55+ Steek Uw licht op (37:1) maart 2021 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Terwijl ik dit voorwoord schrijf voor het eerste periodiek van 2021 is het nieuwe jaar alweer ruim een maand oud!  Van de voorzitter wordt dan verwacht dat hij terugblikt en vooruitkijkt. Bezie ik het jaar 2020 dan ontkom ik er niet aan, dat het een periode is geweest waar we onverwacht met een ernstig virus te maken kregen. Eerst dachten we dat het nog ver van ons verwijderd was, maar inmiddels weten we wel beter.
Ook enkele leden van de OBV zijn door corona besmet geraakt. Er zijn mensen erg ziek van geworden, of zelfs overleden. Mocht u aan het herstellen zijn van deze nare ziekte dan wens ik u veel voorspoed met uw revalidatie.
Degenen die iemand hebben verloren, wens ik veel sterkte dit verlies te dragen.

Bestuurlijk hebben wij moeten besluiten dat de geplande activiteiten voor 2020 geannuleerd moesten worden. Wij betreuren dit zeer, maar konden niet anders besluiten. Gezondheid voor alles!

Nu wij in 2020 ook geen Algemene Ledenvergadering hebben kunnen houden, heeft het bestuur ook geen verantwoording kunnen afleggen aan de leden voor het gevoerde beleid. Ook hier is sprake van overmacht. We hopen dat in 2021 wel een ledenvergadering gehouden kan worden, maar houden ons uiteraard aan de Rijksvoorschriften. Zodra er dit jaar verruiming komt van de mogelijkheden zullen wij onze activiteiten ontplooien.

Dat het bestuur heeft besloten voor 2021 geen contributiewijziging door te voeren, zal u deugd doen.

Gelukkig slagen wij er nog wel in u ieder kwartaal een periodiek aan te bieden. Ik prijs mijn medebestuursleden en met name de redactie dat dit lukt ondanks moeilijke tijden.

Buiten zijn er nu hevige sneeuwjachten (7-2-2021). Als u dit periodiek krijgt, is het alweer maart. Langzamerhand gaan we weer naar het voorjaar toe. Heeft u ook zo’n zin om de zomerstoelen weer buiten te zetten en van het zonnetje te genieten?
Laten we hopen, dat de vaccinaties de aankomende maanden hun werk doen en we weer terugkeren naar een normale samenleving.

Ik wens u weer veel leesplezier.
Dick Kok

IN MEMORIAM GERARD VAN LUIJN
Tijdens het drukken van de vorige editie bereikte ons het droevige bericht, dat Gerard van Luijn op 24 november 2020 is overleden. Net niet meer mogelijk in het laatste periodiek hier aandacht aan te geven. De aandacht die hij zeker verdient als enige erelid van de OBV.
Gerard is benoemd als erelid vanwege zijn grote verdienste voor onze vereniging. Naast dat hij betrokken was bij de oprichting, verzorgde hij ook het boekje ‘Steek uw licht op’. Zijn hele gezin was hierbij betrokken.
Daarnaast was hij actief als voorzitter van de Stichting Advies Groep Gehandicapten (STAG). Zeker toen de AWBZ werd overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, kwam ik Gerard regelmatig tegen in mijn rol als wethouder Welzijn. Ook heeft hij veel betekend bij het opzetten en onderhouden van de werkgroep alarmering.

Gerard heeft al dit vrijwilligerswerk kunnen doen na zijn pensionering als directeur van een grafische MTS in Amsterdam. Voor al dit werk heeft hij een Koninklijke Onderscheiding gehad.

Na een jarenlang gelukkig huwelijk met zijn vrouw Jo, met wie hij twee dochters kreeg, brak een moeilijke tijd aan doordat zijn echtgenote moest worden verpleegd in Mariaoord. Liefdevol bezocht Gerard zijn vrouw zo veel mogelijk. In 2018 is zij overleden. Helaas liep ook zijn eigen gezondheid steeds verder terug. Geestelijk nog vlijmscherp, maar fysiek steeds moeizamer. Dankzij mantelzorg van zijn dochters kon hij thuis blijven wonen.

Persoonlijk heb ik aan Gerard veel te danken voor zijn inzet voor de SVAB (Samen voor Abcoude en Baambrugge). Een leuke anekdote is te vertellen over het eerste verkiezingsprogramma. Gerard had beloofd dit uit te werken voor de jaarwisseling.

Op 31 december had ik nog steeds niets ontvangen. Ik werd daar een beetje kribbig over, want wij hadden deadlines. Laat in de avond sluit ik mijn brievenbus af tegen vuurwerk. Wie schertst mijn verbazing: het verkiezingsprogramma lag in mijn brievenbus. Zijn droge reactie was: “ik had je toch beloofd dat je het dit jaar zou krijgen!”

Op de rouwkaart stonden de volgende mooie regels:
                                                               Waar je ook bent
                                                               Wij zullen het niet weten
                                                               Niet in afstand of tijd te meten
                                                               Maar we hebben je bij ons
                                                               Daarom ben je zo dichtbij
Treffender kan het niet gezegd worden. Gerard je blijft dichtbij en wij zullen je niet vergeten.
Dank voor alles wat je voor de gemeenschap hebt gedaan. Rust in vrede.

Dick Kok, voorzitter OBV

DANK AAN DE BEZORGERS
‘De stille werkers’ in een vereniging zijn goud waard. Je hoort ze niet, maar doen ieder kwartaal trouw hun werk. Door weer en wind, maar ook wel eens in het zonnetje.
Waar heb ik het in dit geval over? Dat zijn de bezorgers van ons periodiek ‘Steek uw licht op’.
Na jarenlange bezorging van dit blad hebben Ina de Graaf, Jo de Vries en Sonja v.d. Donk besloten te stoppen met de bezorging.
Wij danken hen zeer voor hun jarenlange inzet. Inmiddels is voorzien in opvolgers voor de ontstane vacatures, waarvoor ook weer veel dank.
Wij hopen dat u dit werk met evenveel plezier doet als uw voorgangers.
Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Als u deze uitgave onder ogen krijgt hebben we een winterse periode achter de rug en voor sommigen met veel sneeuw- en ijsplezier. Helaas zitten we ook nog steeds in de lockdown vanwege het coronavirus.
Vele activiteiten die wij gemeld hadden in onze boekjes konden niet doorgaan. In dit periodiek worden verschillende internetsites vermeld bij de betreffende activiteiten. Wij raden u aan om deze sites te bezoeken zodat u daar het laatste nieuws en de stand van zaken betreffende een activiteit kunt vinden.
In 2020 was de OBV ook gedwongen de georganiseerde activiteiten te annuleren. Als pleister op de wonde heeft u een notitieboekje met pen van ons ontvangen. Dat dit in goede aarde is gevallen bij veel van onze leden blijkt uit de volgende samenvatting van de vele reacties die we hierop hebben gehad.

 • Oei, dames, wat een zwaar periodiek OBV A-B december viste ik net uit mijn brievenbus… . En zowaar ongefrankeerd zonder strafport correct bezorgd! (Eh… wie woont er hier bij mij in de buurt?) Nou ja, dat laatste hoor ik wel eens.
  Leuker vind ik het te laten weten dat het mooie notitieboek met pen in dank ontvangen is! Wat een aardig gebaar.
 • Hartelijk dank voor het notitieboekje en pen.
 • Dank voor het presentje. Echt leuk een pen MET gravering en een notitieboekje in een mooie witte enveloppe.
 • Wat een mooi uitgezocht cadeau voor alle leden. Hartelijk dank!
 • Hartelijk bedankt voor het kerstcadeau bij de nieuwe 55+ en voor het rondbrengen, dat zou een inderdaad zware klus zijn geweest.
 • Hartelijk dank voor de telkens weer uitstekende verzorging van het OBV-periodiek 55+ alsmede voor al uw inspanningen voor de ouderen in onze dorpen. Deze keer ontvingen wij ook een mooi notitieblok met pen van u. Wij zullen er een leuk vakantie dagboekje van gaan maken als volgend jaar de corona is overwonnen en we misschien weer op vakantie kunnen gaan. Kortom, u bezorgt ons een stip aan de horizon waar wij allen zo naar uitkijken!
 • De Sint is al weg en de Kerstman is onderweg. En dan toch een verrassingspakket in de bus, wat ontzettend leuk. Het wordt bijzonder gewaardeerd. Dank hiervoor, maar ook voor alle werk en de daarbij behorende inzet van iedereen in het afgelopen jaar.
 • Zeer hartelijk wil ik u danken voor het fraaie notitieboek dat we van de OBV mochten ontvangen. Bij het klimmen der jaren is er meer behoefte zaken schriftelijk vast te leggen. Omdat dat toch, bij mij in elk geval, nog altijd beter op schrift gaat dan via de moderne media, is dit boek zeer nuttig.

Een speciale dank gaat uit naar de sorteerploeg op de maandagochtend. Deze keer een enveloppe voorzien van een adressticker, het notitieboekje met pen en het periodiek. Veel meer werk dan normaal, gelukkig met hulp van een aantal bestuursleden is het goed voltooid. Maar daarna was het voor de bezorgers een zware klus om dit pakketje in alle brievenbussen te laten belanden. CHAPEAU!!!

Het jaarlijkse ouderendiner kon dit jaar ook geen doorgang vinden op de oude vertrouwde manier. Maar….. geen berg te hoog voor de organisatoren. Zij hadden de oplossing voor handen. Zie de verhalen hierover in deze editie.

De eerste uitgave van 2021 is weer goed gevuld met verschillende onderwerpen. Wij hopen dat u veel plezier beleefd aan deze editie.
Elly van Luijn en Joska Hoppe

HET NIEUWJAARSDINER
Op zaterdag 16 januari jl. werd ik blij verrast toen er vroeg in de avond werd aangebeld en er vijf vrolijke personen, op gepaste afstand in de voortuin, het muzikale nummer ‘let it snow’ stonden te zingen. Vol enthousiasme en goed voorbereid met zangeres, microfoon en speaker in de bakfiets. Heel gepast want ook op deze avond viel er sneeuw. Wat een prachtig initiatief van deze mensen (vrijwilligers en sponsoren) om ‘Het Nieuwjaarsdiner’ in deze corona periode bij een aantal mensen thuis te brengen. Een diner voor ouderen en mantelzorgers die het volgens de organisatoren verdiend hadden om in het zonnetje te worden gezet.
Een tas met heerlijkheden werd mij aangeboden. Het menu bestond uit:
– Toastjes met brie
– Erwtensoep met rookworst
– Roggebrood met mosterd en katenspek
– Mangomousse en een heerlijk flesje wijn

Later begreep ik dat ook Marian Koekenbier die avond dit Nieuwjaarsdiner heeft ontvangen. Het deed mij goed, heb heerlijk gegeten en wil iedereen heel hartelijk danken voor dit mooie gebaar.
Elly van Luijn

DE ERFENIS
Wat is een legaat?

Een legaat is een uiterste wilsbeschikking (in een testament) waarin de Erflater goederen of een geldsom aan iemand nalaat. Een legataris is niet aansprakelijk voor de schulden van een erfenis, maar heeft een vorderingsrecht op de erfgenamen (of op een der erfgenamen).
Het legaat wordt eerst afgerekend en dan worden de erfdelen berekend. Een legaat is niet vrij van erfbelasting. Wel kan dit in het testament zo worden bepaald. In dat geval moeten de erfgenamen deze erfbelasting dan voor hun rekening nemen en wordt hun verkrijging dan minder.

Kleinkinderen:
Door de grote vrijstelling (kinderen en kleinkinderen ieder € 20.946, -) is het interessant om de kleinkinderen ook een bepaald bedrag te geven. Dit moet dan wel expliciet in het testament worden opgenomen (testament van de grootouders). Aangezien zowel opa als oma een eigen testament hebben, kunnen zij ieder een fors bedrag aan de kleinkinderen belastingvrij nalaten en daardoor behoorlijk wat erfbelasting besparen.

Stiefkinderen:
Stiefkinderen gelden niet zomaar als erfgenamen. Wie kinderen uit een eerder huwelijk van de partner als erfgenamen wil hebben, moet hen opnemen in het testament.
Een stiefkind erft wel van zijn eigen ouder maar niet van de ouder met wie zijn eigen ouder is getrouwd. Indien het stiefkind echter wordt erkend door de stiefvader of -moeder, dan erft het kind wel, aangezien de stiefouder dan niet als stiefouder maar als echte ouder wordt beschouwd.

Codicil – Wat is een codicil?
Een codicil is een handgeschreven geschrift voorzien van datum en handtekening, waarin je bepaalde huisraad nalaat aan een bepaald persoon. Je kunt dus geen geld hierin een bestemming geven, ook kun je hierin niet bepalen wie je executeur is. Je kunt dus alleen huisraad, sieraden en kleren via een codicil een bestemming geven.
Let op:
het codicil moet handgeschreven en ondertekend zijn (dus niet een getypte brief, een appje of via facebook een bericht sturen).

Opname verzorgingstehuis:
Bij opname van één van de partners in een verzorgingstehuis gaat het CAK na vier maanden de vermogenssituatie opnieuw bekijken. Men kan dan in het lage tarief of het hoge tarief terecht komen. Hoe groter het vermogen hoe hoger de eigen bijdrage.
Een mogelijkheid is dat ouders in hun testament opnemen dat de kinderen hun deel van de erfenis kunnen opeisen zodra de langstlevende ouder wordt opgenomen in een WLZ-instelling.
Hun erfdeel wordt dan uitgekeerd zonder schenk-/erfbelasting aan de kinderen want dat is al eerder afgerekend. Men moet er wel rekening mee houden dat de berekeningen van het CAK zijn gebaseerd op twee jaar terug.
In feite moet men hier dus estate-planning gaan doen, dus vooruitdenken.

Samenwonende partners:
Samenwonende partners die geen testament hebben laten maken zijn niet elkaars erfgenamen. De nalatenschap gaat dan naar de andere familieleden zoals ouders, broers en zusters. Behalve als ze kinderen hebben, dan gaat de hele erfenis naar de kinderen. Dit geldt ook voor de partner.
Als de kinderen nog minderjarig zijn, dan wordt het vermogen beheerd door de andere partner tot ze 18 jaar zijn. Daarna kunnen ze zelf over het vermogen beschikken.
De overblijvende partner heeft dan wel het beheer over het vermogen, maar moet als de kinderen 18 jaar worden verantwoording afleggen en kan in de tussentijd niet over het vermogen beschikken.
Wat is dus raadzaam:
in geval van kinderen, maak een testament zodat de overblijvende partner gebruik kan maken van de hoge vrijstelling van gehuwden.

Naar wie gaat de erfenis indien geen testament is gemaakt:
Piet en Marie zijn gescheiden en hebben een dochter.
Normaal zou de erfenis bij overlijden van Piet naar de dochter gaan. Wanneer de dochter kort na Piet ook overlijdt (binnen 30 dagen) dan kan Marie aanspraak maken op de totale erfenis van Piet.
Hoe kan dat?
Hier is dan het wettelijk erfrecht van toepassing. Er is geen testament. Dus bij overlijden van Piet erft zijn dochter zijn hele vermogen. Door het overlijden van de dochter komt Marie in beeld.
Volgens de wet is Marie nu enige erfgenaam van de dochter. Marie krijgt de gehele erfenis van haar dochter en de daartoe ook behorende erfenis van Piet.
Hoe kan men dit voorkomen?
Maak een testament waarin je het volgende kan bepalen:
a. Opname in het testament van de tweetrapsmaking.
Wat is een tweetrapsmaking? Dan bepaal je in het testament dat alles wat er bij het overlijden van de dochter overblijft, toekomt aan de wettige erfgenamen (in dat geval de ouders e.d., de ex staat dan buitenspel).
b. De dertig dagen clausule in het testament.
Deze clausule bepaalt dat iemand die binnen dertig dagen na overlijden van de erflater ook overlijdt niet kan optreden als erfgenaam.

Wat duidelijk uit het verhaal naar voren komt is: MAAK ALTIJD EEN TESTAMENT.

RECTIFICATIE
In het vorige periodiek heb ik onder het kopje ‘Schenken’ aan het einde vermeld dat er een regeling is voor periodieke giften als u een contract afsluit voor vijf jaar. Het bedrag is dan als gift gedurende die vijf jaar fiscaal aftrekbaar. Hierbij is door mij de indruk gewekt dat dit ook zou gelden voor giften aan kinderen.
Dit is echter niet juist. De periodieke gift is alleen van toepassing bij ANBI-instellingen, steunstichtingen SBBI of een rechtsbevoegdheid hebbende vereniging (opgericht bij notariële akte en ingeschreven in het verenigingsregister KvK). Voor giften aan kinderen gelden andere regels.
Hans Aalders

 

BIJDRAGE VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Wat een jaar …….. .
Normaal schrijven wij in uw blad stukjes over de leuke activiteiten die onze vrijwilligers organiseren. En nu? Nu schrijven we bijna alleen nog maar over de dingen die niet doorgaan. We snakken zo langzamerhand naar de tijd waarin we weer volop eettafels, ontbijtjes en cursussen kunnen organiseren. Elkaar kunnen zien en spreken. Met elkaar gymmen. Maar gelukkig gaat er ook nog veel wel door, zo brengen onze vrijwilligers nog steeds de maaltijden rond, installeren en repareren ze de toestellen van de personenalarmering en rijden er ook nog steeds een aantal vrijwilligers als AutoMaatje.
Daar zijn we super blij mee! Verder houden we zoveel mogelijk telefonisch contact met iedereen die we kennen. Gewoon voor een praatje, even horen hoe het met iemand gaat.
Vorige week heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeente zich aansluit bij de landelijke campagne ‘Een tegen Eenzaamheid.’ Daarin gaat onze organisatie een coördinerende rol spelen. Want dat is er de afgelopen tijd immers niet beter op geworden. Veel mensen, of ze nu jong zijn of oud, hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen bereiken, want het gevoel er bij te horen, gekend te worden is voor iedereen belangrijk. Hebt u een idee of een wens of…….. wij vinden het super fijn als u met ons meedenkt over dit onderwerp. U weet ons te vinden!
In tussentijd heb ik eigenlijk nog maar één wens…..blijf gezond.

Namens alle collega’s en vrijwilligers,
Mieke Telder, directeur

We hebben net ‘het nieuwe’ oud & nieuw 2021 gevierd zonder vuurwerk. Maar eerlijk gezegd vond ik dat wel prettig. Geen of zo min mogelijk vuurwerkongelukken, geen hels lawaai en wel een schone lucht! Wat wil je nog meer?
De gezelligheid… ja die missen we. Onlangs kwam er een dorpsbewoner bij ons aan en hij zei: “ondanks alle telefoontjes en bezoek via het raam, zien alle dagen er hetzelfde uit.” Dat raakt natuurlijk, maar is helaas heel herkenbaar.
Op een dag in 2021 zal er weer een moment komen dat het `nieuwe normaal’ zijn intrede zal doen. Hoe dit eruit gaat zien weten we nog niet en wellicht ook weer met aanpassen. Maar alles went, zelfs het dragen van een mondkapje. We hopen ook daar snel van verlost te worden.
Graag tot het volgende periodiek in wellicht een`nieuwe samenleving’ en geloof mij, daar zal ook heel veel positiefs uit komen!
PS.: Ik hoop dat u tot die tijd wat troost kunt halen uit de foto die ik onlangs maakte, helaas is de foto afgedrukt in zwart/wit, maar in kleur was hij mooier.
Annemarie Keja

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films.
Vanaf februari is elke maand een video te zien over een locatie voor dagbesteding. De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.
Deze serie korte films is een initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan-De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te voorzien. Andere voorbeelden zijn de EHBD-koffers, de Geheugenbibliotheek en de documentaire ‘De fasen van dementie.’ Deze film is mede dankzij de Alzheimer Cafés De Ronde Venen, Alzheimer Nederland en RTV Rijnmond tot stand gekomen. Deze documentaire is te zien via: www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Respijtzorg project
Eind september zijn eerstejaars studenten Sociaal Werk gestart met hun stage in De Ronde Venen.
De stage is een samenwerking binnen het Netwerk Dementie Utrecht West met de Hogeschool Utrecht. Gekozen is voor een stage in ons Respijt-project.
Respijt is een ander woord voor Vervangende Mantelzorg. Iemand neemt de taken van de mantelzorger even over, zodat deze niet voor twee hoeft te denken en te zorgen, of omdat de mantelzorger te ver weg woont om er vaker te kunnen zijn.
De studenten wandelen samen of kletsen wat bij een kopje koffie of doen een spelletje. De koppeling tussen de jonge studenten en de mensen die al op leeftijd zijn geeft vreugde voor allemaal. De afgelopen maanden hebben de studenten mooie ervaringen opgedaan en hebben ze mensen zien opfleuren. Eén mevrouw vertelde de studenten dat ze zich nu pas beseft dat ze best eenzaam was. De studenten komen bij mensen die allemaal om een andere reden de hulp van hun naaste nodig hebben. Voor een mevrouw gaan ze binnenkort koken, met een meneer gaan ze wandelend naar de bibliotheek of ze doen samen een boodschap. Met spelletjes Mens Erger Je Niet of Rummikub zijn het vaak de studenten die verliezen (omdat er ook wel eens wordt valsgespeeld!).
Twee studenten deden afgelopen week een leuke ontdekking: twee mensen bij wie ze op bezoek gaan, blijken elkaar te kennen. Daar kwamen zij achter omdat beide dames over dezelfde hobby aan het babbelen waren. Nu hebben ze afgesproken om met z’n vieren een boswandeling te gaan maken.

Soms staat iemand op de wachtlijst voor een verpleeghuis of heeft b.v. een leuke dagbesteding op maandag en als er dan plaats is, kunnen de studenten niet meer op bezoek. Dan wordt voor de studenten een nieuwe koppeling gemaakt. De dementieconsulenten en casemanager dementie kennen veel mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers bij wie de studenten op de maandagmorgen of de maandagmiddag welkom zijn.
Heeft u zelf interesse in een wekelijks respijt-bezoekje van de studenten?
Meld u dan aan bij Mantelzorg De Ronde Venen via telefoonnummer: 0297-230280 of e-mail: mantelzorg@stdb.nl

Compaan-tablet
De Compaan-tablet is speciaal ontwikkeld voor senioren die nooit of bijna nooit een laptop, tablet of mobiele telefoon in handen hebben gehad. Het is een Samsung-tablet met grote knoppen en een simpele navigatie. De Compaan-tablet ziet eruit als een foto in een houten lijstje en geeft een geluidje om u eraan te herinneren, wanneer uw familie of mantelzorger een afspraak in uw agenda heeft gezet.
Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s ontvangen, nieuws lezen en een agenda bijhouden. Internetten is mogelijk, maar deze optie kan ook worden uitgezet. De mogelijkheden van de Compaan-tablet zijn opzettelijk beperkt, dat voorkomt verwarring. De gebruiker kan alleen mailen en beeldbellen met vaste contactpersonen en de tablet biedt ook mogelijkheden om een kerkdienst te volgen, een kaartspel te spelen of familiefoto’s te bekijken.
Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online bingospel met echte prijzen. Stichting Tympaan-De Baat heeft deze tablets aangeschaft en worden in bruikleen gegeven. Natuurlijk krijgen de nieuwe gebruikers een goede handleiding die wordt toegelicht tijdens een huisbezoek.
Momenteel zijn er nog tablets beschikbaar! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mantelzorg De Ronde Venen via e-mail: mantelzorg@stdb.nl of telefoonnummer: 0297-230280.

Het Dementie Trefpunt
Door de coronamaatregelen vinden er al maanden geen Alzheimer Cafés plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor inwoners met dementie en mantelzorgers is dat erg vervelend. Daarom is nu het Dementie Trefpunt gestart: kleinschalig en zonder risico.
Bij het Dementie Trefpunt kunt u terecht met al uw vragen over dementie. Een professional (een dementieconsulent of een medewerker van Tympaan-De Baat) en een vrijwilliger van het Alzheimer Café staan voor u klaar.
U kunt er ook ervaringen uitwisselen of materialen lenen in de geheugenbibliotheek.

Dementie Trefpunt Mijdrecht
In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt gevestigd in gebouw De Rank, Prins Bernhardlaan 2. Elke dinsdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur bent u er welkom. De ingang is aan de zijkant van het gebouw, bij de grote boom.

Dementie Trefpunt Abcoude
Het Dementie Trefpunt in Abcoude vindt u in De Angstelborgh, Dorpszicht 22. U kunt daar elke tweede en vierde maandag van de maand terecht tussen 10u00 – 12u00.

Geheugenbibliotheek
Tijdens openingstijden kunt u ook de Geheugenbibliotheek bezoeken. Daar vindt u een schat aan informatie over de werking van het geheugen en dementie van boeken, spelletjes tot dvd’s en muziek.

Eerste Hulp Bij Dementie-koffers
Wie te maken krijgt met een slechter functionerend geheugen of dementie, gaat vaak op zoek naar informatie. Er is een selectie gemaakt uit het grote aanbod aan boeken en folders over dit onderwerp en daarmee vier koffers gevuld:
Eerste Hulp Bij Dementie-koffers.
Deze EHBD-koffers zijn, bij voorkeur op afspraak, te leen via de Servicepunten en via Dorpshuis de Vijf Bogen in Baambrugge. Lenen is gratis, de lener mag de koffer vier weken in huis houden.

In plaats van ‘Open Eettafel’ is er nu twee keer per maand een afhaalmaaltijd
Omdat Maureen Stijger, Brigitte Weller, Marianne de Haas en Gineke Werlemann (onze vaste open eettafel- koks) wel weer zin hadden om te koken, kwamen we op het idee om afhaalmaaltijden te starten.
Er is een behoeftepeiling gedaan bij omwonenden en onze vaste open eettafel gasten. Mensen die niet dichtbij wonen werden gebeld of gemaild. Er bleek een flinke behoefte aan te zijn! In een tijdsbestek van één uur hadden we al drie aanmeldingen! We hadden overlegd dat we het alleen op zouden starten bij minimaal 10 deelnemers. Uiteindelijk schreef ik de 15e deelnemer in en zijn we van gestart gegaan!
Wilt u ook een afhaalmaaltijd?
Meld u aan bij de Servicepunten tot drie dagen voor de uitvoeringsdatum. De eerstvolgende afhaalmaaltijd is op dinsdag 9 maart. Inschrijven voor deze maaltijd kan dus tot en met vrijdag 5 maart. U kunt betalen door middel van een machtiging. De kosten zijn € 7,50 voor een voor- en hoofdgerecht.
Eet u liever vegetarisch? Geef dit gelijk door bij uw aanmelding!
Op de dag zelf neemt u uw eigen bakjes mee (één voor het voorgerecht en één voor het hoofdgerecht). U kunt de maaltijd afhalen vanaf 17.00 tot 18.00 uur.
Voorlopig betreft dit een pilot. Als de behoefte minder wordt stoppen we ermee. Blijven er genoeg deelnemers zoals afgelopen dinsdag (9 februari) dan gaan we ermee door tot we eindelijk weer met elkaar aan tafel mogen zitten.
Maaltijden kunnen opgehaald worden op de 2e en 4e dinsdag van de maand: 9 en 23 maart en op 13 en 27 april.
Aanmelden bij de Servicepunten, telefoonnummer: 0297-587600 (kantooruren) tot en met vrijdag 13.00 uur. Betalen kan alleen met een machtiging.
Wij hopen u te ontmoeten op één van de dinsdagen.
Annemarie Keja

Interview met Pieter Scholten ‘Wijkregisseur’ in De Ronde Venen “
Eigenlijk ben ik een verbinder tussen het gemeentehuis en de inwoner.” Pieter is een opvallende verschijning in het gemeentehuis De Ronde Venen en daarbuiten. Met zijn lange golvende lokken en brilletje is hij niet iemand die je snel over het hoofd ziet. Hij spreekt zacht en bedachtzaam deze wijkregisseur en theaterman.
Tijd voor een interview, want wie is deze meneer en wat doet hij? Pieters woonhuis staat in Amsterdam, maar hij werkt al ruim 25 jaar in Gemeente De Ronde Venen. Hij startte als parttime beleidsmedewerker kunst en cultuur en had daarnaast ook een theaterpraktijk. Werkte een groot aantal jaren als regisseur en speldocent.
Samen met een artistieke partner leidde Pieter een muziektheatergezelschap en maakte voorstellingen in binnen- en buitenland. Hij heeft dans/theater gestudeerd, Cultureel werk en Politicologie en is nu sinds zeven jaar wijkregisseur in de gemeente De Ronde Venen.
Maar wat is een wijkregisseur? Pieter: ”In mijn rol als wijkregisseur ondersteun ik inwoners bij het realiseren van hun ideeën om hun buurt beter, vrolijker, gezelliger en duurzamer te maken. We willen bereiken dat mensen meer betrokken worden bij hun eigen buurt en bij elkaar, eigenlijk ben ik een verbinder tussen het gemeentehuis en de inwoners.
” Hoe doe je dat dan? “
Ik probeer op verschillende manieren inwoners te ondersteunen met kennis, materialen, netwerken en geld. Geld kan op verschillende niveaus binnengehaald worden. Bijvoorbeeld bij de gemeente, de provincie, het rijk en de Europese Unie. Maar je kunt ook meedenken aan een aanvraag van subsidie van een lokaal fonds. Bijvoorbeeld het Ronde Venen Fonds of het Dichtbij Fonds van de Rabo, maar denk ook aan sponsoren of het opzetten van een crowdfund actie (bewoners die met elkaar geld ophalen om hun ideeën te verwezenlijken).”
“Met wat voor soort projecten ben je bezig?”, vraag ik Pieter. “De meest voorkomende projecten zijn die op het gebied van groen en van openbare ruimte. Bijvoorbeeld de tuin bij de Angstelborgh of bloembollen poten in het Hugo de Vriespark en bij de ijsbaan in Baambrugge, de beweegtoestellen, waar best veel gebruik van gemaakt wordt. Naast de kleine projecten is er ook een heel groot project, neem nu het Sporthuis Abcoude. Ik ben betrokken geweest bij de subsidie van de Europese Unie. Overigens hebben niet alle inwoners die initiatieven ontwikkelen de gemeente nodig.”
Naast zijn werk als wijkregisseur geeft Pieter ook trainingen voor het Werk Centrum. Hij begeleidt inwoners die al langer gebruik maken van het vangnet van een uitkering. Met deze inwoners gaan we zijn/haar achtergronden en kwaliteiten onderzoeken. Waar is iemand goed in en waar wordt iemand blij van? Van de werkzaamheden uit je vorige baan kunnen we vaardigheden inzetten in een andere nieuwe werksituatie.
Niet iedereen kan betaald werk krijgen, maar dan gaan we toch op zoek naar hoe iemand mee kan blijven doen in de samenleving. Dat hoeft niet per se betaald werk te zijn. Waar ik in mijn trainingen en cursussen naar streef is om de kracht van iemand naar boven te halen en aan te geven waar zie jij jouw verantwoordelijkheid en als je die ziet, pak hem dan!
“Pieter…”, vraag ik, want het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan. “Hoe is het eigenlijk met je theaterwerk, mis je dat niet”? Na een aantal jaren gestopt te zijn heb ik het theatervak onlangs opnieuw opgepakt en ben nu bezig met twee producties.
Een productie voor kinderen die ik heb gemaakt voor een huiskamerfestival in Amsterdam. Dit had in juni 2020 moeten plaatsvinden maar vanwege corona werd het festival uitgesteld. In deze voorstelling speel ik zelf en word muzikaal omlijst door een accordeonist.
Ik werk aan een voorstelling voor volwassenen met als thema dementie, gebaseerd op de ervaringen die ik had met mijn moeder. Zij had jarenlang de ziekte van Alzheimer. Ik vind het thema dementie dermate belangrijk dat ik het onder de aandacht wil brengen bij een grote groep mensen d.m.v. het toneel. De voorstelling wordt door een professioneel acteur gespeeld. Mijn rol is die van tekstschrijver en regisseur.
Pieter gaat binnenkort met pensioen. Het idee dat ik met pensioen ga vind ik nog heel vreemd. Ik heb zolang gewerkt bij de gemeente, zoveel mensen leren kennen, mooie successen gehad en ook natuurlijk een paar dieptepunten. Ik vind het best lastig om me voor te stellen dat ik dan niet meer werk. Daar staat tegenover dat ik voldoende interesses en hobby’s heb waar ik me dan mee bezig ga houden. Een rustiger levenstempo lijkt mij prettig, met meer reflectie en theater maken. Ik wil actiever gaan worden in mijn eigen buurt in Amsterdam en me bezighouden met theater, dans, muziek, beeldende kunst en kunsthistorie want daarin ligt mijn interesse.
Reizen en met andere culturen in contact komen vind ik ook heel erg fijn. Zijn pensioen gaat pas in over een half jaar maar wij wensen hem alvast een hele kunstzinnige en fijne periode toe!
Annemarie Keja

Servicepunt De Ronde Venen – STDB: belastinghulp Tympaan-De Baat
Tympaan-De Baat heeft vrijwilligers die u graag helpen bij de aangifte tegen een geringe vergoeding. Zodra de blauwe enveloppe op de mat valt kunt u contact opnemen met ons. We zoeken een geschikte vrijwilliger die bij u thuis samen met u de aangifte verzorgt.
Niet alleen in het voorjaar kunt u een beroep doen op een vrijwilliger voor de jaarlijkse aangifte. Het hele jaar door zijn de vrijwilligers beschikbaar. Bijvoorbeeld bij vragen over toeslagen of over een bericht van de belastingdienst.
Als u niet verplicht bent aangifte te doen kan het in sommige gevallen wel iets opleveren. Neem gerust contact op, dan bekijkt de vrijwilliger samen met u of het zinvol is om aangifte te doen.
Advies is gratis, aangifte voor één persoon: € 12,50, aangifte voor een echtpaar: € 20,- en aanvraag toeslagen: € 7,50.
Contact opnemen met: Susan Pelsmaeker, Tympaan-De Baat, telefoonnummer: 0297-230380 of via e-mail: info@stdb.nl
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 09.00-15.00 uur.

FINANCIELE NOOD?
Het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge is er voor u!
Wie financieel in de problemen zit, weet dat hij de tering naar de nering moet zetten. Maar als je geen krant meer kunt betalen, je kinderen niet meer kunnen sporten of je zelfs de huur of hypotheek niet meer kunt betalen, dan beland je in een maatschappelijk isolement. Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en regelingen waarop een beroep kan worden gedaan door mensen die in financiële nood verkeren, maar toch zijn er soms situaties waarbij mensen tussen wal en schip vallen. In die gevallen kan het Hulpfonds uitkomst bieden.
Het Hulpfonds Abcoude-Baambrugge bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Het is opgericht om inwoners van Abcoude en Baambrugge te helpen als zij door omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen. Het fonds biedt geen inkomensondersteuning, maar kan helpen bij onverwachte uitgaven of schulden. U kunt daarbij denken aan huur- of belastingschuld, de aanschaf van een wasautomaat, noodzakelijke reparaties aan de woning, kosten van een opleiding of een sportclub voor de kinderen, enzovoort.
Soms wordt de financiële bijdrage verstrekt in de vorm van een renteloze lening, soms als gift en soms in een combinatie hiervan. Welke vorm van ondersteuning wordt geboden, wordt van geval tot geval bekeken. Een huisbezoek van iemand van het Hulpfonds is niet standaard, maar wordt soms wel als voorwaarde gesteld.
Wilt u gebruik maken van het Hulpfonds en woont u in Abcoude of Baambrugge, dan kunt u een goed gemotiveerd bericht sturen naar email: info@hulpfondsabcoude-baambrugge.nl
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag, dan kunt u zich wenden tot Carolien van der Heijde, email: c.vanderheijde@stdb.nl of het servicepunt in de Angstelborgh in Abcoude, Dorpszicht 22, email: info@servicepuntderondevenen.nl of telefoonnummer: 0297-587600.

Wilt u een donatie doen aan het Hulpfonds, dan kan dat natuurlijk ook.
Het rekeningnummer is: NL58 RABO 0300514808 ten name van Hulpfonds Abcoude-Baambrugge.
Voor meer informatie en voor inzage in onze jaarrekening kunt u naar www.hulpfondsabcoude-baambrugge.nl.
Simone Tielrooij

PERSONENALARMERING IN ABCOUDE EN BAAMBRUGGE
Eén van de langstlopende diensten die Tympaan-De Baat in haar pakket heeft is de personenalarmering. Al in 1981 werd er bij de toenmalige Stichting Senior een commissie gevormd, bestaande uit de heren Doornbos, Winter, Baltissen, Van Ter Mey, Van Luijn en mevrouw Smits, die begon met het aanbieden van personenalarmering in Abcoude en Baambrugge. Er werd gestart met acht abonnees, maar binnen vijf jaar was dit aantal uitgegroeid tot 30 abonnees en was uitbreiding noodzakelijk.
Daarom werd in 1986 de Werkgroep Alarmering opgericht, met een eigen bestuur, voorgezeten door Gerard van Luijn. Gerard van Luijn heeft ruim 22 jaar deze functie op uitstekende wijze vervuld.
In 2008 werd Gerard opgevolgd door Ton Koekenbier. Els Smits, indicatrice van het eerste uur, werd opgevolgd door Corry Meijer-Koopmanschap. Corry heeft deze functie tot haar einde vervuld. Zowel Gerard van Luijn als Corry Meijer-Koopmanschap zijn in 2020 overleden. Corry onverwacht, op 16 april, aan de gevolgen van corona en Gerard op 24 november.
Ook Wim van Teeseling en Gerrit Jan Fluit, die jarenlang als technische installatie medewerkers bij de werkgroep betrokken waren, zijn in 2020 overleden. Gerrit Jan op 11 augustus en Wim op 18 september. Wij zijn hen allen zeer erkentelijk voor het jarenlange vrijwilligerswerk dat zij voor de Werkgroep Alarmering hebben verricht.
Het fuseren van de stichting Tympaan met de stichting De Baat in 2012 betekende voor de werkgroep alarmering dat ook zij onderdeel werden van het grotere Tympaan-De Baat. Niet meer langer zelfstandig opererend, maar nog wel steeds met vrijwilligers uit Abcoude en Baambrugge die bij nieuwe en bestaande abonnees de personenalarmering verzorgen. Het huidige team bestaat uit Ton Koekenbier (intakes, apparatuur beheer en installatie en controle), Henk Tinholt (installatie en controle Baambrugge), Jan de Rooij en Gerard van Riemsdijk (installatie en controle Abcoude).
Wat is personenalarmering?
Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. U krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals of om de pols gedragen kan worden. In geval van nood legt u met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid, een kennis of een buurvrouw zijn. Met dit alarmsysteem hebt u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als u alleen woont.
Hoe werkt personenalarmering?
Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld omdat u gevallen bent, hoeft u alleen op de knop van het zendertje te drukken welke u om uw pols of hals draagt. Het zendertje staat in verbinding met het alarmapparaat en deze zorgt ervoor dat u in contact komt met de meldkamer. Deze centrale is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na uw melding bij de meldkamer wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit uw omgeving. U geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel uw huissleutel hebben.
Wie worden er gebeld?
U geeft bij het intakegesprek zelf aan wie in geval van nood gebeld kunnen worden. Voorwaarden zijn dat er liefst drie personen worden gekozen die in de buurt wonen zodat ze snel genoeg bij u kunnen zijn. Deze mensen, dit kan familie zijn, vrienden maar ook buren, worden in de volgorde die u hebt opgegeven gebeld. Aan de hulpverleners worden geen eisen gesteld.
Wanneer komt u in aanmerking?
U komt voor personenalarmering in aanmerking als u door leeftijd, ziekte of handicap risico loopt in een noodsituatie te raken.
Wat zijn de kosten?
Het maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt € 18,-. De eenmalige aansluitkosten zijn € 75,-.
Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid?  Dan verrekent Tympaan-De Baat de kosten (indien u hiervoor een medische indicatie krijgt) direct met de zorgverzekeraar. Er geldt dan alleen nog een eigen bijdrage van slechts € 4,- per maand.
Ergens anders verzekerd? Veel verzekeraars kennen een (deels)vergoeding van de kosten voor personenalarmering op grond van een medische redenen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
De verzekeraar wil in de meeste gevallen wel een indicatie verklaring van uw huisarts.
Komt u er zelf niet uit?
De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan u helpen bij de aanvraag.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Servicepunt, telefoonnummer:0297-587600 of met Tympaan-De Baat Mijdrecht, telefoonnummer: 0297-230280 of Abcoude, telefoonnummer: 0294-284824.
Liesbeth Boswijk

LICHTPUNTJES IN DE CORONATUNNEL
Extra ‘hand- en spandiensten’ in coronatijd
Hoewel sommige demonstrerende ‘corona-wappies’ ons anders willen doen geloven: dit virus kan levensgevaarlijk zijn en ontregelt in ieder geval het ‘normale’ leven sterk als je tot de risicogroep (oudere leeftijd en niet zonder gebreken) behoort.
Het Servicepunt Wonen, Welzijn & Zorg van Tympaan-De Baat in Abcoude merkt dit door de grote en groeiende diversiteit in allerhande hulpvragen. Vaak huis-, tuin- en keukengericht, een boodschap doen of iets of iemand halen of brengen, meestal kortdurend maar wel noodzakelijk.
Als dit niet lukt met familie of buren kunt u contact leggen met het Servicepunt dat u kan helpen met uw hulpvraag. Telefoonnummer: 0297-587600, van maandag t/m donderdag van 09.00–16.00 uur en vrijdag van 09.00-13.00 uur.

De Lionsclub Abcoude Baambrugge toonde spontaan haar bereidheid om het Servicepunt van Tympaan-De Baat in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

Dit initiatief om zoveel mogelijk aan de toegenomen hulpbehoefte te kunnen voldoen, wordt ook door de OBV zeer gewaardeerd.

‘OBV-UITJE’
In deze lockdown periode kan een leuk perspectief helpen om de moed erin te houden. En dat is er: De Lions Abcoude Baambrugge en de Rabo Amstel en Vecht hebben het aangedurfd om de fietstoer 2021 ‘met potlood’ (dus onder voorbehoud) in de agenda te zetten en wel op zondag 27 juni a.s.
Dit geldt ook voor het OBV-uitje (met aangepast vervoer) dat opnieuw samenvalt met dit evenement.
Met deze datum is rekening gehouden met EK voetbal en ook met Vaderdag die een week eerder valt (wellicht weer met het traditionele zondagmiddagconcert van de Koninklijke Harmonie in de tuin van de Eendracht?).
Vorig jaar reed corona ons flink in de wielen, dit jaar hopen we op wind in de rug.
Commissie Zorg

‘MARKTAANDEEL’ VAN DE OBV
De gemeente was ook dit jaar weer zo vriendelijk ons te informeren over het totaal aantal inwoners in Abcoude en Baambrugge en het aantal 55+-ers.
Een vergelijk met het OBV-ledenbestand levert op peildatum 1 februari 2021 het volgende plaatje op:
.
Ongeveer 1/3 deel (om precies te zijn 33,9%) van het totaal aantal inwoners valt in de leeftijdsklasse 55+ en het ‘marktaandeel’ van de OBV is 36,8%. Baambrugge is relatief iets ouder dan Abcoude hetgeen samenvalt met een wat hoger OBV-aandeel. 
De afgelopen maanden groeide de OBV met maar liefst 90 nieuwkomers tot een totaal van 1221 leden, waarvan 18 buiten Abcoude en Baambrugge. Dit vooral als gevolg van de succesvolle wervingsactie in samenwerking met de gemeente.
We zijn er trots op deze ruim 1200 leden te mogen vertegenwoordigen, ‘daar doen we het voor’.
Tel daarbij op onze gewaardeerde adverteerders en ook 41 relaties waar we mee samenwerken.
Maar er blijft altijd werk aan de winkel: nog 3266 minus 1203 = 2063 te gaan.
Hulp daarbij wordt zeer op prijs gesteld. Is uw leeftijds- en dorpsgenoot trouwens al lid?
We sturen hem/haar graag een proefexemplaar ‘55+ Steek uw licht op’.
Jan Popping en collega’s

.
Wanneer kom ik in aanmerking voor een voedselpakket?
We zijn er voor inwoners in de gemeente De Ronde Venen die tijdelijk een beetje krap zitten en die bereid zijn daar iets aan te doen. Elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente, e.d.) als aanvulling op het dagelijkse eten.
Met ingang van 1 januari 2021 gelden de volgende (landelijk bepaalde) toekenningscriteria:
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder is dan de volgende normbedragen.
– Basisbedrag per huishouden: € 135,-
– Per persoon: € 95,-
Enige voorbeelden voor normbedragen per maand per gezin:
– 1 persoon: € 230,-
– 2 volwassenen: € 325,-
– 1 volwassene en 1 kind: € 325,-
– 1 volwassene en 2 kinderen: € 420,-
– 2 volwassenen en 2 kinderen: € 515,-
– 1 volwassene en 3 kinderen: € 515,-
Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts één pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
Met netto bedoelen we: na aftrek van alle lasten zoals huur, energie, zorgverzekering etc.
Voor meer informatie zie website: www.voedselbankderondevenen.nl.
Voor vragen over een voedselpakket kunt U ons bereiken op telefoonnummer: 06-81129347 (ma-vr van 09.00-17.00 uur); voor overige vragen belt U met 06-33020903 (ma-vr van 09:00-17:00 uur). Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken.
E-mail-adres: info@voedselbankderondevenen.nl.

NIEUWSJAARDINER GOUDERDOM, JANUARI 2021
Babette van der Veen uit Abcoude, oprichter van Gouderdom (www.gouderdom.nl) organiseerde op 16 januari weer een ouderendiner. Wegens corona werden de lekkernijen deze keer thuisbezorgd op 10 adressen in Abcoude en Baambrugge. De weersomstandigheden en het concertje (met ‘let it snow, let it snow’) waren ideaal. De foto spreekt boekdelen.
Hierbij een kort verslag van Babette: “Al zes jaar organiseren we een Nieuwjaarsdiner voor senioren voor wie deze tijd wat lang duurt of die het gewoon verdienen om eens in het zonnetje gezet te worden. Altijd een bijzondere en mooie avond! Alleen dit jaar kon een tafel vol mensen en gezelligheid natuurlijk niet, dus hebben we het anders aangepakt. Tassen met heerlijk eten en een cadeautje met de bakfiets langs de deuren brengen, dat kon wel! Met lieve vrienden en een zangeres die bij elk huis een miniconcert ten gehore bracht. Toch een beetje entertainment natuurlijk.
Dank voor alle sponsoren en helpers achter de schermen: Noort Groente & Zo, Keurslagerij Pouw, The Readshop, Gouderdom, Topido, The Roundsman, Plus Koot. Zangeres Leonoor van Piggelen, Bastiaan Leijen, Arjo en Simone Popping en de OBV.   Nog leuk te vermelden dat het echt heel koud was, hahahaha. We hebben halverwege een pit stop gedaan met een lekker glaasje warme glühwein en ons aan de finish langdurig opgewarmd bij de open haard”!
Enkele reacties:
– Ik ben ‘tot en met’ gelukkig hierdoor
– Wat een bijzondere verrassing!
– En tranen in de ogen.
Ook vanuit de OBV hartelijk dank aan de organisatoren en sponsoren!
Commissie Zorg

CORONA ONTKENNEN 2
Van allerlei kanten hoor je dat er meer informatie gegeven moet worden om de ontkenners te laten inzien dat het virus echt bestaat en heel gevaarlijk is.
Wat voor informatie? Van wetenschappers? Deze mensen hebben hun eigen wetenschappers, zoals De Hond (een aardige opiniepeiler, maar een vrij lullige viroloog) of dansleraar Engel of die gestoorde Lange Frans en dan hebben we het nog niet eens over de leuke modemeisjes, die zogenaamde influencers of die Fransman (zoals een vrouw die op Baudet gestemd had hem aanduidde). Zelfs met een gestoord brein kun je dus doctor worden en in de politiek allerlei onzin als belangrijke bewezen feiten uitkakelen.
Geef ontkenners die aan rellen hebben deelgenomen een taakstraf: helpen in een ziekenhuis bij de corona-afdeling, dan kunnen ze zien hoe het is om zo’n ‘griepje’ te hebben. En helaas is er gebrek aan beschermende kleding, dus lopen ze kans op besmetting. Niet dat ik ze dat mag toewensen, maar een beter bewijs van hun ongelijk bij die ontkenning zou ik niet weten.
En worden ze nu positief getest, dan moeten ze 3 weken in quarantaine, thuis met een camera of een politieman voor de deur. De overheid kan het ook gemakkelijker maken door ze voor 3 weken in een hotel te plaatsen met volledig pension, dan hoeven ze niet voor de quarantaine nog even boodschappen te doen en daarbij een aantal mensen te besmetten. In het hotel moeten ze zich uiteraard houden aan de coronamaatregelen.
Hoe financieren we dat? We geven de KLM die haast niet meer mag vliegen en kwart miljoen minder. Als de pandemie voorbij is worden de virusontkenners ongetwijfeld klimaatontkenners, want de daarbij horende maatregelen zullen ook weer hun welvaartservaring verstoren. Dus zullen ze, gesteund door die ‘Fransman’ hun wetenschappers (Engel, Lange Frans, De Hond en de alleswetende meisjes) volgen in de conclusie dat dit weer nieuwe lastige flauwekul is. En opgewekt stappen ze in vliegtuigen naar tropische standen, voor zover die door zeespiegelstijging nog niet zijn weggespoeld. Maar als ik mag afgaan op de tv-reclame van de reiswereld: een jonge vrouw staat op een balkon, zet een zonnehoed op en kijkt naar zee langs en randje duinen.
Maar daarvoor hoef je niet te vliegen, dat vind je langs de hele vaderlandse kust en als je het wat exotischer wilt kun je naar de Middellandse zeekust in Frankrijk, Italië of Spanje. Daar kun je met de trein of met de auto en de caravan heen.
Ook hier worden ze ongetwijfeld weer gesteund door die ‘Fransman’, die op dit terrein ongevoelig is voor wetenschappelijk bewijs dat ingaat tegen zijn hooggeleerde mening. Misschien kan hij eens corrigerend toegesproken worden door onze koning, want die zal als apolitieke leeftijdsgenoot, met gezag bij het volk, Baudets warrige brein vast wel kunnen doordringen.
Jan Godschalk

GELDAUTOMATEN
Misschien hebt u het al gemerkt dat de geldautomaat van de Rabobank in de Stationsstraat is verdwenen. We hebben een overzichtje gemaakt waar, hoeveel en met welke passen u geld kunt opnemen uit de automaat. Een uitgebreider overzicht kunt u vinden op onze website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl.
.
Geldautomaten van ABN AMRO, Rabobank en ING worden geleidelijk vervangen door automaten van Geldmaat. Bij deze gele ‘Geldmaten’ kunt u met elke bankpas geld opnemen!

Rabo Geld Express:
Hebt u een Rabobankpas dan kunt u € 450,- thuis laten bezorgen. Kosten € 4,50 per levering. Telefoonnummer: 020-4548000.

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Basisschoolleerlingen eerste bezoekers van Het Sporthuis Abcoude
In december 2020 werd Het Sporthuis opgeleverd aan de Stichting Zwembad Abcoude en op zaterdag 9 januari was de online ‘opening’ van Het Sporthuis Abcoude met onder meer de sleuteloverdracht van de stichting Rob Fokkinga, exploitant van Het Sporthuis Abcoude en Marco Smit de exploitant van de sportkantine/ontmoetingsruimte De Sprong. Helaas gooit de corona pandemie roet in het eten en bleven de deuren in januari gesloten. Een maand later, op dinsdag 9 februari konden dan eindelijk de eerste bezoekers ontvangen worden: de leerlingen van de basisscholen Pius, Paulus, CNS en Piet Mondriaan. De kinderen mochten als eerste gebruikmaken van de sportzalen voor hun gymlessen van Het Sporthuis. Ter gelegenheid van dit bijzondere moment ontvingen alle basisschoolleerlingen een vrolijk bedrukt Sporthuis T-shirt. Deze T-shirts zijn gesponsord door de betrokken Abcoudenaar Cees Krul en in samenspraak met de stichting ontworpen. Cees heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet om Het Sporthuis te realiseren. “Het Sporthuis Abcoude is een supermooi burgerinitiatief. Het is geweldig dat Het Sporthuis er nu is en iedereen – van jong tot oud – hier kan zwemmen, sporten en gezellige momenten kan hebben. Door middel van sponsoring draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Met deze T-shirts krijgen de basisschoolleerlingen ook iets blijvends, tastbaars en feestelijks.” Gymleerkrachten Stephan Hendrikx en Bart Schouten namen het eerste T-shirts namens de leerlingen in ontvangst. De gymleerkrachten zijn -net als de kinderen- blij met de nieuwe zalen, vooral de fijne vloer, de goede akoestiek en de geluidsdichte tussenwanden vinden zij grote pluspunten.

Heel Abcoude Kookt
Ook in de sportkantine/ontmoetingsruimte De Sprong in Het Sporthuis Abcoude zijn inmiddels de eerste activiteiten gestart. Marco Smit bruist van de ideeën en hij wil niets liever dan zijn gasten in de watten leggen én invulling geven aan de maatschappelijke functie van De Sprong. Dit bracht hem op het idee van Heel Abcoude Kookt, een actie waarbij alle inwoners in de maand februari hun lievelingsgerecht konden indienen, met als doel de vier lekkerste recepten met elkaar in De Sprong in Het Sporthuis Abcoude te bereiden en delen met alle inwoners van Abcoude en omgeving. “Met Heel Abcoude Kookt willen we inwoners met elkaar verbinden en wat gezelligheid brengen in deze lastige tijd,” lichtte Marco toe. Van alle inzendingen werden vier gerechten die het meest geschikt zijn als afhaalmaaltijd gekozen en samen met de indiener van het recept werden de gerechten bereid in de professionele keuken van De Sprong. Zo kregen alle andere inwoners de kans kennis te maken met dit heerlijke recept, dat ze konden afhalen óf zelf bereiden. De recepten waren namelijk ook als compleet verspakket bij supermarkt Plus Koot te verkrijgen. En omdat Plus Koot de afhaalmaaltijden ook sponsorde, konden de afhaalmaaltijden worden aangeboden voor een klein bedrag van tussen de €7,50 en €10,-. Wellicht heeft u ook meegedaan aan deze leuke kook-actie van Marco. Van elke afgehaalde maaltijd heeft Marco 50 cent gereserveerd voor een geheel verzorgde avond in De Sprong voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Marco: “Sommige mensen zijn eenzaam of hebben het financieel zwaar. Ik kijk er naar uit om deze mensen – als het weer mogelijk is – een geheel verzorgde en gezellige avond te bezorgen in De Sprong.” Houd de website van De Sprong in de gaten voor nieuwe mogelijkheden om maaltijden af te halen of gezellige activiteiten die – als het weer mogelijk is – worden georganiseerd in De Sprong. Kijk voor meer informatie op de website: www.desprongabcoude.nl.

Zwemactiviteiten
Alle andere sporters kunnen binnenkort hopelijk ook terecht in Het Sporthuis. Het zwemprogramma is in ieder geval klaar. De vroege vogels kunnen zeven dagen per week van 07.00 tot 09.00 uur al hun baantjes trekken. Voor wie liever wat later gaat zwemmen, kan doordeweeks ook rond het middaguur terecht om banen te zwemmen en enkele avonden. Natuurlijk worden er ook tal van zwemactiviteiten georganiseerd. Aqua fitness professional Marlies Schellen die ook in het oude zwembad, het Meerbad, lesgaf, zal in het zwembad van Het Sporthuis Abcoude weer een aantal activiteiten verzorgen. Er is voor ieder wat wils, zoals aqua vitaal, aqua fitness en Senioren zwemmen. Alle activiteiten zijn te vinden op de website van Calypso Sport, www.calysposport.nl. Een reservering maken kan ook alvast, dan bent u verzekerd van een plekje als het zwembad beperkt open mag. Mocht het bad toch nog niet open zijn op de datum dat u gereserveerd heeft, dan vervalt uw reservering weer.

Zonnepaneelactie
Inmiddels zijn 205 van de 330 zonnepanelen geadopteerd door particulieren, bedrijven en verenigingen. Binnenkort wordt de actie gesloten en zullen alle Energizers terug te vinden zijn op een bord in Het Sporthuis Abcoude. Wilt u nog een zonnepaneel adopteren en daarmee Energizer van Het Sporthuis Abcoude worden, dan is dit nog even mogelijk! Kijk voor meer informatie op onze website, www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/
Voor meer informatie: www.hetsporthuisabcoude.nl of voor ideeën/vragen: info@hetsporthuisabcoude.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor nieuwsbrief van de stichting, zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in Het Sporthuis.

Graag willen wij u nog informeren dat er het bij Het Sporthuis Abcoude ook een AED geplaatst is.
Op de site www.buurtaed.nl Hier kunt u kijken waar bij u in de buurt een AED-apparaat hangt.
Astrid Wintershoven en Corien v.d. Linden

COMMISSIE BOUWEN EN WONEN
Initiatieven gericht op levensloopbestendig wonen
Op dit moment lopen er een viertal initiatieven in Abcoude-Baambrugge die gericht zijn op het realiseren van geschikte woon/zorg voorzieningen voor ouderen. Eerlijk gezegd is er niet veel nieuws (zie ook eerdere periodieken) maar het leek ons toch nuttig er iets over te melden. Onderstaand een overzicht en informatie voor zover bekend.

 1. ‘Het dik voor elkaar huis’
  Een initiatief uit 2019 van een drietal inwoners van Baambrugge en Abcoude. Een belangrijk aspect is het uitgangspunt dat de bewoners naar elkaar om zullen kijken.
  Een aantal informatieavonden in 2020 heeft geleid tot 18 belangstellenden, waardoor voorlopig de inschrijving gestopt moest worden. Men kan zich alleen nog aanmelden om op een wachtlijst gezet te worden.
  Een architectenbureau heeft inmiddels ontwerpschetsen gemaakt. Naast de woningen is er ook een gemeenschappelijke ruimte gepland.
  Als locatie om de woningen te realiseren heeft men een perceel in Abcoude op het oog, waarvan nog niet zeker is of daar gebouwd mag worden. Met de eigenaar en de omwonenden zijn gesprekken gepland, die vanwege de corona nog niet plaatsvonden. Oplevering vindt hopelijk plaats eind 2023.
 2. CPO-Abcouderen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
  Deze groep initiatiefnemers is vanaf 2017 actief. Zij beogen een complex te realiseren met maximaal 24 appartementen voor vitale senioren (tot 70 jaar) met een middeninkomen.
  Als locatie is het oog gevallen op een terrein aan de rand van het plan Land van Winkel/Paulusschool. Medewerking is nodig van Gedeputeerde Staten voor het ‘oprekken’ van de zuidelijke kernrandzone. De betreffende grond is in eigendom van BPD (Bouwfonds, Property Development).
  Recent is de beoogde locatie echter definitief afgewezen door de gemeente De Ronde Venen.
 3. On(t)roerend Goed’
  Dit initiatief behelst het realiseren van een woon-zorg complex met minimaal 48 zelfstandige woningen/ appartementen met gemeenschappelijke ruimten.
  De woningen/appartementen worden gerealiseerd in de huursector waarbij diensten kunnen worden afgenomen in de vorm van een ‘Woonpakket+ op maat’. Hierbij valt te denken aan boodschappenservice, huishoudelijke hulp, klusjes in en om het huis/appartement etc.
  Er is echter gebleken dat de gemeente De Ronde Venen niet beschikt over gronden waar de mogelijkheid zou zijn voor het realiseren van dit initiatief.
  On(t)roerend Goed is in gesprek met particulieren die wellicht hun onroerend goed willen verkopen ten behoeve van het beoogde complex.
  Via deze link kunt u vrijblijvend aangeven wat u wensen en behoeften zijn voor een gemeenschappelijk woonconcept.
 4. AIG Careconcepts
  AIG Careconcepts ontwikkelt op dit moment een woonzorgvilla met ca. 36 luxe studio’s voor ouderen met geheugenproblematiek in Abcoude.
  De woonzorgvilla wordt gerealiseerd op het terrein van de nog te slopen Kees Bon Zaal aan de Holendrecht te Abcoude.
  De oplevering van de nieuw te bouwen zorgvilla staat gepland voor de eerste helft van 2023.

Henk Meijer

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
In deze coronatijden gebeurt er niet veel. Als u dit leest kan er hopelijk alweer wat meer.

Bij Abcoude kijken we nu naar de trappen langs het talud van de A2 (bij de carpoolplaats aan de andere zijde van de A2 en aan beide zijden van de Holendrecht). Deze trappen worden veel gebruikt voor een rondje wandelen of sporten. Er is achterstallig onderhoud en een leuning zou ook handig zijn en veiligheid verhogend. We proberen nu eerst uit te zoeken over wie eigenaars zijn en verantwoordelijk voor beheer. Daar komen een aantal partijen voor in beeld die tot nu toe naar elkaar verwijzen. Dat schiet dus nog niet echt op, maar we blijven eraan trekken.

In Baambrugge hebben we een voorschouw gedaan. Daar komt wat achterstallig onderhoud uit en de bekende langslepende discussies over snelheid remmende maatregelen op de Rijksstraatweg.

Zeer recent zijn we nog gewezen op achterstallig onderhoud of afwezigheid van bankjes die kunnen bijdragen aan een wandelrondje voor de ouderen. Daar moeten we nog achteraan. Aan onze leden de vraag om aan te geven waar onderhoud noodzakelijk is en naar suggesties voor eventuele extra bankjes. Dat kan naar één van de commissieleden worden gestuurd.

We willen u er nogmaals op wijzen dat het melden van scheve stoeptegels en dergelijke ook goed gaat via de gemeentelijke app ‘Makkelijk Melden’. Dan komt het bij de gemeente bij de juiste afdeling terecht. Als het kleinigheden betreft die medewerkers van de gemeente zelf kunnen oplossen wordt dit vaak vlot verholpen.

Gerard Munnik

BIBLIOTHEEK
De vestigingen van de Bibliotheek zijn zeker tot 2 maart gesloten. Wilt u toch boeken, tijdschriften of DVD’s lenen? Maak dan gebruik van de Afhaalbieb: reserveer de materialen online en u krijgt bericht wanneer de boeken voor u klaarliggen.
Kunt u zelf niet naar de Bibliotheek komen, dan komt de Bibliotheek naar u.
Alle informatie hierover staat op de website.

Coronamoe en zin in iets nieuws, iets verfrissends?
Leden van de Bibliotheek kunnen gratis onlinecursussen volgen. Van een cursus fotografie tot een cursus programmeren, van Italiaans tot Mindfulness: voor elk wat wils. Kijk eens op de website van de Bibliotheek: www.bibliotheekavv.nl of bel met vestiging Abcoude, telefoonnummer: 0294-284343.

Saskia Wilmes

ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN: geen last van de avondklok!
Met zo’n titel roepen we associaties op met ‘goed nieuws’. Dat doen we maar al te graag, want we zien uit naar de hervatting van onze concerten op de zondagmiddag. Waar we nu al een jaar wél last van hebben, zijn alle overige beperkingen die de coronamaatregelen ons hebben opgelegd. Uiteindelijk zijn in het afgelopen jaar in onze serie concerten de volgende ensembles uitgevallen: Barokensemble Eik en Linde (3x), Vocaal Ensemble Larynx, het Berlage Saxophone Quartet en van Lucia Swarts en haar celloleerlingen.

Gelukkig hebben we, zodra het enigszins mogelijk was, toch ook veel concerten wél door kunnen laten gaan, ook al was het voor een beperkt aantal bezoekers. Zo heeft het publiek in deze schrale tijd in juli kunnen genieten van viool/gitaarduo Le Coultre en Van Hees, in september van ensemble ‘In Stil Moderno’ (in Baambrugge), in oktober van het Rietveld Ensemble en in november van het Elysium Amsterdam Klarinetkwintet (in Baambrugge). Wij vinden dit belangrijk, zowel voor onze dorpsgenoten als voor de musici.

Voor de musici die afgezegd moesten worden, was het natuurlijk teleurstellend en frustrerend en een grote tegenvaller, zowel in artistiek als in economisch opzicht. Maar ook voor ons, muziekliefhebbers, was het afgelopen jaar een periode waarin we des te meer hebben ervaren wat een gemis het is om geen concerten te kunnen bezoeken. Zodra het kan, zullen we de KSAB-concertserie dan ook hervatten. Hopelijk al op 28 maart met een optreden van het Hexagon Ensemble. Dit seizoen is het 30-jarig bestaan van dit ensemble dat ooit z’n eerste optreden had bij ons in Abcoude!

Het optreden van de Abcouder Harmonie op 30 mei is geannuleerd. Als gevolg van alle beperkende maatregelen hebben de leden van de harmonie dit jaar nauwelijks of niet kunnen repeteren, helaas. Deze datum hebben we derhalve toe kunnen wijzen aan het Vocaal Ensemble Larynx met het programma Sancta Susanna, zoals in onze seizoenfolder aangekondigd voor 22 november jl.

Om onze muziekhonger zo snel mogelijk te kunnen stillen – men raakt immers niet gauw verzadigd van mooie muziek – hebben we besloten in de maanden juni t/m augustus ook concerten te organiseren (tenminste, als dat weer toegestaan wordt, natuurlijk). Noteert u alvast de volgende data in uw agenda: 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november en 26 december. Op deze data kunt u o.a. de ensembles verwachten waarvan de optredens werden geannuleerd.

Voor de komende 10 maanden staan er 10 concerten gepland op de zondagmiddag, tweemaal in de Dorpskerk Baambrugge (25 juli en 31 oktober) en achtmaal in de Dorpskerk Abcoude op de overige data.

Kortom, de Abcoude-Baambrugge Concerten hebben geen last van de avondklok en u hoeft niet bij nacht en ontij over straat. We zien uit naar de gezellige concertmiddagen met mooie muziek dichtbij huis.
Graag tot ziens bij de concerten van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge!

Suzanne Bakker, voorzitter KSAB
www.abcoudeconcerten.nl

P.S.:
Vrienden van de Abcoude-Baambrugge Concerten ontvangen onze nieuwsberichten per email. Vriend worden kan via: http://www.abcoudeconcerten.nl/vriend.html
Raadpleeg onze website voor details van programma’s, aanvangstijden, toegangsprijzen en hoe kaarten te bestellen. Kaartverkoop à contant bij Stomerij Van Rooijen zal helaas niet meer mogelijk zijn, aangezien de stomerij in de Hoogstraat per 1 maart wordt gesloten.

 

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact