55+ Steek Uw licht op (37:3) september 2021 – tekst

VAN DE VOORZITTER
In deze tijd, waarin we worden geteisterd door het coronavirus, vraag ik mij wel eens af wat dit voor consequenties voor mij had gehad als ik nog in mijn werkzame leven verkeerde. Inmiddels vijf jaar gepensioneerd hoef je jezelf hierover geen zorgen te maken, maar ik denk wel even aan mijn oud-collega’s die nog wél werken. Met hen leef ik mee.
Wat is het geval? Ik was ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerst in de gemeente Amsterdam en later in de gemeente Muiden. In een carrière van 47 jaar heb ik het nodige meegemaakt.
Mijn eerste huwelijk dat ik moest voltrekken was in het oude gemeentehuis van Amsterdam op de Oudezijds Voorburgwal. Het was medio jaren zeventig in de vorige eeuw. Er waren rellen met de provo’s. Terwijl ik met zweet in de handen mijn best deed mijn eerste huwelijk tot een goed einde te brengen, trok de ME door de stegen langs het gemeentehuis om de provo’s op te jagen. Dit ging met veel geschreeuw en kabaal gepaard. Ik kon mij niet meer verstaanbaar maken en ben maar gestopt met speechen. Ik geneerde mij voor het hele gedoe, maar het bruidspaar met gezelschap was zeer begripvol. Bovendien had ik gezegd, dat het mijn eerste huwelijk was.
Later kocht de gemeente Amsterdam het ‘West-Indisch Huis’ aan in de Haarlemmerstraat. Ook hier heb ik mooie dingen meegemaakt.

Een collega van mij meldde zich ziek, maar hij moest wel vijf huwelijken voltrekken. Aan mij werd gevraagd of ik deze wilde overnemen. Ik spoedde mij van het hoofdkantoor op de Herengracht naar de Haarlemmerstraat. Snel het jacket aantrekken en klaar voor het eerste huwelijk.
Meestal begon je met een gratis huwelijk. Vaak studenten, die er geen huwelijksleges voor wilde betalen. Dit noemden wij: de huwelijken ‘erin en eruit’. Er werd geen toespraak gehouden. Het jawoord afnemen, tekenen, feliciteren en wegwezen.
Het volgende bruidspaar was al gearriveerd en werd door de bodes begeleid naar de trouwkamer.
Ik kom binnen en begin mijn speech. Na drie zinnen merkte de bruid op dat de toespraak in het Engels gehouden zou worden. Oef, dit had ik nog nooit gedaan! Net dat ik dit eerlijk toegaf en hen vertelde dat de eigenlijke ambtenaar van burgerlijke stand ziek was geworden, gaat er een hond van anderhalve meter op mijn voeten liggen. Ik kijk onder tafel en zeg: “As long that he does’nt bite, it does’nt matter at all”! (vertaald: zolang hij niet bijt, is het niet erg!) De zaal giert het uit van het lachen, het ijs was gebroken en ik heb het er prima vanaf gebracht. Plotseling kreeg ik het nog iets warmer want ik zie in de zaal onder andere tussen het publiek zitten: Berend Boudewijn met Hedy d’Ancona, Willeke Alberti en Piet Hendriks. Het bleek dat de bruid artiestenbegeleidster was, die trouwde met een Engelsman. Ik kan u zeggen, daar krijg je wel ervaring door.

Ik kan nog veel meer vertellen, maar weet niet of u het net zo leuk vindt als ik.
Ik kwam hierop, omdat ik in de krant las dat er nauwelijks huwelijken voltrokken zijn het afgelopen jaar. Voor mijn oud-collega’s een ramp. Maar dit geldt ook voor vele andere sectoren die getroffen zijn door corona.

Wij gaan eventjes met vakantie. Ik weet zeker dat het periodiek dat in de maak is, in goede handen is van onze redactie. Ik wens ieder veel gezondheid toe en tot na de vakantie.
Dick Kok. Voorzitter

Van de redactie
In dit zeer dikke periodiek kunt u lezen dat er gelukkig weer veel activiteiten zijn gepland en gestart in Abcoude en Baambrugge. Wij hopen van harte dat u hier gebruik van gaat maken.
Helaas is het coronavirus nog niet verdwenen en moeten we ons nog steeds aan de opgelegde regels houden. Alle activiteiten blijven dus onder voorbehoud. Informeer bij de betreffende organisatoren of deze doorgaan.
Ook deze uitgave is weer goed gevuld met veel verschillende onderwerpen. Wij wensen u veel leesplezier toe. 

Uitnodiging: Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens onze ‘fysieke’ eerste bestuursvergadering op 7 juli jl. hebben we een datum vastgesteld voor de ALV. Het bestuur van de OBV nodigt u daarom van harte uit voor het bijwonen van deze vergadering op donderdag 14 oktober 2021.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis Baambrugge.
De zaal is vanaf 15.30 uur open en de vergadering start om 16.00 uur. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur. Graag eventuele dieetwensen bij aanmelding doorgeven.
De zaal zal volgens de RIVM-regels worden ingericht, dus met 1.5 meter afstand. Wilt u zo vriendelijk zijn om uit voorzorg een mondkapje mee te nemen? Er kunnen maximaal 45 leden mee-eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich voor maandag 11 oktober aan te melden via secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer: 0294-284451.

De stukken van de ALV van 2020 kunt u vinden in het OBV-periodiek nummer 1 van 2020 of op de website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl. De stukken van de ALV van 2021 staan in dit periodiek vermeld.
Uiteraard is bovenstaande uitnodiging onder voorbehoud i.v.m. eventuele aanpassing van de regelgeving. Bij annulering van de ALV worden de aangemelde leden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Erratum artikel ‘Doorsnee van de OBV’ in nummer 2, juni 2021
In dit artikel ging het over de leeftijdsopbouw in Abcoude en Baambrugge (bron: gemeente) en vooral over de opbouw van ons ledenbestand. Als u dit heeft gelezen, is het u misschien opgevallen dat de verwijzing naar tabel 1 en tabel 2 abusievelijk werd verwisseld. Excuus hiervoor.
De essentie van het artikel valt samen te vatten in:

 • Ongeveer 1/3 deel van alle inwoners in Abcoude en Baambrugge is 55 jaar of ouder. En een kleine 40% van deze 55-plussers is lid van de OBV.
 • De gemiddelde loyaliteit (aantal jaren lid), berekend over alle OBV leden, is 16,4 jaar en 69% werkt digitaal. De leeftijd varieert van 50 tot 100 jaar.
 • Afgelopen jaar groeiden we (netto) met 60 leden en met een duidelijke ‘verjonging’.
 • Onze oproep, speciaal bedoeld voor jongere leden en/of die onlangs lid zijn geworden: wat vindt u van ons? Wat zijn uw verwachtingen?

Weesfietsen
Deze week hebben de boa’s gecontroleerd op fietswrakken en weesfietsen in de fietsenstalling bij het station in Abcoude. Hier waren diverse meldingen over binnengekomen.
Is uw fiets geruimd? Neem dan contact op met de gemeente. Zij houden weesfietsen 13 weken in bewaring. Ziet u een fiets die ongebruikt in de fietsenstalling staat of al langdurig stilstaat, maak hier dan een melding van. De boa’s komen deze fiets dan ruimen. (bron tekst: site De Ronde Venen)
Joska en Elly
Redactie

ALGMENE LEDENVERGADERING (ALV) 14-10-2021

AGENDA 2021:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV van 18 april 2019
 4. Vaststelling sociaal jaarverslag 2019 (zie periodiek 2 van 2019) en 2020
 5. Verslag kascontrolecommissie 2019 en 2020
 6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie 2021
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2019 en 2020
 8. Vaststelling contributie 2021
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 niet te verhogen.
 1. Vaststelling begroting 2021
 2. Aftreden/benoeming bestuurs-commissieleden
  Dit jaar treedt Dick Kok af volgens het reglement van de OBV, maar stelt zich herkiesbaar voor een volgende zittingsperiode van drie jaar. Bij geen tegenkandidaten voor deze functie wordt Dick Kok automatisch herbenoemd.
  Er is nog steeds een vacature voor de functie secretariaat. Kandidaten kunnen zich aanmelden via: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

S0CIAAL JAARVERSLAG OBV 2020
Bestuur
Op 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld:
Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Hans Aalders (penningmeester) en de bestuursleden: Jan Popping, Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier.

Bestuursvergaderingen
Helaas is door corona het dagelijks bestuur slechts beperkt bijeengeweest.
Agendapunten waren o.a.:
-werving nieuw leden/e-mailadressen
-kranslegging dodenherdenking Baambrugge 4 mei 2020
-samenwerking met andere (ouderen-) organisaties
-bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen&wonen, verkeer&vervoer, publiciteit
-uitvoering periodiek, waarin o.a. aandacht voor concerten, corona, cybercrime en fraude, in memoriam en interviews, schenken en (ont)erven, verslag ALV 2019 en financieel jaarverslag
-onderhouden contacten met adverteerders
-volgen nieuwbouw van Het Sporthuis Abcoude

Leden
Begin januari 2020 telde de OBV 1173 leden.
Door veel overredingskracht van het bestuur is de gemeente ervan overtuigd geraakt medewerking te verlenen aan het verstrekken van gegevens van nieuwe inwoners zonder de privacy van deze mensen aan te tasten. Deze actie tot ledenwerving heeft ongeveer 100 nieuwe leden opgeleverd. Dank voor de vruchtbare samenwerking met de gemeente op dit terrein.
Met personen, met bijzonder verdiensten voor de OBV, werden weer kettinggesprekken gevoerd.

Algemene ledenvergadering (ALV) 2020
Helaas is door corona de ALV niet doorgegaan. Dit ondanks het gegeven dat het bestuur de hele vergadering al had voorbereid.

Commissie-activiteiten
Helaas kon ook wegens corona een aantal geplande activiteiten niet doorgaan, zoals het OBV-Uitje, Sinterklaas en de workshop EHBO.
In januari 2021 ondersteunde de OBV het nieuwjaarsdiner voor ouderen, alleenstaande mensen, dit jaar voor de zesde keer gehouden. Zij het in wel wat andere vorm dit keer met een bezoek aan huis. Dit in verband met de veiligheidsmaatregelen rond corona.

Commissie Bouwen&Wonen
-volgen van initiatieven ‘Dik voor elkaar huis en On(t)roerend Goed’
-negatief antwoord ontvangen van de gemeente i.v.m. het realiseren van een aula op begraafplaats.

Commissie Verkeer&Vervoer
Dit jaar kregen de volgende zaken aandacht:
-plekken bushaltes lijn 120 en 126
-overleg met de gemeente
-brugverbreding Baambrugge
-fietspad Coupure
-afzetting tijdens verbouwing pand naast de Readshop
-voetgangersroute van Brugstraat naar de Derde Brug
-oversteekplaats bij de Derde Brug
-aandachtspunten voor gemeente naar provincie toe voor concessie buslijnen
-Frank Borreman is de commissie komen versterken.

Commissie Zorg
-ondersteuning ‘Gouderdom’
-Zonnebloem
-Zorgboerderijen Abcoude en Baambrugge.

Tympaan-De Baat
-belastinghulp
-buurtkamer
-corona
-dementie (en EHBD-koffers)
-donorwet
-mantelzorg
-repair café
-rouwverwerking
-special tablets (voor communiceren via internet)
-de voedselbank.

Diversen
-informatie ontvangen over de bouw van Het Sporthuis Abcoude
-bibliotheek. 

Dick Kok, secretaris a.i.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 en 2020
Klik op het jaartal om het financieel jaarverslag van het betreffende jaar in te zien 2019 of 2020  

OBV-ZOMERUITJE
Nadat corona ons vorig jaar in de wielen reed, kon het gebruikelijke OBV-Uitje dit jaar gelukkig weer worden georganiseerd. Onder de vlag van de Lions Rabo fietstocht nam de OBV op zondag 27 juni deel met 7 vierwielers met chauffeurs, waaronder ook de ‘Diligence’. 
Bij de voorbereiding hadden we deze keer te maken met diverse hobbels.
In het bestuur hebben we veel nagedacht over de risico’s en er was ook overleg met de gemeente en Tympaan-De Baat. Tot kort voor de ‘go/no go’ beslissing bestond er ook onzekerheid of er meerdere passagiers per auto vervoerd mochten worden. Met de ‘1,5 meter regel’ was het passen en meten om deelnemers gezamenlijk te kunnen ontvangen in de Angstelborgh. Maar…… het lukte en dat op een zonnige dag!

De gebakjes bij de koffie herinnerden ons aan ‘houd afstand’, maar het was er niet minder gezellig om. Na wat late afmeldingen telden we 25 enthousiaste OBV-leden die na het lange ‘ophokken’ snakten naar een plezierige verpozing en samenzijn.
Het reisje verliep in colonneverband en met een slakkengang. De eerste controlepost was bij de Punt in Baambrugge, waar de routekaart uitgebreid werd afgestempeld. We hielden er rekening mee dat bestuurders elkaar uit het oog zouden kunnen verliezen. Daarom was er een korte tussenstop gepland op het vliegveld aan de Noodweg in Hilversum, ook bedoeld voor eventuele passagiers ‘met hoge nood’. Deelnemers ‘misbruikten’ de gelegenheid echter ook om elkaar uitgebreid te ontmoeten: er viel immers heel wat in te halen. Door flink te snijden in het vervolgtraject, werd de lunchlocatie bij Fort Uitermeer toch nog tijdig bereikt. Hoewel in de nabijheid van Abcoude gelegen (bij Weesp en aan de Vecht) bleek deze schitterende plek met terras voor velen een verrassing. Het paviljoen heet ‘Uit & Meer’ en dat past ook mooi bij de titel van dit verslagje. Na de ‘bubbels’ en de lunch met als dessert zowel ijs als advocaat was iedereen vrij om te gaan. Abcoude en Baambrugge was niet ver meer en dat was maar goed ook.
Door de naweeën van corona vond de finale in De Sprong in Het (nieuwe) Sporthuis Abcoude helaas in kleine kring plaats. Uit handen van burgemeester Maarten Divendal en Rabodirecteur Ugur Pekdemir mocht Dick Kok een cheque ter waarde van € 488,- in ontvangst nemen, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze OBV-leden. Dit was een welkome bijkomstigheid van deze dag die volgens de deelnemers toch al méér dan geslaagd was.
Wij danken de vrijwillige chauffeurs, Tympaan-De Baat en onze collega’s voor de hulp bij de organisatie. Volgend jaar weer, maar dan wel graag zonder corona ;-).
Marian Koekenbier en Jan Popping

KETTINGGESPREK MET FRITS BENACCHIO
Frits is het boegbeeld van het Dorpshuis De Vijf Bogen. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en een begrip in Baambrugge en omstreken. Hoe is dat zo gekomen?
Het Dorpshuis heeft een belangrijke sociale- en maatschappelijke functie, als hét trefpunt van jong en oud in de dorpsgemeenschap. Er vinden legio activiteiten, bijeenkomsten en evenementen plaats die passen bij vele interesses en in elke levensfase, zoals bijvoorbeeld het traditionele biljarten, koersballen, klaverjassen, school-, familie-, jubileum- en dansfeesten, het muziekpodium, bruiloften en condoleances. Koningsdag en Sinterklaas worden er door het hele dorp uitbundig gevierd. Het Dorpshuis biedt ook onderdak aan een sportvereniging en kinderopvang. Er wordt gekookt voor ouderen en er is voor hen ook de wekelijkse ‘Buurtkamer’.
Frits is 61 jaar, deed de havo in Amsterdam, volgde een ondernemerscollege en verwierf een restaurantdiploma. Met snel, ordentelijk en gedisciplineerd werken onder stress, bleek de militaire dienst toch van nut voor deze sergeant/foerier. Samen met tweelingbroer Aldo was Frits van 1983-2002 eigenaar van De Punt. Het meest leerde hij van de koks zelf: “hoe het moet, en ook hoe het niet moet”. Zelfs spelers van Ajax behoorden tot de clientèle, omdat ze de rode kool en gehaktballen zeer waardeerden.
Al sinds eind 2008 speelt Frits een dubbelrol in Het Dorpshuis: als beheerder van de faciliteiten én vooral als gastheer. Hij werkt met reserveringen, doet offertes en de facturering en geeft ook kookworkshops. Dit alles met zoveel verve dat hij in de volksmond een ‘burgemeester van Baambrugge’ wordt genoemd; er zijn overigens meerdere mededingers voor deze eerbiedwaardige dorpstitel.
Frits werkt alleen met ‘goede spullen’ (vers, kwaliteit, zelf klaargemaakt) en zijn hutspot met sukadelap, Irish stew, lasagne en tiramisu doen je watertanden. Zijn lievelingsgerecht is lamsbout met knoflook en rozemarijn. Hij heeft een groot netwerk, is klantgericht en ondernemend en weet zijn kookkunst en de faciliteiten van Het Dorpshuis goed te verkopen. (“Bijna elke potentiële opdracht wordt ons gegund”). Het allerleukst vindt hij het gastheerschap en het de klant naar de zin maken. Bezoekers zullen dat zeker in Frits herkennen.
Tot de reguliere gasten behoort ook de OBV met de Algemene Leden Vergadering, de ‘Dankjewel borrel’ voor ondersteuners en het Sint-Nicolaasfeest.
De OBV wordt door Frits gezien als een nuttige instantie die zich heeft bewezen door het grote ledenaantal.
We danken hem voor de verse koffie met stroopwafels, voor het prettige gesprek en vooral zijn enthousiasme.
Hans Aalders en Jan Popping

SINT-NICOLAASFEEST: DONDERDAG 2 DECEMBER 2021
Met onderstaand formulier kunt u zich tot uiterlijk 16 november 2021 aanmelden voor deelname aan het Sint-Nicolaasfeest, dat op donderdag 2 december 2021 in het Dorpshuis Baambrugge wordt gehouden.
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het Sint-Nicolaasfeest op donderdag 2 december 2021. Het feest begint om 16.00 uur en eindigt om 19.00 uur.
De kosten bedragen € 10,- per deelnemer, die u kunt betalen in de zaal. Er kunnen maximaal 45 personen aanwezig zijn.
U kunt zich op drie manieren opgeven voor het feest:

 • Een e-mail te sturen met uw gegevens (zie voorbeeld aanmeldingsformulier) naar secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl.
 • Het aanmeldingsformulier invullen, dit kan ook digitaal via onze website www.obv-abcoude-baambrugge.nl
 • Het aanmeldingsformulier invullen en te deponeren in de blauwe OBV-bussen bij PLUS Koot , Dienstencentrum, Dorpszicht 22 en in Baambrugge bij de Dagwinkel.

Mocht het vanwege corona niet doorgaan dan krijgt u persoonlijk bericht van ons.

OVERDRACHTSBELASTING
Wat is overdrachtsbelasting?
Het woord zelf zegt het in feite al: het is een fiscale belasting van de overdracht van een huis, perceel grond, bedrijfspand of ander onroerend goed. Over de waarde hiervan dient aan de fiscus een percentage te worden betaald. Dit bedrag wordt bij de overdracht van het perceel of huis meestal door de notaris ingehouden en aan de fiscus afgedragen.
De overdrachtsbelasting kent drie tarieven te weten: 0%, 2% en 8%.
Welk percentage geldt voor wie?
0% geldt voor starters.
Wanneer is men een starter?
Hier moet aan enige voorwaarden worden voldaan:

 1. De woning moet op of na 1 januari 2021 worden aangekocht.
 2. U dient zelf de woning te gaan bewonen.
 3. U bent tussen de 18 en 35 jaar oud (op het moment van de notariële akte).
 4. Het bedrag van de aanschaf mag niet hoger zijn dan € 400.000,- incl. tuin/garage.
 5. U heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de startersvrijstelling.

Wat als u de woning koopt tezamen met uw partner?
Beiden moeten dan aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Voldoet u of uw partner niet aan bovenvermelde voorwaarden, dan geldt de vrijstelling alleen voor diegene die aan de voorwaarden voldoet. De andere moet dan 2% betalen.
U moet er rekening mee houden of er omzetbelasting moet worden betaald (nieuwbouw).
Gaat u de woning eerst verbouwen (hetgeen niet ongebruikelijk is) dan kunt u toch aanspraak maken op de startersvrijstelling, als u na de verbouwing er voor langere tijd zelf in gaat wonen.
In een bepaalde situaties kunt u eventuele schenkbelasting verrekenen met overdrachtsbelasting.
Hoe komt u in aanmerking voor deze startersvrijstelling?
U moet hiervoor een verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling invullen die door de notaris bij de akte wordt gevoegd.
U bent trouwens niet verplicht om van deze startersvrijstelling gebruik te maken. Als u dat niet doet dan betaalt u het verlaagde tarief van 2%. Eventueel kunt u bij de volgende woning dan een beroep op deze vrijstelling doen, mits u dan nog aan alle voorwaarden voldoet.
Indien u een gedeelte van de woning gaat verhuren, dan geldt voor het verhuurde deel de startersvrijstelling niet. Als het van tevoren bekend is dat u het pand gaat verhuren of een gedeelte gaat verhuren dan betaalt u over het verhuurde gedeelte 8% overdrachtsbelasting.

Wanneer is de belasting nu 2%?
Deze vraag is heel eenvoudig te beantwoorden, namelijk als het een woning betreft waarin de koper zelf voor langere tijd wil gaan wonen en de startersvrijstelling niet van toepassing is. Dus niet aan de voorwaarden zoals hierboven is aangegeven voldoet, dan is het tarief van 2% van toepassing.

Het laatste en tevens hoogste percentage is 8 %.
Wanneer komt dit percentage om de hoek kijken?
Als het geen woning betreft of de koper de woning niet zelf gaat bewonen b.v. bij verhuur dan moet 8% overdrachtsbelasting worden betaald. Voorbeelden hiervan zijn vakantiewoningen c.q. recreatiewoningen en bedrijfspanden. Ook als ouders een woning gaan kopen voor één van de kinderen, die daarin gaat wonen dan is hierbij geen sprake van zelfbewoning door de ouders, dus 8% overdrachtsbelasting. Ook het omgekeerde geldt dan b.v. als de kinderen een huis of woning voor de ouders kopen. Wat ook nogal eens gebeurt is dat er later een garage of parkeergrond bij de woning wordt aangekocht. Indien dit niet gelijk met de aankoop van de woning geschiedt dan is ook hier 8% overdrachtsbelasting van toepassing.
Hans Aalders

BIJDRAGE TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
DAG ALLEMAAL
Onderstaand de activiteiten in de Angstelborgh die reeds begonnen zijn of weer beginnen.
De Angstelborgh is vanaf september open voor:

 • Ma-, di-, do- en vrijdag: koffiedrinken van 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags bent u welkom van 14.00 tot 17.00 uur
 • Maandagochtend: handwerken, vrije inloop van 10.00 tot 12.00 uur
 • Maandagmiddag:jeu de boules of spelletjes van 14.00 tot 16.00uur
 • Dinsdagochtend: vanaf 7 september: Meer Bewegen Voor Ouderen (GYM) van 09.15 tot 10.00 uur. Aanmelden bij Senior sportief actief DRV-telefoonnummer: 0297-285519
 • Dinsdagochtend: koffie/thee, spelletjes, praatje etc. Buurtkamer Baambrugge van 10.00 tot 12.00 uur, vrije inloop voor Pr. Margrietstraat 10, Dorpshuis De Vijf Bogen
 • Dinsdagmiddag: Bridge, startdatum nog onbekend, van 13.00 tot 16.30 uur. Aanmelden info bij dhr. Ouwehand, telefoonnummer: 0294-281939
 • Dinsdagavond: Open eettafel, startdatum nog niet bekend, voor info raadpleeg de huis-aan-huiskranten, de prikborden in de gang van de Angstelborgh
 • Woensdagochtend: Blijf Actief van 10.30 tot 13.30 uur (zie interview)
 • Woensdagmiddag: Biljart van 13.30 tot 16.00 uur
 • Donderdagochtend: Ontbijtje Koot van 09.00 tot 10.00 uur, vrije inloop, ontbijten met elkaar voor één euro
 • Donderdagochtend: Wandelgroep van 10.00 tot 11.00 uur
 • Donderdagmiddag: 1e van de maand Bingo, startdatum 2 september, van 14.00 tot 16.00 uur, vrije inloop
 • Donderdagavond: Darts van 19.30 tot 22.30 uur
 • Donderdagavond: Line dance, start 2 september, aanmelden bij Senior Sportief Actief DRV,telefoonnummer: 0297-285519
 • Vrijdagochtend: 1e van de maand Repair Café van 10.00 tot 12.30 uur
 • Vrijdagmiddag: Vaste biljartgroep ´t Geintje´ van 13.30 tot 17.00 uur
 • Zaterdagochtend: Koffiedrinken van 11.00 tot 12.30 uur
 • Zondagmiddag: Zondag groep van 14.30 tot 17.00 uur, vrije inloop voor o.a. spelletjes

Start Alzheimer-Café is nog niet bekend

Graag tot ziens in de Angstelborgh of in Baambrugge!

Voor nadere informatie kunt u bellen met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824.

De Compaan tablet
Wilt u ook beeldbellen of foto’s bekijken via het scherm van een tablet?
Zo zie je elkaar, ook wanneer je elkaar niet bezoekt en ook voor wie niet gewend was aan een ‘beeldscherm’ van een tablet of een smartphone is beeldbellen mogelijk.
Voor het contact tussen mantelzorgers en hun naaste in een verpleeg- of verzorgingshuis of tussen mantelzorgers en familieleden onderling is beeldbellen en foto’s sturen een uitkomst.
Uw Compaan is een bedrijf dat een apparaat heeft ontwikkeld met grote knoppen en duidelijke aanwijzingen. Hiermee kan een kerkdienst worden gevolgd, spelletjes worden gespeeld, foto’s worden bekeken en is beeldbellen mogelijk.
Het apparaat heet: Uw Compaan Tablet en werkt op stroom en via een internetverbinding.
Tympaan-De Baat heeft een aantal van deze tablets aangeschaft en kan die langdurig in bruikleen geven aan inwoners van De Ronde Venen en mensen met beginnende dementie en mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg De Ronde Venen. Het Uw Compaan abonnement kost maandelijks € 12,95 en de tablet krijgt iemand dan gratis in bruikleen. Gebruikers krijgen een handleiding en uitleg. 365 dagen per jaar is er overdag iemand van Uw Compaan telefonisch bereikbaar om geduldig en vriendelijk uw vragen te beantwoorden en/of opnieuw uit te leggen. U mag de tablet twee maanden uitproberen om eraan te wennen. Bevalt het, dan wordt maandelijks € 12,95 in rekening gebracht. Bent u geïnteresseerd en wilt u in aanmerking komen voor een tablet, neem dan contact op met Mantelzorg De Ronde Venen via: mantelzorg@stdb.nl of via telefoonnummer: 0297-230280. U kunt dan vragen naar Tanja, Margo of Ester.
Ester Hoogkamp

Workshops voor Mantelzorgers
Zorg je langdurig voor iemand uit bijvoorbeeld uw familie of directe omgeving vanwege een ziekte, een fysieke, verstandelijke- of psychische beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger.
Niet iedereen heeft behoefte aan het etiketje ‘mantelzorger’. Door u bewust te zijn van uw rol als mantelzorger, kan dat helpend zijn om een balans te vinden tussen het zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf. 

Mantelzorgers uit De Ronde Venen en mantelzorgers die zorgen voor iemand uit De Ronde Venen kunnen zich inschrijven als mantelzorger via www.mantelzorgderondevenen.nl. Zij ontvangen dan vier keer per jaar het magazine ‘Mantelzorg’ en worden geïnformeerd over activiteiten, workshops en trainingen die voor mantelzorgers georganiseerd worden. Zorgt u voor iemand die in De Ronde Venen woont dan ontvangt u in november de mantelzorgwaardering van de gemeente.

In het najaar organiseren wij weer een aantal workshops:
‘Mantelzorg en Levenstestament’ – 14 september 2021
Wie regelt de financiële, medische en persoonlijke zaken als uw naaste dat zelf niet meer kan? Beslissingen over bijvoorbeeld euthanasie, orgaandonatie en palliatieve sedatie. Praat hierover met elkaar en leg dit vast. In een levenstestament legt uw naaste vast wie de beslissingen mag nemen als hij of zij dat zelf niet meer kan.
In de workshop Mantelzorg en Levenstestament leert u als mantelzorger wat er in een levenstestament kan worden geregeld. Wat het betekent om als belangenbehartiger op te treden voor een partner, ouder of kennis. U leert over het belang van goede verantwoording en afspraken en hoe u dit aanpakt. U weet na afloop hoe u moet handelen als u de afspraken als belangenbehartiger niet meer kunt nakomen.
Notaris Jan Derkman uit Abcoude vertelt u alles over dit onderwerp en beantwoordt uw vragen.
Trainer: Notaris Jan Derkman
Datum: dinsdag 14 september
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: nog niet bekend, u hoort dit na aanmelding
Aanmelden of meer informatie: via e-mailadres mantelzorg@stdb.nl o.v.v. naam, adres en aantal personen of bel het telefoonnummer: 0297-230280. U kunt dan vragen naar Ester of Tanja.

Goed samenspel met zorgprofessionals
Als u zorgt voor een naaste kan er een moment komen dat de zorg te zwaar wordt en u ervaart dat u haast geen tijd, ruimte of energie meer over heeft om uzelf te zijn, of voor u zelf. De balans is weg om naast mantelzorger bijvoorbeeld ook partner of moeder te kunnen zijn. U moet de zorg gaan delen, liefst voordat het voor u te zwaar wordt. Maar, hoe pakt u dat aan?
In deze workshop krijgt u tips en adviezen over het bespreekbaar maken van de zorg, met uw naaste en uw gezamenlijke wensen en gevoelens. We staan stil bij het belang van grenzen aangeven en tijd nemen om het juiste besluit te nemen. Dit doen we aan de hand van theorie, filmpjes, ervaringsverhalen en uiteraard uw inbreng. Er is ruimte om vragen te stellen en met andere mantelzorgers ervaringen uit te wisselen.
Na deze workshop kunt u goed voorbereid het gesprek met een zorgprofessional voeren.
Trainer: Natalia Vermeulen, Adviseur en Mantelzorgcoach bij Mantelzorg.NL
Datum: dinsdag 12 oktober
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Waar: online workshop
Aantal deelnemers: er is plaats voor 40 deelnemers
Aanmelden of meer informatie: via e-mailadres mantelzorg@stdb.nl o.v.v. naam en adres.
Na aanmelding krijgt u uiterlijk op de dag zelf een mail met daarin de deelname-link. Zo nodig krijgt u telefonische hulp als u er niet uitkomt met de link.
Tanja Quist

Kledingbeurs in de kerk voor het goede doel
Goed nieuws! We gaan weer een kledingbeurs organiseren.
Iedereen kan meedoen door bijvoorbeeld kleding in te leveren, helpen sorteren, verkopen en op zaterdag opruimen zodat zondag er een schone kerk is voor de dienst.
De kledingbeurs 2021 vindt plaats in de dorpskerk Abcoude op vrijdagavond 22 en zaterdag 23 oktober. U heeft dus nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de spullen voor ons te verzamelen.
Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens, gordijnen enz., mogen ingeleverd worden op:
vrijdag 15 oktober vanaf 13.00 tot 15.00 uur en op zaterdag 16 oktober vanaf 10.00 tot 12.00 uur.
Inleveren bij de hoofdingang van de dorpskerk, tegenover het voormalige reisbureau.
Het sorteren van de ingebrachte spullen vindt plaats op:
woensdag 20 oktober en donderdag 21 oktober. Beide dagen tussen 09.00 tot 15.00 uur. Er wordt voor koffie en lunch gezorgd!
De verkoop vindt plaats op:
vrijdag 22 oktober van 17.30 tot 20.30 uur en op zaterdag 23 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.

De opbrengst van de kledingbeurs is in overleg met het College van Kerkrentmeesters bepaald. Dit jaar is een deel van de opbrengst bestemd voor de aanschaf van een duo-fiets, die gebruikt gaat worden bij de Angstelborgh in beheer van Tympaan-De Baat.

Wil iemand ons enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop?
Bel dan naar Rika Donkervoort, telefoonnummer: 06-15353399 of Marjo Dierx, telefoonnummer: 0294-281601.
Ook voor andere vragen of informatie kunt bij hen terecht.

Wandel digitaal door de vrijwilligersmarkt
Vanuit uw luie stoel kunt u van 6 t/m 20 september de Digitale Vrijwilligersmarkt bezoeken om u te oriënteren voor vrijwilligerswerk!
Hier maakt u kennis met 30 Rondeveense en als u wilt 30 Uithoornse organisaties, door een virtuele wandeling te maken over de markt. Hier bezoekt u de stand van uw keuze, bekijkt de filmpjes, de foto’s en klikt de links aan.
Geïnteresseerd in één van de organisaties? Stuur een mailtje of bel en bespreek uw wensen en mogelijkheden met één van hen.
Als vrijwilliger doet u iets nuttigs: u helpt een ander of zet u in voor een goed doel. Daarnaast is vrijwilligerswerk heel erg leuk: u ontmoet anderen, onderneemt nieuwe activiteiten en blijft actief.
Op onze website vindt u een online vacaturebank waar u heel gemakkelijk naar vrijwilligers-vacatures kunt zoeken en direct kunt reageren.
Wilt u in een persoonlijk gesprek uw wensen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk met ons bespreken? Dat kan altijd! Mail of bel naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk, dan maken we een afspraak.
Mail-adres: vrijwilligerswerk@stdb.nl
Telefoonnummer: 0297-230280
www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl

Het Mantelzorg en Dementie Trefpunt
Bij het Mantelzorg en Dementie Trefpunt kunt u zonder afspraak inlopen. U kunt ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger onder het genot van een kopje koffie of thee. U kunt er ook terecht met al uw vragen over mantelzorg, geheugenproblemen of dementie. Een medewerker en vrijwilliger van Tympaan–De Baat staan voor u klaar. Door de coronamaatregelen vonden al maanden geen voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor mantelzorgers en inwoners met dementie is dat erg vervelend. Daarom is er het Mantelzorg en Dementie Trefpunt: laagdrempelig, kleinschalig en zonder risico. Loop gerust een keer binnen.

Mijdrecht
In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt in gebouw De Rank, Prins Bernhardlaan 2. Ingang bij de grote boom.
U bent elke eerste maandag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Abcoude
In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh, Ruimte Gein, Dorpszicht 22.
U bent elke eerste dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Geheugenbibliotheek
Bent u wel eens op zoek naar nieuwe gespreksstof of een onderwerp dat u beiden interesseert in verband met (beginnende) geheugenproblemen?
Loop dan eens binnen tijdens de openingstijden van het Mantelzorg en Dementie Trefpunt en neem een kijkje in de verzameling boeken, kaarten, spelletjes, films en muziek: De geheugenbibliotheek. Alles staat in het teken van de werking van de hersenen, het geheugen en dementie. Er is ook (boek)materiaal in begrijpelijke taal voor (klein)kinderen. De items uit de geheugenbibliotheek zijn gratis te leen om thuis in te zien of te gebruiken.
Handig om een paar weken te lenen: Eerste Hulp Bij Dementie Koffer
In deze koffer vindt u een selectie aan boeken, flyers en brochures met informatie over de werking van het geheugen en dementie.
Een eerste hulp bij dementie koffer is voor u gratis te leen bij de Servicepunten en dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge.

Dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films.
Vanaf 10 maart is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding, onder meer via RTV De Ronde Venen in het programma Nieuwsronde en www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.
De kijker ziet onder andere welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.
In de eerste aflevering neemt wethouder Alberta Schuurs de kijker mee in het Dementie Trefpunt. Verder stellen twee casemanagers dementie zich voor en zij vertellen wat zij kunnen betekenen voor mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers.
In de tweede aflevering bezoekt mevrouw Schuurs de dagbesteding Buurderij van Dam in Wilnis. Verschillende doelgroepen met verschillende hulpvragen komen daar samen en zorgen met elkaar voor een gezellige dagbesteding.
In de derde aflevering bezoekt de wethouder Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. Een dagbestedingslocatie waar bezoekers kunnen deelnemen aan leuke, niet alledaagse activiteiten op de boerderij.
In de vierde aflevering wordt de kijker meegenomen naar de dagbestedingslocatie Het Raakvlak, gevestigd op een bijzondere plek in de bibliotheek van Mijdrecht.
In de vijfde aflevering bezoekt de wethouder Het Tuinhuis in Vinkeveen. U kunt daar zien hoe bezoekers gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Maria-Oord en genieten op het zonnige terras.
Voor de aflevering van september staat een bezoek aan Dag Activiteiten Centrum Abcoude op de planning. De wethouder krijgt een rondleiding op de locatie, een beschrijving van de activiteiten en niet te vergeten een kijkje in de moestuin.

Deze serie korte films is een initiatief van de Alzheimer Cafés Abcoude en Vinkeveen en de gemeente. Het is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de gemeente en Tympaan–De Baat om ook in coronatijd inwoners met dementie en hun mantelzorgers van informatie te voorzien.

Studenten verzorgen respijtzorg
In september start opnieuw een groep studenten Sociaal Werk met hun stage in De Ronde Venen. De stage is een samenwerking binnen het Netwerk Dementie Utrecht West met de Hogeschool Utrecht. Gekozen is voor een stage in ons Respijt-project. Respijt is een ander woord voor Vervangende Mantelzorg. Iemand neemt de taken van de mantelzorger tijdelijk over zodat de mantelzorger even niet voor twee hoeft te denken en te zorgen of omdat de mantelzorger te ver weg woont om er vaker te kunnen zijn.

De studenten wandelen samen met de cliënt, kletsen wat bij een kopje koffie of doen een spelletje. De koppeling tussen de jonge studenten en de mensen die al op leeftijd zijn geeft vreugde voor allemaal. Het afgelopen jaar hebben de studenten tijdens hun stage mooie ervaringen opgedaan en hebben ze mensen zien opfleuren. Eén mevrouw vertelde de studenten dat ze nu pas beseft dat ze best eenzaam was. De studenten komen bij mensen die allemaal om een andere reden de hulp van hun naaste nodig hebben. Voor een mevrouw gingen ze koken, met een meneer zijn ze gaan wandelen naar de bibliotheek of ze doen samen een boodschapje. Met spelletjes, Mens Erger Je Niet of Rummikub, zijn het vaak de studenten die verliezen (omdat er ook wel eens wordt valsgespeeld!). Twee studenten deden een leuke ontdekking; twee mensen bij wie ze op bezoek gaan, blijken elkaar te kennen. Daar kwamen zij achter omdat beide dames over dezelfde hobby aan het babbelen waren. Ze hebben daarna afgesproken om met z’n vieren een boswandeling te gaan maken.

De medewerkers van Mantelzorg De Ronde Venen en de casemanagers dementie kennen mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers bij wie de studenten op de maandagmorgen of de maandagmiddag welkom zijn. Dit jaar start er weer een nieuwe groep studenten en zijn er nog wat respijtzorg-bezoeken beschikbaar.

Heeft u interesse in een wekelijks respijt-bezoek van de studenten? Meld u dan aan bij Mantelzorg De Ronde Venen via telefoonnummer: 0297-230280 of via e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl

Burendag 2021
Op 24, 25 en 26 september is het Burendag. Wat ga jij doen op Burendag? Laat het je buurt weten en inspireer anderen. Meld je activiteit aan op BURENDAG.NL en je krijgt een gratis Burendag feestpakket van Douwe Egberts en het Oranje Fonds!

“Buuf, kom je vandaag een bakje koffie bij me doen?”
Dat is al een start. Even langsgaan bij nieuwe buren, een kopje koffie, een praatje met elkaar. De Burendagorganisatie zegt: “Het hoeft niet groots met springkussen, barbecue en allerlei toeters en bellen. Het begint bij het uitnodigen van je buren voor een kopje koffie”.
Zie je ook mogelijkheden om aan de slag te gaan in uw buurt, maar kun je daar tips en tools voor gebruiken? De opbouwwerkers bij Tympaan-De Baat, helpen je graag verder met het uitwerken van ideeën. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0297–230280 of via e-mailadres: opbouwwerk@stdb.nl.

Fietslessen gaan van start voor volwassenen die (opnieuw) willen leren fietsen!
Wilt u leren fietsen? Of heeft u het vroeger wel geleerd, maar durft u eigenlijk niet meer? Dan kunt u zich nu aanmelden voor fietslessen voor volwassenen. De lessen, gegeven door een fietsdocent, gaan begin september van start in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
De fietslessen worden gegeven in een groepje van maximaal tien deelnemers. In elf lessen van elk één uur wordt geoefend met op- en afstappen, remmen en bochten nemen. Daarnaast worden de verkeers- en voorrangsregels besproken. Deelnemers wordt geleerd op eigen kracht te fietsen, de begeleiders houden de deelnemers niet vast.
Aan het volgen van deze fietslessen zijn geen kosten verbonden, omdat de lessen mede mogelijk zijn gemaakt door een subsidie van de Provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen. Deelnemers moeten wel zelf een fiets hebben en een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) hebben afgesloten.
Aanmelden kan met de volgende link en/of QR-code: https://forms.gle/9ddS8rP2G8SXW7Z38

J
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Boswijk, e-mailadres: l.boswijk@stdb.nl

Gezocht: Vrijwilligers voor de tuin- en klussenhulp.
Tympaan-De Baat heeft een aantal diensten die het voor ouderen makkelijker maken om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Eén daarvan is de tuin- en klussenhulp.
Voor wie is de tuin- en klussenhulp?
De klussenhulp is bestemd voor alle zelfstandig wonende ouderen in De Ronde Venen die door hoge leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij het verrichten van een klus.
Wij gaan er hierbij van uit dat het financieel niet mogelijk is om hier iemand (of een instantie) voor in te huren en er geen sociaal netwerk is (buurman, familie, vrienden etc.) om in te schakelen voor de klus.
Wat verstaan we onder een klus?
Onder een klus verstaan we een klein huishoudelijk probleem. Het gaat vaak om kleine klusjes die voor ouderen moeilijk oplosbaar zijn. De tuin- en klussenhulp kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden voor de volgende karweitjes:  schilderij ophangen  een lekkende kraan repareren  cv-Ketel bijvullen  gordijnrail ophangen  aanbrengen en herstellen van sloten  het knippen van de heg  onkruid wieden  licht snoeiwerk
De klussenhulp is er dus niet voor echte onderhoudswerkzaamheden zoals het witten van een plafond, het aanleggen van een tuinterras en/of andere zware klussen.
Wat zijn de kosten?
Voor een klus wordt een bijdrage van € 6,50 gevraagd. De klus mag niet langer dan twee uur duren. Duurt de klus langer dan één uur dan wordt voor het tweede uur ook nog eens € 6,50 in rekening gebracht. U betaalt deze bijdrage rechtstreeks aan de vrijwilliger. De vrijwilliger zal u vragen het opdrachtformulier te ondertekenen. Daarnaast zijn de kosten van alle materialen voor uw eigen rekening. De vrijwilliger zal deze kosten echter altijd eerst met u overleggen. Ook deze kosten dient u contant met de vrijwilliger af te rekenen. Voor het derde en vierde uur geldt een ander tarief, namelijk € 12,- per uur.
Vrijwilligers gevraagd!
Er is een groot tekort aan vrijwilligers voor deze dienst, met name in Abcoude.
Regelmatig krijgen wij verzoeken van mensen uit Abcoude en soms uit Baambrugge die wij niet kunnen honoreren, omdat we simpelweg te weinig vrijwilligers hebben.
De vrijwilligers elders uit De Ronde Venen zitten vaak al zo vol dat ze slechts sporadisch naar Abcoude kunnen komen. Daarom deze oproep: bent u woonachtig in Abcoude/Baambrugge, vindt u het leuk om te klussen en/of te tuinieren (dat laatste is het meeste belangstelling voor) én heeft u wat tijd over? Meld u dan aan als vrijwillige tuin- of klussenhulp. De vergoeding die van de klanten gevraagd wordt is voor u, als dank voor uw zeer gewaardeerde hulp.

Aanmelden bij Liesbeth Boswijk, e-mailadres: l.boswijk@stdb.nl of op telefoonnummer: 0294-284824.

Jolien en Ciska blijven Actief
Jolien Post en Ciska Dols zijn al bijna 10 jaar de stille kracht achter Blijf Actief. Zij draaien de groep, bedenken activiteiten om het brein actief te houden, gaan af en toe met de groep op stap en doen dat zo gepassioneerd dat zij onlangs de Zonnehuispenning kregen, een prijs voor bijzondere inzet om kwetsbare ouderen uit hun sociaal isolement te halen.
Wie zijn deze dames en wat maakt dat zij al die jaren actief blijven bij Blijf Actief?
Ik heb Jolien en Ciska voor dit gesprek uitgenodigd op kantoor. Wat mij direct opvalt is de vriendschappelijke houding naar elkaar toe. Ze vullen elkaar aan en zijn zeer nauw bij Blijf Actief betrokken. Nog steeds!
Een korte en krachtige vraag aan de dames: Wie zijn jullie eigenlijk?
Jolien is een geboren Abcoudenaar: “Ik ben hier op een steenworp afstand geboren, en heb hier mijn leven lang gewoond. Ik wilde altijd onderwijzeres worden en heb dat ook zo’n 37 jaar gedaan. Op een basisschool in Weesp in meerdere klassen, maar ik vond de kleuters toch het leukste.
Maar kinderen hebben een bepaald soort ‘energie’ en na verloop van tijd begon het mij wat zwaar te vallen. Na die 37 jaar dat ik daar gewerkt had gingen de scholen fuseren, er bleken te veel leerkrachten te zijn en zo ontstond er een mogelijkheid om voor een vertrekregeling te kiezen.”
Ze vervolgt met een glimlach: “Ik had ook altijd al verpleegkundige willen worden dus volgde ik een opleiding in de zorg bij Maria-Oord. Ik deed niveau 2, maar toen ik daarmee klaar was besloot staatssecretaris Van Rijn dat het niveau omhoog moest en zo werden alle niveaus 2 eruit gebonjourd. Toen dacht ik: Ach, financieel hoeft het eigenlijk niet meer, dus ik ga gewoon doen wat ik fijn vind. En zo is Blijf Actief op mijn pad gekomen.“
Ciska, van origine natuurlijk geen ‘echte’ Abcoudenaar. De zachte ‘G’ zegt: “Ik ben geboren in Sittard. Mijn man verhuisde ooit naar Amsterdam en ik ben met hem meegegaan. Uiteindelijk kwamen we in Abcoude terecht en wonen hier inmiddels alweer 40 jaar, dus ik mag mezelf nu wel Abcoudenaar noemen, denk ik.”

Wat heeft Ciska zoal voor achtergrond qua werk?
“Ik heb ooit maatschappelijk werk en bezigheidstherapie gestudeerd. Dat kwam erg goed van pas bij het werk wat ik daarna ging doen. Wat eigenlijk begon als vrijwilligerswerk werd al heel snel een betaalde baan. Omdat de coördinator van de dagbehandeling ziek werd heb ik haar opgevolgd en 20 jaar lang bij de dagbehandeling gewerkt. Op een gegeven moment ben ik met de OBU gegaan (een soort vervroegd pensioenregeling). Ik was toch al gauw weer aan een baantje toe, en zo kwam ik opnieuw terecht bij wat nu Tympaan-De Baat heet, met als doel om een Seniorenvoorlichting op te starten in Loenen.

Hoe kom je dan bij Blijf Actief?
Ciska werd gevraagd door toenmalig coördinator Mantelzorg Marianne Jonker. Ik werkte nog gewoon, maar ze vroeg of ik het leuk vond om een Blijf Actiefgroep op te starten in Abcoude, want dat was er toen nog niet. We zijn er in 2011 mee gestart. De deelnemers kregen we via huisartsen, de wijkverpleging, dementieconsulenten en de ouderenadviseur. De groep was meteen al vol, dus dat daar behoefte aan was, was evident.
En Jolien? “Ik werd gevraagd door Liesbeth Boswijk, die wist wel dat ik weer graag iets wilde doen in het vrijwilligersveld.
Dit is wel een hele andere branche, toch Jolien, eerst kinderen (kleuters) en nu ouderen?
Jolien vindt dat het verschil tussen een ouderengroep en een groep met kinderen vooral een verschil aan energie is. “Met kinderen moet je soms tien dingen tegelijkertijd doen. Met ouderen gaat dat gewoon rustiger, meer ontspannen en dat tempo past nu gewoon beter bij mij omdat je zelf ook ouder wordt natuurlijk.”

Sinds wanneer zijn jullie samen op deze groep?
Ciska: “We zijn Blijf Actief begonnen met Hanneke Schouten. Daarna ben ik er een tijdje tussenuit geweest. Jannie Liebregts werd op een gegeven moment de coördinator van Blijf Actief. Toen zij met pensioen ging dacht ik: als niemand het overneemt, zou het zomaar ter ziele kunnen gaan. Toen zijn Jolien en ik het elke woensdag samen gaan doen en dat is nu zo’n 10 jaar geleden!”
“Ook in coronatijd waren wij actief”, vervolgt Ciska, ”omdat het onder dagbesteding viel was dit toegestaan. We moesten wel af en toe een paar weken stoppen, maar konden toch grotendeels doorgaan. Dit werd erg gewaardeerd, juist in die moeilijke tijd!”

En de ouderen bleven toen ook komen? Die waren toen nog niet gevaccineerd?
Jolien, enigszins trots: “Ja, ze bleven allemaal komen. Ze waren niet angstig en zo gemotiveerd om toch in die stille periode structuur te hebben.”

Wat doen jullie zoal op Blijf Actief?
Ciska: “Blijf Actief is vooral gericht op ontmoeting en verbinding met elkaar. Onze activiteiten zijn gericht op het geheugen en dat te stimuleren.” Jolien: “Door middel van taalactiviteiten, taalspelletjes, opdrachtjes, zowel verbaal als schriftelijk doen we dat.” Ciska vult aan: “Waar ik vooral aan moest wennen was dat de echte dagbehandeling vooral gericht was op creatief bezig zijn, maar de mensen die nu komen hebben helemaal niet zo’n belangstelling in dat ‘gefrutsel’. Wat ook een belangrijk onderdeel van ons is, dat we af en toe op stap gaan, bijvoorbeeld een museum bezoeken met vervoer van de Diligence (de Plusbus van Abcoude) of eigen vervoer. We zijn b.v. naar het Verzetsmuseum, museum van de 20e eeuw in Hoorn en naar Het Singer museum in Laren geweest. Soms bezoeken we ook een oud-deelnemer die verhuisd is naar een verzorgingshuis.”

Kunnen jullie vertellen waarom je dit vrijwilligerswerk doet?
Ciska zegt kordaat: “Ik doe het, maar ik denk dat Jolien dat ook wel erkent, omdat we er zelf ook wat aan hebben.” Jolien beaamt dat: “maar ook doet het goed om deelnemers na afloop te horen zeggen: poepoe, dat is even hersenwerk zeg. Die hersens hebben even iets anders moeten doen dan de dagelijkse beslommeringen zoals een wasje draaien.”
Ciska: ” Wat ik ook wel belangrijk vind om te melden is dat er bij ons nooit aan competitie gedaan wordt. Natuurlijk is het wel leuk als iemand een goed antwoord heeft op een van onze vraagspelletjes, want dan zijn we allemaal heel blij voor die persoon, maar het is geen wedstrijd en dat houden we graag zo!“

Jullie wonnen onlangs de Zonnehuispenning.
Ciska: “Ja! Dat was een heel leuke verrassing. Wij werden gebeld met de mededeling dat wij genomineerd waren en tevens ook de prijs kregen! Ik vond het toch een bevestiging van het werk dat we doen.”
Jolien voegt bescheiden toe: ”Terwijl er veel mensen zijn die zoveel vrijwilligerswerk doen! Maar okay, wij zijn ertussenuit gelicht en heel leuk dat het gewaardeerd wordt. Het is natuurlijk wel heel eervol en je bent er altijd wel verguld mee.”
Jolien: “Het was erg grappig, n.a.v. die penning heeft RTV De Ronde Venen een item aan ons gewijd. Er zijn toch best veel mensen die dat hebben gezien.”
Jolien: “Het grappige was dat ze onze namen verwisseld hadden. Ciska’s naam stond onder mijn hoofd en vice versa. Ik kwam daarna iemand tegen op straat die zei …maar u bent Ciska Dols helemaal niet!” Er werd smakelijk om gelachen.
Ten slotte wil Ciska toch nog graag even vermeld hebben dat ze niet alleen geheugentrainingen doen, maar ook beweegoefeningen. Als het mooi weer is willen ze graag een balletje gooien op de jeu des boules-baan. Jolien: “Professor Scherder zegt dat wij ook fysiek moeten bewegen, dus doen we ook fitnessoefeningen die ik zelf ook op gym doe en jeu de boules.”

Jullie zijn een heel leuk team, waarin vullen jullie elkaar aan?
“Ciska kent de achtergronden en doet de voorbereiding en de administratie” zegt Jolien over Ciska. Ciska over Jolien: “Jij bereidt de oefeningen voor en zet alles klaar en ik doe administratie voor Tympaan-De Baat. Voor de rest doen we eigenlijk alles samen, zelfs de gymoefeningen. Wij vullen elkaar aan en dat gaat eigenlijk automatisch.”

Na het gesprek met Ciska en Jolien ging ik nog even naar de groep met de vraag:
Blijf Actief betekent voor mij.
Onderstaand de antwoorden:
► Dat je toch weer een morgen hebt
► Ik ben op alle woensdagen bezet, dus niks anders afspreken: die woensdag is voor Blijf Actief
► Ik vind het heel prettig dat ik dan even mijn ei kwijt kan bij mensen die luisteren, want ik heb
altijd wel wat
► Ik krijg hier vaak zinvol advies
► Ik ben blij als ik iedereen weer zie
► De gezelligheid en tussen de mensen zijn, want thuis zit je ook maar alleen. Vaak weet je
niet eens meer wat voor dag het is en door de vaste woensdag weet ik dat wel
► Mijn leven wordt hierdoor een beetje regelmatiger
► Eigenlijk begint de week voor mij op woensdag

Mijn dank gaat uit naar Ciska en Jolien en de deelnemers van Blijf Actief.
Blijf Actief is elke woensdag van 10.30 tot 13.30 uur. Kosten € 7,50 per keer, inclusief lunch.
Momenteel is de groep compleet, maar u kunt altijd contact opnemen met Tympaan-De Baat Abcoude voor meer informatie.
Annemarie Keja

STICHTING TJITZE HESSELIUS
Deze stichting organiseert activiteiten voor alleengaande ouderen uit De Ronde Venen.
Dat veel ouderen eenzaam zijn is geen nieuws, helaas komen ze in alle rangen en standen voor. Het taboe is groot, maar wat doe je als je ineens alleen komt te staan bij het overlijden van je partner? Hoe richt je dan je sociale leven in, samen op stap was gezellig maar in je eentje? De stichting Tjitze Hesselius wil zich inzetten om juist voor deze mensen leuke activiteiten te organiseren.
Tjitze Jelle Hesselius is op 30 november 2014 overleden. Hij was vrijgezel maar hij had trouwe vrienden en een grote groep kennissen om zich heen. Naarmate hij ouder werd besefte hij dat ‘alleen zijn’ ook mindere kanten had. Hij zag dat bij andere alleenstaanden en vooral bij ouderen. Dat heeft hem doen besluiten om zijn nalatenschap in te zetten voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen in De Ronde Venen.
Inmiddels organiseren we alweer meer dan vijf jaar verschillende activiteiten, zoals varen met de boot over de Vinkeveense Plassen, bezoek aan diverse musea maar ook een gezellig Sinterklaasfeest. Afgelopen jaar was voor de stichting ook een uitdaging. Veel activiteiten konden niet doorgaan. Maar deze zomer zijn we weer begonnen. In september organiseren we bijvoorbeeld elke woensdag een middag die in het teken van kunst en cultuur staat. Met muzikanten, kunstenaars of andere interessante sprekers. Hopelijk mogen we dit najaar ook weer het Sinterklaasfeest organiseren.

Aanmelden
Onze activiteiten zijn altijd gratis toegankelijk maar aanmelden is verplicht en kan via info@tjitzehesselius.nl of via het servicepunt, telefoonnummer: 0297-587600. Het organiseren van de activiteiten is nu mogelijk omdat we ervan uitgaan dat onze deelnemers volledig gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test kunnen overleggen. Dat lijkt heel streng maar we zijn zuinig op onze gasten.
Wilt u meer weten over onze activiteiten? Neem dan een kijkje op www.tjitzehesselius.nl of op onze facebookpagina https://www.facebook.com/St.TjitzeHesselius
Daarnaast staan onze activiteiten ook altijd aangekondigd in De Groene Venen.
Simone Borgstede

CURUS VALPREVENTIE
Vallen kun je vaak voorkomen

Ben jij 70 jaar of ouder? Wij bieden je een cursus aan waarmee je steviger op de been blijft tijdens dagelijkse activiteiten. In een oefenprogramma werk je aan kracht en evenwicht waardoor de kans op vallen afneemt. Verder leer je in het theoretische gedeelte alle andere aspecten die je op de been houden. Investeer in je toekomst en gun jezelf deze leerzame cursus.

Senior Sportief Actief en Tympaan-De Baat laten je niet vallen.
Veel beter nog: met de vierdaagse cursus valpreventie In Balans gaan we werken aan een optimale balans waardoor de kans op vallen in de toekomst flink verkleind gaat worden. ‘Niets voor mij’ denk je misschien, maar je lichaam gaat nu eenmaal veranderen als je ouder wordt en dat is van invloed op je evenwichtsgevoel. Met vier vrijdagochtenden ben je een stuk beter voorbereid op een toekomst met meer kennis, balans, spierkracht en mobiliteit.

Programma
Tijdens de cursusdagen behandelen we verschillende onderwerpen. Je krijgt antwoorden op vragen als hoe werkt evenwicht nu eigenlijk? Wat zijn de risicofactoren? Wat is de invloed van zintuigen en medicijngebruik, maar ook van gedrag en (woon)omgeving?
We gaan ook praktisch aan de slag voor sterkere spieren, beter evenwicht en looptraining.
Je gaat ervaren hoe je beter op de been blijft. Hoe zit dat bij mij? En wat kan ik verbeteren? Met andere woorden: bewustwording van de werking/reactie van jouw lichaam.
Vanzelfsprekend houden we ook nog even een pauze waarin we koffie/thee drinken.

Datum, locatie en tijdstip
Vrijdagochtend 1, 8, 15 en 22 oktober 2021 in het Dienstencentrum Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude, van 10.00 tot 12.30 uur.

Eigen bijdrage
Wij vragen voor de gehele cursus een eigen bijdrage van € 65,-. Je ontvangt dan een cursusboek en natuurlijk zorgen wij voor koffie en thee.
Wil je meer informatie of direct aanmelden voor de cursus valpreventie? Stuur een e-mail naar:
mevr. Marianne Gottlieb: projmed@seniorsportiefactiefdrv.nl of bel mevr. Jos Kooijman 06-27132082.
Met sportieve groet,
Jos Kooijman-Termeulen

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
De afgelopen periode heeft de verkeerscommissie zich beziggehouden met de volgende onderwerpen.

Voetangelweg/Voordijk
In het vroege voorjaar werden er opeens voetgangersborden geplaatst bij de Voordijk ter hoogte van de Derde Brug en bij de afrit naar Pauw in ‘t Groen. Fietsers moesten omrijden omdat het wegvak opeens een voetpad geworden was.
Nu willen we natuurlijk dat ouderen zonder omweg gebruik kunnen maken van wegen en niet gedwongen worden om om te rijden. Zonder in detail te treden is in overleg met de gemeente en de aanwonenden afgesproken dat het wegvak beschikbaar blijft voor fietsers en er verkeersmaatregelen worden genomen om snelle fietsers te laten verleiden om wel via Pauw in ‘t Groen hun weg te vervolgen.

Voetgangerstrappen A2
Op diverse plaatsen zijn bij de verbreding van de A2 voetgangerstrappen geplaatst. Deze trappen worden slecht of niet onderhouden en er ontbreekt een leuning.
Na wat zoekwerk en van kastje naar muur gestuurd of in het geheel geen antwoord krijgen wie de trappen beheert, zijn we nu zo ver dat we contact hebben met beheerders van RWS. Na de zomervakantie gaan we nogmaals in contact om te kijken of leuningen plaatsen gaat lukken, zodat ook ouderen veilig van de trappen gebruik kunnen maken.

Bankjes in en rondom het dorp
In navolging van de dorpsraad Baambrugge is een lid van onze commissie gaan kijken hoe het ervoor staat met de bankjes in en om Abcoude om even op uit te rusten. Veel is goed op orde, echter een aantal is aan herstel of vervanging toe. Met de verantwoordelijke ambtenaar is contact om dat ook te gaan realiseren.

Verder proberen wij door middel van overleg met de gemeente tijdig invloed uit te oefenen op nieuwe ontwikkelingen.
Doel is om te zorgen dat voetgangers en fietsers veilig gebruik kunnen maken van de wegen als er herinrichtingen gaan plaatsvinden.
Wim Verbree 

DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS

FOTO
De Stationsstraat Abcoude rond 1900. Op de wallenkant ligt de door boten aangevoerde wintervoorraad turf dat als brandstof voor de kachel werd gebruikt. Het transport ging per boot, paard en wagen en handkar. Het Gein was dan ook een belangrijke vaarroute. In die tijd had Abcoude al een station en op de achtergrond is het seinhuis te zien. Er reden alleen nog stoomtreinen. Ook zie je de soldaten die op het Fort Abcoude gelegerd waren richting het station lopen.

FOTO
De Rijksstraatweg Baambrugge rond 1900. De Rijksstraatweg was een belangrijke verbinding tussen Utrecht en Amsterdam. Maar ook de Angstel (toen het Gein genoemd) was een belangrijke vaarverbinding. Links voor de brug is het Café Logement ‘De Oude Prins’ te zien met op de achtergrond de brug met het oude bruggenhuisje dat in de zestigerjaren gesloopt is. Ook op de achtergrond het Zand- en Jaagpad met in de bocht de jaagpaal.
Ton Pepping

DE OMGEKEERDE WERELD
Ik ben blij dat ik geen antivaxer ben. Je demonstreert tegen de coronamaatregelen, maar je mag nergens naar toe, tenzij je gevaccineerd bent.
Nu blijkt dat antivaxers nog banger zijn voor de vaccinatie dan voor het virus. Om zich te beschermen tegen de ‘gevaarlijke’ adem van de gevaccineerden besluiten ze dan toch maar een mondkapje op te doen. Alles beter dan zich te laten vaccineren.
Ook circuleren onder hen verhalen over mensen die kort na de vaccinatie overleden zijn. Dus, is hun redenatie, zie je wel, zo’n vaccin is dodelijk, een andere doodsoorzaak wordt niet verondersteld.
Doet me denken aan die man in Zuid-Amerika, die op de wc zit en op het moment dat hij doortrekt, stort zijn huis in. “Zo had ik dat niet bedoeld”, roept hij verschrikt uit. Er heeft een heftige aardbeving plaatsgevonden, maar hij weet zeker dat het door het doortrekken van zijn wc is gekomen.
Voor ons brave gevaccineerden is straks alles weer mogelijk, maar de antivaxers zullen zich aan de vermaledijde maatregelen moeten houden of ziek worden en voor langere tijd in het ziekenhuis belanden. Intensief verzet leidt dan tot intensive care.
Op het nieuws hoorde ik net dat zo’n gestoorde verzetpleger geprobeerd had een vaccinatiestraat in brand te steken. Ik zou die man graag persoonlijk een schop onder z’n kont geven.
Jan Godschalk

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Stichting Zwembad Abcoude heeft drie nieuwe bestuursleden
Nu Het Sporthuis Abcoude volop in bedrijf is, is voor de Stichting Zwembad Abcoude – die Het Sporthuis Abcoude initieerde en realiseerde – een nieuwe fase aangebroken. Dit was voor bestuursleden Esther Grondijs, Djoerd Postma en Stephanie Saenger een goed moment om af te zwaaien. Tijdens een gezellig etentje zijn zij bedankt voor hun geweldige inzet voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude.
Met de komst van drie nieuwe bestuursleden is het bestuur weer compleet en klaar voor de toekomst. Jan Duijsens neemt de voorzittersrol op zich en Nico Hennipman en Alex Derderian vervullen respectievelijk de functies van gebouwbeheer en sociaal-maatschappelijke programmering. Jan Duijsens vindt het een eer om bij te dragen aan dit unieke initiatief in Abcoude, waar velen uit Abcoude en omgeving van kunnen genieten. “Er is onvoorstelbaar veel en goed werk verzet en ik kijk ernaar uit om dit samen met de andere bestuursleden voort te zetten,” stelt de nieuwe voorzitter.
Jan Duijsens was eerder voorzitter van de hockeyvereniging en heeft zich toen onder meer ingezet voor nieuwe velden. Daarnaast is hij ook lid van de Lions. “Het leuke van vrijwilligerswerk is dat je veel nieuwe mensen ontmoet,” licht hij toe.

Foto nieuwe bestuur Foto 9
Vlnr: Alex Derderian, Astrid Wintershoven, Willem-Jan Ruizendaal, Jan Duijsens, Martien Stigter en Nico Hennipman.

Nieuwe bestuurssamenstelling
Na zo’n anderhalf jaar de voorzittersrol vervuld te hebben, zal Willem-Jan Ruizendaal weer de rol van penningmeester oppakken. Bestuursleden Martien Stigter en Astrid Wintershoven blijven in hun rol van respectievelijk secretaris en bestuurslid PR & communicatie. Nico Hennipman is nieuw als bestuurslid, maar sinds de bouw al nauw betrokken bij Het Sporthuis als bouwopzichter en bouwtechnisch adviseur van de stichting. Alex Derderian heeft de ontwikkelingen – net als Jan Duijsens – op afstand gevolgd. Met zijn vrijwilligerservaring in het organiseren van onder meer sportevenementen voor jongeren vanuit Europa zal hij de exploitanten waar nodig helpen de brede maatschappelijke en sportieve functie van Het Sporthuis Abcoude te verwezenlijken. Ook zal Alex – samen met onder meer Elly van Luijn en Joska Hoppe van uw eigen OBV – activiteiten initiëren die speciaal gericht zijn op ouderen.

Gezellige lunch in Het Sporthuis Abcoude
In dat kader werd begin augustus een lunch georganiseerd in De Sprong. Lekker eten, gezelligheid én de kans om met elkaar na te denken over mogelijke activiteiten voor 65-plussers in de ontmoetingsruimte in Het Sporthuis Abcoude. Dat werd gedaan met zo’n 20 deelnemers.

Het Sporthuis Abcoude is er voor jong en oud. En dat telt zeker ook voor de ontmoetingsruimte. Naast een plek om lekker te kunnen eten en drinken en het thuishonk voor de sportverenigingen, moet dit ook een plek worden waar tal van gezellige sociale activiteiten worden georganiseerd. Om te horen welke activiteiten ouderen graag zouden willen ondernemen in Het Sporthuis Abcoude werd in samenwerking met exploitant Marco Smit van De Sprong daarom deze gezellige lunchbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers hadden ideeën genoeg. Zo was er veel belangstelling voor exposities en lezingen. Ook over een filmavond, nieuwjaarsborrel of thema-avonden waren veel mensen enthousiast. De ideeën die tijdens deze bijeenkomst zijn opgehaald, geven een goed beeld van de behoeftes en worden in samenwerking met Marco verder ingevuld.

Heeft u ideeën voor activiteiten in de ontmoetingsruimte van Het Sporthuis Abcoude? Mail dit dan naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl.

Activiteitenkalender
Donderdag 16 september 2021 – Nazomerborrel
Een gezellig samenzijn onder het genot van een oud-Hollandse bittergarnituur en drankjes in de fijne ontmoetingsruimte van De Sprong in Het Sporthuis Abcoude. Wie nog niet in Het Sporthuis is geweest, kan meteen een kijkje nemen.
Er is ruimte voor maximaal 40 personen
Tijdstip:               15.00 tot 17.00 uur
Kosten                 € 12,50

Vrijdag 22 oktober 2021 = Lezing
Het onderwerp hoort u nog, maar zal zeker interessant worden. Inbegrepen is koffie/thee met zoete lekkernijen van de ‘Taarten van Manon’ uit Abcoude.
Tijdstip:               15.00 tot 17.00 uur
Kosten                 volgt

Vrijdag 19 november 2021 – Film met stamppotdiner
Onder leiding van betrokken Abcoudenaar Ton Pepping wordt een film getoond over oud-Abcoude. Ton kent de verhalen als geen ander en vertelt u er graag meer over. Na afloop van de film kunt u genieten van een heerlijke boerenkoolstamppot met worst uit de keuken van De Sprong en napraten over de film. Dieetwensen? Laat het ons weten.
Er is ruimte voor maximaal 50 personen.
Tijdstip:               16.30 tot 19.00 uur (start film 17.00 uur)
Kosten:                € 15,-

17 december 2021 – Kerstbrunch
Gezellig met elkaar genieten van een heerlijke en goed verzorgde kerstbrunch met lokale producten.  Er is ruimte voor maximaal 35 personen.
Tijdstip:               11.00 tot 13.00 uur
Kosten:                € 17,50
Inschrijven kan door een mail te sturen naar activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl

Activiteiten voor ouderen in het zwembad
Naast de mogelijkheid dagelijks baantjes te zwemmen, zijn er ook verschillende zwemactiviteiten speciaal gericht op ouderen, bijvoorbeeld Aqua Vitaal. Dit is het beweegprogramma voor de vitale, actieve senior en onder meer gebaseerd op de algemene verrichtingen in het dagelijks leven. Denk hierbij aan reiken, draaien, zitten en staan. Met oefeningen in het water op passende muziek, versterkt u uw spieren en gewrichten, zodat alledaagse bewegingen makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Hierbij houdt het programma rekening met onder andere kracht, lenigheid en snelheid van iedere deelnemer.
Aqua Vitaal is er elke maandag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. In verband met de coronabeperkingen is vooraf inschrijven verplicht.
Kijk hiervoor op https://calypsosport.nl/zwembad-2/. U vindt hier ook het volledige rooster.

FOTO
Met de luie trap is het voor iedereen eenvoudig het water in te gaan. Meer hulp nodig? Dan is er ook een tillift.
Astrid Wintershoven en Corien v.d. Linden

 

MAAK KENNIS MET HET KERNTEAM
In gemeente De Ronde Venen zijn veel voorzieningen. Denk maar aan taal- en budgetcoaches. U maakt hiervan gebruik als u wel wat hulp kunt gebruiken.
Soms zijn de vragen of problemen groter en is er ondersteuning nodig. Dan kunt u terecht bij het kernteam. Wij werken in het kernteam van de gemeente waar u met al uw vragen over zorg en welzijn terecht kunt. U leest hier meer over hoe het kernteam werkt.
Wij helpen u bij kleine en grote vragen
Soms heeft u voor korte of langere tijd hulp nodig. Die hulp kunt u vragen bij het kernteam. Wij beantwoorden al uw vragen over:

 • relaties en het gezin
 • werk en omgaan met geld
 • dagbesteding
 • gezond leven
 • inzet van hulpmiddelen

Samen werken we aan een oplossing
Bij het kernteam werken consulenten. Zij kijken naar uw hulpvraag en werken samen met u en mensen uit uw omgeving aan een oplossing. Het doel is dat u zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunt. En hulp krijgt van lokale vrijwilligers of professionals waar dat nodig is.
Soms is hulp van een specialist nodig
Wij bekijken samen met u welke hulp nodig is. Daarna regelt en organiseert de consulent deze hulp voor u. Dit volgt uit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning of de Participatiewet.
Bel of mail ons bij vragen
U kunt direct contact opnemen met het kernteam of het Servicepunt verwijst u door. Bel telefoonnummer: 0297-291602 of via e-mailadres: toegang@derondevenen.nl. U kunt elke werkdag tussen 09.00 tot 17.00 uur bij ons terecht.

Welke vragen u bijvoorbeeld aan ons kunt stellen:
– Wij gaan uit elkaar. Wij hebben hulp nodig om dit goed te regelen.
– Ik woon alleen. Mijn gezondheid gaat achteruit en zelfstandig wonen wordt lastig.
– Ik wil graag aan het werk. Het lukt me niet om een baan te vinden.
Andrea Mekking
 communicatieadviseur gemeente De Ronde Venen

CURSUSPROJECT ABCOUDE_BAAMBRUGGE
Begin september komen de boekjes weer bij u in de bus en kunt u er heerlijk voor gaan zitten, om te kiezen welke cursus of wandeling u gaat doen.
Er staat weer van alles op het programma, zoals kerstballen blazen, een architectuurwandeling in Blaricum, limoncello maken, een opfriscursus Nederlandse spelling enz. 
Voor elk wat wils hopen we en vergeet u ook de gezellige nieuwjaarsreceptie niet op 9 januari 2022?
Vanaf 1 september 2021 kunt u zich online inschrijven op:
www.cursusprojectabcoude.nl
Hopelijk gaat niet weer iets roet in het eten gooien. Mocht u een cursus hebben geboekt en het gaat door corona onverhoopt niet door, dan betalen wij u terug.

Tot ziens bij de cursussen
Team vrijwilligers Cursusproject

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact