55+ Steek Uw licht op (37:4) december 2021 – tekst

VAN DE VOORZITTER
Gelukkig heeft de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge (OBV) op 14 oktober jl. de Algemene Ledenvergadering kunnen houden. Met een mooie opkomst van 35 leden werd in een goede sfeer de vergadering punt voor punt doorgelopen.
Doordat in 2019 wegens Covid-19 geen vergadering plaatsvond, kwamen er ook onderwerpen aan de orde die waren blijven liggen. Gecombineerd met de zaken van 2020 werden alle agendapunten onder applaus goedgekeurd. Daarna werd in gezamenlijkheid genoten van een heerlijke andijviestamppot met gehaktbal. Complimenten aan de kok: Frits Benacchio.

Op het moment dat ik dit schrijf steekt het virus weer behoorlijk de kop op. Het kan niet anders dan dat het kabinet moet besluiten weer beperkende maatregelen op te leggen. Nu dat we net weer een beetje aan onze vrijheid gewend zijn geraakt. Maar laten we niet vergeten: “We doen het voor onszelf. Niemand wil immers ziek worden!”

Als u dit periodiek ontvangt heeft de Sinterklaasviering op 2 december helaas niet plaats kunnen vinden i.v.m. de nieuw aangescherpte coronaregels. Ondanks dit richt het bestuur zich op het voorbereiden van nieuwe activiteiten voor het jaar 2022.

Iets heel anders. Kijkt u wel eens naar het programma ‘Matthijs gaat door in concert’?
Een muzikaal programma met tussendoor wat interviews. Het laatste item in het programma is altijd ‘for ever young’ (voor altijd jong). In de laatste uitzending had Matthijs van Nieuwkerk Paul van Vliet in zijn programma. Deze cabaretier is inmiddels 86 jaar en nog zeer kwiek van geest en lijf. Zijn leeftijd belemmert hem niet om dagelijks nog wandelingen van een uur te maken. Ach, dan deed het lichaam wel wat pijn, maar daar mopperde hij niet echt over. Wat hij de moeite van het leven waard vindt, is de creativiteit. En dan in de ruimste zin van het woord.

Laten we de wens uitspreken, dat we allemaal in goede gezondheid, net zoals Paul van Vliet, deze moeilijke tijden doorstaan.
Ik wens u prettige feestdagen en een voorspoedig 2022 toe.
Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Beste lezers, dit is alweer het laatste periodiek van 2021. Ondanks dat het weer een jaar was met veel ontwikkelingen, lockdowns en verplichte toegangsbewijzen m.b.t. het coronavirus is het toch gelukt weer vier edities te maken. Dit hadden wij niet kunnen bereiken zonder de hulp van u. Het aanleveren van kopij en foto’s, het door anderen nalezen en controleren van de teksten, het grafische ontwerp, het plakken van de etiketten en het bezorgen van het periodiek geeft aan dat er veel mensen op vrijwillige basis achter de schermen werken. Wij willen daarom iedereen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Wij, als redactie, gaan volgend jaar weer met heel veel enthousiasme aan de slag.
Veel leesplezier en natuurlijk fijne feestdagen en een gezond en mooi 2022.
Joska en Elly

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020/2021
Datum: 14-10-2021 –  Aanvang: 16.00 uur
Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur
Afwezig met melding: Marian Koekenbier, Wim Verbree en Ria de Korte

 1. Opening voorzitter
  Dick Kok opent precies om 16.00 uur de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
  Dick:
  We zijn blij met deze opkomst, u als vertegenwoordiger van onze ongeveer 1200 leden tellende vereniging.
  Het afgelopen jaar hebben wij een flinke groei in ons ledenaantal doorgemaakt. Door samenwerking met de gemeente zijn er iets meer dan 100 leden bijgekomen. Netto zijn dat er ongeveer 60, dit i.v.m. verhuizing van leden en onvermijdelijke sterfgevallen. We denken aan de leden die ons ontvielen.
  Door de coronaperiode hebben er de afgelopen jaren nauwelijks activiteiten plaatsgevonden.
  Gelukkig kon afgelopen juni wel het OBV-uitje doorgaan. Een succesvolle activiteit met vrijwillige chauffeurs en als onderdeel van de Lions/Rabo tour. Nu de ALV, en in december staat het Sinterklaasfeest gepland. In januari de ‘Dank je wel borrel’ voor alle vrijwilligers en ondersteuners van de vereniging.
  De continuatie van het periodiek is goed gelukt met best veel inhoud. Met vaste bijdragen van Tympaan-De Baat en andere partijen waar we prettig mee samenwerken. Verslagen van onze eigen commissies B&W en V&V, Zorg, Communicatie en de kettinggesprekken met personen van bijzondere verdienste. Aanvullend is er ook veel aandacht besteed aan financiën en de website.
  We noemen de samenwerking met anderen ouderenorganisaties, de gemeente, Seniorweb, Het Sporthuis Abcoude, Gouderdom, de bibliotheek en thema’s zoals mantelzorg, dementie, schenken, erven en testament, in memoriam en de jaarlijkse kranslegging bij het monument in Baambrugge.
  De OBV speelt ook een rol voor de ‘jongere’ ouderen leden. Zij hebben (of krijgen) immers ook met deze thema’s te maken, bv. als mantelzorger.

  De interne vergaderingen vonden dit jaar ten huize van de bestuursleden plaats.
  We hebben vanuit het bestuur onderzoek gedaan naar de ’doorsnee’ van de OBV.
  40 % van de doelgroep van de 55-plussers in Abcoude en Baambrugge is lid. Er gaat steeds meer digitaal, maar het (vrij dure) periodiek heeft voorlopig een blijvend bestaansrecht. We hebben een oproep gedaan aan de nieuwe leden voor een reactie wat men vindt van de OBV. Helaas was hier weinig response op.
  Verder nog de mededeling dat de vacature van secretaris al lang en nog steeds vacant is.

 1. Mededelingen
  Dick Kok: Ik wil graag een extra punt melden: Er bestaat een nieuwe wet (WBTR, wet toezicht bestuur en rechtspersonen) waar ook verenigingen zich aan moeten houden. Dit houdt ook in dat de statuten aangepast moeten worden en het huishoudelijk reglement. We hebben bij de notaris de statuten doorgenomen die dateren uit 1985. Alles zal geactualiseerd worden. Op de volgende ALV van de OBV zal dit ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden.

 1. Vaststelling verslag ALV van 18 April 2019
  Goedkeuring van de vergadering.

 1. Vaststelling sociaal jaarverslag 2019 en 2020.
  Goedkeuring van de vergadering.

 1. Verslag kascontrole commissie 2019 
  Hans Aalders leest het verslag voor van de kascontrolecommissie (dhr. C. Burggraaf en dhr. C. Spanbroek) na controle van het financieel jaarverslag 2019. Zij adviseren de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur. De vergadering stemt toe.
  Carla Keijzer leest het verslag voor van de kascontrolecommissie (mevr. C. Keijzer en dhr. C. Spanbroek) na controle van het financieel jaarverslag 2020. Zij adviseren de vergadering décharge te verlenen aan de penningmeester en bestuur.
  De vergadering stemt toe.

 1. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie 2021 
  Carla Keijzer en Cees Spanbroek melden zich aan.
  Reserve lid: Bert van Walbeek.

 1. Vaststelling van financieel jaarverslag 2019 en 2020. 
  Dhr. H. Jansen stelde schriftelijk een aantal vragen die door de voorzitter en de penningmeester in de vergadering werden beantwoord.
  Grote kostenposten zijn het gemoderniseerde periodiek (de vorige uitgave voldeed echt niet meer) en de eenmalige kosten van OBV gesigneerde boekjes met pennen. (Dit als cadeautje omdat wegens corona meerdere activiteiten niet door konden gaan).
  Andere kosten betreffen de huur van Het Dorpshuis, een bescheiden maaltijd en drankje bij de ALV en de gebruikelijke ‘dankjewel’ bijeenkomst, vergader- en commissiekosten, postzegels en vervoerskosten.
  Er is bewust gekozen voor twee bankrekeningen. De reserve (solvabiliteit) is een gangbare maatstaf voor de continuïteit van een vereniging, i.c. ANBI.

 1. Vaststelling contributie 2021 
  Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe te passen in 2021. Op de vraag waarom dit ook niet voorgesteld wordt voor het jaar 2022, antwoordt de voorzitter, na kort beraad met de bestuursleden, dat de contributie ook hetzelfde blijft in 2022.

 1. Vaststelling begroting 2021 
  De vergadering stemt toe.

 1. Aftreden/benoeming bestuurs-en commissieleden. 
  Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en daarmee is Dick Kok herkozen voor 3 jaar.
  In 2020 is Jan Popping herkozen voor 3 jaar.

 1. Rondvraag 
  – Henk Meijer: Vanuit de commissie B&W is op dit moment weinig te melden. De ideeën die in verschillende groepen waren geopperd, stuitten op hetzelfde probleem, namelijk dat er in de gemeente geen grond te verkrijgen is.
  – Cees Spanbroek: Vraag aan de commissie V&V. Er is behoefte aan een oversteekplaats bij de derde brug aan de zijde van de Meerlanden voor de veiligheid van de bewoners aldaar. Dit ter voorkoming dat er overgestoken moet worden op het drukke kruispunt bij PLUS Koot supermarkt. Verzoek aan de commissie V&V om dit in het overleg met de gemeente mee te nemen. De bewoners zelf krijgen geen gehoor bij de gemeente.
  – Commissie communicatie: Wij staan altijd open om ‘stukjes’ (kopij) voor het periodiek te ontvangen.
  Verspreiding van het periodiek: Jan van Wieringen en Cor van Schaik melden voldoende bezorgers op dit moment te hebben.

 1. Sluiting 
  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de aanwezigheid van de leden en wenst eenieder een smakelijke maaltijd toe die door de OBV aangeboden wordt.

Notulist: Joska Hoppe

DE ACCEPTGIRO HOUDT PER 1 JUNI 2023 OP TE BESTAAN
Volgens betaaldienstverlener Currence is het aantal gebruikte acceptgiro’s dan te laag om deze betaalmethode nog langer te ondersteunen. Seniorenorganisatie ANBO begrijpt dit besluit en wil haar leden in de komende tijd voorbereiden. Currence wilde eigenlijk al per 01-01-2019 stoppen met de acceptgirokaart. Mede op verzoek van de Consumentenbond is dat niet doorgegaan.
Met het einde van de acceptgiro worden consumenten niet gedwongen om online of mobiel te gaan bankieren.
De papieren overschrijvingsformulieren blijven wel bestaan. Wie dat liever doet, kan de overschrijvingsformulieren blijven aanvragen bij zijn of haar bank.
Dat ANBO het besluit begrijpt is leuk en prettig voor Currence maar daar schieten u en de OBV niets mee op.
Wat ons wel helpt, is dat u de mogelijkheid heeft om de OBV u automatisch te laten incasseren.
Achterin ons periodiek vindt u het formulier waarmee u ons opdracht kan geven om de contributie automatisch te incasseren. (Het online formulier daarvoor vindt u HIER.)
In het geval van eventuele onduidelijkheden: bel dan gerust naar een van onze bestuursleden, wij helpen u graag.
Hans Aalders

VERMOGEN EN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK
Vermogen
Wat verstaat de fiscus onder vermogen. Vermogen is niet hetzelfde als bezit.
Alleen bezit dat rendement kan opleveren wordt door de fiscus als vermogen  beschouwd.
Laat ik een voorbeeld geven: een bankstel is wel bezit, maar voor de vermogensbelasting is het geen vermogen. Hetzelfde geldt voor kleding, huisraad, auto of een boot. Ook hobbyverzamelingen zijn voor de fiscus geen vermogen. Het betreft dus een gebruiksvoorwerp, dat niet is aangeschaft om in economische zin rendement mee te maken.
Ditzelfde geldt voor een schilderij of beeldje, echter als je het schilderij of beeldje in de kluis hebt, dan kan de fiscus het als beleggingsobject beschouwen en als zodanig wel meetellen als vermogen en zelfs de winst bij verkoop belasten in box 1.

Het criterium is dus dat het om een belegging moet gaan. Dit is een beetje een grijs gebied en mede afhankelijk van hoe je er zelf tegenaan kijkt. Voorbeeld: als u beelden koopt omdat u het mooi vindt staan in de tuin of in huis, dan kun je stellen dat je er een eigen verzameling van hebt gemaakt en valt het niet onder de vermogensbelasting. Maar heb je de beelden gekocht om ze te verkopen dan kan de fiscus ze als een belegging beschouwen en moet het meegenomen worden als vermogen.

Let wel op het verschil met de erfbelasting (schenkbelasting); hierbij gelden andere regels.
Bij de erfbelasting tellen gebruiksartikelen en verzamelingen wel mee voor de berekening en dienen deze (inclusief huisraad e.d.) wel opgegeven te worden voor de aangifte erfbelasting.

De hypotheekrenteaftrek
In 2018 bestond de inkomstenbelasting 125 jaar, een heugelijk feit; hoewel?
Tot 1893 werden de belastingen geheven in de vorm van accijnzen, vooral op de eerste levensbehoeften.  Ook werd in 1893 de hypotheekrenteaftrek ingevoerd, dit om de minder vermogenden ook in staat te stellen een eigen woning aan te schaffen. 
De hypotheekrenteaftrek begon echter gaandeweg veel geld te kosten van de schatkist en kwam vaak alleen ten goede aan de wat rijkere belastingbetalers. In de afgelopen 25 jaar zijn daarom de regels ook flink aangescherpt. Hieronder volgt een opsomming ervan:
1997:      Geen renteaftrek meer voor consumptief krediet.
2001:      Geen renteaftrek meer voor een recreatiewoning (alleen eigen bewoonde woning) en de hypotheekrente is nog maar 30 jaar aftrekbaar
2004:      Invoering van de bijleenregeling (verkoopwinst oude woning gebruiken bij financiering nieuwe woning)
2010:      Invoering van de villabelasting (momenteel 2,35% van € 1.110.000,-)
2011:      Vanaf 1 juli wordt de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2% (vorige periodiek).
               Aflossingsvrije hypotheek mag nog maar 5% van de WOZ-waarde bedragen bij banken
2013:      Nieuwe hypotheken moeten in 30 jaar worden afgelost
2014:      Geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek van 52% naar 37%
2019:      Geleidelijke afschaffing van de Wet Hillen
2021:      Huizenkopers jonger dan 35 jaar zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting (eigen woning). Voor alle andere kopers geldt een tarief van 8%

Zoals u ziet zijn er nogal wat veranderingen aangebracht in de hypotheekrenteaftrek en de grote vraag is natuurlijk: waar zal dit stoppen en wat blijft er nog over?
Helaas kan ook ik u daar geen zinnig antwoord op geven.
Hans Aalders

KETTINGGESPREK WILLEM ZWAARD
Op 22 oktober jl. woonde ik een presentatie bij, gegeven in Het Sporthuis Abcoude, door Willem Zwaard met als onderwerp: ‘De Tekening Vertelt’.
Zoals bij eenieder wel bekend is, maakt Willem Zwaard sinds begin jaren tachtig de mooie omslagen voor het feestweekboekje. Aan de hand van de tekeningen nam hij ons die middag mee door het rijke verleden van Abcoude en vertelde hij de mooie anekdotes over het verhaal achter de tekening.
Nu Willem ook in het blad van de OBV zijn tekeningen/cartoons etaleert, wordt het tijd hem wat nader te spreken over zijn achtergrond en wie hij is.
Willem vertelt dat veel mensen denken dat hij een echte Abcoudenaar is. Dit is echter niet waar. Willem komt uit Maassluis en is opgegroeid in een gezin met 11 kinderen.
Dit katholieke gezin gedijde goed in een gereformeerde omgeving. Alleen zegt hij schaterend van het lachen: “als je als kind zondag aan het knikkeren was en de knikker gleed onder de deur door bij een gereformeerd gezin, dan kreeg je de knikker pas weer op maandag terug.” Zo waren toen de normen en waarden!
Willem is getrouwd, heeft een dochter en twee zonen en zeven kleinkinderen. Wat ik niet wist is, dat zijn familie op veel van de omslagen van het feestweekboekje is terug te vinden. Kijkt u maar eens goed op de oude omslagen van de boekjes.
Al jaren geleden heeft Willem aangegeven te stoppen met tekenen voor het feestweekboekje. Maar ja, dan komt de voorzitter van de feestweek toch weer vragen of hij het nog een keer wil doen. Zijn antwoord: “je kan zo moeilijk nee zeggen.”
De meeste tekeningen maakt hij in Frankrijk. Daar heeft hij wel een maand voor nodig.
Omdat de drukker het ook nog moet verwerken is er altijd tijdsdruk.
Als hoofd van het interne reclamebureau voor de Jaarbeurs had Willem een druk bestaan. Naast twee academische studies heeft hij ook een studie marketing gedaan. Hier ligt het verband tussen tekenen en vormgeving.
Toch is tekenen niet zijn hobby. Aangezien hij deze gave goed beheerst, wordt hem wel veel gevraagd iets in deze richting te doen. Naast de omslag van het feestweekboekje maakt hij ook veel logo’s, de kleurplaat in de Eendracht en vele cartoons op Facebook.
Zelf zegt hij geen echte hobby’s te hebben, maar wel fascinaties. Zo maakt deze duizendpoot zelf een boot op schaal of een mooi poppenhuis. Zie hier de creatieve mens in Willem.
Uiteraard kwam ook zijn grote passie ter sprake: MUZIEK.
Willem is tien jaar voorzitter geweest van de Koninklijke Abcouder Harmonie.
Nu speelt hij nog in twee orkesten: een orkest van senioren en een politieorkest te Hilversum. Hij hoopt dit, ondanks zijn leeftijd van 84 jaar, nog lang vol te houden.
Ook treedt hij soms nog op met de doedelzak. Ook in Abcoude en Baambrugge is hij hiermee wel eens te bewonderen geweest. In vol ornaat gekleed verschijnt hij dan bv. bij herinneringsceremonies.
Willem en zijn vrouw zeggen heel gelukkig te zijn om op hoge leeftijd nog samen te zijn. Beiden zijn getroffen door corona, maar gelukkig weer hersteld. Zij hebben in hun samenzijn de wind mee gehad en veel voor andere mensen kunnen betekenen.
Zo is er aan dit gezellige gesprek een einde gekomen. Willem laat mij uit met de woorden: “in de zon kun je ook in de schaduw zitten.”
Dick Kok

BLIJF ACTIEF (en de keuze is reuze)
Er zijn vele varianten op de titel van dit artikeltje. Zoals: ‘gebruik het of verlies het’ (in het Engels klinkt dit beter) en ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ (in het Latijn veel gewichtiger). We herinneren ons in dit verband ook iets over geraniums. Hoe het ook zij: aan alle kanten word je aangespoord om vooral ‘goed bezig te blijven’, zowel fysiek als mentaal. En dit kan prima gezien de talrijke mogelijkheden. Wellicht is het nuttig om daar wat voorbeelden van te noemen.
In het vorige OBV-periodiek, nummer 3, september 2021, blz. 24, stond in de bijdrage van Tympaan-De Baat een opsomming van wat er in de Angstelborgh allemaal te doen is en dat zeven dagen per week. Op donderdagmorgen wordt er het ‘Ontbijtje van Koot’ geserveerd (van 09.15 tot 10.00 uur, voor één euro) en kan er daarna in groepsverband gewandeld worden. Je leest in genoemde uitgave ook over Blijf Actief en Het Sporthuis Abcoude met zwembad. In het boekje ‘Cursusproject Abcoude-Baambrugge is er voor iedereen!’ programma 2021-2022 of op de website: www.cursusproject-abcoude.nl staan diverse leuke activiteiten genoemd om fit te blijven, zoals excursies en wandelingen. 
Ook als je noodgedwongen aan huis gekluisterd bent of toch voor de geraniums kiest, kan de conditie op peil blijven. Op het televisiekanaal NPO 1 wordt elke dag om 10.15 uur ‘Nederland in Beweging’ uitgezonden en voor vroege vogels al op NPO 2 om 09.10 uur. Op de website:
www.rtvrondevenen.nl staat informatie over het lokale bewegingsprogramma BlijF Fit van de sportcoaches Joke van Diemen en Jos Kooijman van de stichting Senior Sportief Actief. Elke werkdag op de TV (bij ons op kanaal 36 Ziggo) om 10.30 uur en ook op andere tijden. We leven echter in ‘veranderende tijden’; dit kan dus ook gelden voor genoemde dagen en tijdstippen.
Jan Popping

DE ZONNEBLOEM: al bijna 70 jaar een begrip in Abcoude en Baambrugge
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor onze afdeling die zich dankzij een fijne groep vrijwilligers al bijna 70 jaar inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.
Ieder mens heeft behoefte aan gezelschap, maar als je een lichamelijke beperking hebt ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling bezorgen je graag een geluksmomentje. Zo komen zij graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseert De Zonnebloem ook verschillende activiteiten, zoals spelletjesmiddagen, boottochten, vakanties en nog veel meer.
Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of weet jij iemand waarvan je denkt ‘dat is iemand voor De Zonnebloem’, neem dan contact met ons op.
Volg ons ook vooral op Facebook: www.facebook.com/DeZonnebloemAbcoude-Baambrugge
Word ook vrijwilliger!
Wil je ook mensen met een lichamelijke beperking helpen en door ze af en toe een geluksmomentje te bezorgen? Ligt je talent bij een praatje maken of activiteiten organiseren? Word dan vrijwilliger bij onze afdeling!
Heb je ambities voor een bestuursfunctie? Ook daar zijn we altijd naar op zoek!
Interesse?
Neem dan contact op met de secretaris van onze afdeling:
Annemiek Soer, telefoon: 0294-281710 (na 18.00 uur) of stuur een bericht naar ons mailadres:
zonnebloemabcoudebaambrugge@gmail.com

BIJDRAGE TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
Mede dankzij de crowdfunding, de kledingbeurs in de kerk en de veiling in de Angstelborgh hebben we het geld binnen voor de aanschaf van de DUO-fiets. Wij zijn iedereen die hieraan bijgedragen heeft heel erg dankbaar want dankzij u kunnen bewoners uit Abcoude en Baambrugge straks samen gaan fietsen met iemand die niet meer zelfstandig kan fietsen.
Op het moment van dit schrijven is er weer zoveel onzeker in onze maatschappij dat Liesbeth, Carolien en ook al mijn collega’s van Tympaan-De Baat, u ondanks alles een warme en gezellige Kerst toewensen en een gezond en rustiger 2022.
Annemarie Keja
(Sociaal cultureel werk Tympaan-De Baat in Abcoude en Baambrugge)

Afscheid Mieke Telder
Afscheid nemen doet altijd pijn, ook al heb je zoals in mijn geval de keuze voor dat afscheid zelf en weloverwogen gemaakt. Ik sluit binnenkort een periode van bijna 20 jaar af, een groot deel van mijn werkzame leven dus. Een periode waarin ik dagelijks met veel plezier een bijdrage heb mogen leveren aan het welzijn in De Ronde Venen. Ik kijk dan ook met trots naar de organisatie die er nu staat: bijna 600 vrijwilligers, meer dan 40 medewerkers, heel veel samenwerkingspartners, mooie diensten en een niet te meten hoeveelheid enthousiasme en motivatie bij alle betrokkenen.
Op dit moment bestaan mijn weken vooral uit afscheid nemen en opruimen, niet de leukste klus, maar goed voor het proces. Het officiële afscheid wordt vermoedelijk doorkruist door de oplaaiende besmettingscijfers, dat is jammer. Op moment van schrijven wordt er hard gezocht naar een opvolger. Wanneer deze is gevonden zal hij of zij zich zeker in uw periodiek voorstellen. Rest mij u te bedanken voor de altijd prettige en constructieve samenwerking. Ik hoop dat de OBV haar mooie en zinvolle werk nog jaren voort kan zetten.
En last but not least….Blijf gezond!
Dank jullie wel voor alles.
Mieke Telder

Studenten verzorgen respijtzorg
In september is opnieuw een groep studenten Social Work gestart met hun stage in De Ronde Venen. De stage is een samenwerking binnen het Netwerk Dementie Utrecht West met de Hogeschool Utrecht. Gekozen is voor een stage in ons Respijt-project. Respijt is een ander woord voor Vervangende Mantelzorg. Iemand neemt de taken van de mantelzorger over, zodat deze even niet voor twee hoeft te denken en te zorgen of omdat de mantelzorger te ver weg woont om er vaker te kunnen zijn.
De studenten wandelen samen met de cliënt, kletsen wat bij een kopje koffie of doen een spelletje. De koppeling tussen de jonge studenten en de mensen die al op leeftijd zijn geeft vreugde voor allemaal. 
Heeft u interesse in een wekelijks respijt-bezoekje van de studenten?
Meld u dan aan bij Mantelzorg De Ronde Venen.
Telefoonnummer: 0297-230280 of via mailadres: mantelzorg@stdb.nl

Het Mantelzorg en Dementie Trefpunt
Bij het Mantelzorg en Dementie Trefpunt kunt u zonder afspraak inlopen. U kunt ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger onder het genot van een kopje koffie of thee. U kunt er ook terecht met al uw vragen over mantelzorg, geheugenproblemen of dementie. Een medewerker en vrijwilliger van Tympaan–De Baat staan voor u klaar. Door de coronamaatregelen vinden al maanden geen voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Hoe begrijpelijk ook, voor mantelzorgers en inwoners met dementie is dat erg vervelend. Daarom is er het Mantelzorg en Dementie Trefpunt: laagdrempelig, kleinschalig en zonder risico. Loop gerust een keer binnen.
In Mijdrecht is het Dementie Trefpunt in gebouw De Rank, Prins Bernhardlaan 2. Ingang bij de grote boom. U bent elke eerste maandag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.
In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh, Dorpszicht 22, in de ruimte Gein. U bent elke eerste dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 en 12.00 uur.

Studenten en mensen met dementie koken samen bij Het Kookpunt!
In de Trekvogel, Karekiet 49, in Mijdrecht is in oktober een kookactiviteit gestart voor mensen met geheugenproblematiek. Studenten van de Hogeschool Utrecht en mensen met geheugenproblematiek gaan daar samen koken en bakken. De kookactiviteit is op maandagmiddag van 13.00 – 15.00 uur.
Het kookproject is onderdeel van het project Dementievriendelijke gemeente. Doel van het project is om de samenleving beter in te richten op mensen met dementie en hen daarbij in hun kracht zetten. We kijken naar hun talenten, naar wat zij wél kunnen. We zetten deze talenten in bij activiteiten in de maatschappij door de mensen met dementie er als vrijwilliger bij te betrekken. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol en dit is extra belangrijk omdat daarmee hun gevoel en emotieleven erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aansluiting behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren.

Dagbesteding in De Ronde Venen
Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunnen ze zien in een nieuwe serie korte films.
Vanaf 10 maart is elke maand een korte film te zien over een locatie voor dagbesteding, onder meer via RTV Ronde Venen in het programma Nieuwsronde en op de website: www.derondevenen.nl/dementievriendelijk.nl
De kijker ziet onder meer welke activiteiten plaatsvinden, wat de begeleiders doen en welke rol de dementieconsulent speelt. De filmpjes geven een goed inzicht van de dagbesteding in De Ronde Venen.

Mantelzorgwaardering
Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar. Daarom zetten we mantelzorgers in de schijnwerpers: want hun zorg mag gezien worden.
Mantelzorgers die zich aanmelden bij Mantelzorg De Ronde Venen voor 1 januari 2022 en zorgen voor iemand uit De Ronde Venen ontvangen de waardering van de gemeente, een VVV cadeaukaart.
Bent u mantelzorger of kent u iemand die zorgt voor een naaste met een ziekte, handicap, beperking of psychische aandoening meldt hem of haar dan aan via het inschrijfformulier op www.mantelzorgderondevenen.nl. De servicepunten kunnen u hier ook mee helpen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0297-587600.

Voor mantelzorgers is het lastig om zichzelf mantelzorger te noemen. Je bent immers tegelijk vaak ook partner, ouder, kind, broer, zus of vriend. Bij twijfel kunnen mantelzorgers de 3-minuten check doen. Dit is een korte vragenlijst waarmee mantelzorgers bepaald kan worden hoe zwaar ze belast zijn en krijgen ze tips.
De 3-minuten check folder is af te halen bij de Servicepunten en Tympaan-De Baat.

Naast de mantelzorgwaardering heeft aanmelding nog meer voordelen. Mantelzorg De Ronde Venen biedt individuele ondersteuning waar nodig en een luisterend oor. Zij organiseren regelmatig workshops en lotgenotencontact. Bij het mantelzorg- en dementietrefpunt kunt u iedere eerste maandag van de maand (De Rank in Mijdrecht) en iedere eerste dinsdag van de maand (De Angstelborgh in Abcoude) tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen met uw vragen.
Ook ontvangen mantelzorgers het magazine ‘Mantelzorg’.
Tanja Quist

Wandelen met Mantelzorgers
In november is er een wandelgroep voor mantelzorgers gestart. We wandelen iedere derde vrijdag van de maand (behalve in juli en augustus). We starten om 09.30 uur en zijn uiterlijk 11.00 uur weer terug.
Het idee is om iedere keer vanaf een ander vertrekpunt te starten, zodat verschillende delen van De Ronde Venen ontdekt kunnen worden. Tijdens de wandelingen kunnen mantelzorgers met elkaar of met de begeleiders van gedachten wisselen. Ook worden een aantal mindful oefeningen gedaan om tijdens het wandelen nog meer ontspanning te vinden. Naast de vrijwilliger die de wandeling uitzet zijn Ester Hoogkamp en/of Tanja Quist van Mantelzorg De Ronde Venen aanwezig voor een luisterend oor en het beantwoorden van vragen. Bent u mantelzorger en wilt u graag deelnemen? U kunt zich aanmelden via mantelzorg@stdb.nl of via telefoonnummer: 0297-230280. Aan de wandelingen zijn geen kosten verbonden.
De wandelingen gaan bij regen ook door! Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt de wandeling geannuleerd of verplaatst. Heeft u een mobiel dan kunnen wij u toevoegen aan een app-groep. Wij informeren u dan als de wandeling niet doorgaat en sturen u maandelijks een berichtje over het vertrekpunt.
Zet de data voor 2022 alvast in uw agenda:
21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december.
Reactie van een deelneemster van de vorige wandelgroep:
“Ik kan het echt aanbevelen. Soms zit je er gewoon doorheen, als je dan even kunt wandelen en met andere mensen van gedachten kunt wisselen, kan dat een enorme ‘boost’ geven. Je kan er dan echt weer even tegen.”

 

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Wel of geen fietsers op de voetangelweg tussen derde brug en Pauw in ’t Groen
Uit het niets stonden er ineens voetpadborden op de Voetangelweg vanaf de derde brug en Pauw in ’t Groen. Daar ontstond wat commotie over van fietsers die nu gedwongen moesten omrijden.
De borden werden geplaats omdat aanwonenden last hadden van snelle fietsers komend vanaf de Voetangelweg rijdend richting Abcoude.
De verkeerscommissie kreeg het verzoek om de belangen van haar leden te behartigen, zodat er niet omgereden hoeft te worden. Na diverse gesprekken met de gemeente en omwonenden zowel direct aan de Voetangelweg als buurtbewoners is er een voor alle partijen een acceptabele oplossing gevonden.
De snelle fietsers wordt het fietsen bemoeilijkt door een drempel en zij krijgen via bebording en wegaanduidingen het verzoek via Pauw in ’t Groen te fietsen.
De meeste maatregelen zijn uitgevoerd en de Voetangelweg kan weer befietst worden en de snelle fietsers worden verzocht de voorkeursroute via Pauw in ’t Groen te rijden.
Het was een mooie samenwerking tussen bewoners, gemeente en de verkeerscommissie.

Een leuning langs de trappen van de A2 bij het viaduct Holendrecht
De verkeerscommissie is al een klein jaar bezig om een vraag van een lid met de betrokken instanties te bespreken.
De vraag is simpel: kan er langs de trappen van de A2 bij het viaduct over de Holendrecht een leuning komen om het voor mensen die wat minder makkelijk een trap kunnen lopen toch mogelijk te maken het ommetje Abcoudermeer te blijven lopen?
Dan komt gelijk het probleem: de trappen liggen in twee verschillende gemeenten met drie beheerders om er wat van te vinden namelijk de twee gemeenten en RWS. (Rijks Water Staat)
De huidige stand van zaken is dat RWS het allemaal wel prima vindt maar zelf geen enkele actie zal ondernemen behoudens een benodigde vergunning afgeven.
De gemeente De Ronde Venen staat niet afwijzend maar weet niet of er wel voldoende behoefte en draagvlak is.
De gemeente Ouder-Amstel verwijst naar RWS maar weet zelf nog niet dat zij de beheerder van de trap zijn. Dat gaan we ze nog wel vertellen als we iets verder komen met het benodigde draagvlak.
We doen een klein onderzoekje naar het gebruik van de trappen en de wens daar een leuning langs te krijgen. Blijkt er veel gebruik gemaakt van de trappen te worden met de wens voor een leuning dan gaan we weer in gesprek met beide gemeenten en RWS.
We vragen u bijgaand formulier in te vullen en te deponeren in de blauwe OBV-bussen bij PLUS Koot, Dienstencentrum, Dorpzicht 22 en in Baambrugge bij de Dagwinkel.
Vragenformulier:
Naam:………………………………………………………………..
Leeftijd in jaren:…………………………………………………
0           Ik maak regelmatig gebruik van de trappen talud A2 Holendrecht. 
0           Ik mis voor stabiliteit (soms) een leuning langs de trappen.
Ook kunt u de vragen overnemen en beantwoorden op een e-mail en sturen naar: wverbree@hetnet.nl

Busroute
In onderstaande enquête kunt u aangeven onder het kopje ‘overige’ een bushalte te willen bij station Abcoude en Het Sporthuis. Dat kan tot 16 december.
Als dit massaal wordt ingevuld door de bewoners van Abcoude en Baambrugge, kan dit misschien leiden tot een positieve verandering van de bus-route.
https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/enquete-openbaar-vervoer-2021/?get=1&sidn=540b7f3dabb347368e9aaaa6f88dc42f

Wim Verbree

DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS (zie pdf-bestand voor de beelden)
Abcoude, Het Amsterdams Koffiehuis. In 1828 werd de buitenplaats Holendrecht veranderd in Het Nieuwe Logement. In 1864 kreeg het de naam het ‘Amsterdams Koffiehuis’. In 1902 werd paardenliefhebber A.P.J. van der Kroon de eigenaar. Tot 1998 was het pand een restaurant en bekend als Koekenbier.

Baambrugge, Hotel en Uitspanning Baambrugge rond 1930. Ook werden hier roeiboten verhuurd. Op de achtergrond het oude stoomgemaal. In 1840 bouwde koetsier Kolenberg op de plaats waar nu De Punt is, ‘De Nieuwe Aanleg’. Van 1848 tot 1912 was de familie van Wees de eigenaar van het logement met de naam ‘Café Restaurant Hotel Baambrugge’, tevens Stalhouderij.

HET ONTSTAAN VAN STIGTERHOF
Ergens in het jaar 1984 kwam ik op het idee om mijn eigen huis te bouwen.
Met deze mededeling kwam ik op het spreekuur van de toenmalige burgemeester Ad Bestman, tevens de eerste blinde burgemeester van Nederland. En wel, ik kreeg gehoor bij hem.
Als locatie stelde hij voor het stuk weiland toen geheten ‘Verlengde Torenlaan’ gelegen naast Papehof. Voor deze locatie gold toen een z.g. voorlopig bestemmingsplan. Dit hield in dat de gebruiksbepalingen moesten worden aangepast.
Hij verwees mij verder door naar een toenmalige ambtenaar Otto Schrijver (die in Baambrugge een geslaagd cascoproject had afgerond) om advies over een dergelijk project in te winnen. Verder zou ik later ook geadviseerd worden door de toenmalige Wethouder Harmen Hoogenhout.
Om het project op te kunnen zetten, had ik inmiddels contact gezocht met de architect Henk Meijer, die zich graag aansloot bij het initiatief. Met hem is het cascoproject verder ontwikkeld, waarbij hij in eerste instantie voor ons beiden een twee onder een kap woning had ontworpen.
Echter, konden we geen sluitende begroting van 142.000 gulden maken die benodigd was voor de stichtingskosten voor de toen zogeheten premie A woningen. Vervolgens heb ik Frans Snelderwaard benaderd, die later wel een sluitende begroting kon aanleveren. Echter kwam dit vervolgens weer in gevaar doordat de gemeente de infrastructuur was vergeten, mee te nemen in de exploitatie, waardoor de grondprijs geen 150 maar 200 gulden per meter moest bedragen. Dit gaf veel emotie, want het gehele plan dreigde weer in gevaar te komen. Uiteindelijk werd de grondprijs bepaald op 183 gulden per meter.
Dit hield in dat de stichtingskosten op 172.000 gulden uitkwam, dit kwam neer op z.g. premie B woningen.
Op advies van de heer Harmen Hoogenhout werd een z.g. artikel 19 procedure opgestart, waarop de gemeenteraad zijn toestemming moest verlenen. Dit werd helaas in eerste instantie mede door dezelfde gemeenteraad onder aanvoering van het raadslid Ruud Post afgewezen.
Inmiddels was er rondom het gehele plan zo’n politieke beroering ontstaan, dat wij werden verwezen naar een andere locatie en wel aan de Broekzijdselaan. Echter ik had inmiddels mijn zinnen gezet op de locatie ´Verlengde Torenlaan´ en deelde dat ook mede aan de toenmalige gemeenteraad.
Nadat een en ander vermeld was in het plaatselijke nieuwsblad de VAR, melden zich er al snel zo’n 14 belangstellenden, die zich graag eveneens aansloten bij het project.
Er waren inmiddels 4 woningen getekend door de architect Henk Meijer, maar door de vele belangstellenden hebben wij dit toen uitgebreid tot 9 woningen.
Hierna werd in 1985 de Casco Bouwgroep Abcoude (CBA) opgericht en werd er een bestuur gevormd vanuit de toekomstige bewoners. Te weten:
Voorzitter: Ton Verhaar
Secretaris: Madelon Snel
Penningmeester: Silvia Kemp
Bouwcommissie: Henk Meijer, Frans Snelderwaard en Ton Verhaar
Hypotheekonderhandelingen: Kees Krul

In eerste instantie kwamen wij maandelijks, later wekelijks bij elkaar om de vorderingen met elkaar te delen.
De bouw kon echter nog niet van start gaan omdat er nog steeds geen goedkeuring op de benodigde vergunningen waren afgegeven door het toenmalige college van B&W.
Het was inmiddels 1986, waarop de heer Harmen Hoogenhout adviseerde te wachten op de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar, waardoor we meer kans zouden hebben voor een positieve besluitvorming en inderdaad de nieuwe gemeenteraad gaf eindelijk goedkeuring.
Echter, waren hierna bezwaren gekomen vanuit enige bewoners van Papehof op de artikel 19 procedure van het bestemmingsplan verlengde Torenlaan. Dit gaf helaas weer vertraging op de benodigde vergunningverlening.
Na enige weken werd het bezwaar van de bewoners van Papehof (mede door de geweldige inzet tijdens de hoorzitting van Burgemeester Bestman) door de Provincie Utrecht ongegrond verklaard.
Inmiddels had ook aannemersbedrijf Bruns uit Abcoude zich aangemeld om de ruwbouw van de woningen te mogen realiseren. Na wat onderhandelingen over de begroting, kreeg Bruns de opdracht.
In eerste instantie werd er een feestelijke eerste heipaal geslagen door onze Wethouder Harmen Hoogenhout, waarna de Casco Bouwgroep Abcoude in juni 1987 van start kon gaan met de bouw van de eerste 9 cascowoningen van het toen inmiddels al ontstane Stigterhof (vernoemd naar de gemeentesecretaris W.Stigter van Abcoude). Hierna kon iedere bewoner aanvangen met het invullen van een eigen indeling van zijn huis.
Dankzij de inzet van de eerste negen bewoners en adviseurs konden de woningen, na veel bloed, zweet en tranen, in 1988 bewoond worden.
Het project was een dusdanig groot succes, dat hierna nog in drie fases cascobouw Stigterhof uitgroeide tot 41 woningen.
Ton Verhaar

WALKING FOOTBALL
Sinds enkele weken is FC Abcoude gestart met walking football, een voetbalvorm voor senioren waarbij niet wordt gerend. Behalve het sportieve aspect hechten wij ook de waarde aan de maatschappelijke functie van deze activiteit walking football is een laagdrempelige beweegactiviteit voor 60-plussers, zowel voor mannen als vrouwen. De kernwaarden van walking football zijn meedoen, bewegen en ontmoeten. Dankzij deze spelvariant is een leven lang voetbal mogelijk voor mensen die altijd al gevoetbald hebben. Maar ook voor 60-plussers zonder een voetbalverleden is dit een leuke manier om in beweging te blijven. Het hebben van voetbalervaring is dus niet vereist. 
Er wordt gespeeld op een kwart veld met teams van elk zeven spelers. De spelersgroep is op zoek naar nieuwe spelers, zodat er voldoende teams kunnen worden gevormd. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail info@fcabcoude.nl of bellen naar 06-50666364 (Harry de Winter). Het is ook mogelijk dat zij gewoon een keertje langskomen tijdens de training; die vindt plaats op vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur en wordt gezellig afgesloten met een drankje in de kantine. 
Momenteel bevinden we ons nog in de opstartende fase. Mochten er na verloop van tijd voldoende aanmeldingen zijn om het walking football definitief neer te zetten dan zal er ook een contributie worden gevraagd. Deze is nu bepaald op € 139.- per jaar inclusief koffie en thee na afloop. 
Verdere informatie te verkrijgen bij:
Rosa Wessel, Secretaris FC Abcoude. Telefoonnummer: 06-18347276

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Ton Pepping in het zonnetje gezet
Kort nadat de gemeenteraad in 2017 nagenoeg unaniem positief stemde over het burgerinitiatief – nu ruim vier jaar geleden – bood betrokken Abcoudenaar Ton Pepping het bestuur van de Stichting Zwembad Abcoude aan om gebruik te maken van het kantoor van zijn bedrijfsruimte aan de Hollandse Kade 22. Van deze mogelijkheid is optimaal gebruikgemaakt. Voor die tijd – ten tijde van de actievoering en de ontwikkeling van de businesscase en het burgerinitiatief – vonden de afspraken altijd bij iemand thuis plaats. Voor de realisatiefase was dat niet meer te doen. En toen kwam het mooie aanbod van Ton!
Gedurende drie jaar vonden er op de HK22 bijna dagelijks vergaderingen plaats. Natuurlijk de (interne) bestuursvergaderingen, maar ook meetings met de architect, de aannemer, experts, leveranciers, gemeenteraadsleden, met stakeholders zoals de wethouder en haar ambtenaren, met omwonenden, met toekomstige gebruikers en natuurlijk met de vele vrijwilligers. Heel wat kwesties zijn aan de HK22 besproken en getackeld. In het opslaggedeelte van Tons bedrijfsruimte mochten we materiaal opslaan, zoals de luie trap die nu aan veel zwemmers een makkelijke toegang biedt tot het water, de flexibeams die we hadden gewonnen en ander zwemmateriaal. Sinds de opening van Het Sporthuis Abcoude vindt het bestuur in De Sprong onderdak voor haar bestuursvergaderingen. In oktober is Ton Pepping van harte bedankt voor zijn prachtige aanbod, zonder hem was het bestuur jarenlang ‘dakloos’ geweest en hadden al die externe partijen niet zo netjes ontvangen kunnen worden.

Senior Sportief Actief geeft watergymnastiek in Het Sporthuis Abcoude
Sport en beweging houdt je fit én gezond. Je krijgt meer energie en je spieren blijven soepel. Senior Sportief Actief De Ronde Venen biedt allerlei sportieve activiteiten, zowel overdag als ‘s avonds. Dit doen we met 15 docenten, 45-wekelijkse lessen en 16 locaties. Sportfanaat of lang niet gesport? Superconditie of niet zo vitaal? Iedere Sportief Actief groep heeft een eigen ‘fitheidsklasse’: fit, fitter of fitst. Zo kun je dus elke les op je eigen niveau volgen. Ook als je ergens last van hebt, waardoor je niet met alles even intensief kan meedoen. Senior Sportief Actief is nu ook volop in beweging in Het Sporthuis.
Op de donderdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur is er een sportief uurtje; sportief in de zaal, voor mensen van 55 jaar en ouder. Eerst een pittige conditietraining (waarmee je dus rekening kunt houden met je eigen niveau) en hierna nog even lekker uitleven in een bal- of racketspel.
De watergymnastieklessen in Het Sporthuis Abcoude worden vanaf deze maand verzorgd door Senior Sportief Actief De Ronde Venen. Deze vorm van bewegen is zeer gewild bij senioren. “In het water kun je je gewrichten gemakkelijker gebruiken, je heupen draaien beter, er is geen enkele belasting”, aldus een docent. Kortom, je kunt in het water heel prettig bewegen en oefenen.
Een watergymles begint met een warming up, en daarna zijn er oefeningen met allerlei materialen, zoals halters, plankjes en ballen. Spiergroepen in armen, benen, schouders en heupen worden zo gericht geoefend en in het aangename warme water gaat dat heel plezierig!
Watergymlessen helpen om op een prettige en gemakkelijke manier daaraan te werken, ook als je wat ouder bent en niet alle spieren meer even soepel zijn. De lessen zijn zowel voor vrouwen als mannen en worden gegeven door deskundige docenten van Senior Sportief Actief.
Onze lessen zijn niet alleen sportief maar ook gezellig en ze verbinden. Naast bewegen zijn ook de onderlinge contacten van belang. Neem gerust een kijkje op onze website: www.seniorsportiefactiefdrv.nl. Er zit vast een les tussen die je aanspreekt. Doe een keer mee in Het Sporthuis Abcoude op een dinsdagochtend of donderdagmiddag.
Lidmaatschap
Elke dinsdag zijn er twee watergymlessen in Het Sporthuis Abcoude: van 09.00 uur tot 09.50 uur en van 10.00 tot 10.50 uur. U kunt u zich inschrijven bij Senior Sportief Actief voor een wekelijkse les.
De kosten bedragen € 106,-. Dit is voor de periode van december tot het einde van het seizoen, eind juni 2022. Een aantal verzekeringen vergoeden lessen in Meer Bewegen voor Ouderen. Het loont de moeite om dat even na te kijken. Alle informatie vind je op www.seniorsportiefactiefdrv.nl
Interesse?
Meld u aan via e-mailadres: info@seniorsportiefactiefdrv.nl of via telefoonnummer: 06-21918353. 

Biljart
Wist u al dat er gebiljart kan worden in De Sprong in Het Sporthuis Abcoude? Marco Smit van De Sprong heeft een prachtig biljart klaarstaan voor iedereen die af en toe een uurtje wil biljarten. De kosten bedragen € 5,- per uur. Vooraf reserveren is aan te bevelen, dan weet je zeker dat er plek is. Reserveren kan via e-ailadres: info@desprongabcoude.nl of even bellen naar Marco, telefoonnummer: 06-36154582.

Seniorenagenda in De Sprong
De strengere coronamaatregelen maken het momenteel lastiger leuke activiteiten voor senioren in De Sprong in Het Sporthuis te organiseren. Het moet immers wel verantwoord zijn om met een grotere groep bij elkaar te komen. De volgende activiteiten zijn daarom onder voorbehoud gepland:

 • Kerstbrunch
  Op vrijdag 17 december van 11.00 tot ongeveer 13.00 uur staat de Kerstbrunch voor senioren op de agenda. Gezellig met elkaar genieten van een heerlijke en goed verzorgde kerstbrunch met lokale producten in De Sprong. Kosten: € 17,50. Aanmelden kan via activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl.

 • Film met stamppot (datum volgt)
  Ton Pepping – ja, de Ton van wie het bestuur kantoorruimte mocht gebruiken – is al jaren enthousiast verzamelaar van alles wat met Abcoude te maken heeft en brengt dat (onder meer op Facebook) ook graag onder de aandacht van zijn medebewoners. Ton vertelt aan de hand van een selectie van foto’s en filmfragmenten over de geschiedenis van ons mooie dorp. Ook het oude zwembad aan het meer ontbreekt natuurlijk niet.
  De geplande bijeenkomst op 19 november was snel vol, daarom was al een tweede datum gepland. In verband met de oplopende coronabesmettingen konden deze beide niet doorgaan. Maar uitstel betekent zeker geen afstel. Zodra het weer mogelijk is, zal deze foto-/filmbijeenkomst opnieuw ingepland worden. Houdt u voor de datum de nieuwsbrief van de stichting in de gaten. Ontvangt u deze nog niet? Meld u zich dan aan via www.hetsporthuisabcoude.nl/nieuwsbrief

 • Terugblik: Feest der herkenning met Willem Zwaard
  Op vrijdag 22 oktober vertelde dorpsgenoot Willem Zwaard over zijn tekeningen voor de programmaboekjes van de jaarlijkse feestweek georganiseerd door de Stichting Feestelijkheden Abcoude (SFA).  De zaal zat met ruim 40 mensen goed vol en de reacties waren enthousiast. Gedurende twee uur leidde tekenaar/ontwerper Willem de aanwezigen chronologisch door de covertekeningen heen, te beginnen bij 1980. Elke tekening vertelt een kermisweekverhaal, maar ook markante gebeurtenissen in Abcoude van het afgelopen jaar, zoals de viering van het 900-jarige bestaan van Abcoude en de opening van de derde brug. Bij elke tekening wist Willem wel een grappige anekdote te vertellen.
  Dat de tekeningen op de cover van het feestweek-programmaboekje geliefd waren, bleek wel uit de stijgende donaties bij verstrekking van de boekjes deur aan deur. Ook uit de vele reacties blijkt het succes. In de loop der jaren is Willem nogal eens aangesproken door dorpsgenoten met het verzoek door hem op de cover van het programmaboekje gezet te worden. Het Sporthuis Abcoude is tweemaal die eer toebedeeld. Eenmaal toen het pand nog in aanbouw was en afgelopen zomer centraal in het midden… Het kenmerkende Sporthuis Abcoude.

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten in De Sprong heeft u een coronatoegangsbewijs nodig.

Abcoude FIT-wandelen
Misschien heeft u wel meegelopen. Zondag 28 november 10.30 uur startte Abcoude Fit-wandelen vanaf Het Sporthuis Abcoude. Tijdens een wandeling van ongeveer 5 kilometer in de frisse buitenlucht werden ook verrassende kracht- en balansoefeningen gedaan… ieder op zijn eigen niveau en tempo. Na de wandeling was er een gezonde lunch in De Sprong en gaf leefstijlcoach en trainer Anja Lefeber praktische tips over voeding, bewegen en minder stress en tips om bewuster om te gaan met je gezondheid. 

Astrid Wintershoven en Corien v.d. Linden

LEVE 2G!
Het kabinet is bang dat als we overgaan op 2G er een tweedeling in de samenleving ontstaat. Maar deze tweedeling is er toch al?
Het grootste deel van de bevolking vertrouwt op medisch wetenschappelijk verklaringen en laat zich vaccineren.
Afgezien van degenen die om diverse redenen geen vaccinatie kúnnen krijgen, heeft een ander deel geen vertrouwen in de medische wetenschap. Volgens hen is het onwaarheid, wordt de bevolking gemanipuleerd door de elite. Dat leggen ze uit aan de hand van samenzweringstheorieën. Zij leven in hun eigen wereld, een wereld waarin zij voor zichzelf kunnen zorgen. Waarom zouden ze naar het ziekenhuis gaan als ze niet in de medische wetenschap geloven? Laten ze in quarantaine gaan en het zelf thuis oplossen met adviezen niet alleen van die dansleraar en de alwetende opiniepeiler, maar ook van die dames die als influencers worden aangeduid. Óp naar het Malieveld om ook hier weer tegen te protesteren. Dan kan de GGD daar een tent opzetten om spijtoptanten de kans te geven zich alsnog te laten vaccineren.
Is het niet zo dat niet het kabinet deze groep uitsluit, maar dat de anti-vaxxers zichzelf uitsluiten?
Jan Godschalk

DE BIBLIOTHEEK
‘Ontspannen en ontspullen’ leer je in de bibliotheek. Vanaf januari leer je bij de Bibliotheek Angstel Vecht en Venen alles over duurzaamheid en gezondheid. Van januari tot en met maart gaan we het op het gebied van duurzaamheid hebben over ‘ontspullen’, ‘consuminderen’ en duurzaam winkelen. Bij gezondheid staan aan het begin van het jaar stress en ontspanning centraal. We zorgen er samen voor dat je opgeruimd – in huis, hoofd en lichaam – met het nieuwe jaar kunt starten. Op onze website: www.bibliotheekavv.nl maken wij binnenkort meer bekend.
Vind je het leuk om zelf een bijdrage te leveren op één van deze onderwerpen? We komen graag in contact. Je kunt een mailtje sturen naar e-mailadres: r.de.rijk@bibliotheekavv.nl of bellen, telefoonnummer: 034-6768108.
Kan je niet wachten om aan de slag te gaan met deze onderwerpen? Kijk dan eens naar ons aanbod online cursussen op: www.bibliotheekavv.nl/online-leren. Je vindt er cursussen over o.a. mindfulness, veerkracht, duurzaam leven en vitaliteit. Als je lid bent van de bibliotheek volg je deze cursussen gratis.
Rosa de Rijk

CONCERTEN ABCOUDE EN BAAMBRUGGE
De mooiste muziek dicht bij huis! We zien er naar uit.
Op de dag van inleveren van deze kopij zullen er nieuwe en striktere maatregelen afgekondigd worden. Of we u allen weer mogen ontvangen bij de volgende concerten is nu nog onzeker. Beperking van het maximumaantal bezoekers of extra toegangscontroles…. het zou zo maar weer kunnen gebeuren. We hopen van harte, in het bijzonder voor de musici, dat de concerten doorgang kunnen vinden.
In de afgelopen maanden hebben we kunnen genieten van het Beethoven-programma van het Hexagon Ensemble (eind september in Abcoude) en van het Mozart-programma van Wendy Roobol en vrienden (31 oktober in Baambrugge). Op zondag 28 november heeft Lucie Swarts met 10 van haar celloleerlingen van het Koninklijk Conservatorium een concert gegeven in Abcoude.
Op 26 december zal het Kerstconcert van het Barokensemble Eik en Linde plaatsvinden dat vorig jaar helaas niet doorging. Op het programma staan aria’s uit de Messiah van Händel en delen uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach.
De programmering voor de eerste maanden van 2022 is nu bijna rond. Rekent u maar op maandelijks een mooi concert op de laatste of voorlaatste zondagmiddag van de maand.
In ieder geval staat al vast dat de Academisten van het Koninklijk Concertgebouworkest op 27 februari naar Abcoude komen.
Graag tot ziens bij de Abcoude-Baambrugge Concerten.
Suzanne Bakker, voorzitter KSAB
www.abcoudeconcerten.nl

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact