55+ Steek Uw licht op (37:2) juni 2021 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Als u deze Periodiek ontvangt zullen de meesten onder u eenmaal gevaccineerd zijn en mogelijk zelfs al twee keer.
Zelf moest ik naar de RAI in Amsterdam voor de eerste enting. Ik kan niet anders zeggen dan dat het daar perfect georganiseerd was. Ruim voldoende personeel van de GGD en een prima logistiek. Een compliment richting de GGD mag ook wel eens, na alle kritiek.
Het belang van inenten is voor mij geen enkele discussie. Mijn moeder was polio-patiënte. Mijn ouders hadden gewacht tot na de Tweede Wereldoorlog met het maken van trouwplannen. Echter, het noodlot sloeg toe: vijf dagen na afloop van de oorlog kreeg mijn moeder polio.
Zij kwam in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam te liggen. Ruim een jaar was zij daar opgenomen. Mijn vader wond zich wat op over de heren medici. In haar herstel zat geen enkele vooruitgang. Zij was onder behandeling van de bekende (tv)specialist Dr. Van Swol. Hij werd erg kwaad op mijn vader, omdat deze een paar krukken op de fabriek had gelast om mijn moeder weer uit bed te krijgen. Trombose speelde toen schijnbaar nog niet zo’n rol, want tegenwoordig is het adagium: hoe sneller uit bed, hoe beter!
Mijn moeder kwam thuis met beugels. Ik heb haar nooit anders gekend. Een enorm zwaar leven met heel veel beperkingen. ‘Gelukkig’ was mijn oma vroeg weduwe, zodat zij heel veel van de huishoudelijke taken kon opvangen.
Als er in 1945 al een goedwerkend vaccin tegen polio was geweest, dan was mijn moeder al dit leed bespaard gebleven. Voor mij dan ook geen enkel punt van twijfel om mij te laten inenten. Of het nu tegen polio is of tegen het coronavirus.

De toeloop van aanmeldingen van nieuwe leden is een beetje tot stilstand gekomen. Elders in dit blad leest u dat wij toch ruim 100 nieuwe leden er het afgelopen jaar bij hebben gekregen. Uiteraard zijn wij daar blij mee.
Wij zijn benieuwd wat de nieuwe leden van ons vinden. Wat verwacht u van de OBV?
Wat kunt u eventueel zelf als activiteit inbrengen?
Wij zijn erg benieuwd. Laat u horen! Het mailadres van de OBV is:
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

Van het bestuur kunt u verwachten dat wij ons uiterste best blijven doen een gerespecteerde, actieve vereniging te zijn en te blijven.

Ik wens u veel plezier toe met het lezen van dit Periodiek.

Dick Kok 

IN MEMORIAM KEES VAN VLIET (1925-2021)
Helaas ontvingen wij op 5 april 2021 het droevige bericht dat ons lid van verdienste, Kees van Vliet was overleden.
Nog maar kortgeleden hield ik een kettinggesprek met Kees in zijn woning op Dorpszicht. Vol enthousiasme vertelde hij over zijn rijk gevormde leven. Veel passeerde de revue over zijn jaren in Abcoude, zijn gezin, werk, liefhebberijen en vrijwilligerswerk.
Juist door dit laatste werd hij lid van verdienste van de OBV. Hij heeft voor veel nieuwe leden gezorgd. Zonder Kees was de OBV niet een vereniging geweest van de huidige omvang.

Door de coronamaatregelen konden wij niet bij de uitvaartdienst aanwezig zijn. Wel hebben wij een mooi bloemstuk laten bezorgen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht toe dit verlies te verwerken.
Dat hij moge rusten in vrede.

Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Dodenherdenking:
Op dinsdag 4 mei 2021 hebben Marian Koekenbier en Jan Popping namens het bestuur van de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude en Baambrugge een bloemstuk neergelegd bij het oorlogsmonument in Baambrugge. Ook dit jaar was er helaas, vanwege de coronamaatregelen, geen officiële plechtigheid.

Wijziging commissie Verkeer&Vervoer
Gerard Munnik heeft ons laten weten dat hij per 15 juni a.s. de commissie gaat verlaten. Door verhuizing vertrekt hij uit Baambrugge. In de rol als voorzitter van de commissie Verkeer&Vervoer is hij van grote betekenis geweest en willen wij hem hiervoor heel hartelijk danken.
Wim Verbree heeft aangegeven de functie van voorzitter op zich te nemen.

Cartoon van Willem Zwaard
Wij waren zeer verheugd dat Willem heeft aangeboden om voor het OBV-periodiek een cartoon te tekenen. De eerste tekening is te bewonderen in deze uitgave en hopen dat er nog vele mogen volgen. Dank hiervoor!

Tips Seniorweb
Van het Seniorweb hebben wij toestemming gekregen om viermaal per jaar een aantal handige tips te melden over de digitale wereld. Juist nu, in tijden waarin mensen de deur niet uit kunnen, zijn digitale oplossingen belangrijk voor senioren. Informatie en eventuele lidmaatschap kunt u dit vinden via de site van Seniorweb.

Aanleveren kopij
Mocht u zelf als lid van de OBV een stukje in ons periodiek willen schrijven dan dagen wij u hiervoor uit. Buiten onze vaste onderwerpen lijkt het ons leuk om eventueel ook uw inbreng te kunnen plaatsen. Heeft u een thema wat u nu mist in ons periodiek maar wat wel raakvlak heeft met onze doelgroep van 55+, laat het ons weten via e-mailadres: redactie@obv-abcoude-bambrugge.nl  

Website OBV
Heeft u al eens onze mooie OBV-website bezocht. Hier kunt u alle nieuwe updates, informatie, activiteiten en belangrijke telefoonnummers vinden via:
www.obv-abcoude-baambrugge.nl

Joska en Elly

WAT IS PLAATSVERVULLING BIJ EEN ERFENIS
De wet is hierover duidelijk. Dit zijn afstammelingen van een overleden kind.
Bij een zoon of dochter die is overleden, treden diens kinderen in de plaats van de overledene. Ik zal dit met een voorbeeld toelichten:
Frank is weduwnaar en hij heeft een nieuwe vriendin, waarmee hij niet getrouwd is.
Maar hij heeft wel twee kinderen uit zijn eerdere huwelijk, namelijk een zoon en een dochter. Deze twee kinderen zijn allebei gelukkig getrouwd en hebben zelf ook al kinderen.
De zoon komt te overlijden. Indien Frank daarna komt te overlijden, dan treden de kinderen van de zoon in de rechten en plichten van hun vader. Dat heet plaatsvervulling.

Nu een volgend voorbeeld:
De vriendin van Frank staat vermeld in het testament van Frank als erfgenaam. De volgende situatie doet zich nu voor: de vader van Frank komt na Frank te overlijden.
De vriendin denkt dat zij nu recht heeft op de erfenis van de vader van Frank, omdat zij erfgenaam van Frank is.
Niets is echter minder waar. Omdat de kinderen van Frank de afstammelingen van Frank zijn, treden zij nu in de plaats van Frank bij de verdeling van de erfenis van opa en worden zij beiden (ieder voor een half deel) erfgenaam van opa en niet de vriendin.
De wet heeft het over afstammelingen en niet over testamentaire erfgenamen.

Hoe kan Frank voorkomen dat zijn vriendin de dupe wordt?
Dat is vrij eenvoudig; hij kan via een legaat zijn vriendin bevoordelen door haar een bedrag ter beschikking te stellen of om haar het recht van gebruik en bewoning toe te kennen van zijn pand.

Wie erft bij een tweede huwelijk
Deze vraag is niet eenvoudig en ik adviseer nog eens: ‘Laat een testament maken’.
Wat is er namelijk aan de hand, indien er geen testament is en er kinderen uit het eerste huwelijk van de man zijn? De man komt te overlijden, de wettelijke regeling is dan van toepassing, hetgeen inhoudt dat de gehele erfenis naar de tweede vrouw gaat. Zijn kinderen uit een vorig huwelijk krijgen dan een vordering op zijn tweede vrouw en die vordering kan pas geïnd worden bij het overlijden van de tweede vrouw. De tweede vrouw kan in dit geval willekeurig beschikken over het totale vermogen, ook als hierin een pand zit. Zij kan het pand dan verkopen of verhuren zonder dat de kinderen er iets over te vertellen hebben. Via een testament kunt u dat voorkomen door de vrouw het recht van gebruik en bewoning toe te kennen van het pand.
Hierdoor krijgen de kinderen het blote eigendom van het pand en de tweede vrouw het gebruik. Hierdoor kunnen noch de vrouw noch de kinderen het pand verkopen behalve met toestemming van beide partijen. De vrouw moet in dit geval wel alle kosten voor het pand voor haar rekening nemen.
Het recht van gebruik en bewoning behoeft niet eeuwigdurend aan de tweede vrouw te worden toegekend. Het is mogelijk dit voor een aantal jaren toe te kennen, maar gebruikelijk is tot het moment waarop zij besluit om ergens anders te gaan wonen.

Wat als de tweede vrouw nu geen middelen heeft om de kosten van het huis te betalen? Via een testament kunt u dan regelen dat zij een legaat krijgt (er moet dan wel geld zijn). Dit legaat kan bestaan uit geldmiddelen (saldo van een bankrekening), de inboedel van goederen of een auto. Zo kan zij haar leven op dezelfde voet voortzetten.

Waar u wel aan moet denken is om een veiligheidsklep in te bouwen in het testament, waarin de man/vrouw bepaalt dat alle beschikkingen voor de tweede vrouw automatisch vervallen op de dag dat tussen beiden een procedure tot echtscheiding wordt gestart.
Dit om te voorkomen dat de tweede vrouw nog voordelen geniet, terwijl de man tijdens zijn overlijden al gescheiden is.

Hans Aalders

NABESTAANDENPENSIOEN EN PARTNERPENSIOEN
We hopen natuurlijk dat u gezond blijft. Toch kan het goed zijn om even stil te staan bij de vraag wat u voor uw nabestaanden hebt geregeld.

Pensioen voor uw partner
Als u bij uw werkgever pensioen opbouwt heeft uw partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen gaat meteen in na uw overlijden, ook als u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt. 

Nabestaandenpensioen bij overlijden vóór uw pensioendatum
Het nabestaandenpensioen is meestal de helft van het laatstverdiende salaris.
Bent u in het verleden gescheiden? De kans is groot dat uw ex-partner (bijzonder) nabestaandenpensioen ontvangt. Dat betekent een lager pensioen voor uw huidige partner. Kijk in het echtscheidingsconvenant welke afspraken u en uw partner hebben gemaakt.

Nabestaandenpensioen ná uw pensioendatum
Als u overlijdt na uw pensioendatum stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat het nabestaandenpensioen dan in, tenzij er wat anders is afgesproken. Bekijk ook na uw pensioendatum regelmatig of alles nog goed geregeld is.
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder.

Krijgt uw partner genoeg pensioen?
Check of het pensioen voor uw partner voldoende is om de lasten te kunnen blijven betalen. Kan uw gezin in het huis blijven wonen en gewoon verder leven? Vergeet hierbij niet na te gaan of uw partner recht heeft op bepaalde toeslagen.
Dit geldt uiteraard ook voor de situatie dat uw partner overlijdt en u eventueel met kinderen achterblijft. Soms heeft de achtergebleven partner ook nog recht op een ANW-uitkering van de overheid.
Iedereen in Nederland is automatisch verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (ANW).
Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen.

Marian Koekenbier

KETTINGGESPREK MET ANNEMARIE KEJA
Annemarie Keja is werkzaam bij Tympaan-De Baat, locatie Abcoude, als coördinator sociaal cultureel werk.
Dit gesprek heeft plaatsgevonden in de Angstelborgh, waar wij voor het interview een kleine rondleiding kregen in klein Keukenhof. Deze tuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers.

Wie is Annemarie? 
Annemarie is 57 jaar jong en heeft een uitwonende dochter van 34 jaar oud. Ze is geboren en getogen in Amsterdam en woont in hartje centrum vlak bij de Magere Brug.
Als kind heeft zij een zeer vrije opvoeding van haar creatieve moeder gehad. Zoals zij zelf zegt: “een gek mens die veel toeliet”. Een vuurtje maken in de gootsteen was heel normaal.
Veel mooie herinneringen heeft zij overgehouden aan de vakanties in de vakantiehuisjes in Egmond en Bergen.

Annemarie houdt van kunst, cultuur, fotograferen, tekenen, schrijven en is humoristisch ingesteld. Is actief als vrijwilligster; als taalmaatje, oppassen op een baby van een bekende en organiseert samen met een aantal personen een festival in het Wertheimpark in Amsterdam. Daarnaast volgt ze een vierjarige opleiding aan de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO, een opleiding voor (life) coach. Leeft in het hier en nu en is zichzelf altijd aan het uitvinden.

Hoe ben je bij Tympaan-De Baat gekomen?
Ik heb eerst zeven jaar op een Brede school bij Welzijn Binnenstad in Amsterdam als sociaal cultureel werker gewerkt met basisschoolkinderen.
Deze stichting ging failliet, waardoor ik zonder werk kwam te zitten. Daarna heb ik gesolliciteerd bij het toenmalige Tympaan in Abcoude, waar ik nu 10 jaar werkzaam ben. Nooit gedacht dat ik iets met ouderen zou hebben. Het werk hield toen in dat je faciliteiten verleent bij activiteiten en cursussen, zoals het organiseren van cursussen en activiteiten, bijvoorbeeld een danscursus, verzorgen van een docent, dansers bij elkaar brengen en het promoten. Ik ben ook het aanspreekpunt voor de thee- koffieochtenden/middagen, de eettafels en voor verhuring van de ruimtes in Angstelborgh.

Sinds de fusie van Tympaan en De Baat ben ik sociaal cultureel coördinator van de doelgroep ouderen en vrijwilligers. Dit houdt in dat ik hierdoor wat minder contact heb met de ouderen en meer cijfermatig bezig ben. Dit heeft het plezier in mijn werk niet beïnvloed.

Wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
Zeer kort maar krachtig: ‘Blijf nieuwsgierig. Durf tegendraads te zijn en je mond open te doen als je het ergens niet mee eens bent, maar blijf altijd respectvol en beschaafd‘.

Waar kun je voor wakker liggen?
De wereld zoals die is, dierenleed, armoede en de vluchtelingen die op zee sterven. Meer persoonlijk, als ik een afspraak ben vergeten of iets heb gezegd wat niet heel erg aardig was.

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?
Het volgen van de opleiding en daarna een vervolgopleiding plannen. Ik ben zeer leergierig ingesteld.

Wat is je idool?
Mijn idool is Micha Wertheim, cabaretier en filosoof.

Wat is je grootste blunder die je hebt gemaakt?
Kan hierin geen keuze maken want ik heb er te veel gemaakt.

Welk talent zou je graag willen hebben?
Vroeger wilde ik altijd graag een popster worden, maar achteraf ben ik blij dat ik dat niet geworden ben. Verder had ik graag goed een instrument willen bespelen, maar dit is tot op heden nog niet gelukt. Ook zou ik graag een sterke debater willen zijn.

Waar zou je voor omfietsen?
Voor een cabaret-/theatervoorstelling zoals die van Pieter Derks, Peter Pannekoek, Plien en Bianca en Katinka Polderman.

Wat is je slechtste eigenschap?
Dat ik drammerig kan zijn en vaak niet mijn mond kan houden.

Wat heb je onlangs nog geleerd?
In deze coronatijd de complottheorie, geen middenweg, je bent voor of tegen, goed of slecht en waardoor er vaak geen discussie mogelijk is. Dit ervaar ik als heel vervelend.

Wat vind je van het OBV-periodiek?
Belangrijk dat de OBV er is omdat het de doelgroep op een goede manier vertegenwoordigt. Het blad ziet er fantastisch uit en is zeer informatief. Wat ik mis is het initiatief van de leden om zelf ook eens een stukje te schrijven. 

Wat heb je gemist in dit gesprek?
Eigenlijk niets, maar mijn slotwoord is: “dit werk geeft mij het gevoel van ‘het kleine café aan de haven’. Je bent een onderdeel van een dorp, iedereen kent elkaar”.

Joska en Elly

ZOMERUITJE OP 27 JUNI 2021
We zijn zeer verheugd het traditionele ‘OBV Zomeruitje’ te kunnen aankondigen, nadat door ‘corona’ dit evenement vorig jaar helaas moest worden afgeblazen. Omdat het virus nog niet geweken is, zullen we ons -in aller belang- rekenschap geven van de huidige en in juni geldende regels om het op een verantwoorde wijze te organiseren.

Op zondag 27 juni zal ook de Lions-Rabo Tour worden verreden en ons ‘Uitje’ valt dit jaar hiermee opnieuw samen. We hopen weer mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden. 

In het OBV periodiek nummer 1 van 2020 viel te lezen over de (in juni 2020) gedachte route en de locatie voor de middagpauze. Nu wordt dit plan alsnog uitgevoerd!
Als u nieuwsgierig bent geworden en dit periodiek niet meer kunt vinden, dan hopen wij u blij te verrassen 😉   

We houden ons aan de landelijke- en lokale corona richtlijnen. Die zijn aan veranderingen onderhevig; we gaan er vanuit dat eind juni het covid regime minder streng is en ook dat iedere deelnemer/ster in principe gevaccineerd is. Gezien de blijvende onzekerheden leggen we telefonisch contact met ieder die zich aanmeldt. Verder veel volgens het oude recept:

Aanmelding:

  1. Via het e-mailadres: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
  2. Met onderstaand aanmeldingsformulier, te deponeren in de OBV-brievenbus bij Plus Koot, de Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude. Bij de Dagwinkel in Baambrugge.
  3. Telefonisch bij Marian Koekenbier, 06-27251923, reserve Jan Popping, 06-54921530

Auto’s
Mede na contact met de gemeente: een obstakel voor ons is op dit moment (18 mei) de beperking van het aantal inzittenden per auto. We nemen een voorschot op verder verwachte versoepelingen, vooral op dit punt.
Onze grootste zorg is: voldoende chauffeurs en daarmee de oproep dat zij zich graag z.s.m. aanmelden.

Ook dit jaar zijn de kosten weer € 15,- per persoon, contant te voldoen op 27 juni, waarbij vrijwillige chauffeurs met auto zoals gebruikelijk ‘vrij’ worden gehouden.
Start vanaf Tympaan-De Baat bij de Angstelborgh om 10.00 uur met koffie/thee/gebak. Vertrek ca 10.30 uur. ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

In de hoop en vertrouwen dat het doorgaat!

Marian Koekenbier en Jan Popping

AANMELDINGSFORMULIER OBV ZOMERUITJE 27 JUNI 2021

Achternaam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam:       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gebruikt u een rollator?                0  Ja     0 Nee
Straat met huisnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode:  . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer vast: .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien u deelneemt met partner:
Achternaam partner:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornaam partner:     . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             Gebruikt u een rollator?             0   Ja      0  Nee
Telefoonnummer vast: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dieetwensen: . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0   Kunt u als chauffeur rijden:  . . . . . . .  aantal personen in auto(incl. Bestuurder)

**Meerijden is op eigen risico/De OBV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of ongevallen tijdens evenementen die door haar worden georganiseerd.

DOORSNEE VAN DE OBV
Over leeftijd en leeftijdsopbouw, ledentrouw, groei, ‘verjonging’, digitalisering, en een oproep.
In ons land zijn ‘doorsnedes’ populair, zoals van ‘Jan Modaal’, de gemiddelde koopkrachtplaatjes van gezinnen, levensverwachtingen, inflatiecijfers en in allerhande statistieken van het CBS.
Heel actueel zijn gemiddelde huizenprijzen en WOZ-waardes. En ieder volgt met grote belangstelling en zorg de vaccinatiegraad en het ‘R-getal’.
Hoe meer inzicht: hoe beter het beleid (hopelijk).

Voor de OBV streven we –soortgelijk– naar een duidelijk beeld van onze 55+ doelgroep en wat er ‘leeft’ onder onze leden. Zo verscheen er in Periodiek 4 van december 2019 een ‘SWOT- analyse’ en in Periodiek 1 van maart 2021 een onderzoek naar het ‘marktaandeel’ van de OBV (voor nieuwe OBV leden: ook te vinden op onze website).
Als vervolg hieronder een specificatie van 55-plussers in leeftijdscategorieën.

Leeftijdsopbouw Abcoude en Baambrugge, bron gemeente DRV, begin 2021

Leeftijd

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75 – 79

80+

Som 55+

Inwoners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abcoude

627

511

430

460

300

417

2745

8179

Baambrugge

110

112

92

83

49

75

521

1442

Totaal

737

623

522

543

349

492

3266

9621

Percentage

23%

19%

16%

17%

11%

15%

100%

 

De opbouw is tamelijk gelijkmatig, met een accent op de categorieën van 55 t/m 64 jaar: totaal 42%. Hoewel relatief jong, heeft deze leeftijdsgroep steeds meer te maken met ouderenproblematiek, zoals mantelzorg, respijtzorg, dementie, erfenis en andere thema’s die bij de OBV aan bod komen.

We hebben ook ons OBV-ledenbestand bekeken, dat per begin mei met 1191 leden in Abcoude en Baambrugge zo’n 37% van alle 55-plussers in Abcoude en Baambrugge omvat. Best veel, maar het merendeel is (nog) geen lid.
Het plaatje hieronder geeft inzicht in ‘ledentrouw’, leeftijd en computergebruik. Dit voor zover informatie uit de administratie te achterhalen viel en uiteraard met respect voor privacywetgeving.
Jaren lid is een maatstaf voor de continuïteit en ‘verversing’ met een accent op verjonging. Leeftijd is niet meer dan een indicatie, want gebaseerd op slechts 30% van de leden (en primair van jongere, die recent lid werden) dus geflatteerd laag. De bandbreedte is van 50 jaar tot 100 jaar.                                                                                     Het bestaan van een eMail-adres geeft aan dat er digitaal (PC, laptop, IPad etc.) gewerkt wordt. Het nut hiervan, ook voor ouderen, werd in eerdere periodieken regelmatig toegelicht.

Opbouw ledenbestand, bron OBV, mei 2021

Jaren lid:

0 – 4

5 – 9

 10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30+

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abcoude/BB

267

138

130

95

253

207

121

1211

 

22%

11%

11%

8%

21%

17%

10%

100%

Leeftijd

69

70

73

75

78

83

89

    

E-mail

94%

71%

68%

65%

64%

57%

49%

     69%

Voor alle leden berekenden we een gemiddelde loyaliteit (d.w.z. het aantal jaren lid) van 16,4 jaar en 69% ervan die van een computer gebruik maken.

Dit overzicht telt 1.211 leden. Hoewel in het ledenbestand geregistreerd als één betalend lid hebben we ook de partner meegeteld (indien bekend). Dat blijken dus 1.211-1.191 = 20 adressen te zijn; onze penningmeester heeft wat moeite met deze ‘tientjesleden’.

In 2020 tot en met heden (per begin mei 2021) groeiden we met maar liefst 116 leden, vooral toe te schrijven aan de succesvolle samenwerking met de gemeente, die elke 55-plusser vorig jaar aanschreef over het nut van de OBV. We zijn blij met deze aanwas én ‘verjonging’. Op jaarbasis was de netto toename 60 leden door het onvermijdelijke verloop wegens overlijdens en verhuizingen. Stilstaan is dus snelle achteruitgang en er zijn sowieso nog heel veel potentiële leden.

Dit voorjaar verwelkomden we acht nieuwe leden, allen gedigitaliseerd en met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar. Wie volgt?
Dit artikel is ook een oproep aan de OBV-ers die in 2020 of onlangs lid zijn geworden. Wat vindt u van ons, wat zijn de verwachtingen? Laat het ons a.u.b. weten. Zie ook de oproep van de voorzitter.                                                                            

Commissie Zorg

TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
Anderhalf jaar later, wie had dat gedacht? U niet, ik ook niet. Inmiddels staat ons `kleine Keukenhof’ in de Dorpszicht-tuin vol in bloei, is het buiten guur, koud, stormachtig, regent het, maar zien we ook zo nu en dan de zon.
Maar, we mogen de winkels weer in en de terrassen zijn weer gedeeltelijk open. Soms zijn dat hilarische taferelen die ik zie. Ondanks de kou en zelfs met regen zitten mensen toch op het terras. Weliswaar bibberend van de kou, maar het betreft toch weer een ‘vrijheid’ waar je van kunt genieten en misschien wel meer nu het weer ‘mag’!

De Angstelborgh hunkert weer naar het bruisende leven dat het ooit had. Vrolijke vrijwilligers, die de maaltijden voor de eettafelprojecten bereiden, de tafels klaarzetten, dampende pannen en heerlijke geuren. De dag starten met een kop koffie of thee of de middag beëindigen met een glaasje wijn in gezelschap van buren of vrienden.
Ontbijtje van Koot- weet u het nog? Repair Café, gymmen op de dinsdagen, bridge, biljarten, darten, de zondag groep, het lijkt uit een andere tijd en dat is het ook.

Hopelijk tot zeer snel in Angstelborgh of buiten op ons eigen terras!

Annemarie Keja

Gebruiksvriendelijke computers te leen
Beeldbellen met vaste contactpersonen, digitale foto’s ontvangen, nieuws en andere informatie op internet opzoeken. Sinds kort is dat ook mogelijk voor iedereen die (bijna) nooit een laptop, tablet, smartphone of andere computer hebben gebruikt. Stichting Tympaan-De Baat heeft zeer gebruiksvriendelijke tablets aangeschaft, speciaal voor oudere inwoners van De Ronde Venen.
Veel mensen kunnen hun iPad of een andere tablet niet missen in het dagelijks leven. Maar voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, zijn de meeste tablets vaak te ingewikkeld. Voor iedereen die weinig tot geen ervaring met computers heeft, is er daarom nu de Compaan tablet.
Deze computer is een aangepaste tablet met grote knoppen en een eenvoudige bediening. Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s ontvangen, nieuws lezen en een agenda bijhouden. Internetten kan, maar deze optie kan ook worden uitgezet.
Verwarring voorkomen
De mogelijkheden van de Compaan tablet zijn opzettelijk beperkt, dat voorkomt verwarring. De gebruiker kan alleen mailen en beeldbellen met vaste contactpersonen. Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een online bingospel met echte prijzen of een live quiz.
Geïnteresseerd?
Stichting Tympaan–De Baat heeft deze tablets aangeschaft en u kunt er één lenen. Natuurlijk krijgen nieuwe gebruikers een goede handleiding met een toelichting tijdens een huisbezoek. Momenteel zijn er nog tablets beschikbaar!
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mantelzorg De Ronde Venen: mantelzorg@stdb.nl of via telefoonnummer: 0297 – 23 02 80.

Het Dementie Trefpunt is weer open, voor iedereen!
Bij het Dementie Trefpunt kunt u zonder afspraak inlopen. U kunt ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger onder het genot van een kopje koffie of thee. Natuurlijk met inachtneming van de anderhalve meter afstand. U kunt er ook terecht met al uw vragen over geheugenproblemen of dementie. Een casemanager dementie of een medewerker van Tympaan–De Baat en een vrijwilliger van het Alzheimer Café staan voor u klaar. Door de coronamaatregelen vinden al maanden geen Alzheimer Cafés plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor inwoners met dementie en mantelzorgers is dat erg vervelend. Daarom is er het Dementie Trefpunt: kleinschalig en zonder risico.
Mijdrecht
In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt in gebouw De Rank (Prins Bernhardlaan 2). Ingang bij de grote boom.
U bent elke eerste en derde dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.
Abcoude
In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh (Dorpszicht 22). Ruimte Gein.
U bent elke tweede en vierde maandag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Geheugenbibliotheek
Bent u wel eens op zoek naar nieuwe gespreksstof of een onderwerp dat u beiden interesseert in verband met (beginnende) geheugenproblemen?
Loop dan eens binnen tijdens de openingstijden van het Trefpunt Dementie en neem een kijkje in de verzameling boeken, kaarten, spelletjes, films en muziek: de geheugenbibliotheek. Alles in het teken van de werking van de hersenen, het geheugen en dementie. Er is ook (boek)materiaal in begrijpelijke taal voor (klein)kinderen.

Handig om een paar weken te lenen: Eerste Hulp Bij Dementie Koffer
In deze koffer vindt u een selectie aan boeken, flyers en brochures met informatie over de werking van het geheugen en dementie.

Een Eerste Hulp Bij Dementie koffer is voor u gratis te leen bij de Servicepunten en dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge.

Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films.
Vanaf 10 maart is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding, onder meer via RTV Ronde Venen in het programma Nieuwsronde en www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.
De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.
In de eerste aflevering neemt wethouder Alberta Schuurs de kijker mee in het Dementie Trefpunt. Verder stellen twee casemanagers dementie zich voor en zij vertellen wat zij kunnen betekenen voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers.
In de tweede aflevering bezoekt de wethouder de dagbesteding Buurderij van Dam in Wilnis. Verschillende doelgroepen met diverse hulpvragen komen daar samen en zorgen met elkaar voor een gezellige dagbesteding.
In de derde aflevering bezoekt de wethouder Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. Een dagbestedingslocatie waar bezoekers kunnen deelnemen aan leuke, niet alledaagse activiteiten op de boerderij.
Deze serie korte films is een initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan–De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te voorzien.

RENÉE SPLINTER EN LOES DE KRAKER OVER OMMEKAAR
(INLOOP VOOR MENSEN MET DE DIAGNOSE KANKER)
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
“De eerste kennismaking met Renée was eigenlijk erg grappig”, aldus een opgewekte Loes. “Renée woont al 25 jaar en ik zelfs 32 jaar in dezelfde wijk. Zij aan de ene kant en ik aan de andere kant. Maar wij kenden elkaar helemaal niet en hadden elkaar in die 25 jaar dus nog nooit gezien!
Renée zegt: “dat is niet zo heel gek, want wij wonen in een grote wijk. Wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet bij de cursus ‘Welzijn op recept’ en konden het meteen goed met elkaar vinden en reden samen naar de cursus. Een cursus die trouwens erg leuk en leerzaam was. Daarna hebben wij samen nog verschillende cursussen gevolgd”.
Loes: “Na afloop van die cursus hadden we een bijeenkomst met Chantal Timmers en met jou (Annemarie Keja). Tijdens die bijeenkomst ontstond eigenlijk heel spontaan het idee om een inloopspreekuur te starten voor mensen met de diagnose kanker.
Renée vroeg aan Loes of ze zin had om dit samen op te zetten en zo is het gaan rollen en uiteindelijk ook echt van de grond gekomen”.

Wat is Welzijn op Recept?
Welzijn op Recept is een gerichte doorverwijzing van een hulpverlener naar een zogenaamd welzijnsarrangement bij Tympaan-De Baat. De welzijnsarrangementen bij Tympaan-De Baat bestaan uit activiteiten die jouw gevoel van welbevinden kan verhogen, doordat zij gebaseerd zijn op zes ‘Principes van Duurzaam Geluk’: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen. Voorbeelden van activiteiten zijn: creatieve activiteiten, samen eten, sporten en bewegen, vrijwilligerswerk of een combinatie hiervan. 

Waarom een inloopspreekuur voor mensen met de diagnose kanker?
Renée is meerdere malen intensief betrokken geweest bij dierbaren, die de diagnose hebben gekregen. Ze heeft het hele proces van heel dichtbij meegemaakt, daarnaast heeft ze ook 18 jaar gewerkt met mensen met angstklachten. Ze heeft affiniteit met de mensen die dit proces doormaken, net als Loes.
Loes heeft vroeger op de röntgenafdeling gewerkt en later bij het bevolkingsonderzoek borstkanker en vrijwilligerswerk gedaan bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Zij heeft in haar privéleven ook met kanker te maken gehad. Vanwege deze achtergrond en onze ervaringen was het meteen een match. 
We zijn om de tafel gaan zitten om het inloopspreekuur te organiseren. We kregen alle medewerking van Tympaan-De Baat. We mochten een kamer in de Angstelborgh gebruiken en zij wilden ook de flyer drukken.
Het verzinnen van een naam en een logo was nog een hele klus, maar uiteindelijk zijn we daar uitgekomen. We hebben een gesprek aangevraagd bij het inloophuis ‘Het Anker’ in Mijdrecht om wat tips te krijgen. We werden daar heel hartelijk ontvangen en kregen veel waardevolle informatie en tips.
Uiteindelijk waren we er klaar voor en kwam er een berichtje in het blad van De Ronde Venen.
We kregen toen al snel een mailtje en onze eerste bijeenkomst was met iemand die net de diagnose had gekregen en met een familielid kwam. Dit was onze vuurdoop en we ervaarden toen meteen al dat wij elkaar heel goed aanvulden. Je kunt wel een idee hebben maar in de praktijk merk je pas of dat ook werkt.
Die eerste persoon is vervolgens vrijwel elke bijeenkomst geweest. Al snel kwamen er nog twee mensen bij die er ook elke keer waren. Dat werd dat seizoen de vaste kern bezoekers, daarnaast kwamen er ook mensen voor een keer of een paar keer, maar deze drie mensen waren er eigenlijk altijd.

Je hoort natuurlijk ook hele nare dingen en je weet dat mensen ook doodgaan. Hoe gaan jullie daarmee om?
Loes knikt bevestigend. “Dat is ook best wel lastig, maar wij hebben dit denk ik wel goed kunnen doen”. Renée vult aan: “je groeit als het ware in het proces met de deelnemers mee. Hoe meer erover gepraat wordt hoe meer lading eraf gaat”.
Loes en Renée voelen het heel sterk samen zo dat het bij het leven hoort en dat het niet verzwegen hoeft te worden. Onze ervaring is ook dat de mensen het fijn vinden om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Elke deelnemer ervaart het weer anders en zo openen ze, als het ware, soms elkaars ogen om het ook eens van een andere kant te zien.

Dat is eigenlijk het doel van Ommekaar, dat je mensen laat praten als de behoefte daar is.
Jazeker, maar het doel is vooral dat mensen erkenning en herkenning bij elkaar vinden. De één wil veel delen, de ander vooral luisteren. Het mag er allemaal zijn. Wij hebben heel sterk ervaren hoe krachtig het werkt als lotgenoten met elkaar praten, ze hebben vaak aan één woord genoeg om elkaar te begrijpen. Door de ongedwongen en veilige sfeer voelen ze de ruimte om te praten over dingen die ze niet zo snel tegen een arts of familielid zeggen. Ook hoe ze omgaan met familieleden en vrienden, hoe deze reageren en praktische zaken, b.v. welke crème gebruik jij na de bestraling, wat is je ervaring met een haarstukje etc. wordt besproken.
De gesprekken die ontstaan zijn vaak heel mooi en waardevol. Het gaat natuurlijk ook over angst, over de dood en hoe je daartegenover staat of je nog perspectief hebt en hoe dat perspectief eruitziet. Zelden delen we technische details en medische gegevens. De gesprekken gaan meer over hoe de mensen het ervaren. Het zijn echt niet alleen maar zware gesprekken, er wordt ook veel gelachen.

Wat zouden jullie het allerliefste willen bereiken met Ommekaar na corona?
Het liefste zouden we doorgaan met hoe het was vóór de corona en dat we dan wat meer mensen kunnen bereiken die naar de bijeenkomst willen komen. Een ongedwongen manier om elkaar te zien en te praten over de onderwerpen die ter tafel komen. De mensen die op onze bijeenkomsten kwamen hebben ons meermalen gezegd hoe waardevol ze de bijeenkomsten vonden, dus we hebben er alle vertrouwen in.

Welke mensen zouden jullie willen uitnodigen om zich aan te melden voor Ommekaar?
Mensen die zich afvragen hoe ze met de diagnose om moeten gaan en/of mensen die het fijn vinden om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen en tips uit te wisselen. Het is heel ongedwongen. Mensen kunnen een uurtje langskomen en een kop thee drinken of de hele bijeenkomst er zijn. Het is ook niet zo dat er verwacht wordt dat men er elke bijeenkomst bij is. Gewoon komen als er behoefte of zin is.
Ook familieleden van mensen met de diagnose kanker zijn van harte welkom. Voor hen is het soms ook lastig om te weten hoe ze er nu het beste ermee kunnen omgaan en zij hebben ook vaak behoefte aan een luisterend oor.

Kunnen mensen die dit stuk gelezen hebben ook nu eventueel al bellen of mailen?
Jazeker! Voor nu is het wel handig als mensen zich per mail aanmelden. Wij kunnen hen dan berichten zodra we weer van start kunnen gaan. Nu met corona is dat nog wat onduidelijk. Maar als je liever wilt wachten totdat het weer kan, kun je de borden in de gang bij de Angstelborgh raadplegen of letten op de berichten in de huis- aan- huiskrantjes.

Ommekaar in de Angstelborgh Abcoude
(Indien mogelijk) Iedere eerste donderdagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Adres: Dorpszicht 22a, 1391 LX Abcoude. De toegang is gratis. Graag aanmelden.
Voor info en aanmelding:
Renée Splinter, telefoonnummer: 06-24960451 of
Loes de Kraker, telefoonnummer: 06-14341311 of
via het
eMail-adres: ommekaar@hotmail.com

BEWEEGACTIES SENIOREN
Op 4 juni wordt weer de Nationale Balkon Beweegdag gehouden. In De Ronde Venen doen we daar op vier locaties aan mee.
In Abcoude is dat in de tuin van Angstelborgh. Het wordt een feestje vanaf je eigen balkon, balustrade of deuropening!
Cursus Valpreventie bij fysiotherapiepraktijk MTC in Mijdrecht op zaterdagochtend 5, 12, 19 en 26 juni.
Vanwege corona wordt de cursus aangepast, men gaat in groepjes van vier verschillende onderdelen langs. Twee praktijk onderdelen, één theorieonderdeel. Iedere week komt een andere gastspreker praten over voeding, houding en voeten, veilige woning en fietsveiligheid. Het onderdeel valtechniek komt dit keer te vervallen, daarbij moeten we te dicht bij de deelnemers komen.
De eigen bijdrage voor de deelnemers zal € 65, – bedragen, dat is inclusief cursusboek.
In het najaar zal het nieuwe seizoen starten en hopelijk weer zoals vanouds met onze reguliere lessen.

Senior Sportief Actief heeft het voornemen om op donderdagmiddag een sportinstuif voor medioren en senioren te starten in het nieuwe Sporthuis Abcoude. Het idee is om als introductie een vitaliteitstest aan te bieden.

Oktober wordt weer de beweegmaand voor senioren: Oktober Actief. Dan kan men met de beweegpas van € 10,- kiezen uit vele beweegactiviteiten, die de sportaanbieders aanbieden. Zo kan men ‘sfeerproeven’ bij verschillende verenigingen en alle sport- en beweegactiviteiten vrijblijvend uitproberen.

Met sportieve groet,
Jos Kooijman-Termeulen
Projectleider en buurtsportcoach senioren
Telefoonnummer: 06-27132082

HANDIGE TIPS VAN SENIORWEB
Snel door afbeeldingen in WhatsApp-gesprek bladeren
Kunt u die leuke ontvangen foto in WhatsApp niet terugvinden? Zeker als u veel met iemand chat, kan het voelen als zoeken naar die spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Gelukkig zijn er twee handigere en snellere methodes dan eindeloos scrollen.
Overzicht uitgewisselde foto’s openen
WhatsApp heeft van elk chatgesprek een overzicht met uitgewisselde bestanden. Hier staan dus onder andere foto’s en video’s. Open het overzicht zo:
– Open WhatsApp.
– Tik op het tabblad Chats.
– Tik op het gesprek waarin de foto’s en video’s staan die u wilt bekijken.
– Tik bovenaan op de naam van de contactpersoon of groep.
– Tik op Media, links en documenten.
– Blader door de miniatuurafbeeldingen.
– Tik op de foto die u beeldvullend wil bekijken.

Een WhatsApp-sticker maken
Kent u de WhatsApp-stickers al? Deze kleine plaatjes sturen mensen elkaar tijdens het appen. Kies uit een van de bestaande stickers of maak er zelf een!
Een sticker versturen op WhatsApp
Wie nog niet zo bekend is met stickers, kan er eerst een aantal versturen uit een voorgemaakte set. Een set is een verzameling van deze plaatjes. Het werkt zo:
– Open WhatsApp.
– Open een gesprek.
– Tik op het emoji-icoon (het lachende poppetje) rechts van waar u berichten schrijft.
– Tik op het sticker-icoon, dit is een vierkantje met een omgevouwen hoek. In beeld komt te staan: ‘U hebt nog geen stickers’. Tik op Stickers downloaden.
– Een lijst met beschikbare stickersets verschijnt. Scrol door de lijst en tik op een set.
– Tik op Downloaden.
– De stickerset staat nu in het overzicht ‘Mijn stickers’. Tik op de pijl terug.
– Tik op een van de stickers om die te versturen. Let op: dit gebeurt direct, er wordt niet om een bevestiging gevraagd.
Wilt u meer stickersets downloaden? Tik dan opnieuw op het emoji-icoon, daarna het sticker-icoon en tik vervolgens op de plus. Scrol zo door de sets.

Foto meesturen met bericht
Wanneer je in een WhatsApp-gesprek op het camera-icoontje in het tekstvenstertje drukt, verschijnt kun je een foto maken of snel een van je recente foto’s kiezen. De foto die je vervolgens maakt of uitkiest wordt vervolgens flink gecomprimeerd: de kwaliteit van de afbeelding wordt verlaagd om data te besparen.

Digitale handtekening
Wilt u iets ondertekenen, maar kan dat niet op locatie of per brief? Dan is een digitale handtekening een uitkomst. Hoe werkt een digitale handtekening zetten? SeniorWeb legt het u uit!
Een digitale handtekening werkt eigenlijk zoals een gewone handtekening. Het is om aan te geven dat de inhoud van een document juist is en dat u akkoord gaat. Wilt u iets ondertekenen, maar kan dat niet op locatie of per brief? Dan is een digitale handtekening een uitkomst. Het kan op verschillende manieren:
– Met een foto van uw handtekening. Het is handig om uw handtekening te fotograferen en op de computer op te slaan. Deze kunt u vervolgens invoegen in documenten.
– Met een per computermuis geschreven handtekening. Met uw muis tekent u uw handtekening zoals u ook op papier zou doen. Dit vraagt om wat handigheid met de muis.
– Met een getypte handtekening.

Hier staan misschien nog aardige tips bij:
www.seniorweb.nl/onderwerp/online-gegevens-bewaren

JOKKEBROKKEN
Het is alweer een tijdje geleden dat ik op een plein in Amsterdam-Zuid een reclamebord zag van een Grieks restaurant met de wervende tekst: ‘Wij serveren Kretensische gerechten’.
Dat zal wel gelogen zijn, was mijn onmiddellijke reactie, want ik ben opgevoed met de uitspraak dat alle Kretensers liegen, de befaamde paradox, die – als ik me niet vergis – afkomstig is uit een van de brieven van de apostel Paulus.
Volgens de een aantal jaren geleden verschenen ‘Sociologie van het Liegen’ is een leugen een uitspraak die bedoeld is om de aangesprokene te misleiden ten aanzien van de situatie waar men het over heeft, inclusief het standpunt en de bedoelingen van de leugenaar. Volgens de schrijver wordt vooral veel gelogen in de politiek. De voornaamste voorbeelden haalt hij uit Rusland en de Verenigde Staten. In Rusland hoor je de volgende cynische grap: hoe kun je zien dat een politicus leugens vertelt? Antwoord: als zijn lippen bewegen.
In de Verenigde Staten wordt liegen in de politiek wel aangeduid als ‘succesfull disinformation’.
Nixon en zijn staf waren hier zodanig aan gewend, dat ze ook onschuldige informatie niet zonder verdraaiing konden brengen. Volgens een Amerikaanse commentator is het niet zo zeer treurig dat mensen op hoge posten liegen, maar dat ze dat met zo’n onthutsende onverschilligheid doen. Een onverschilligheid die in de politiek waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van de arrogantie van de macht.

In ons land worden we de laatste tijd ruimschoots geconfronteerd met liegende politici, maar die leugens passen doorgaans in een bepaald politiek plan. Ze moeten in een regeerakkoord overeengekomen plannen veiligstellen of een minister veiligstellen in het belang van een regerende coalitie. En dat laatste zie je duidelijk bij de jokkebrokkende leden van de huidige regeringscoalitie, met minister-president Mark Rutte als vermeend top-jokkebrok. Je zou dit strategisch liegen kunnen noemen, een in feite aanvaard onderdeel van de politieke communicatie. Een vorm van communicatie die bedoeld is om het politieke spel soepeler te doen verlopen.

Maar je zou je kunnen afvragen of in het dagelijkse bestaan ook niet regelmatig gelogen wordt om de communicatie soepeler te doen verlopen. Zo concludeerde een Amerikaans onderzoek onder studenten in gesprek met hun moeder dat 46% bleek te liegen en in conversatie met vreemden zelfs 77%. Onderzoekers spreken van kleine onschuldige uitspraken, gericht op het in stand houden van relaties.

Ach, ik ben ook opgegroeid met ‘het leugentje om bestwil´ en nog op hoge leeftijd ben ik geneigd tot het vertellen van sterke verzonnen verhalen. Maar dat is alles onschuldig en zeker niet schadelijk en voor zover ik weet werd nog niemand als gevolg van zo’n verhaal dakloos. Maar ook heeft niemand in dit land behoefte geregeerd te worden door een groepje jokkebrokken. En bedenk wel: ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel’.

Jan Godschalk

BABETTE VAN DER VEEN LANCEERT GOUDERDOM
‘DE NIEUWE LINDA, MAAR DAN VOOR 65-PLUSSERS’
De nieuwe LINDA, maar dan voor 65-plussers. Dat is de ambitie van Babette van der Veen uit Abcoude. Zij lanceerde Gouderdom; een positief online en offline platform, waarop interviews en verhalen gedeeld worden en waar 65-plussers met elkaar in contact worden gebracht. Het kan maar duidelijk zijn: weg met de spreekwoordelijke geraniums!
Wie lid wordt van Gouderdom, ontvangt elke week een attentie. “Dit kan zowel via de post als via de digitale brievenbus”, legt Babette uit. “Het is een veelzijdige mix van mooie verhalen, liefdevolle attenties en inspirerende artikelen”.
Napraten over de verschillende onderwerpen kan in het digitale Clubhuis; een besloten Facebookgroep. Hier realiseren we o.a. verbinding. Er is ruimte voor mooie gesprekken en leuke contacten.
Naast de wekelijkse attenties hebben de leden van Gouderdom de mogelijkheid viermaal per jaar kosteloos een inspirerende training te volgen. Voorbeelden van deze trainingen zijn: het gebruik van sociale media, echt contact maken tijdens videobellen en vriendschappen onderhouden op latere leeftijd.
Alles van het abonnement Gouderdom op een rij:
✓ 1x per maand een kaart, mooie brief of een leuke attentie per post.
✓ 4x per jaar een online workshop met een ervaren trainer.
✓ 8x per jaar een inspirerende video met tips van experts of mooie momenten.
✓ Daarnaast: mooie interviews, handige tips en leuke verhalen.
✓ En dat voor nog geen 6 euro per maand!

Dus, niks geraniums! Wel: actief, actueel en verbonden blijven!
Meer informatie? Of ook lid worden? www.gouderdom.nl

Babette van der Veen

 

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Weer baantjes zwemmen
Goed nieuws… eindelijk weer baantjes zwemmen in Abcoude! Vanaf woensdag 19 mei kunnen de eerste banenzwemmers terecht in ons mooie Sporthuis! Het is alweer een paar jaar geleden dat dit in Abcoude mogelijk was. In december 2015 sloot het oude Meerbad immers voorgoed haar deuren. Nu, ruim 5 jaar en een hoop inspanningen verder, kunnen er weer baantjes gezwommen worden in Abcoude!
De vroege watervogels kunnen van 07:00 tot 09:00 uur al hun baantjes trekken. Voor wie liever wat later gaat zwemmen, kan doordeweeks ook rond het middaguur terecht om banen te zwemmen en ook op enkele avonden. Wel eerst even reserveren, want het maximumaantal zwemmers is 30. Kijk daarvoor op de website van Calypso Sport. www.calypsosport.nl/banenzwemmen.

Kledingbeurs bank
Al jaren organiseren vrijwilligers van de Dorpskerk in het najaar een kledingbeurs. De opbrengst komt deels ten goede aan de kerk en deels aan een goed doel. In 2019 was dit goede doel Het Sporthuis Abcoude. Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de kledingbeurs. De kledingbeurs was dan ook een groot succes. Niet alleen werd er enorm veel kleding ingeleverd, ook kochten veel inwoners kleding tijdens de goed georganiseerde kledingbeurs. Van de opbrengst heeft Het Sporthuis Abcoude een prachtige houten bank gedoneerd gekregen. Anneke Rozema, Marjo Dierx en Elly de Jong boden de bank aan Astrid Wintershoven en Martien Stigter van de Stichting Zwembad Abcoude aan. De bank staat bij de ingang. Bezoekers hebben nu een mooi plekje om te zitten als ze bijvoorbeeld even moeten wachten tot hun kind klaar is met schoolgym of zwemles. Dank aan alle vrijwilligers van de kledingbeurs en iedereen die zo ruimhartig kleding inleverde en aanschafte.

Kees Bonzaal
Kees Bon is een bekende naam in Abcoude. We kennen natuurlijk allemaal de Kees Bonzaal, voorheen aan de Holendrecht en nu in Het Sporthuis Abcoude. Onlangs verzamelde de familie Bon zich in Het Sporthuis Abcoude om de nieuwe gymzalen te bewonderen. De sportzalen zijn vernoemd naar hun vader en opa Kees Bon. In 1973 werd de sportzaal aan de Holendrecht geopend. Deze werd vernoemd naar Kees Bon, als dank voor zijn inzet voor de sport in Abcoude. Als raadslid en wethouder in de gemeente zette Kees Bon zich vooral in voor de sport en het realiseren van sportaccommodaties. Hij was ook jarenlang voorzitter van de voetbalvereniging Abekewalda en haar opvolgers: de Sportvereniging Abcoude (SVA) en de FC Abcoude. Dat de naam Kees Bon behouden bleef, was bij aanvang van de realisatie van Het Sporthuis Abcoude een sterke wens van de Stichting Abcoude Sport, mede opgericht door Kees Bon. Er is een vitrine in Het Sporthuis te vinden met daarin onder meer informatie over Kees Bon en zijn erepenning. De vitrine werd door zoon en naamgenoot Kees Bon onthuld onder het toeziend oog van (schoonzoon) Ad Geerlings, tot voor kort voorzitter van de Stichting Abcoude Sport en nauw betrokken bij de realisatie van Het Sporthuis.

Nieuwe bestuursleden
U heeft onze oproep voor nieuwe bestuursleden misschien wel gezien. Het Sporthuis Abcoude is vanuit een burgerinitiatief ontstaan en is gerealiseerd door de onvermoeibare inzet van bevlogen bestuursleden van de Stichting Zwembad Abcoude en Stichting Abcoude Sport en vele andere vrijwilligers. Nu is een nieuwe fase aangebroken en mede daarom gingen wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We zijn blij met de aanmeldingen die we ontvingen. In de volgende periodiek kunnen we onze nieuwe bestuursleden aan u voorstellen.

De Sprong
Ook bij De Sprong in Het Sporthuis Abcoude zijn de activiteiten gestart. Marco Smit van De Sprong biedt ouders die wachten op hun zwem-lessende kinderen, een met liefde bereide kop koffie aan. En enkele weken geleden alweer begon Heel Abcoude Kookt, een initiatief van De Sprong. Deze actie werd een groot succes! Onder de naam Toko De Sprong biedt Marco momenteel Surinaamse en Indonesische afhaalmaalmaaltijden aan. Marco zoekt zo veel mogelijk de samenwerking met relevante partijen. In mei werkte Marco samen met Gouderdom, een organisatie die tot doel heeft het ophalen van verhalen en het verbinden van generaties. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van De Sprong en zo kwam het dat Marco in mei in samenwerking met Gouderdom aspergesoep met een stampotje aanbood. Houd de initiatieven en het menu van De Sprong in de gaten! Kijk voor meer informatie op de website: www.desprongabcoude.nl.

MAAK KENNIS MET HET KERNTEAM
In gemeente De Ronde Venen zijn veel voorzieningen. Denk maar aan taal- en budgetcoaches. U maakt hiervan gebruik als u wel wat hulp kunt gebruiken.
Soms zijn de vragen of problemen groter en is er ondersteuning nodig. Dan kunt u terecht bij het kernteam. Wij werken in het kernteam van de gemeente, waar u met al uw vragen over zorg en welzijn terecht kunt. U leest hier meer over hoe het kernteam werkt.

Wij helpen u bij kleine en grote vragen
Soms heeft u voor korte of langere tijd hulp nodig. Die hulp kunt u vragen bij het kernteam. Wij beantwoorden al uw vragen over:
– relaties en het gezin
– werk en omgaan met geld
– dagbesteding
– gezond leven
– inzet van hulpmiddelen

Samen werken we aan een oplossing
Bij het kernteam werken consulenten. Zij kijken naar uw hulpvraag en werken samen met u en mensen uit uw omgeving aan een oplossing. Het doel is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunt. En hulp krijgt van lokale vrijwilligers of professionals waar nodig is.

Soms is hulp van een specialist nodig
Wij bekijken samen met u welke hulp nodig is. Daarna regelt en organiseert de consulent deze hulp voor u. Dit volgt uit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning of de Participatiewet.

Bel of mail ons bij vragen
U kunt direct contact opnemen met het kernteam of het Servicepunt verwijst u door. Bel telefoonnummer: 0297-291602 of via e-mailadres: toegang@derondevenen.nl. U kunt elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur bij ons terecht.

Welke vragen u bijvoorbeeld aan ons kunt stellen:
– Wij gaan uit elkaar. Wij hebben hulp nodig om dit goed te regelen.
– Ik woon alleen. Mijn gezondheid gaat achteruit en zelfstandig wonen wordt lastig.
– Ik wil graag aan het werk. Het lukt me niet om een baan te vinden.

Andrea Mekking, communicatieadviseur gemeente De Ronde Venen

DIGITALE OVERHEID: DE BIBLIOTHEEK HELPT
Er zijn tegenwoordig steeds meer zaken van de overheid die je zelf met de computer moet regelen. Bijvoorbeeld het indienen van je belastingaangifte, het inzien van je AOW of pensioen, een afspraak maken bij de gemeente, de rijvaardigheidsverklaring voor je rijbewijs. Het kan fijn zijn als iemand je hiermee op weg helpt.
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek helpen medewerkers je met vragen over de digitale overheid. De medewerkers gaan met je op zoek naar de juiste informatie of het juiste formulier. Eventueel verwijst de medewerker je voor verdere hulp door naar een maatschappelijke organisatie in De Ronde Venen.
Elke inwoner is welkom; je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op onze website www.bibliotheekavv.nl/ido. Zo lang we nog gesloten moeten blijven kun je je vraag telefonisch stellen: 0294 – 28 4343.

Vrijwilligersvacature Individuele computercursus
Om inwoners te helpen méér te gaan doen met computer/tablet, biedt Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen nu ook individuele computercursussen aan in de vestiging Abcoude.
De bibliotheek komt graag in contact met inwoners, die dorpsgenoten willen helpen de computer/tablet (méér) te gaan gebruiken.
De cursussen zijn ook bedoeld voor inwoners die nog helemaal geen ervaring hebben met computer of tablet.
Vrijwilliger en deelnemer maken zelf afspraken over het tijdstip waarop wordt samengewerkt. De vrijwilliger wordt aangestuurd door een professional van de bibliotheek.

Meer informatie over deze vacature staat op de website van de bibliotheek: bibliotheekavv.nl. Je kunt ook een mail sturen naar  j.van.waaijen@bibliotheekavv.nl  (José van Waaijen, vrijwilligerscoördinator) of
s.wilmes@bibliotheekavv.nl (Saskia Wilmes, projectleider Sociaal Domein).

Saskia Wilmes

HET ZOU WELEENS EEN MOOIE ZOMER KUNNEN WORDEN
Veel lezers van dit blad zullen inmiddels wel gevaccineerd zijn, eind mei zou iedereen van 70 jaar en ouder ook de tweede prik gekregen moeten kunnen hebben. Ook veel van onze jongere vrienden, vriendinnen en familieleden zijn nu aan de beurt, dat voelt toch echt veel prettiger. Jammer, dat theater- en concertbezoek nog altijd niet toegestaan wordt, zelfs niet in de kleinschalige situatie van maximaal 30 bezoekers zoals vorig jaar in de maanden juli tot november.
Deze zomer géén reces voor het bestuur en de vrijwilligers van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB), want er staan concerten gepland in de maanden juni, juli en augustus.

Op zondag 20 juni hopen we de musici van het Ensemble Corona te kunnen horen in Abcoude. Zij hebben een programma samengesteld van ‘Schoonheid en Troost’, muziek en vertellende teksten rond: ziekte en dreiging, rouw en verdriet, het noodlot, bezinning, vreugde en een nieuw begin. U hoort vocale en instrumentale stukken van componisten als Josquin des Prez, Dufay, Lassus, Richafort, LeJeune en door Heleen Gerretsen gelezen brief- en dagboekfragmenten en andere teksten, uit de 14e, 15e en 16e eeuw. Het Ensemble bestaat uit: Valeria Mignaco – sopraan, Heleen Gerretsen – blokfluit, cornetto, teksten, Margo Fontijne – vedel en renaissancegamba’s en Elly van Munster – plectrumluit, renaissanceluit. Het programma Sancta Susanna dat dit ensemble samen met Vocaal Ensemble Larynx zou presenteren, houden we nog van ze te goed.
Om onze muziekhonger zo snel mogelijk te kunnen stillen hebben we dan op 27 juni alweer een concert: dan komt het Berlage Saxophone Quartet met zangeres Karin Strobos met een ‘mini-opera’, muziek en liederen van Kurt Weil. Karin Strobos was eerder in Abcoude met een fantastisch optreden met pianobegeleiding door Else Sterk.
Op 25 juli komen violiste Floor Le Coultre en gitarist Martin van Hees naar Baambrugge. Floor en Martin trakteren ons op een muzikale reis door de mooiste opera’s van Monteverdi tot Gershwin, van Carmen tot Zauberflöte. Het geheel vormt een tragikomische mini-opera, een programma van muziek en teksten voor alle leeftijden!
Op 22 augustus zal onze dorpsgenote Annelies Vrieswijk een programma verzorgen met werken voor saxofoon of saxofoon en piano van Paule Maurice, Jeanine Rueff en Lucie Robert. Dit concert vindt plaats in de Dorpskerk Abcoude.

Het wekelijks aantal positief geteste personen neemt geleidelijk aan af, zeker in de hogere leeftijdsgroepen. De vooruitzichten zijn gunstig, grote kans dat we in juni de concerten in de dorpskerken van Abcoude en Baambrugge kunnen hervatten. Zo kan het toch nog een mooie zomer worden!
Graag tot ziens bij de Abcoude-Baambrugge Concerten.

Suzanne Bakker, voorzitter KSAB
www.abcoudeconcerten.nl
P.S.
Vrienden van de Abcoude-Baambrugge Concerten ontvangen onze nieuwsberichten per email.
Vriend worden kan door aanmelden op de website.

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact