

Rob Fokkinga: “In de ochtend zal er altijd een vriendelijk gezicht aanwezig zijn; een receptionist en toezichthouder voor banenzwemmen. En kunnen mensen nadat ze bijvoorbeeld hun baantjes hebben gezwommen in de koffiehoek terecht voor een lekkere kop koffie.”

… en huurder ontmoetingsruimte…
Niet alleen is een exploitant voor sportzaal en zwembad gevonden, ook voor de ontmoetingsruimte is een huurder aangetrokken: horecaondernemer Marco Smit uit Ouderkerk aan de Amstel. Onder de naam De Sprong zal Marco vanaf januari 2021 voor alle inwoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving een aantrekkelijke ontmoetingsplek bieden. Marco Smit heeft ruime horeca-ervaring en met de middelbare hotelschool en hbo-commerciële economie ook de benodigde opleidingen en papieren. Marco heeft er zin in! Hij is druk bezig met de voorbereiding van de inrichting en streeft daarbij een eigentijdse ruimte met huiskamersfeer na waar je terecht kan voor een activiteit, een kop koffie en iets te eten. Marco zal met zijn tomeloze energie en frisse ideeën ervoor zorgen dat De Sprong een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. Juist in de huidige tijd met de coronamaatregelen waarin veel mensen (alleen) thuis zitten, kan een coronaproof ontmoetingsruimte voor velen van grote betekenis zijn. Marco ziet het als een uitdaging om in deze bijzondere tijd te starten en aan te sluiten bij de behoefte om elkaar te ontmoeten. Hij heeft ontzettend veel zin in het ontwikkelen van De Sprong en ziet ernaar uit om – vooralsnog op anderhalve meter – kennis te maken met de inwoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving.

Marco Smit: “Ik ben goed in organiseren en het verbinden van mensen. Daar word ik ook heel blij van! Ik denk dat mensen straks dan ook graag terug zullen komen. Gezellig een praatje maken met elkaar. Samen initiatieven verzinnen. En dat in combinatie met gezond eten, sport en gezelligheid!”

… op naar de opening…
Vanaf de eerste week van januari 2021 zal Het Sporthuis Abcoude – mits de coronasituatie het toelaat – op volle toeren draaien: schoolgymnastiek, sportverenigingen, zwemmers en anderen zijn dan dagelijks van harte welkom. De officiële opening in de vorm van een symbolische sleuteloverdracht van de stichtingen aan Rob en Marco staat gepland op 2 januari. Gezien de coronamaatregelen moeten we ons helaas beperken tot een kleinschalige bijeenkomst. Natuurlijk zouden wij ook liever het hele dorp in rep en roer zien en een grote feestelijke bijeenkomst organiseren. Bovendien zou dat ook passender zijn bij een zo omvangrijk project, maar helaas is dat gezien de huidige omstandigheden geen optie. Om iedereen toch mee te kunnen laten genieten, zal de bijeenkomst op zaterdag 2 januari via een livestream gevolgd kunnen worden. Uiteraard is een en ander nog onder voorbehoud, maar noteert u vast in uw agenda: zaterdag 2 januari van 15:00 tot ongeveer 17:00 uur volgen livestream opening Het Sporthuis Abcoude. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. U kunt zich hiervoor aanmelden via Sporthuis Abcoude Nieuwsbrief.

Zonnepaneelactie
U kent het inmiddels wel… onze zonnepaneelactie.
Er zijn reeds 186 van de 330 zonnepanelen geadopteerd door particulieren, bedrijven en verenigingen. Ook uw eigen OBV heeft een zonnepaneel geadopteerd en is daarmee Energizer van Het Sporthuis Abcoude. En onlangs heeft ook Sinterklaas een zonnepaneel geadopteerd!
Wilt u ook Energizer worden? Op onze website, op de pagina ‘Steun ons’ kunt u heel gemakkelijk een zonnepaneel adopteren. Alle Energizers krijgen een certificaat, een vermelding op de website en ze worden opgenomen op het Energzers-bord dat in Het Sporthuis komt te hangen. De ruim 150 bedrijven én particulieren zijn al op de website te vinden.

Voor meer informatie: www.hetsporthuisabcoude.nl of voor ideeën/vragen,
E-mailadres: info@hetsporthuisabcoude.nl

Astrid Wintershoven en Corien van der Linden

CORONA ONTKENNEN
Tijdens de oorlog was een aantal Nederlanders lid van de met de Duitsers heulende NSB en in het weekend verkochten ze hun krantje op straat. Wij zongen dan “het is geen man en geen vrouw, maar een Farizeeër, op de hoek van de straat staat hij daar te venten, hij verkoopt volk en vaderland voor vijf losse centen”. En als we durfden scholden wij hen uit voor ‘vuile landverrader’.
Nu zag ik laatst op televisie hoe een medewerker van de NOS, die een reportage maakte van een demonstatie tegen coronamaatregelen werd uitgemaakt voor ‘landverrader’.
Als je je realiseert dat de werkelijkheid voor velen in feite ook maar als een mening van anderen wordt gezien, dan is dit een niet geheel onbegrijpelijke reactie.

Na de onvrijheid en de consumptiebeperkingen van de oorlog, zag de Nederlander met verlangen uit naar betere tijden. Maar de eerste (conservatieve) regeringen van na 1945 hielden de voet op de rem bij het opbouwen van een welvaartsstaat. Pas in de laatste decennia van de vorige eeuw kwam er een echte welvaartsontwikkeling op gang. Historici spraken in een aantal Europese landen van ‘het begin van een nieuwe gouden eeuw’. Ook mensen in de onderste sociale lagen kregen het beter. Voor steeds meer mensen werd het weekend een feestje dat je samen vierde. Velen konden met de caravan op vakantie of met een vliegvakantie naar een tropisch land.

En toen kwam aan het begin van deze eeuw het stikstofprobleem, daarna de klimaatproblematiek en vervolgens moest de zuur verworven welvaart gedeeld worden met migranten uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De gegoede burgerij, die op alle niveaus de touwtjes in handen had, had er minder last van. De gewone man was weer de sigaar. En toen kwam als klap op de vuurpijl (die trouwens nu ook niet meer afgeschoten mag worden) de coronapandemie. Het welvaartsbeeld van de gewone Nederlander ging in rook op. Een ongelooflijke ontwikkeling, waarvan de beperkingen georganiseerd werden door een regering die bestreden werd door populisten als Wilders en Baudet die zich ontwikkelden tot prominente ontkenners. De wildste verhalen deden de ronde en die gingen vaak om geld en om de elite die daarvan het meeste verdiende en – naar het volk vond – ten koste van hen.

En laat nu die coronapandemie min of meer samenvallen met de aanleg van het 5G-netwerk en dat leidde tot het verhaal dat Bill Gates hiermee het virus verspreidde en daardoor naderhand veel geld zou kunnen verdienen aan het vaccin (Pizzagate). Daar zat ook Hillary Clinton bij en dat waren allemaal slechte mensen uit de elite die lak hebben aan het gewone volk. Door de eeuwen heen waren er altijd al slechte mensen, de lieden die kinderen misbruikten en mensenbloed dronken; vroeger gingen die verhalen vaak over Joden.
Er is in de sociologie een richtlijn voor dit gedrag gevonden: als mensen situaties of constructies voor waar aannemen, dan zullen de gevolgen van die veronderstellingen ook waar worden. Dus als je ervan uitgaat dat het virus via de 5G-masten verspreid wordt, is het logisch die masten in brand te steken. Vervolgens neem je aan dat de verhalen van het kabinet alleen maar bedoeld zijn om de bevolking te manipuleren. Heeft zo’n briljante man als president Trump, die de ziekte zelf gehad heeft, niet verteld dat het maar een griepje is? En die wetenschappers, wat is dat waard?
Wetenschap is tenslotte ook maar een mening en als je maar hard genoeg roept en demonstreert, kom je op de televisie en dan krijg je gelijk met een aantal influencers achter je aan. Want als je via een blog kleren kunt verkopen aan duizenden mensen, dan heb je ook een waardevolle mening over een coronapandemie.

We laten ons ons prettige leventje in de welvaartsstaat niet afnemen: laat de elite de pleuris krijgen met zijn coronamaatregelen, wij willen gewoon prettig leven. Die zogenaamde wetenschap is niks, onze mensen hebben de echte wetenschap in huis en hebben de waarheid gevonden. Dus gewoon lekker feesten en dat vuurwerkverbod zal ook wel onzin zijn.

Laten we hopen dat deze hardnekkige ontkenners zelf niet achterhaald worden door het voortrazende virus en dat ze aan dat ‘onschuldige griepje’ komen te overlijden.

Jan Godschalk

DE BIBLIOTHEEK
Beter leren appen? Kennis maken met Internetbankieren? Vragen over het gebruik van de computer/tablet/telefoon of beeldbellen? De Bibliotheek helpt, óók in coronatijd.
De Bibliotheek heeft een methode waarmee inwoners kunnen leren wat er allemaal kan met bijvoorbeeld whatsapp of hoe je makkelijker kunt mailen. Je kunt hieraan meedoen als je zelf de computer kunt aanzetten en zelf Internet kunt opstarten.
Je krijgt dan toegang tot een oefenprogramma en we brengen je in contact met een vrijwilliger die je telefonisch verder helpt.

De bibliotheek ontwikkelt een methode om te leren internetbankieren. Wil je de bibliotheek helpen en deze methode testen?
Om mee te kunnen doen aan deze test verwachten wij van de deelnemer dat hij/zij:

 • Zelfstandig het internet op kan op laptop of tablet.
 • Telefonische instructie kan begrijpen.
 • Zijn ervaringen naar ons toe kan verwoorden.

Een vrijwilliger begeleidt de deelnemer, vooralsnog voornamelijk telefonisch.

Heb je algemene vragen over de computer, tablet of telefoon? Je kunt een afspraak maken met een vrijwilliger van Seniorweb. Kijk eventueel eens op de website van Seniorweb De Ronde Venen.

Voor meer informatie kun je terecht in de Bibliotheek Abcoude, telefoonnummer: 0294-284343. Medewerkers van de bibliotheek gaan met je in gesprek. Zo ontdek je samen op welke manier je het beste geholpen kunt worden.

Méér informatie over digitale cursussen vind je op:
www.bibliotheekavv.nl/oefenen-met-computer/computercursussen.html.
Met name het product “Succes Digitaal” is in coronatijd goed in te zetten.

‘GOUDERDOM’
We kennen Babette van der Veen uit Abcoude van het ‘Nieuwjaarsdiner’ zoals ze dat (met ondersteuning van de OBV en andere partijen) met veel enthousiasme al een aantal jaren voor oudere, alleenstaande mensen uit Abcoude en Baambrugge organiseert.

Afgelopen november heeft ze ‘Gouderdom’ gelanceerd en we vroegen haar om een korte toelichting.
Babette vertelt: ‘Ik ben gestart met Gouderdom omdat ik ervan overtuigd ben dat het wereldbeeld van ouderen aan vervanging toe is. Daar waar ouderen vaak het stempel ‘oud en afgedankt’ krijgen, geloof ik juist dat die ouderdom gevierd moet worden! Levensjaren en ervaring zijn immers een inspiratiebron van kracht, waarde en wijsheid.’
‘Gouderdom is een platform (in wording) voor senioren dat verrast, verbindt en stimuleert. Zo geven we tips van experts over bijvoorbeeld lekker en gezond eten, contacten leggen en in beweging blijven. Daarnaast vind je hier waardevolle inzichten en inspirerende producten en -niet te vergeten- een Gouderdom clubhuis in de vorm van een besloten facebookgroep. Vanuit aandacht, humor en met mooie verhalen, wil Gouderdom verbinding maken met- en tussen 65-plussers en het stigma rondom ouder worden doorbreken. Er is nog zoveel moois in het leven.
De basis staat nu en de komende maanden zal het platform steeds meer gevuld gaan worden; houd het in de gaten!’  Zie www.gouderdom.nl

Commissie Zorg

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.,/a>

Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.