55+ Steek Uw licht op (36:1) april 2020 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Na schooltijd passen wij een paar keer per week op onze kleinzoon en standaard komt hij binnen: HONGER, ik heb HONGER!!! Als hij dat roept, moet ik onwillekeurig aan mijn eigen jeugd denken.
Wij mochten thuis absoluut niet zeggen dat we HONGER hadden. Het antwoord van mijn ouders was standaard: “HONGER hadden we in de oorlog, je kan hoogstens trek hebben”.
Dat is natuurlijk ook zo, mijn kleinzoon noch ik hebben ervaring met ‘HONGER’.

De laatste tijd staan de kranten vol met verhalen van mensen, die de hongerwinter hebben meegemaakt. Het zijn vreselijke herinneringen aan een tijd, die we nooit meer hopen mee te maken.
2020 is het jaar waarin herdacht wordt dat ons land 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog bevrijd is. Aangezien ikzelf van de naoorlogse generatie ben, heb ik geen persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ware het niet, dat in de familie van mijn vaderszijde zich iets bijzonders heeft afgespeeld.
Mijn grootouders waren echte Jordanezen; goudeerlijke, hardwerkende mensen. Zij woonden in een huis op de eerste verdieping in een heel smal straatje. Zij keken tegen de muren van de dropfabriek ‘Klene’ aan. In mijn herinneringen ruik ik nog de heerlijke droplucht.
Het was een piepkleine woning met een slaapkamer en een bedstee in de huiskamer met gordijntjes ervoor. Ik schat een keukentje van 1,5 x 1,5 m, geen tuin en geen balkon. De enige luxe waren twee spionnetjes, u weet nog wel van die buitenspiegels waarmee je de straat kon overzien.
Het gezin van mijn grootouders telde twee kinderen, waaronder mijn vader.
In Amsterdam werden tijdens de bevrijding de Canadezen binnengehaald. De oude beelden op de televisie laten een uitgelaten bevolking zien; geen wonder na 5 jaar onderdrukking.

Het zusje van mijn vader deed ook mee aan het feestgedruis, zij was toen een meisje van 16 jaar. De Canadezen gingen terug naar hun eigen land. Bij mijn tante werd geconstateerd dat zij zwanger was. Zij was met een Canadees op stap geweest. Het kind kwam in grote armoede ter wereld.
Opa Kok was sigarenmaker, rolde thuis zijn sigaren en verkocht deze 1x per week op de Dappermarkt. Ik kan u verzekeren dat dit geen vetpot was.
Oma Kok stond om 04.00 uur ’s nachts op om schoollokalen schoon te maken en als zij hiermee klaar was, dan liep zij een krantenwijk om daarna de kinderen te helpen met ontbijt en naar school te gaan.
Binnen de familie was het kind van de Canadees een groot geheim. Ik heb altijd tijdens mijn jeugd gedacht dat het een jongere broer van mijn vader was.
Mijn tante is daarna getrouwd, maar het kind is door mijn grootouders opgevoed. Zij hebben hem met veel liefde grootgebracht.

Een persoonlijke herinnering van mij aan een vreselijke tijd, maar ongetwijfeld zult u zelf ook uw herinneringen hebben.
Laten we elkaar daarin steunen en de hand toereiken.
Dick Kok 

VAN DE REDACTIE
Op dit moment leven we in een heftige tijd. Het corona virus blijft voorlopig in ons midden. De verspreiding van het virus gaat snel. We moeten ons houden aan de opgelegde regels en dat is niet voor niets. Het bestuur van de OBV heeft daarom ook de beslissing genomen de ALV (algemene ledenvergadering) niet door te laten gaan. Alle stukken van de ALV vindt u wel in dit periodiek. Andere gemelde activiteiten zijn of worden misschien nog afgelast. Informeer bij de betreffende organisatoren of deze wel doorgaan. Al met al is dit een zeer onzekere periode voor ons allen.  Corona informatie, zie bladzijde 45.

Heeft u al eens online gekeken? Nee? Dan maken wij u er nogmaals op attent om onze mooie website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl te bezoeken waar alle informatie, activiteiten en belangrijke telefoonnummers vermeld staan.

In periodiek 1 ontvangt u een acceptgirokaart voor de jaarlijkse inning van de OBV-contributie. Wanneer u akkoord heeft gegeven voor automatische incasso is de contributie in maart van uw rekening afgeschreven en hoeft u geen actie te ondernemen.

De ‘dank-je-wel borrel’ gehouden op 17 januari jl. voor alle vrijwilligers van de OBV was deze keer druk bezet en aan de reacties te horen weer heel geslaagd.

Bijgaand ontvangt u de afvalwijzer van 2020. De ophaaldatum van papier kan per postcode variëren.
U kunt deze vinden op www.mijnafvalwijzer.nl of op de app.
Wij wensen u veel sterkte en een goede gezondheid toe.
Joska en Elly

Algemene Leden vergadering (ALV) 16 april 2020
Gezien de voorzorgsmaatregelen vanwege het Coronavirus heeft het bestuur besloten de ALV niet door te laten gaan op donderdag 16 april. Op een later tijdstip zal de vergadering indien weer mogelijk plaatsvinden. Hiervoor ontvangt u dan een nieuwe uitnodiging

AGENDA  2020

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV  van 18 april 2019
 4. Vaststelling sociaal jaarverslag 2019
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie
 7. Vaststelling financieel jaarverslag 2019
 8. Vaststelling contributie 2020.
  Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2020 niet te verhogen.
 9. Vaststelling begroting 2020
 10. Aftreden/benoeming bestuurs-commissieleden
  Dit jaar treedt Jan Popping af en stelt zich herkiesbaar voor een volgende zitting van drie jaar. Bij geen tegenkandidaten voor deze functie is Jan Popping automatisch herbenoemd.
  Er is nog steeds een vacature voor de functie secretariaat. Kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aansluitend een filmpresentatie door Ton Pepping.

Door op de titel te klikken kunt u het betreffende stuk lezen:
Verslag ALV 2019
Sociaal Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019 met toelichting.

KETTINGGESPREK MET GIJSBERT (BERT) VAN WALBEEK
Deze keer verdient Gijsbert van Walbeek het om in het OBV-zonnetje te worden gezet. Alleen de naam ´Bert´ is eigenlijk voldoende, want hij is een begrip in Baambrugge, welbekend in Abcoude en ook aardig thuis in Mijdrecht, vooral bij de gemeente. Niet alleen als vrijwilliger bij de OBV en behartiger van ouderenbelangen, maar veel breder. Over het hoe, wat en waarom dit zo gekomen is leest u hieronder.

Bert is van 1944 en geboren en getogen op een boerderij in Abcoude. Omdat hij koeien melken maar niks vond, maar wel graag met zijn handen werkte, koos hij voor de Technische School in Amsterdam (het oude Patrimonium). Daarna volgde hij de avondschool, met bouw en timmeren als vakgebied en heeft dit afgesloten met het aannemersdiploma. In 1967 ‘emigreerde’ hij (volgens eigen zeggen) naar Baambrugge waar hij aan de Kleiweg een bouw- en aannemersbedrijf begon en zich richtte op onderhoud, aan- en verbouw en soms ook grotere nieuwbouwprojecten zoals de Pastorie van de NH Kerk. Hij is getrouwd met Adrie en het echtpaar heeft drie kinderen en twee kleinkinderen. Na een onderbreking waarin we wat herinneringen als oud-buren hebben opgehaald en het tweede bakkie sterke leut (de bouwvak draait immers de hele dag op koffie) wordt het gesprek hervat.

De lijst van maatschappelijke betrokkenheid is haast te veel om op te noemen.
Een selectie: eerder 24 jaar bij de Oranjevereniging en 7 jaar in het bestuur van de Ichthusschool. In 2018 kreeg hij een lintje ‘lid in de Orde van Oranje-Nassau’ voor zijn grote inzet als vrijwilliger bij de renovatie van de Gereformeerde kerk Postwijck en verder bij de IJsclub Baambrugge en de Groencommissie Baambrugge-Oost. Ook vermeldenswaard is o.a. zijn inzet voor een zitbank rond de Koningslinde ter ere van de kroning van Willem-Alexander in 2013, boomplantdag, speeltuinen en een veilige Rijksstraatweg.
En ‘aderlater’: als donor gaf hij 99 maal bloed, waarvan soms 5 maal per jaar. Bert is tegenwoordig vooral actief bij Vereniging Dorpsbelangen Baambrugge en zit zowel in de commissie Groen als in Verkeer en Veiligheid. Bij de OBV is hij lid van de Commissie Verkeer & Vervoer met aandacht voor de ‘schouw’ van de lokale bereikbaarheid en veiligheid.

Gezien het bovenstaande verbaast het niet dat hij een uitgesproken mening heeft over de grote betekenis van flora en fauna, wijkonderhoud en groene energie. Ook eenzaamheidsbestrijding komt aan bod, waarbij volgens hem de rol van de kerken vaak wordt onderschat.
Bert is een man van de praktijk en ergert zich daarbij soms aan de ‘stroperige ambtenarij met gebrekkige kennis van de uitvoerbaarheid’. Wat hem verder wel eens tegenvalt is de moeite die het kost om vrijwilligers te vinden voor iets waar zij nota bene zelf ook baat bij hebben!
Bert’s advies is: ‘je moet in beweging blijven’. Dat doet hij door af en toe nog wat te timmeren in het bouw- en aannemersbedrijf van zoon Roelof. Maar vooral als weldoener door flink ‘aan de weg te timmeren’ in de buurt, het dorp en ten behoeve van de gemeenschap. 
Jan Popping

DE EXECUTEUR
Eenieder die een testament heeft, krijgt te maken met een executeur.
Dat is iemand die voor degene die is overleden de zaken betreffende de erfenis afhandelt. Vroeger kon men via een geschreven verklaring (codicil) een executeur benoemen, sinds 2003 is dat echter niet meer mogelijk.
Wat is een codicil:
Dit is een met de hand (dus niet gauw achter het toetsenbord kruipen) geschreven verklaring voorzien van datum en handtekening, waarin u bepaalde (met name genoemde) inboedelgoederen, sieraden en kleren aan iemand nalaat. De goederen moeten wel exact worden omschreven (dus de omschrijving ‘Opa’s stoel’, dat gaat hem niet worden).

U kunt in uw testament kiezen uit drie soorten executeurs.
De uitvaartexecuteur. Deze heeft alleen de bevoegdheid om de uitvaart te regelen.
De beheerexecuteur. Deze moet informatie verzamelen over de bezittingen en schulden van de erflater en moet de erfgenamen en legatarissen informeren over het testament, legaten afgeven, belastingaangiften indienen, betalingen regelen voor de belastingdienst en andere schuldeisers. Hiervoor en voor de verdeling van de erfenis moet hij toestemming hebben van alle erfgenamen.
Hij mag bepaalde bezittingen verkopen om eventuele schulden van de nalatenschap te betalen. Hij mag echter niets doen zonder uitdrukkelijke (dus schriftelijke) toestemming van alle erfgenamen.
De afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur mag zelfstandig de nalatenschap afwikkelen en de erfenis verdelen, rekening houdend met het testament, maar hij hoeft geen rekening te houden met de erfgenamen.

Wel moeten alle drie de executeurs rekening en verantwoording af leggen aan de erfgenamen over hun werkzaamheden. Als de executeur zijn werkzaamheden niet naar behoren verricht, kan alleen de kantonrechter de executeur ontslaan en op voorstel van de erfgenamen een ander benoemen.
Hiervoor moet echter wel een gewichtige reden zijn.

Indien niets is geregeld in het testament, dan wordt de beloning van een executeur vastgesteld op 1% van het vermogen ten tijde van het overlijden van de erflater.

Waarom zou u in uw testament een executeur benoemen?
Misschien denkt u ‘ach, wat interesseert me dat nu, ik ben er dan toch niet meer en na mij de zondvloed’. Dat is een beetje kort door de bocht gedacht. Als er alleen een partner is, dan maakt dat niet veel uit want de partner wordt dan altijd de executeur. Indien er meerdere kinderen zijn dan is dat wel een probleem. Zonder executeur moeten alle erfgenamen gezamenlijk de nalatenschap afhandelen en moeten ze het dus geheel met elkaar eens zijn. Als dat niet het geval is en de erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden, dan kan het jaren duren voor een nalatenschap afgewikkeld is.
Voor buitenstaanders is het prettig dat ze met één persoon te maken hebben en niet alle erfgenamen af moeten gaan om goedkeuring te krijgen. Het eerste punt komt dan weer om de hoek kijken want de erfgenamen moeten het weer geheel met elkaar eens zijn.
Verder zal een bankinstelling vaak om een ‘verklaring van executele’ vragen waarin wordt vermeld wie de executeur is en wat zijn bevoegdheden zijn en/of de executeur zijn benoeming heeft aanvaard.
Deze verklaring kan vrij snel worden gegeven en dan kan de executeur over de bankrekening beschikken indien dit tot zijn taak behoort. Als er geen executeur is benoemd dan zal de bank om een ‘verklaring van erfrecht’ vragen. Daarin geeft de notaris op wie de erfgenamen zijn en/of ze de erfenis aanvaarden.

U begrijpt dat de notaris dan veel onderzoek moet doen en dat dit een behoorlijke tijd in beslag kan nemen, waarbij geen der erven over de rekeningen kan beschikken.

Het is verstandig om in uw testament een executeur te benoemen en wie u daarvoor moet vragen is uw beslissing. U kunt uw partner of één van de kinderen hiervoor vragen. Het is ook mogelijk een notaris te vragen om als executeur op te treden.
Verder is het ook aan te bevelen om een vervanger aan te wijzen voor het geval de eerste het laat afweten.
Hans Aalders

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste mensen,
We gaan eindelijk weer richting het voorjaar, dus de kans op zon wordt gelukkig weer groter en daar kijken velen rijkhalzend naar uit (ik ook!).

Ten tijde van de sluitingsdatum van ‘Steek Uw Licht op’ zijn er bij Tympaan-De Baat in de Angstelborgh wel leuke activiteiten in de maak maar nog niet beklonken. Helaas kunnen we u daarom nu nog geen informatie over verstrekken.

Ik adviseer u om in de tussenliggende periodieken van ‘Steek Uw licht op’ de huis-aan-huis bladen in de gaten te houden. De mededelingen kunt u ook volgen via de flyers op de prikborden in onze zaal of in de gang. Volgend periodiek wellicht meer!

Geniet intussen van het voorjaar!
Annemarie Keja

Repair Cafe Baambrugge is gestart!
Mag ik u erop attenderen dat het Repair Café Baambrugge in Dorpshuis De Vijf Bogen inmiddels een feit geworden is!
Op de 1e dinsdag (3 maart) van de maand hadden we nog maar 3 reparateurs voor het nieuwe Repair Café. Maar met deze drie, en met de noodhulp van een aantal reparateurs uit Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht zijn we maar gewoon gestart in Dorpshuis in Baambrugge.
Het werd reuze gezellig, want ook de buurtkamer was op deze ochtend geopend, dus de vrijwilligers van de buurtkamer waren er ook om iedereen van gratis koffie of thee te voorzien.
Fijn voor ons is dat een paar klanten zich spontaan aanmeldden als vrijwilliger bij Tympaan-De Baat.

Komt u ook op dinsdag 7 april van 10.00 tot 12.00 uur uw kapotte spullen laten repareren of meld u aan als reparateur!

We zoeken vooral mensen die goed kunnen naaien of verstellen, maar ook als u iets anders bijzonders kunt herstellen (in Abcoude bijvoorbeeld een sieraden herstelster) horen we dat graag!

Elke 1e dinsdag van de maand (in april dus op de 7e) van 10.00 tot 12.00 uur Repair Cafe Baambrugge Dorpshuis De Vijf Bogen, Prinses Margrietstraat 10, 1396 JX Baambrugge.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger voor het Repair Café in Baambrugge kunt u contact opnemen met Annemarie Keja telefoonnummer: 0294-284 824 (op woe-, do- en vrijdagen) of via mail: a.keja@stdb.nl.

Cybercrime
Misschien heeft u in het nieuws of van een kennis wel eens gehoord over het fenomeen internetoplichting of bent u hier zelf mee in aanraking gekomen.
Op woensdag 22 april a.s. organiseert Tympaan-De Baat in samenwerking met de Rabobank tussen 14.00 en 16.00 uur een informatiemiddag over cybercrime en financiële redzaamheid. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in ontmoetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude.
Tijdens deze informatiemiddag zal criminologie-student Nikki Jongerling in samenwerking met Rabobank Amstel en Vecht tips geven hoe cybercrime te herkennen is en wat men kan doen om zich tegen internetoplichting te beschermen. Onderwerpen als Marktplaatsfraude, veilig omgaan met uw bankzaken en de Tikkie-truc zullen tijdens deze bijeenkomst aan bod komen.
Wij kijken uit naar deze informatieve middag en hopen u daar te zien!
Adres: Dorpszicht 22, Abcoude

HULT BIJ DE COMPUTER – DIGITAAL VRAGENUUR
Iedere dinsdagmiddag was er een Digitaal vragenuur in de Bibliotheek voor kleine problemen met uw computer, tablet of telefoon. Wegens geringe belangstelling moet u daarvoor vanaf nu van tevoren een afspraak in de bibliotheek maken. U kunt telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 0294-284343.
N.B. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

BIJEENKOMSTEN OVER DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
In alle dorpen van gemeente De Ronde Venen worden informatiebijeenkomsten over het project ‘Dementievriendelijke gemeente’ georganiseerd.
In Baambrugge was de bijeenkomst op woensdag 26 februari jl. en deze werd door ons bijgewoond.
De volgende is in Abcoude op woensdag 6 mei 2020, aanvang 19.00 uur in de Angstelborgh.
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente De Ronde Venen (www.mantelzorgderondevenen.nl).
Van harte aanbevolen, Marian Koekenbier en Jan Popping

VOORAANKONDIGING EN AANMELDINGSFORMULIER OBV ‘UITJE’ OP 14 juni 2020
Terwijl we dit schrijven is het nog hartje winter, lijkt het wel lente en denken we al aan het traditionele ‘OBV Zomeruitje’. Inderdaad, nogal bijzonder, en niet alleen omdat het op zondag 14 juni strikt genomen nog geen zomer is. We hebben in januari 2020 al een mogelijke route en locatie verkend!

Dit jaar herdenken en vieren we onze bevrijding van 75 jaar geleden. Diverse verdedigingswerken doen ons herinneren aan tijden van oorlog. Eén zo’n militaire locatie ligt in de nabijheid, maar deze kent u waarschijnlijk alleen maar van ‘horen zeggen’. Het lijkt ons een zeer geschikt doel voor de middagpauze en is bereikbaar via toeristische wegen, zodat er onderweg ook al veel te zien is.

Eerdere jaren moesten we soms ‘helaas, u bent te laat, we zitten al vol’ verkopen. Daarom nu alvast de vooraankondiging en de mogelijkheid om in te schrijven. ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’, ook al omdat de voorzieningen begrensd zijn.

Voor de vijfde maal zal op 14 juni a.s. ook de Lions-Rabo-Tour verreden worden en ons ‘Uitje’ valt ook dit jaar hiermee weer samen. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden.

U kunt zich op diverse manieren aanmelden:

 • Door een e-mail te sturen aan secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 • Door het aanmeldingsformulier in te vullen. Daarvan zijn twee varianten:
  . een online-versie, daarvoor klikt u HIER.
  . een versie om met de pen in te vullen vindt U HIER. Het ingevulde formulier moet u posten in een blauwe OBV-brievenbus, die u  in Abcoude vindt bij supermarkt Plus Koot of Albert Heijn en in Baambrugge bij de Dagwinkel.
 • Door u persoonlijk aan te melden (met risico van ‘te laat’) op dinsdag 26 mei 2020 tussen 10u00 en 11u00:
  . in Abcoude in de Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude
  . in Baambrugge in de Buurtkamer.

De kosten bedragen ook dit jaar € 15,- per persoon.
De chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden. Gestart wordt vanaf Tympaan-De Baat/Angstelborgh en de ontvangst is om 10.00 uur met koffie/thee en gebak.
Vertrek ca. 10.30 uur. Aanvullende informatie volgt in het OBV periodiek dat begin juni wordt verspreid.

LUSTRUM ‘ABCOUDEREN’ DINER ZEER GESLAAGD
Alweer voor het vijfde jaar (!) vond in januari het evenement plaats waarbij 10 ouderen te gast waren bij Babette van der Veen in Abcoude en haar feest comité met Angelique, Arjo, Lars, Sebastiaan, Simone en Yannick. De OBV hielp bij de uitnodigingen en het vervoer.
We noemen het ´Abcouderen´: een bijeenkomst bedoeld voor alleenstaanden uit Abcoude en Baambrugge voor wie, na de feestdagen in december, de januarimaand misschien wat lang duurt.
Het ruimschoots bewezen recept:                           

 • Een diner en gezellige avond                                                                               
 • In huiselijke kring
 • Voor 10 ouderen uit Abcoude en Baambrugge

Ook dit jaar werd dit bijzondere initiatief ondersteund met de inbreng met allerhande smakelijke en feestelijke ingrediënten van de lokale middenstand: De Eendracht, Keurslager Pouw, Noort Groente Enzo, Plus Koot en The Readshop. Er was iemand die zijn waardering toonde door spontaan de portemonnee te trekken. De tegoedbon van de Witte Dame voor koffie en taart biedt het gezelschap gelegenheid om nog eens met elkaar af te spreken. Bijzonder was dat twee gasten een zwager en schoonzus van elkaar bleken te zijn. Een Ahoy koortje van drie zangers, spontaan aangevuld met een enthousiaste deelnemer zorgde ervoor dat de stemming er bij de start direct al goed in zat. En dat gedurende de gehele avond, zodat een deelnemer herhaaldelijk stelde een volgende keer graag opnieuw uitgenodigd te willen worden. (Noot: we hebben nog voldoende ‘kandidaten’, maar suggesties zijn altijd welkom ;-).                

Bijzonder was dat er een deelnemerslijst werd gemaakt en rondgestuurd, zodat men elkaar nog eens kan spreken of ontmoeten. Dit op veler verzoek en uiteraard na instemming van eenieder.            

Vanuit de OBV hartelijk dank aan alle betrokkenen en sponsors voor hun bijdragen!
Marian Koekenbier en Jan Popping

BELASTINGHULP
Voor het invullen van uw belastingformulier kunt u hulp vragen. Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U hebt de AOW gerechtigde leeftijd
 • U hebt een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen
 • U hebt geen inkomen in box 3. Er mag niet meer vermogen zijn dan de belastinggrens, alleenstaande € 30.000, – of gezin € 60.000, –
 • U hebt geen eigen onderneming

Voor deze hulp kunt u zich aanmelden bij Tympaan-De Baat. Zie onderstaande gegevens.
Na aanmelding bij Tympaan-De Baat maakt een vrijwilliger een afspraak met u. Vooraf krijgt u een brief met een overzicht welke papieren u moet klaarleggen als de vrijwilliger komt.
De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf uw aangifte met uw eigen DigiD-code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.

Wat zijn de kosten?
Voor het invullen van het aangifteformulier wordt een bijdrage van € 12,50 voor alleenstaande en € 20,- voor een echtpaar gevraagd. Tympaan-De Baat vraagt u een eenmalige incasso-machtiging te geven voor het betalen van deze bijdrage.
Aanmelden:
Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297–23 02 80
E-mailadres: sociaalwerker@stdb.nl

INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWE DONORWET (persbericht)
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult, komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

In de Bibliotheek Abcoude kunt u op dinsdag 21 april van 10.00 tot 12.00 uur informatie over de nieuwe donorwet krijgen. U krijgt informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u uw keuze in het Donorregister kunt invullen. De bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur, is gratis en speciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Bibliotheek in samenwerking met de Nederlandse Transplantatie Stichting, het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Remedica.
Remedica zorgt voor een professionele spreker.
Saskia Wilmes, Projectleider Sociaal Domein de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Bushaltes in Abcoude/Baambrugge van lijn 120 Utrecht-Amsterdam ArenA:
Abcoude, Ruwelspad
Abcoude, Koningsvaren
Abcoude, Broekzijdselaan
Abcoude, Dr. van Doornplein
Abcoude, Hoogstraat
Abcoude, J. van Gaesbeeklaan
Abcoude, Oude Dijk
Abcoude, Manege
Baambrugge, Postwijck
Baambrugge, Dorp
Baambrugge, Geinwijck
Baambrugge, Unicum
Baambrugge, Veldhoen
Baambrugge, Donkervliet

Lijn 126 heeft nog maar 1 halte aan de carpoolplaats bij de A2.

U kunt ook uw route plannen met via de website www.9292.nl of de app 9292 op uw smartphone.

Met wat moeite is op de website Keolis.nl ook de dienstregeling per halte te vinden. NOOT: kijk eens naar de app OV-Info (Android of Apple iOS).

INBREKEN IS WERKEN
Op een nacht toen ik wat onrustig sliep, hoorde ik opeens in mijn woonkamer beneden het geluid van een radio.
Een inbreker, dacht ik onmiddellijk. Dat zit zo: inbreken doe je om een inkomen te verdienen en die activiteit valt onder de definitie van werken en om bij werken een eigen vertrouwde sfeer te creëren zorg je voor je eigen favoriete luisterprogramma.
Wanneer je werklieden in huis krijgt nemen ze doorgaans een radiootje mee waarmee ze naar hun favoriete programma luisteren. Dat is ook handig voor dat tv-programma Opsporing Verzocht; aan de hand van de gekozen muziek kun je dan de leeftijd en plaats van herkomst van de gezochte ongeveer vaststellen.
Toen ik gealarmeerd 112 belde, meldde de plaatselijke diender naar aanleiding van mijn beschrijving van de geluiden dat er waarschijnlijk sprake was van een vrouwelijke insluiper. Voorzichtig meneer, zei de agent, want we krijgen steeds meer berichten over een vrouwelijke serieverkrachter. Eerst moet je je pinpas afgeven en je pincode melden, daarna krijg je de keuze ‘het met haar te doen’ (als u begrijpt wat ik bedoel) of een stevige aframmeling krijgen. Het lukte mij haar met mijn oude hockeystick het huis uit te jagen, in alle opzichten onbeschadigd.
Het verhaal werd bekend door een groot artikel in de Telegraaf. In de Tweede Kamer werden vragen gesteld aan minister De Jonge, die zei dat het zijn aandacht had en dat de rijksrecherche een speciaal team had ingesteld om dit varkentje te wassen.
Het werd uiteraard internationaal bekend en vanuit Hollywood werd Paul Verhoeven gevraagd dit verhaal tot een film te maken, een beetje in de sfeer van Basic Instinct. Die film werd met name in de VS een groot succes en omdat het verkrachten van een man door een vrouw niet als een echte misdaad wordt gezien is de vrouw in kwestie nog steeds op vrije voeten. President Trump vond het een geweldig verhaal en nodigde de vrouw uit in het Witte Huis en ja hoor, ook hij gaat voor de bijl en ze krijgt een appartement in een van de Trump Towers. Dat verhaal komt in de media en zijn christelijke kiezers haken af. Bij de volgende presidentsverkiezingen wordt de brave katholiek Joe Biden tot president gekozen. Maar de vrouw blijft wel het schrikbeeld van iedere alleenwonende bejaarde man. Ze is overigens niet meer in de buurt gesignaleerd.
Jan Godschalk

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Bouw van Het Sporthuis Abcoude gaat hard
De bouw van Het Sporthuis Abcoude verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn alle vloeren van de begane grond gestort. Begin maart is begonnen met het plaatsen van kolommen en de wanden van de begane grond. Ook de vloer van de tussenverdieping – waar de kantine/ontmoetingsruimte komt – is al gestort. De vloer van de tweede verdieping – waar de kleedkamers en douches van de gymzalen komen – zal begin april gestort worden. Op deze manier wordt eerst gewerkt aan de verschillende verdiepingen, alvorens de staalconstructies voor de vloer tussen het zwembad en de gymzalen geplaatst worden. Deze spanten staan al gereed in de fabriek. In de tussentijd wordt ook gestart met het metselwerk en het plaatsen van kozijnen.

Begin maart leek het er al even op dat er gezwommen kon worden in Het Sporthuis Abcoude. Het zwembadbassin werd namelijk gevuld met water om te controleren of de wanden goed waterdicht zijn.

Naar verwachting zal Het Sporthuis Abcoude eind dit jaar worden opgeleverd. In januari 2021 kan de accommodatie dan in gebruik worden genomen en is iedereen welkom voor zwemmen, schoolgym, binnensporten en ontmoeten. Ook Senior Sportief Actief De Ronde Venen heeft belangstelling om in verenigingsverband activiteiten te organiseren in Het Sporthuis Abcoude. Hun missie: zo veel mogelijk senioren uit De Ronde Venen te stimuleren om te bewegen, met als doel om gezond ouder te worden en langer zelfredzaam en vitaal te blijven. Met een zwembad en mooie gymzalen is Het Sporthuis Abcoude een mooie aanvulling voor activiteiten voor senioren uit Abcoude, Baambrugge en de andere kernen in De Ronde Venen.

Electro World Bunschoten doneert een LG-televisie aan Het Sporthuis Abcoude
Afgelopen december konden klanten bij Electro World Bunschoten een goed doel nomineren voor de Mooie Wens Weken. Dit is een landelijke actie waarbij elk van de 150 Electro World winkels een televisie mag weggeven aan een door klanten voorgedragen goed doel. Paula en Giel Rentinck kozen voor Het Sporthuis Abcoude. ‘Omdat het dan voor de hele gemeenschap is’, zo schreven zij op het kaartje.

Paula heeft 18 jaar zwemles gegeven in het Meerbad. Ze kan zich geen ander doel dan Het Sporthuis Abcoude voorstellen. “En ik kan ook niet wachten tot het open gaat en we er met de kleinkinderen kunnen gaan zwemmen,” licht ze toe. Het echtpaar ziet bij andere zwembaden hoe handig een televisie kan zijn voor nieuwsberichten, aankondigingen of lestijden. Maar ook om bij het wachten tijdens de zwemlessen tekenfilms te kunnen kijken door de kleine broertjes of zusjes.

Hans en Marian Bunschoten overhandigden de televisie samen met Giel en Paula aan Willem-Jan Ruizendaal van de Stichting Zwembad Abcoude. Hij is blij dat Het Sporthuis uit alle inzendingen de gelukkige winnaar is geworden. “De televisie krijgt straks een mooie plek en functie in het Sporthuis Abcoude,” stelt Willem-Jan.

Volop steun van ondernemers en inwoners
Ook bij supermarkt Plus Koot loopt in de maanden februari en maart een leuke actie; een kleurboek met mooie tekeningen van bekende gebouwen en objecten in Abcoude en Baambrugge. Het Sporthuis Abcoude heeft een eigen plaat in het boek gekregen. En voor elk verkocht kleurboek doneert Plus Koot € 0,50 aan het Sporthuis Abcoude! Het is geweldig dat Het Sporthuis Abcoude op zo veel steun van inwoners en ondernemers uit Abcoude, Baambrugge en omgeving kan rekenen.

Ondertussen loopt ook de actie ‘Adopteer een zonnepaneel voor Het Sporthuis Abcoude’ door. Inmiddels zijn al 158 van de 330 zonnepanelen geadopteerd. Zowel bedrijven als veel inwoners adopteren één of meerdere zonnepanelen en worden daarmee Energizer van Het Sporthuis Abcoude. Ook ontstaan verschillende initiatieven om met elkaar een zonnepaneel te adopteren. Zo hebben verschillende buurten en verenigingen een adoptie met elkaar georganiseerd. Ook leuk is dat sommige mensen een zonnepaneel als cadeau vragen of als verrassing cadeau krijgen.

Meer informatie over de zonnepaneelactie is te vinden op www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/. Daar zijn ook alle Energizers te vinden.

Astrid Wintershoven en Corien van der Linden

NIEUWSBRIEF DE ZONNEBLOEM ABCOUDE-BAAMBRUGGE 2020
De bestuursleden van de OBV en de Zonnebloem hebben overleg gehad over de eventuele overlappende activiteiten, om deze in kaart te brengen en beter op elkaar af te stemmen. Omdat vele leden van de OBV waarschijnlijk ook gebruik maken van de activiteiten van de Zonnebloem willen wij u deze informatie niet onthouden.

Onderstaand het jaarprogramma van de Zonnebloem:

 • 2 mei in de middag: concert Nederlands Concert Mannenkoor in Breukelen voor ouderen in de Vechtstreek.
 • 5 mei: bevrijdingsmaaltijd- en feest in en rond de Dorpskerk.
 • 24 juni: sportief uitje in Amsterdam Noord (geen kosten aan verbonden)
 • september/oktober: koersballen Baambrugge
 • 15 oktober: bustocht langs Paleis Soestdijk (eigen bijdrage ad € 25,-)
 • 11 november: sportief uitje in Amsterdam Noord (geen kosten aan verbonden)
 • December: oliebollen en spelletjes

Wist u dat er voor rolstoelgebruikers ook een Zonnebloem auto te huur is? U kunt dan met vijf personen zelf een uitstapje maken.

OPEN ATELIERROUTE VAN ABCOUDE 2020
8e Open Atelier Route Abcoude op 23 en 24 mei 2020. Op 23 en 24 mei 2020 vindt de tweejaarlijkse Open Atelierroute van Abcoude plaats. Naar verwachting negentien professionele beeldende kunstenaars, – kunstschilders, beeldhouwers en een fotograaf – stellen hun ateliers of expositieruimtes open voor publiek. Het is de achtste achtereenvolgende keer dat de Stichting Ab-Art deze succesvolle kunstmanifestatie organiseert.
De ateliers en expositieruimtes liggen verspreid over de kern van Abcoude en in het buitengebied aan het Gein en langs de Holendrecht. De openingstijden zijn zowel op zaterdag als op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis. De brochures zullen begin mei in uw brievenbus komen.

ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN
Sinds het verschijnen van het vorige nummer van dit blad is er alweer een heleboel gebeurd op het gebied van de concerten.

Het concert op 1 december jl. in Baambrugge was nagenoeg uitverkocht. Het publiek werd niet teleurgesteld. De BarokVrienden brachten een prachtig concert. Maar ook het concert op Tweede Kerstdag in Abcoude wist veel bezoekers te trekken, evenals het concert in januari van de Academisten van het Concertgebouworkest en het theatrale concert van het Duo IJlstra-García in februari.

Op de website staan foto’s met een korte impressie van wat er op die dagen gehoord en gezien werd: http://www.abcoudeconcerten.nl/gehoord.html

Op 19 april 2020 volgt dan het Groot-Huis-Concert: een middag vóór en dóór dorpsgenoten, waaronder de ABC Zanggroep, het Geintrio (3 celli) met Ineke van der Schaaf, Paul en Eric Citroen (zang en gitaar) en het Paul Huygentrio (2 trombones met piano). Dit concert begint om 16.00 uur en er zal deze middag geen pauze zijn.

Het seizoen wordt op 17 mei 2020 afgesloten met een optreden van het Duo LeCoultre & VanHees in Baambrugge. Het programma heeft de titel ‘Songs of Europe’ gekregen. Zij zullen liederen van diverse componisten uit tal van Europese landen brengen. Deze composities zijn bewerkt voor viool en gitaar.

Inmiddels hebben we de programmering voor het volgend seizoen alweer gereed. In het volgende nummer vermelden we meer details. Enkele bekende ensembles zullen volgend jaar terugkeren in Abcoude. Er zijn 3 concerten in Baambrugge gepland, 6 in Abcoude en dan ook weer een GrootHuisConcert als afsluiting van het seizoen op 30 mei 2021 in Abcoude.

Kaarten in de voorverkoop (tot de vrijdagmiddag voor het concert) tegen contante betaling bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude of Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge of online te bestellen via http://www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html

Toegangsprijzen (aan de zaal resp. in de voorverkoop):
22 maart 2020 € 29,-/ € 22,-; 19 april 2020 € 10,-/ € 8,- en 17 mei 2020 € 16,- / € 13,-.

Voor meer informatie zie de advertentie Abcoude-Baambrugge concerten in het OBV-periodiek

 

HET KORENFESTIVAL ‘BeKOORlijk ABCOUDE’ KOMT ER WEER AAN
Op zaterdag 23 mei 2020 zal alweer voor de zevende keer het alom geprezen Korenfestival ‘BeKOORlijk Abcoude’ plaatsvinden in de Dorpskerk te Abcoude. Dit is een evenement om niet te missen! 23 koren uit de hele regio zullen hun stem laten horen, ieder met hun eigen repertoire en ieder op hun eigen manier.

Het festival vindt wederom gelijktijdig met de welbekende Atelierroute plaats. Het is dus een uitgelezen dag om het dorp Abcoude in te gaan en even de kerk in te lopen en onderweg ook nog een atelier van een van onze kunstenaars ‘mee te pikken’. Het zal zeker weer heel gezellig zijn, misschien zult u zelfs door een zingend koor bij één van de horecagelegenheden verrast worden!

De organisatie van het korenfestival nodigt u van harte uit te komen luisteren. De kerk opent haar deuren vanaf 09.45 uur en de officiële opening vindt plaats om 10.00 uur. U kunt de kerk de hele dag in- en uitlopen. Op de flyer, die begin mei overal zal liggen, staat hoe laat welk koor optreedt.

WELKOM! De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage zullen we zeker op prijs stellen; er staat een collectebus bij de uitgang van de kerk. 

Liesbeth Hengeveld

AFVALWIJZER 2020
De gemeente De Ronde Venen heeft in 2019 voor het laatst een afvalkalender uitgegeven. Het ophaalschema voor 2020 is weer veranderd. Wilt u weten wanneer bepaald afval bij u in de straat wordt opgehaald, dan kunt u dat nakijken door op MijnAfvalwijzer uw postcode en huisnummer in te vullen. Daar is ook een afvalkalender voor uw postcode als pdf-bestand beschikbaar; voor postcode 1391 LL kunt u HIER klikken.
Deze informatie vindt u ook in de app Afvalwijzer (Android; iOS/Apple; Windows). Als u in de app notificaties aanzet, wordt u zelfs gewaarschuwd dat en welk afval u buiten moet zetten.
Informatie over de gemeentelijke afvalbrengstations vindt u HIER.

VRAGEN OVER HET CORONAVIRUS?
Er leven veel vragen over het virus. Wat kunt u zelf doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen? En welke maatregelen neemt de overheid?

Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Geen handen schudden en regelmatig handen wassen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze weg na eenmalig gebruik en was na gebruik uw handen.
 • Besteed voldoende aandacht aan schoonmaak. Hierdoor wordt de kans op besmetting verminderd.
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Bel de huisarts pas als de klachten toenemen.
  • Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38.0 graden C.? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen, uw klachten zijn mild.
  • Worden de klachten erger? U heeft koorts (meer dan 38.0 graden C) en u hoest of ademt moeilijk? Bel dan de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.
 • Werk zoveel mogelijk thuis of spreid werktijden.
 • Beperk het bezoek aan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze mensen wordt ook geadviseerd gezelschappen en het openbaar vervoer te vermijden.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.

Meer informatie

Op deze websites vindt u het laatste nieuws over het coronavirus. U leest hier ook hoe u de kans op verspreiding zo klein mogelijk kunt maken. Bekijk de actuele lijst met vragen en antwoorden. Hierop staat ook relevante informatie voor ondernemers. Deze lijst wordt dagelijks aangevuld.

Pas op voor babbeltruc coronavirus

De politie en ouderenbond ANBO waarschuwen voor een nieuwe babbeltruc. Dieven bellen aan en doen zich voor als medewerker van een ziekenhuis dat onderzoek doet naar het coronavirus. Ze proberen binnen te komen om geld of waardevolle spullen mee te nemen. Trap er niet in, doe de deur zo snel mogelijk dicht en meld het bij de politie.

Heeft u nog vragen?
Bel dan met:

 • het landelijk informatienummer: 0800 – 13 51 (tussen 08.00 en 20.00 uur).
 • de informatielijn van de GGDrU: 030 – 630 54 00 (doordeweeks tussen 8.30 en 17.00 uur, in het weekend tussen 9.00 en 16.00 uur).

Bron: De informatie is van de gemeente De Ronde Venen en het RIVM

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.

Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact