55+ Steek Uw licht op (32:4) december 2016 – tekst

55+ Steek Uw licht op
Jaargang 32 nummer 4 – december 2016

Van de redactie
U zult vast wel kennis hebben genomen van de berichtgeving over ‘voltooid leven’. Dit gaat misschien leiden tot aanvullende wetgeving over het levenseinde. In deze discussie gaan we ons vanuit de OBV uiteraard niet mengen. Maar het kan wel aanleiding zijn, net als de herfst en de naderende winterperiode, om na te denken over uw eigen leven. De meeste van onze leden zijn gelukkig nog gezond maar verkeren in de fase dat ze een groter risico lopen op overlijden; het is niet anders. Daarom achten we het nuttig om, ook al omdat dit het laatste OBV periodiek is
van 2016, aandacht te besteden aan een vijftal ‘terminale’ aspecten, verwoord door Jan Derkman, Ria de Korte, Vera Stein, Susan van Agten en Brenda Stork.
Het artikel van Jan Derkman behandelt het levenstestament en de grote waarde die dat kan hebben in de laatste fase van het leven.
Ria de Korte vertelt, naar aanleiding van haar lezing op 13 oktober, over het onnodig doorbehandelen van zieke ouderen. Zij raadt ons aan om bewust met onze directe naasten (familie en hechte vrienden) te praten over wat wij zelf op medisch- en zorggebied willen als we in een situatie komen waar doorbehandelen misschien slechts enkele weken toevoegt aan het leven, maar veel narigheid met zich mee kan brengen.
Dan een stukje van Vera Stein over hoe een hospitium veel kan bijdragen aan een waardig levenseinde.
Susan van Agten schrijft over de bijzondere aandacht die gegeven kan worden bij het afscheid en hoe dat steun biedt bij de verwerking.
Brenda Stork tenslotte gaat in op aspecten die de uitvaart een extra dimensie geven. Ik hoop dat u door deze artikelen niet in een mineurstemming komt, maar dat ze u tot actie aanzetten om de dingen te regelen die het levenseinde draagbaarder maken.
Iets heel anders: waar ik wel bedroefd van word zijn de perikelen rond buslijn 126, waar de commissie Verkeer&Vervoer over schrijft.
Opgewekter is het verhaal van Tympaan-de Baat over de Diligence; dat biedt weer kansen!
Het bestuur is bezig met een opwaardering van het periodiek. Met een vormgever uit Abcoude wordt nagedacht over een “beter smoel”. Dat betekent dat er ook ruimte komt voor uw reactie en mening over wat er in het periodiek staat, of over de onderwerpen waar het bestuur al dan niet mee bezig is.
Ik wens u veel leesplezier.
Reinier Bloemer, redacteur

Van de voorzitter
De eindejaarperiode vormt een goed moment van overdenking: vooral over wat nog beter kan. Allereerst is dat het gebruik van elektronische post (e-mail). Daarmee kunnen we sneller, goedkoper en beter met elkaar communiceren. Als u soms wat problemen met de PC heeft: in dit periodiek staat een artikeltje over een (gratis!) dienst om u weer op weg te helpen.
Als we uw email-adres nog niet hebben, stuur dan een mailtje naar secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl met als
onderwerp: email-adres.
Een tweede verbeterpunt is de actualiteit van het ledenbestand: houd ons a.u.b. zelf op de hoogte van een verhuizing, etc. Te vaak horen we helaas ‘via via’ over veranderingen in persoonlijke omstandigheden. Dat doet afbreuk aan de communicatie met u.
Als laatste aandachtspunt vraag ik uw hulp bij het vinden van nieuwe leden. Abcoude en Baambrugge tellen samen ongeveer 9000 inwoners, waarvan
1/3 deel ouder is dan 55 jaar, dus zo’n 3000. Van deze 3000 zijn bijna 1300 mensen lid van de OBV, en daar zijn we best trots op. Helaas vertoont de groei een wat negatieve trend, terwijl er nog 1700 ouderen resteren voor wie we ook graag belangenbehartiger zijn op het gebied van vervoer, wonen, welzijn en zorg in onze gemeente. Wij gaan ook zelf vanuit de OBV ledenwervende acties voeren. Maar de beste aanbeveling om lid te worden is uiteraard die van een OBV lid zelf, lees: uzelf, bij buren en kennissen.
Kortom:
1) E-mail adressen (voor zover van toepassing)
2) Adreswijzingen en andere persoonlijke mutaties
3) Ledenwerving
Het naderend jaareinde kan ook aanleiding zijn voor een wel heel persoonlijke overdenking: dat het leven eindig is, van jezelf, van familie of anderen waarmee je je nauw verbonden voelt. We hebben een vijftal mensen gevraagd om vanuit hun kennis en ervaring hierover iets te melden en hun bijdragen een prominente plaats gegeven in deze uitgave van 55+ Steek uw licht op.
Vanuit mijn eigen ervaring als ambtenaar van de burgerlijke stand weet ik, dat zaken zoals weergegeven in bovengenoemde vijf bijdragen, vaak onvoldoende aandacht krijgen. De achterblijvende partij wordt dan voor heel moeilijke keuzes gesteld. Mijn advies aan u is dan ook om tijd vrij te maken om over deze lastige onderwerpen te praten. U zult ervaren dat u achteraf blij bent, dat u het allemaal goed en op tijd geregeld heeft.
Ik wens u alvast prettige feestdagen en een heel gezond 2017.
Dick Kok, voorzitter

Overgang van acceptgiro naar incasso
De gezamenlijke banken in Nederland hebben besloten dat de acceptgiro afgeschaft wordt. De OBV maakt voor het innen van de jaarlijkse contributie gebruik van acceptgiro’s. Bij dit periodiek bijvoorbeeld bieden wij u de acceptgiro voor de contributie van 2017 aan. Vermoedelijk is dit dus de laatste acceptgiro die de OBV verstuurt, voordat we overgaan naar automatische incasso. Daarvoor is nodig dat u de OBV machtigt om de contributie automatisch te innen. Dat machtigen gaat via een machtigingsformulier. In de loop van 2017 sturen wij dat naar u op. U vult uw rekeningnummer in, tekent het formulier en stuurt het terug naar de OBV.
Voor die tijd moet de OBV het nog met de bank regelen, het machtigingsformulier opstellen en per lid voorbereiden. Dit wordt een hele klus. U ontvangt het formulier pas in de loop van 2017. Wij hopen op uw medewerking.
Jan Dulfer, penningmeester

Afscheid nemen
Hieronder volgt een vijftal bijdragen die aspecten behandelen die te maken hebben met het einde van het leven, en die dit voor u en uw dierbaren wellicht wat dragelijker kunnen maken.

Levenstestament door Jan Derkman, notaris te Abcoude (dec 2016)
Stel u moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en u weet niet hoe u er na de operatie aan toe bent. Of u verblijft voor langere tijd in het buitenland. Het kan ook zijn dat u een dagje ouder wordt. Dan neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Het is op zo’n moment goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet kunt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie heeft u het volste vertrouwen? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen.
Dat kan met een volmacht, een levenstestament of een testament.
Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen. Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, geven elkaar vaak een volmacht en/of aan een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk een volmacht te geven aan iemand anders, bijvoorbeeld een goede vriend.
In een volmacht bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U geeft dan een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde. U legt gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt. Verder geeft u aan wanneer de volmacht ingaat. En bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen. U kunt helemaal zelf bepalen welke taken in de volmacht komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:
• Het regelen van bankzaken;
• Het beleggen van vermogen;
• De verkoop van uw woning;
• Het vestigen van een hypotheek;
• Het aanvaarden of verwerpen van erfenissen;
• Het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden.
Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen en bepalen dat zij geregeld met elkaar overleggen. Leg de administratie op een plek die bij al deze personen bekend is. In de volmacht kunt u ook opnemen dat de vertrouwenspersoon periodiek verantwoording moet afleggen aan de notaris.
In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het
levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.
Naast het vastleggen van de volmacht kunt u in het levenstestament ook bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren.
Voorbeelden van wensen die u kunt vastleggen:
• Of u wel of niet wilt worden behandeld als u ziek bent;
• Wensen ten aanzien van uw levenseinde;
• Uw voorkeur wie u als bewindvoerder of mentor zou willen;
• Praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren;
• Het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.
Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties waarin u niet meer in staat bent zelf te beslissen, biedt een volmacht of levenstestament uitkomst. Wat als u de ziekte van Alzheimer krijgt, een zwaar ongeluk meemaakt of om een andere reden niet meer in staat bent beslissingen te nemen?
Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nog nemen.
Voor vragen en advies over het opstellen van een volmacht of levenstestament kunt u het beste naar de notaris gaan. U komt dan meer te weten over de mogelijkheden. De notaris legt uw wensen vast in een notariële akte. Het is een juridisch document, waarvoor speciale kennis nodig is. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Zo staat achteraf vast dat u geestelijk in staat was te bepalen zoals u heeft gedaan. Bij twijfel vraagt de notaris advies bij een onafhankelijk arts.
De notaris bewaart de notariële akte in de kluis. U ontvangt een afschrift en bepaalt wie er verder een afschrift mogen ontvangen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af. Via de notaris kunt u op ieder moment de volmacht of het levenstestament laten aanpassen. Hebt u geen volmacht afgegeven en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de rechtbank een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed meer.

De zorg rond het levenseinde
samenvatting van een lezing van Ria de Korte, docent verpleegkunde en onderzoeker, Baambrugge.
Op 13 oktober vond er een lezing plaats in het dorpshuis van Baambrugge, door Ria de Korte-Verhoef over de zorg rond het levenseinde. Een onderwerp dat voor veel ouderen de moeite waard is om kennis van te nemen en dat is dan ook de reden om er hier een verkorte samenvatting van te geven. Ria heeft een uitgebreid onderzoek gedaan onder artsen, verpleegkundigen en nabestaanden, rond de vraag of een ziekenhuisopname aan het einde van het leven noodzakelijk was geweest of dat ook verzorging/behandeling thuis plaats had kunnen vinden, gegeven het feit dat velen daar de voorkeur aan zouden geven, om in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Het is belangrijk dat alle mensen die betrokken zijn bij de zieke, duidelijk weten waar zij aan toe zijn. De verplegenden moeten weten dat de zieke niet meer gereanimeerd wil worden en niet meer naar het ziekenhuis wil gaan. In de laatste levensfase staat de vraag centraal: moet alles wat medisch gezien kan, ook gedaan worden? Is doorgaan met de behandeling nog zinvol? Gaat het niet te ver? Het komt voor dat ernstig zieken door hun kinderen onder druk gezet worden om zich door te laten behandelen en bij bepaalde aandoeningen wordt alles uit de kast gehaald wat misschien nog zou kunnen helpen. Palliatieve behandeling, waarbij het uitgangspunt is om die zorg te verlenen die lijden verlicht en de laatste periode tot het overlijden te dragen maakt kan steeds meer ook heel goed thuis toegepast worden.

Het Johannes Hospitium: Leven met aandacht door Vera Stein, Wilnis
Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis verleent palliatieve terminale zorg aan iedereen die in de laatste fase van zijn of haar leven niet meer thuis verzorgd kan worden. Palliatieve terminale zorg neemt niet de oorzaak van de ziekte weg, maar is gericht op het verlichten van de symptomen, zoals pijn, angst en verdriet.
Het hospice wil een gastvrij huis zijn, waar warme, persoonlijke, liefdevolle aandacht, professionele verzorging en begeleiding een grote rol spelen. Het doel van de zorg in het hospice is, dat de bewoner in staat wordt gesteld om vredig en waardig te sterven, in het bijzijn van familie, vrienden en verzorgenden. Het is een huis voor iedereen, waar geen onderscheid wordt gemaakt naar overtuiging, levensbeschouwing of manier van leven. Een grote groep vrijwilligsters, ondersteund door speciaal geschoolde verpleegkundigen, is overal in het hospice te vinden om het de bewoners in deze fase van hun leven zo comfortabel mogelijk te maken.
De zorg wordt zoveel mogelijk op de wensen en behoeften van de bewoner afgestemd. Ook is er veel aandacht voor de naasten. Op elk uur van de dag
is bezoek mogelijk en 24 uur per dag is telefonisch contact mogelijk. Ook is er de mogelijkheid de naasten bij de verzorging te betrekken en er zijn faciliteiten om mee te eten en eventueel de nacht door te brengen.
De wensen van de bewoner met betrekking tot bijvoorbeeld maaltijden en eigen meubilair staan in dit huis centraal. Op deze wijze is er sprake van een vervangend thuis. De aard van de ziekte is niet relevant voor mogelijke opname. Het hospice is voorzien van uitgebreide faciliteiten om intensieve zorg te kunnen geven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
www.johanneshospitium.nl.

Een betekenisvol afscheid door Susan van Agten, uitvaart- en ritueel begeleider, Abcoude
Hoe maak je een afscheid persoonlijk, troostrijk en warm?
De dood en het afscheid
Als je ouder wordt, komt de dood vaker op je pad. Je verliest mensen uit je familie- en vriendenkring. Je maakt heel wat uitvaarten mee. Sommige uitvaarten weten je echt te raken. Hoe komt dat? Is er ruimte voor persoonlijke verhalen, voor zelfgekozen muziek, voor beeld? Word je als familie of vriend aangesproken? Kwam de overledene tot zijn recht? Waren de nabestaanden actief bij het afscheid betrokken? Was het afscheid troostend, warm, passend?
Met andere woorden: hoe geef je aandacht aan de inhoud van het afscheid?
Betekenis geven aan leven én dood
Wie ben je, wat doe je, wat verlang je, wat drijft en inspireert je, waar geloof je in, waar droom je van, wat wil je je geliefden mee geven? Het antwoord op deze vragen helpt je in te zien wie iemand is (geweest) en wat zijn betekenis is/was in leven én na de dood.
Ritueelbegeleiding bij uitvaart
Met het voorgaan in (kerkelijke) uitvaarten heb ik ruime ervaring. Het is mijn passie geworden. Sinds januari 2016 ben ik gestart als Ritueelbegeleider bij uitvaarten. Als Ritueelbegeleider help ik families om vorm en inhoud te geven aan een persoonlijke en betekenisvolle afscheidsviering.
Symbolen en rituelen
Samen met de familie onderzoek ik wie de overledene ten diepste was. Met een persoonlijk symbool willen we hem in al zijn facetten tot zijn recht laten komen. Een persoonlijk symbool kan een kenmerkend voorwerp zijn, bijvoorbeeld een schilderij, een boek, een bloem, het levensmotto of de rode draad in iemands leven, zoals bijvoorbeeld levenskracht, verbondenheid, dienstbaarheid. Rond dit symbool vormen wij het afscheid: de muziek, de teksten, maar ook de rituelen. Rituelen zijn handelingen die betekenis geven aan een belangrijk moment, zoals het aansteken van een kaars of het neerleggen van een bloem.
Wensen van u en uw familie
Wat wenst u voor uzelf, wat wenst u voor uw familie? Dat er iemand is die mee denkt en mee loopt met professionaliteit en met aandacht. Iemand die, zo nodig of gewenst, kan spreken en voorgaan in de afscheidsviering. Wat wenst u als nabestaande uw geliefde dode toe, maar ook uzelf?
Een betekenisvol afscheid, waarin hem recht wordt gedaan. Een viering die perspectief biedt en die de eerste stap kan vormen naar een leven zonder hem of haar. Daar wil ik u graag bij helpen en begeleiden.
Meer informatie: www.aandachtbijafscheid.nl

De uitvaart door Brenda Stork, uitvaartondernemer Charon, Abcoude
Wij willen allemaal een interessant, zinvol leven; we maken mooie reizen, maar denkt u ook weleens na over uw laatste reis? Ook het afscheid moet passend zijn, het is immers de spiegel van uw leven. Als u bijvoorbeeld van de natuur houdt, dan zou het toch prachtig zijn als het afscheid buiten plaats zou vinden. Iedereen zal dan uw leven herkennen in dit laatste uur. Ik herinner mij de uitvaart van een wielrenner. Hij was trots op zijn ‘Winnershirts’. Het plan ontstond om al zijn shirts, waarin hij had gewonnen, op de deksel te bevestigen,
zodat hij deze mee nam op zijn laatste tour. Iedereen wist bij het afscheid wel een verhaal te vertellen over één van de races, waar hij ‘dat bepaalde shirt’ droeg. Door al die verhalen ontstond een enorme samenhorigheid bij de finish van deze bijzondere man.
Zo kwam ik ook bij een jonge vrouw, die voor haar afscheid zelf al een baar en een heel bijzonder wikkeldoek gemaakt had. Bij onze eerste ontmoeting zag ik bij haar bed een mini VW-busje staan. Ik wist dat er een busje te huur was voor uitvaarten. Toen ik dit voorstelde, kreeg mevrouw tranen in haar ogen en meteen borrelden de verhalen op over de laatste vakantie met een vriendin in het busje. Natuurlijk heeft zij ook haar laatste reis in dit bijzondere vervoermiddel mogen doen, begeleid door al haar dierbaren.
Tegenwoordig wordt steeds vaker nagedacht over een bijzondere, betekenisvolle uitvaart voor de overledene en nabestaanden. Het helpt bij de verwerking van het verlies en verdriet. De rol van de uitvaartonderneming is daarbij het begeleiden en verbinden van mensen met liefde, aandacht en respect.
Charon biedt maandelijks inloopspreekuren en heeft een (gratis) boekje uitgegeven ‘Mijn leven & sterven’. Het bevat nuttige, praktische informatie t/m een tiental levensvragen, ter inspiratie en motivatie om hierover na te denken.
Meer informatie: www.charonuitvaart-abcoude.nl

Problemen met uw PC?
U kent ondertussen wel de hartenkreet van de OBV om via uw Personal Computer met u te kunnen communiceren. Immers: dat gaat snel, goedkoop en direct. Van veel leden heeft de OBV het e-mail adres al. Deze leden worden af en toe al geïnformeerd over voor ouderen relevante zaken. Mocht u problemen hebben met uw PC en hulp nodig hebben om dat te verhelpen, maak dan eens gebruik van een van de onderstaande (gratis!) diensten. Het gaat om daadwerkelijke hulp bij computerproblemen, bijvoorbeeld het sneller maken, het beveiligen, instellingen aanpassen, etc.
– Iedere 1e vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, het Repair Café in De Angstelborgh, Dorpszicht 22.
– Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand, ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur Vrijwilligers Open Inloop Abcoude in de Bibliotheek, Broekzijdselaan
46b. Hulp van twee enthousiaste, deskundige vrijwilligers die u te woord kunnen staan en uw PC probleem voor u proberen op te lossen.

Nieuwbouw Merenhof
Onze bestuursleden Dick Kok en Margaret Root waren 22 september jl. bij de Merenhof, op een oriënterende bijeenkomst over de nieuwbouwplannen.
Reinaerde en Careyn willen daar samen een dagbesteding gaan opzetten. Besprekingen hierover zijn twee jaar geleden al gestart. Reinaerde omvat een groep zorgbedrijven waar de Merenhof een onderdeel van is. Careyn is een andere groep zorgbedrijven waar o.a. Mariaoord in Vinkeveen toe behoort. De twee organisaties hebben grote plannen met de Merenhof.
De Merenhof is er voor mensen met twee achtergronden:
1. Voor jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand in de leeftijd tussen 14 en 30 jaar.
2. Volwassenen die door een hersenbloeding, ongeluk of andere gebeurtenis een niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben opgelopen.
Op de bijeenkomst werden allereerst de plannen toegelicht door Annemarie Minkes, regiomanager Reinaerde. Daarna voerde de manager van de Merenhof, Bregje Bidlot, het woord. Tot slot Wilma van Doorn, regiomanager van Careyn.
Annemarie Minkes vertelde dat Reinaerde op zoek is naar een partner voor nieuwbouw ten behoeve van mensen met een beperking. Begin dit jaar werd begonnen met dagbesteding voor vier dagen per week voor twaalf ouderen per dag. Het is belangrijk dat deze ouderen hun veilige, warme omgeving krijgen. Het moet er gezellig zijn, zodat zij op een prettige manier oud kunnen worden in Abcoude, waar ze dicht bij het centrum zitten. Careyn wilde ook graag een locatie in Abcoude voor ouderenzorg. Zodoende hebben de organisaties elkaar gevonden. In de nieuwe opzet wordt Merenhof een tehuis voor 35 personen voor dagbehandeling (van Careyn) en 35 bewoners van Reinaerde die met woonzorg kunnen verblijven.
Andere mogelijke uitbreidingen zijn: kinderopvang en een welzijnsorganisatie.
Vragen zoals: waar komt het geld voor nieuwbouw vandaan? En kunnen er ook echtparen in komen wonen etc. etc. konden in dit stadium nog niet beantwoord worden. Het was slechts een oriënterende avond. Midden volgend jaar wordt bekeken, of er nieuwbouw komt.
Margaret Root.

De volgende pagina’s bevatten bijdragen van Tympaan-De Baat.

Beste mensen,
Terwijl de zon laag aan de hemel staat en ik met zeer veel genoegen naar de herfstgekleurde tuin in Dorpszicht kijk, realiseer ik me dat de winter er alweer aankomt! Sinterklaas en Kerst en het volgende nieuwe jaar 2017. Maar vóór die tijd heeft Tympaan de Baat gelukkig nog wat mooie activiteiten voor u in petto!
Namens ons hele team wensen wij u allen een prettige winter en fijne feestdagen toe!
Graag tot ziens, Annemarie Keja

De Diligence
Abcoude heeft, in navolging van Mijdrecht, sinds kort zijn eigen “PlusBus”, ‘De Diligence’ genoemd (dit om verwarring met de bekende Abcouder supermarkt te voorkomen). De Diligence is een service voor (kwetsbare) ouderen. Waar vroeger een diligence getrokken werd door paarden, heeft onze Diligence de paardenkracht ingebouwd in een mooi personenbusje, gefinancierd door het Oranjefonds en door een bijdrage van het Lions/RABO evenement van 26 juni jongstleden.
De Diligence organiseert activiteiten voor ouderen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers. Zij biedt begeleiding bij het doen van boodschappen, het bezoeken van gemeentehuis, theaters, musea en zelfgeorganiseerde activiteiten.
Ouderen betalen een kleine vergoeding voor deelname. De Diligence is een begeleidingsdienst, en géén vervoersdienst. De Diligence beoogt dat ouderen die sociale contacten wensen of activiteiten willen ondernemen, bij haar terecht kunnen. De belangrijkste doelstelling van de Diligence is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van sociale contacten tussen ouderen. Door de Diligence kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en wordt opname in zorginstellingen uitgesteld of zelfs voorkomen.
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar begeleiders! Als begeleider van de Diligence draagt u zorg voor een gezellig uitstapje voor klanten. De uitstapjes zijn heel divers. Een bezoek aan een museum, pannenkoeken eten in De Hoef of een ritje naar het gemeentehuis voor praktische zaken. Alles is mogelijk. De begeleider op een Diligence voelt zich betrokken bij het welzijn van ouderen en kan zich goed inleven in ouderen. De begeleider is stressbestendig en kan leiding geven aan een activiteit. U weet een prettige en gezellige sfeer te scheppen en u bent communicatief sterk. U moet over een redelijke conditie beschikken, want u moet vaak in- en uit de bus stappen, om aan te bellen en om de klanten te helpen met in- en uitstappen. U vertelt de chauffeur waar hij/zij heen moet en u zorgt ervoor dat de klanten betalen voor het uitje. Wij zijn ook op zoek naar een
coördinator (die de uitjes organiseert) en een planner (die de roosters kan maken voor de chauffeurs/begeleiders). En een redacteur/ bewerker/ schrijver voor het Diligence nieuwsblad van Abcoude en Baambrugge.
Meer informatie en aanmelden
Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Diligence, neemt u dan contact op met Angelique Davis of Annemarie Keja van Stichting Tympaan-De Baat. Tel. 0297 – 230 280, in Abcoude tel. 0294 – 28 48 24 of a.davis@stdb.nl of a.keja@stdb.nl

Kerstdiner met muzikaal trio Acoustic for fun in de Angstelborgh
Op vrijdagavond 23 december (vanaf 18:00 uur) wordt er weer een prachtig kerstdiner voor u bereid door onze vrijwilligers en dit keer versterkt door muzikaal trio Acoustic for fun (die we afgelopen zomer bij de BBQ eettafel hadden
uitgenodigd). Zij spelen onder meer liedjes uit de `goeie oude tijd’ zoals onder meer van Frank Sinatra, Doris Day, Wim Sonneveld, Elvis Presley. Het bleek toen zo’n enorm succes dat we ze voor vrijdag 23 december ook gevraagd hebben. En dat wilden ze graag! Let op, we hebben niet zo’n héle grote zaal dus op = echt op. Reserveren tot en met 19 december. We hanteren ook een wachtlijst voor het geval er kaartjes vrij mochten komen.
Adres: Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude. Kosten: € 15,- per persoon.
U kunt u aanmelden bij ons Klanten Contact Centrum tel. 0294 – 28 33 02 op ma, di, woe, do en vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt op die tijden ook langskomen om te reserveren. Is dit nummer in gesprek? Dan kunt u ook dagelijks op dezelfde tijd bellen met ons KCC Mijdrecht tel. 0297 – 760 260

Lotgenotengroep Depressiviteit
Veel mensen voelen zich wel eens somber. Bijvoorbeeld als er iets vervelends is gebeurd, zoals conflicten met
anderen, bij tegenslag of ziekte. Soms blijft die somberheid bestaan. Alles lijkt dan kleurloos en je beleeft nergens meer plezier aan. Het
leven lijkt uitzichtloos. Naast de somberheid kunnen er ook klachten zijn zoals slaap- en eetproblemen, vermoeidheid, rugpijn, hoofdpijn of schuldgevoelens. Het kan fijn zijn om andere mensen met depressieve klachten te ontmoeten en je ervaringen met hen delen. Lotgenotencontact schept een bijzonder band tussen mensen. Weten dat je niet alleen staat en dat er veel mensen met somberheid
of stemmingswisselingen worstelen is vaak een hele opluchting.
Tympaan-De Baat begint op 21 december in samenwerking met De Nederlandse Depressie Vereniging een lotgenotengroep waarin mensen kunnen delen hoe zij leven met hun depressie of depressieve klachten. Je kunt op deze bijeenkomsten je eigen verhaal kwijt aan mensen die begrijpen wat je doormaakt. Ook kan je leren van de ervaringen van lotgenoten. Als je deelneemt aan de groep kan je tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. Het uitwisselen van ervaringen staat centraal in de groep. Iedere maand is er een thema waarover gesproken wordt. Deelnemers van de groep kunnen ook zelf een thema inbrengen. Iedereen kan en mag op zijn eigen wijze meedoen. Hoewel je natuurlijk op bepaalde momenten kunt kiezen om alleen te luisteren, is er gelegenheid tot een actieve inbreng van iedereen. Wel werken we met een aantal basis principes zoals groepsgeheim en
respect voor elkaar, dit om het gevoel van vertrouwen en veiligheid in de groep te waarborgen. Mensen schrikken er soms wat van terug om zich aan te sluiten bij een lotgenoten groep. De ervaring leert dat dit alleen de eerste keer is. Eenmaal in de groep ontmoet je mensen die aan een half woord genoeg hebben. Bovendien zal je merken dat het erg gezellig kan zijn.
Heb je klachten van depressieve aard of problematische stemmingswisselingen en wil je daar zo goed mogelijk mee omgaan dan is aansluiting bij zo’n groep misschien wel iets voor jou.
De bijeenkomsten vinden 1x per maand plaats op de laatste woensdag van de maand. De startbijeenkomst vindt plaats op 21 december van 14.00 tot 15.30 uur in de Buurtkamer in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5; 3641 AP Mijdrecht.
Inlichtingen en aanmeldingen: Tympaan-de Baat telefoon: 0297 – 230 280.

Van der Klooster Mode modeshow op 19 januari 2017
Op donderdagmiddag 19 januari van 14.00 tot 16.00 uur is er in de Angstelborgh in Abcoude een najaarsuitverkoop van modehuis Van der Klooster Mode. Kom gerust langs en neem uw vriendin eventueel mee! Van der Klooster Mode geeft er een modeshow. U kunt profiteren
van kortingen die kunnen oplopen tot 70% (rekken vanaf € 19,95 en
€ 29,95). Voor een indruk bezoekt u alvast hun website: www.vdklmode.nl. De
winkel van Van der Klooster Mode in Boskoop is iedere vrijdag en zaterdag geopend van 9.30 uur tot 17.30 uur. Pinnen behoort tot de mogelijkheden.
Datum: donderdag 19 januari. Tijd: 14.00- 16.00 uur. Adres: Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude.

Kom zingen in de Angstelborgh!
Elke vierde woensdagochtend van de maand, van 11.00-12.00 uur worden er onder piano begeleiding
liederen gezongen in de Angstelborgh. U hoeft u hiervoor niet op te geven en uiteraard is het helemaal gratis. U wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen! Pianiste Gerjanne van de Roest bereidt een leuk repertoire voor.

Waardering voor mantelzorgers in De Ronde Venen
Mantelzorgers in de gemeente De Ronde Venen ontvangen ook dit jaar weer een waardering voor hun inzet. De gemeente
De Ronde Venen, lokale ondernemers en Tympaan-De Baat willen mantelzorgers graag bedanken voor hun inzet en voeren daarom De Ronde Venen Pas in; een lokale pas met daarop een tegoed van € 50,-. Mantelzorgers ontvangen De Rond de Venen Pas als zij bij het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat geregistreerd staan als mantelzorger. Mantelzorgers die nog niet geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg en dit wel graag willen, kunnen contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg. Wanneer zij uiterlijk 31 december 2016 aangemeld zijn, ontvangen ook zij een De Ronde Venen Pas. Het Steunpunt Mantelzorg werkt alleen op afspraak en is gevestigd aan Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Voor registratie
kunt u tijdens de openingstijden, maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur bellen naar Stichting Tympaan-De Baat, telefoonnummer 0297 – 230 280 of een e-mail sturen naar mantelzorg@stdb.nl. Een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg zal vervolgens telefonisch contact met u opnemen om de registratie compleet te maken.
Meer informatie over het Steunpunt Mantelzorg is te vinden op de website
www.tympaan-debaat.nl/mantelzorg

ANWB AutoMaatje in De Ronde Venen
Ouderen met een vervoersvraag die geholpen worden door lokale vrijwilligers. Dat is het idee achter ANWB AutoMaatje. Ouderen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten of boodschappen willen doen, en moeilijk gebruik kunnen maken van een andere vorm van vervoer, kunnen gebruik maken van deze dienst. Voor 30 cent per kilometer rijdt een vrijwilliger met zijn eigen auto de klant naar zijn of haar plaats van bestemming.
Het project is een samenwerking van de ANWB en diverse lokale organisaties, te weten Tympaan-De Baat, het Rode Kruis, de NPV en Servicepunt De Ronde Venen.
Mensen die een auto tot hun beschikking hebben en zich willen opgeven als vrijwilliger kunnen contact opnemen met Liesbeth Boswijk van Tympaan-De Baat, email: l.boswijk@stdb.nl of tel. 0294 – 28 48 24.
Ouderen met een vervoersvraag kunnen voor meer informatie contact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen, bereikbaar via 0297 – 58 76 00.
Op www.servicepuntderondevenen.nl is meer informatie te vinden over het project ANWB AutoMaatje.
Automaatje is op 6 oktober in gemeente De Ronde Venen van start gegaan. De Ronde Venen behoort daarmee tot de eerste gemeentes. De verwachting is dat veel gemeentes zullen volgen.

Diverse Taalkamers in De Ronde Venen van start
Stel je voor: je komt aan in een ander land, omdat er in jouw land oorlog is of er andere vreselijke omstandigheden zijn. Of omdat je in Nederland werk hebt gevonden, of de liefde van je leven. En stel je voor dat je terecht komt in De Ronde Venen. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk kunnen communiceren met andere mensen. Maar ja, dan zal je wel die moeilijke taal van ze moeten leren. Nederlands is geen eenvoudige
taal als het je niet met de paplepel is ingegoten. Het is ook erg spannend om een onbekende taal te spreken, wanneer je weet dat je nog veel fouten maakt.
Begrijpt de ander je wel? Maar alleen door het spreken en veel te oefenen kun je je de taal eigen maken. In De Ronde Venen is een jaar geleden de eerste Taalkamer van start gegaan en het succes smaakte al snel naar meer. De Taalkamer is bedoeld voor anderstaligen, die beter Nederlands willen leren spreken. Het is geen les, maar helpt mensen wel om over een taaldrempel heen te stappen. De Taalkamer is er voor iedereen, dus ook voor mensen die het leuk vinden om mensen met een andere culturele achtergrond te ontmoeten. Taalkamers zijn er op diverse locaties:
– Op maandag van 10:00 tot 12:00 uur in Buurtkamer Wilnis (achter de Willisstee),
– Op donderdag van 19:00 tot 21:00 uur in Het Raakvlak (bibliotheek in Mijdrecht),
– Op woensdag van 19:30 tot 21:00 uur bij Tympaan-De Baat in de Angstelborgh te Abcoude.
Vindt u het leuk om inwoners van De Ronde Venen te ondersteunen bij het oefenen met de Nederlandse Taal? Wij zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het leren lezen en schrijven, of die het leuk vinden om les te geven aan een klein groepje. Ook zoeken we vrijwilligers die (eventueel als invalkracht) willen assisteren in een van de Taalkamers, als gastheer/-vrouw of gespreksleider.
Voor het goed kunnen uitoefenen van deze taken dient de Basistraining Taalvrijwilliger gevolgd te worden (drie dagdelen). Vrijwilligers worden uiteraard begeleid bij hun werkzaamheden.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Margit Rechtuijt, m.rechtuijt@stdb.nl, tel. 0297 – 230 280. De taalkamer is een
initiatief van Tympaan-De Baat en opgezet in samenwerking met het Taalhuis.

Vrijwilligerswerk gaan doen?
Overweegt u wel eens om u als vrijwilliger in te gaan zetten, maar weet u niet hoe u dat aanpakt en wat u wilt doen? Kijkt u dan eens op onze vrijwilligersvacaturebank. U vindt er bijna 300 vacatures in De Ronde Venen en Uithoorn op allerlei gebied. Er zit vast iets voor u bij. U vindt de vrijwilligersvacaturebank op onze website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Wilt u overleg of ondersteuning bij het zoeken van passend vrijwilligerswerk?
Maakt u dan een afspraak met Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 0297 230 280 of d.vantessel@stdb.nl.

Alzheimer Café Abcoude
Iedere 4e woensdag van de maand vindt in Abcoude in de Angstelborgh (Dorpszicht 22) het Alzheimer Café plaats. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Het Alzheimer Café is een plek waar je met je vragen terecht kan. Er wordt kennis gedeeld over dementie, deskundigen komen hun inzichten delen en je treft er lotgenoten die met dezelfde vragen te maken hebben. In een vertrouwelijke en respectvolle sfeer wordt een thema behandeld dat vooral van belang is voor mensen met dementie en degenen die daarmee te maken hebben. De bijeenkomsten zijn gratis
en voor iedereen vrij toegankelijk. Je hoeft je niet aan te melden. De volgende bijeenkomst is 25 januari 2017. De avond staat dan in het teken van geriatrische verpleegkunde.
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Tympaan-De Baat tel.: 0297 – 230 280 of e.smit@stdb.nl.

Voedselbank Abcoude Baambrugge
Wekelijks verstrekt de voedselbank aan zo’n zeventig mensen voedselpakketten en dat zijn voor de helft kinderen. Onder hen zijn vier gezinnen van vluchtelingen, drie uit Syrië en één uit Eritrea. Om aan houdbare producten te komen staan er op verschillende plaatsen in het dorp voedselkratten. Een hele steun voor de voedselbank. Naast de producten in natura zijn ook financiële bijdragen belangrijk. Om een gevarieerd pakket samen te stellen worden er ook veel dingen zelf ingekocht. Gelukkig beschikken we over een aantal donateurs.
Inmiddels is er een aparte stichting ‘Vrienden van de Voedselbank’ opgericht. Vriend ben je door per maand/kwartaal/jaar een bijdrage over te maken op bankrekening NL50 RABO 0149 2730 37 t.n.v. Stichting Tympaan-De Baat onder vermelding van ’vriend van de voedselbank’. Ook eenmalige donaties zijn vanzelfsprekend heel welkom. De ‘Vrienden van de Voedselbank’ is een onderdeel van Stichting Tympaan-De Baat, die door de fiscus aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt uw gift aftrekbaar bij uw jaarlijkse belastingaangifte.
Nog vragen over de voedselbank? Mail ze naar: voedselbank@stdb.nl

NabeSCHOUWing toegankelijkheidsschouw
Begin dit jaar hebben wij (als commissie), samen met STAG, Tympaan-de Baat, ambtenaren van de gemeente De Ronde Venen en een aantal particulieren, een toegankelijkheidsschouw gehouden in Abcoude en Baambrugge. Vele struikelgevoelige plekken en andere knelpunten zijn toen ‘in kaart’ gebracht. Medewerkers van onze Gemeentewerken hebben, onder leiding van Arie Fokker, in relatief korte tijd bijna alle knelpunten aangepakt en kunnen verhelpen. Alle lof voor deze aanpak! Echter één belangrijk knelpunt hebben we nog niet kunnen verhelpen. Maar
dat gaat hopelijk komend jaar wèl gebeuren. Namelijk het hinderlijke obstakel, “Het Muurtje”, op de hoek van Hotel
“Abcoude” (voorheen “De Wakende Haan”). Zowel ouderen met rollator, personen in een rolstoel, moeders met buggy’s, hotelgasten met
koffers etc. moeten van de stoep af de rijbaan op en om de hoek weer de stoep op! Een zeer risicovolle en gevaarlijke ‘operatie’ bij een toenemend aantal voertuigen waarvan bestuurders vaak weinig ontzag hebben voor voetgangers en geen oog hebben voor die gevaarlijke situatie daar. Al tijdens de schouw waren alle deelnemers het er over eens deze situatie niet langer te kunnen verantwoorden.
Reden om, samen met onze gemeenteambtenaren te Mijdrecht, naar een passende oplossing te gaan zoeken. Uitgangspunten voor de oplossing zijn:
– voldoende doorgangsruimte creëren voor de voetgangers, zodat zij, al dan niet voorzien van hulpmiddelen, zich veilig via de stoep van en naar het dorpscentrum kunnen begeven,
– en de hoekpui van het hotel opnieuw zodanig beschermen dat er geen schade kan ontstaan door passerend verkeer.
Bij het overleg met de gemeente zal een aantal mogelijkheden, inmiddels door onze commissie ingediend, nader bekeken worden waarbij zowel uitvoering en veiligheid als financiën een belangrijke rol spelen. Maar met goede wil en inzet van alle betrokkenen hopen we onze burgers komend jaar ook van dit knelpunt te verlossen. Dan “slaat het laatste uurtje voor het muurtje”. Wordt vervolgd.
Namens uw commissie ‘Verkeer&Vervoer’: Ed van Diest, Cees Spanbroek

Buslijn 126
Medio november is bekend geworden dat de nieuwe concessie voor het busvervoer definitief aan Syntus gegund wordt. Daarmee is ook definitief dat de route van lijn 126 door Abcoude komen te vervallen ten gunste van het versnellen van de verbinding tussen Vinkeveen en Amsterdam. Informatie over de nieuwe dienstregeling is te vinden op www.syntusutrecht.nl. De enige halte van lijn 126 die in Abcoude overblijft, is de halte bij de carpoolplaats bij de A2. De komende maand zal de provincie het comfort en de sociale veiligheid rond deze halte verbeteren door het plaatsen van glazen wanden tegen regen en wind, verbeterde verlichting, bankjes en extra fietsplaatsen. Wat nog overblijft, is het verbeteren van het fietspad tussen halte en bebouwde kom voor voetgangers. Met name de verlichting laat te wensen over. De gemeente is hier
verantwoordelijk voor.
Vooralsnog heeft de gemeente aangegeven dat zij maar weinig voetgangers verwacht (de meeste mensen zullen naar verwachting de fiets nemen). De gemeente ziet dan ook nu geen reden om aanpassingen te verrichten aan het fietspad. In een gesprek met de wethouder is afgesproken dit punt aan te houden en in de praktijk te bezien of er een feitelijk probleem optreedt. Met het vervallen van lijn 126 door de kern van Abcoude vervalt feitelijk ook een redelijke busverbinding tussen oost- en westzijde van onze gemeente.
Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het stadhuis vanuit Abcoude verslechtert aanzienlijk. Er is nog een beperkt onderzoek gedaan naar een regiobus. Ook daar is geconcludeerd dat hiervoor te weinig reizigers zijn. Ouderen zullen dus terug moeten vallen op eigen vervoer, de regio taxi, mantelzorgers of burenhulp. Of de nieuwe Diligence!
Commissie Verkeer&Vervoer

KETTINGGESPREK met Ad van den Hoed
Na in het vorige periodiek aandacht te hebben besteed aan de 99 jarige Henk Paanen uit Baambrugge, wordt deze keer de OBV schijnwerper gericht op een andere prominente persoon: Ad van den Hoed.
Ad, geboren in 1925, en zijn even charmante echtgenote Inge, wonen al sinds 1960 in Abcoude en zijn ook goed ingevoerd in Baambrugge, door regelmatig bezoek aan de Kerk en Buurtkamer en ook door andere sociale betrokkenheid. Het echtpaar heeft twee kinderen. De hoofdpersoon kent -bijna – iedereen en dat geldt omgekeerd nog sterker: iedereen kent hem. Het is dus best een uitdaging om nog wat ‘nieuwswaarde’ te achterhalen. Voor alle zekerheid toch nog maar even zijn levensloop, in een notendop. Ad’s wortels liggen in Amsterdam waar zijn vader groenteman was. Zijn muzikale begaafdheid manifesteerde zich al op jonge leeftijd, op piano, saxofoon en bij uitstek op de klarinet. En hij vindt alle muziek leuk, van klassiek t/m modern. De carrière ging dermate accelerando en crescendo dat zijn vader meende hem al vroegtijdig te moeten waarschuwen om
vooral geen kapsones te krijgen, ‘want met muzikanten dempen ze de Keizersgracht’.
‘Maar’, zei Ad, ‘ik sta op de kant om ze er in te gooien’. ‘Mister Klarinet’, ‘de Hollandse Benny Goodman‘, ‘virtuoos musicus’, ‘jazz man pur sang’ en zo zijn er op internet nog veel meer ‘hits’ op zijn naam te vinden. Maar arrogantie is hem dus, gedachtig zijn vader, vreemd. Wel is hij op gepaste wijze trots op de toporkesten en muzikale fenomenen met wie hij heeft mogen samenspelen.
Voorbeelden zijn de Skymasters en het Metropole orkest, Charles Aznavour en Dolf van der Linden. Zijn idool is Benny Goodman. In 1961 ontving Ad een Edison van Wim Sonneveld op het Grand Gala du Disque. Dit nadat het orkest, inclusief hijzelf, de felicitatiemars had gespeeld en pas, na het slotakkoord, begreep dat het hemzelf betrof. Kenmerken van de unieke muziekstijl zijn: het streven naar perfectie, herkenbare ´loopjes´ en ‘uithaaltjes’, de timing en het harmonieuze verband tussen de akkoorden. Ook bijzonder zijn het improvisatievermogen in eigen toonsoort en uit het hoofd (met fotografisch geheugen) spelen.
Ad van den Hoed wordt wel gezien als de beste jazzklarinettist van ons land. Buiten Nederland is dat iets minder. Ooit werd Saoedi Arabië bezocht, en hij speelde tijdens een staatsbezoek voor Bhumibol, de Thaise koning die eveneens zowel de klarinet als saxofoon beheerste. Maar door vliegangst bleven de reizen en optredens mondiaal beperkt. Het kwartet Ad van den Hoed speelde op Soestdijk en trad ook op voor grote party’s van multinationals. Het voordeel van zijn eigen kwartet wordt gezien als ‘eigen baas in eigen stijl’. Regelmatig trad hij ook lokaal op, en voor het ‘goede doel’, zoals in de Kerk in Baambrugge in 2001 (boekenmarkt en samenwerking met de Lions Abcoude Baambrugge).
Leeftijd en gesteldheid laten spelen helaas niet meer toe, hetgeen door hem als een behoorlijk gemis wordt ervaren. Maar belangrijker zijn ‘gezelligheid, saamhorigheid en als je maar happy bent’. Een andere boodschap die Ad nog graag wil meegeven: ‘in jezelf blijven
geloven, streven naar perfectie, discipline, talent en drive, maar geen kapsones’.
Als slotakkoord: petje af voor Ad van den Hoed.
Margaret Root en Jan Popping

Een gezonde oude dag door Jan Godschalk
Toen ik me laatst op een zonnige dag door ons dorpsparkje naar Plus spoedde, werd ik aangesproken door een collega senior. ‘En geniet je van je oude dag’, vroeg hij, me met vriendelijke verwachting aankijkend. Dat is in kringen van ouderen een gebruikelijke vraag, waar doorgaans een al even gebruikelijk antwoord op wordt gegeven zo van, ‘ja hoor, met volle teugen en wat een lekker weer he’. En als je elkaar beter kent, volgt er meestal een kort “phpd “ moment. (pijntje hier, pijntje daar) besloten met een hartelijke relativerende lach.
Ik ben niet ontevreden over mijn oude dag, maar van “genieten” zou ik toch niet willen spreken. Als ik indertijd de keus had gehad, was ik liever een jaar of twintig 50 gebleven. ‘Tsja’, zei ik tegen mijn medesenior, ‘toen ik vroeger kind was, hing bij mij op school in de klas zo’n wit kartonnen plaat van Jetses aan de muur met daarop de achterkant van een woonhuis. Moeder keek lachend uit het raam van de keuken naar twee vrolijk spelende kinderen. En onder het keukenraam zaten opa en oma tevreden op een bankje, genietend van de oude dag. Nou ik heb daar mijn twijfels over. Oma was waarschijnlijk licht dement en opa had veel last van reuma en moest straks door moeder weer naar binnen geholpen worden.
Om dan moeizaam plaats te nemen op zo’n oudevandagenstoel. Zo’n stoel die, als je op wilt staan, je er vanzelf uitdrukt. Een vriendin van mij heeft laatst een dergelijke stoel gekocht voor haar oudere echtgenoot, bekleed met wollen stof. Ik heb hem ook in leer, zei de verkoper, die gaat langer mee. Waarop mijn vriendin zei, laat u maar, dat is voor mijn man niet meer de moeite waard…
Nee makker, in onze jeugd hebben ze ons een aantal leugens op de mouw gespeld over het laatste deel van je leven: “door hard werken verdien je een mooi pensioen en als je verstandig geleefd hebt, krijg je een gezonde oude dag en de ouderdom komt weliswaar met gebreken, maar dat zijn allemaal kleine dingen waar je nauwelijks last van hebt. Oud zijn is echt genieten en als klap op de vuurpijl ga je na een welverdiende oude dag ook nog rechtstreeks naar de hemel en daar word je dan nog gelukkiger”. Moet je horen, alleen in de Openbaring van Johannes krijg je een vaag verhaal over de hemel, verder meldt de Schrift alleen: “stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren“. Dat zal dan de “stof” van de crematie wel zijn die sommige nabestaanden bewaren in een speciale vaas op de schoorsteen van de woonkamer’.
‘Tsjonge, wat ben je lang van stof’, zei de bevriende senior, ‘laten we even op dat bankje gaan zitten’. Ik deed van schrik een stap achteruit. ‘Op dat bankje gaan zitten? Man, zitten is dodelijk. Zitten is het nieuwe roken. Volg je dan de aanwijzingen niet van de autoriteiten die het allemaal zo goed met ons voorhebben. Geen alcohol meer, geen suiker, zo min mogelijk vlees, voorzichtig met kweekvis, melk en boter liever niet, niet teveel brood, veel groenten, twee stuks fruit, alleen bittere chocola en dan wel met mate, veel bewegen,…’. Ik merkte opeens dat ik alleen stond in het parkje. Misschien was mijn boodschap bij mijn bejaarde gesprekspartner te hard aangekomen. Nou ja, als je je aan al die voorschriften houdt, leef je misschien langer, maar je hebt dan wel een kloteleven.

Bestuur van de OuderBelangenVereniging (OBV) Abcoude-Baambrugge (klik HIER) en Commissies klk HIER

Aanmelding nieuw lid OBV.
Adres- of andere wijzigingen doorgeven
Formulieren voor aanmelding als nieuw lid van de OBV als voor het doorgeven van wijzigingen kunt u vinden onder het tabblad CONTACT op de website. U kunt de formulieren zowel online invullen als met de pen (na die te hebben gedownload).