55+ Steek Uw licht op (36:2) juni 2020 – Tekst


VAN DE VOORZITTER
Het is voor het bestuur van de Ouderen Belangen Vereniging (OBV) een lastige periode.
Door het coronavirus kunnen wij al een aantal maanden niet vergaderen. Ook de activiteiten die we gepland hadden liggen stil.
De OBV wilde juist nu wat meer voor het voetlicht treden. Het mooie interview met het Witte Weekblad was een goede aftrap. Het bestuur stond trots en fier op een foto op een trap nabij het Fort Abcoude. Aansluitend heb ik nog een leuk interview gehad met Radio de Ronde Venen. Ook hier kwam de OBV goed uit de verf.
Toen wisten we nog niets van het naderend onheil dat ‘coronavirus’ heet.
Ik hoop natuurlijk dat er snel een vaccin gevonden zal worden. Nu we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, ligt ook het gevaar van het eenzaamheidsvirus op de loer.
De premier roept ons op een beetje op elkaar te letten. Ik sluit mij daar graag bij aan.
Des te knapper is het in deze moeilijke tijden dat de redactie er samen met de leveranciers van kopij er weer in slaagt een Periodiek te maken.
Ik weet dat velen van u het blad graag lezen. Vooral in deze tijd dat u wat meer binnen blijft kan het blad mogelijk enige verpozing brengen.
Dank nog voor de vele leuke reacties over mijn artikel in de vorige Periodiek.
Ik wens u ten slotte veel gezondheid toe.

Dick Kok


RARE TIJDEN
De redactie van dit blad heeft mij gevraagd iets te schrijven over de ervaringen in deze periode en hoe wij in de praktijk omgaan met het coronavirus.
Onderstaand kunt u mijn relaas lezen van de afgelopen weken.
In het begin denk je nog, als wij ons maar aan de voorschriften houden zoals door de premier kenbaar gemaakt, dan zullen wij er wel goed vanaf komen. Blijf zoveel mogelijk binnen en probeer minimaal 1.5 meter afstand van elkaar te houden zo was het parool. Aangezien wij qua leeftijd en gezondheid inmiddels tot de risicogroep in de samenleving horen, houden wij ons zoveel mogelijk aan het advies.
Tot onze jongste dochter begon te hoesten en vreselijke hoofdpijn kreeg. Zij had echter geen koorts. Hierdoor dacht zij aan een griepje dat wel weer voorbij zou gaan. Niets is minder waar. Na een paar dagen doorgesukkeld te hebben, is zij toch maar naar de huisartsenpost van het ziekenhuis Amstelland gegaan. Daar volgden onderzoek en bloedafname en al gauw bleek dat zij wel degelijk hoge koorts had. De testen wezen uit dat het coronavirus bij haar had toegeslagen. Gelijk volgde opname en werd zij in quarantaine geplaatst.
Vreselijke hoestbuien, benauwdheid op de borst en hoge koorts waren de boosdoeners. Gelukkig kreeg zij als ondersteuning zuurstof toegediend.
Het ergste vond zij de volstrekte eenzaamheid van de quarantaine. Hoewel de verpleegkundigen en artsen erg hun best doen, is het een hele bedoening dat zij zich iedere keer als je op het alarmbelletje drukt, moeten omkleden met schorten, maskers, spatschermen en mondkapjes. Alle hulde voor mensen in de zorg.

Na een kleine week van behoorlijk ziek-zijn, verdween de koorts. De extra zuurstof kon ook afgebouwd worden. Hoewel wij het erg snel vonden, mocht zij weer naar huis.
Door de explosie van de ziekte moesten er zo snel mogelijk ziekenhuisbedden vrij gemaakt worden.
Onze dochter kreeg de boodschap mee voorlopig thuis in quarantaine te blijven. In de praktijk bleek dit heel lastig te zijn met een zoontje van 5 jaar in huis. Maar goed, de GGD had een duidelijke brief meegegeven met allerlei voorschriften waar zij zich voorlopig aan houden moest.

Echter, er zat ook een brief bij van de GGD voor familieleden, die in contact waren geweest met de zieke. Naast haar echtgenoot en zoontje, waren mijn vrouw en ik ook tot op de laatste dag van opname in haar nabijheid geweest. Dit betekende voor ons, dat wij gedurende veertien dagen in volledige quarantaine moesten. Ik kan u verzekeren, dat dit knap lastig is. Afspraken afzeggen, de deur niet uit kunnen, geen familiebezoekjes.
Gelukkig was er gelijk een lieve vriendin die voor ons de boodschappen heeft gedaan. Daarnaast boden tal van andere mensen hulp aan. Gelukkig zijn wij er tot nu toe goed doorheen gekomen. Onze dochter is ook weer aan het opknappen, maar moet nog afwachten wat het nadere onderzoek uitwijst.

Hoe het in de toekomst gaat worden moeten we nog maar afwachten. Gaat de afstand van 1.5 meter tot elkaar het nieuwe normaal worden of wordt het überhaupt nog wel normaal? Wie het weet mag het zeggen.

Dick Kok, voorzitter OBV 


Dodenherdenking 4 mei 2020
Op 4 mei 2020 heb ik mede namens de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) een bloemstuk van de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude en Baambrugge (OBV) neergelegd bij het Oorlogsmonument te Baambrugge.
Hoe anders was dit dan in andere jaren.
Geen bijeenkomst in de Dorpskerk, geen Harmonie, geen toespraak, geen stille tocht richting de begraafplaats om de heer Van der Lee te gedenken en geen samenkomst bij het herdenkingsmonument om twee minuten stilte te houden. Zo ook geen volkslied.
De oorzaak is duidelijk: zoals zoveel evenementen afgelast moeten worden door het coronavirus, kon ook deze herdenking niet doorgaan.
Ik stond daar alleen voor het monument en heb enige momenten van bezinning genomen. Doodstil was het met alleen kwetterende vogels. Zij waren mijn getuigen van iets wat ik heel zinvol vond.
Toch hoop ik dat volgend jaar alles weer normaal is.

Dick Kok, voorzitter OBV


VAN DE REDACTIE
Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk geweest om een kettinggesprek te houden. Maar zoals u kunt lezen, onder het kopje Tympaan -De Baat, heeft Annemarie Keja wel een interview gehouden met Liesbeth Boswijk. Wij hopen in periodiek 3 weer een kettinggesprek te kunnen plaatsen.

Rectificatie
Helaas is er in de tekst van het periodiek nummer 1, blz. 18, een foutje ingeslopen. Het bedrag van het eigen vermogen per 31-12-2019 moet zijn € 22.085,79 i.p.v. € 222.085,79. Was voor de OBV en onze leden wel leuk geweest, maar helaas. Onze excuses hiervoor.

Berichtgeving over het coronavirus in De Ronde Venen
De radiomakers Ton van der Bruggen en Edwin Blom hebben het programma ‘het oudere uurtje’ voortgezet bij RTV Ronde Venen. Dit gaan zij doen op vrijdag tussen 11.00 t/m 12.00 uur waarin ze vooral oude muziek uit de jaren 50 en 60 draaien gemixt met berichten uit die jaren. Het programma krijgt de naam TOEN. Ook maken Ton en Edwin bij RTV Ronde venen op zaterdag van 14.00 t/m 17.00 uur het programma Weekendronde Venen, waar algemeen lokaal nieuws wordt gebracht over De Ronde Venen. Dit programma wordt op zondag overigens herhaald van 12.00 t/m 15.00 uur.

Op de website van InwonersVoorInwoners is een speciale pagina gemaakt voor hulp i.v.m. de coronacrisis: www.inwonersvoorinwoners.nl.

Bron: RTV De Ronde Venen en IVI

Website OBV
Heeft u al eens online gekeken? Nee? Dan maken wij u er nogmaals op attent om onze mooie website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl te bezoeken. Hier kunt u alle informatie, activiteiten en belangrijke telefoonnummers vinden.

Zoals u zult begrijpen zijn alle activiteiten afgelast, dus ook het OBV-zomeruitje van 14 juni a.s.

Ook de redactie houdt zich aan de 1.5 meterregel!


ONTERVEN
Wat houdt onterven in en wie kun je onterven?
Onterven is ervoor zorgdragen dat uw erfenis niet naar één van de wettelijke erven toegaat. Dit kan zijn of uw partner of een van uw kinderen.
Hoe zit dat precies? Wie kan ik onterven en wat zijn de beperkingen daarvoor?
Allereerst uw partner:
Deze kunt u volledig onterven. Dat houdt in dat hij/zij totaal niets uit uw erfenis krijgt. Geen geld en ook geen goederen. Dit zou ook betekenen, dat hij/zij uit de woning wordt gezet.
Dat vond de wetgever toch wat al te cru en daarom is tevens bepaald dat de partner nog zes maanden als zogenaamde vruchtgebruiker in de woning mag blijven wonen. Wat u wel kunt doen voor uw partner is hem/haar een legaat geven voor het geval dat u hem/haar verder wilt onterven.
Een legaat kunt u aan iedereen geven als u van mening bent dat hij of zij u van dienst is geweest en u hem/haar daarvoor alsnog postuum wilt belonen.

Met uw kinderen ligt de situatie wat ingewikkelder.
U kunt ervoor kiezen uw kinderen te onterven maar daar zit een beperking aan vast. Volgens het Nederlands erfrecht hebben de kinderen altijd recht op een gedeelte van de erfenis.
Dit wordt wel de legitieme portie genoemd en dat betreft de helft van de erfenis waarop zij volgens de wet recht zouden hebben. Verder is er bepaald dat zij dan alleen recht op geld hebben en niet op goederen. Ook is bepaald dat zij pas recht op hun legitieme portie hebben als de langstlevende partner is overleden, dit ingeval van een wettelijke verdeling.

De onterfde moet wel echter zijn aanspraak opeisen, het wordt niet automatisch gegeven,
Hij/zij heeft daarvoor vijf jaar de tijd. Hij/zij kan eventueel afzien van zijn legitieme portie ten behoeve van de kinderen. Een en ander moet wel via een notaris worden geregeld door middel van een testament. De notaris kan u dan ook uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Een ander aspect dat aansluit op het vorige verhaal is de uitsluitingsclausule.
Men spreekt hier ook wel van de koude uitsluiting.
Dit heeft echter niets met het weer te maken, hoewel het als ik dit verhaal schrijf niet bepaald warm is, maar is een bepaling die voorkomt dat in geval u overlijdt de partners van uw erfgenamen geen recht hebben op uw erfenis, ook al zijn ze in gemeenschap van goederen gehuwd. Op deze manier wordt bereikt dat de erfenis altijd tot het privévermogen van de erfgenaam behoort. Deze bepaling is vooral van belang bij een echtscheiding van de erfgenamen.
De geërfde goederen vallen in het geval van de uitsluitingsclausule buiten de huwelijksgemeenschap, zodat uw erfenis nooit bij de ex-echtgenoot terecht kan komen. Deze clausule is niet alleen van toepassing in geval van echtscheiding maar ook in geval van overlijden. Bij dit laatste is het echter niet altijd gewenst dat de uitsluitingsclausule wordt toegepast.
Het is dan ook mogelijk om een zachte uitsluitingsclausule in het testament op te nemen. Deze clausule bepaalt dat de waarde van uw erfenis wel in de gemeenschap van goederen valt, maar alleen als die gemeenschap door overlijden wordt ontbonden.

Hans Aalders.


BELANGRIJK VOOR OUDEREN: de OBV
OBV is de afkorting van Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge.
De vereniging heeft een ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling en maakt zich sterk voor een zo aangenaam mogelijke woon-, leef- en zorgomgeving van alle vijfenvijftigplussers in beide dorpen. Het gaat hier om maar liefst 1/3 deel van onze inwoners, waarvan 37,5% OBV lid is. Het plaatje ziet er als volgt uit:

                                   Inwoners          55+        Percentage     OBV leden
Abcoude                       8108            2684              3,1%
Baambrugge               1429               514            36,0%
Totaal                           9537             3198            33,5%         1200 ( 37,5%)

De peildatum van bovenstaande cijfers van de gemeente en de OBV was januari 2020. 
Er zijn dus 2000 oudere inwoners die nog geen lid van de OBV zijn.

De OBV behartigt de belangen van ouderen op het gebied van bouwen en wonen, verkeer en vervoer en zorg en welzijn in brede zin. Diverse commissies houden zich met deze onderwerpen bezig. Voorbeelden zijn de medewerking aan de ‘toegankelijkheids-schouw’, (eerdere) plaatsing van AED’s en andere voorzieningen, themabijeenkomsten, de jaarlijkse ledenvergadering en ‘uitjes’. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente, welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat en het Servicepunt.

In het periodiek 55+ Steek uw licht op dat vier keer per jaar verschijnt, staan actualiteiten en inhoudelijke artikelen. Een proefexemplaar wordt u gaarne aangeboden. Ook via de website en met e-mail houdt de OBV u op de hoogte. We hebben een goed beeld van wat er ‘leeft’, mede door het in 2019 opnieuw uitgevoerde ledenonderzoek. 

Voor leden
Uw lidmaatschap blijft, juist nu, belangrijk omdat steeds meer taken van de overheid worden gedecentraliseerd. De OBV is alert op veranderingen in de wet- en regelgeving, zoals rond zorg voor ouderen, en hoe deze uitpakt.
Onze aandacht is ook gericht op veiligheid en weerbaarheid, plezierige onderlinge contacten en gezamenlijke recreatie t/m eenzaamheidsbestrijding.

Voor nieuwe leden
De OBV heeft een groot, maar iets teruglopend ‘marktaandeel’. De ledenwerving blijft een belangrijk aandachtspunt gezien de onvermijdelijke mutaties door verhuizing en overlijden. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe leden om ook voor hun belangen op te komen in onze gemeente De Ronde Venen en bij andere instanties. Hoe meer leden, des te sterker we gehoord worden!

De oproep geldt zeker ook voor ‘de jongere oudere’ die zelf, of bijvoorbeeld in de rol van vrijwilliger of mantelzorger, met de ouderenproblematiek te maken heeft of gaat krijgen. Dan wel uit solidariteit met de doelstellingen van de OBV.

Met het lidmaatschap van de OBV bent u ervan verzekerd dat uw belangen behartigd worden. Door middel van een jaarlijkse contributie van slechts € 10,- per persoon of 
€ 15,- voor een gezin kunt u rekenen op onze blijvende inzet.

U kunt zich als nieuw lid aanmelden bij het secretariaat van de OBV:

 • via het aanmeldingsformulier:
  voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen
 • via e-mail: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 • door een briefje  met naam, adres en telefoonnummer in een van de blauwe OBV-bussen stoppen, die u in Abcoude bij AH en Plus Koot vindt en in Baambrugge bij de Dagwinkel.

Wilt u een (gratis) proefexemplaar van het periodiek? Vraag er om door een briefje in de OBV-bus te doen met uw naam en adres. Andere reacties, vragen etc. zijn uiteraard ook zeer welkom.
Wellicht kent u in uw omgeving nog wel een ‘OBV-kandidaat’. Misschien zou u hem/haar ook kunnen vragen om lid te worden.

Namens de OBV, Dick Kok, voorzitter. Telefoonnummer 0294-284451, d.l.kok@hetnet.nl


HIER DOE JE HET VOOR
In het vorige periodiek stond dat het Lustrum ‘Abcouderen diner’ in januari zeer geslaagd was.
Het ‘feest comité’ overtrof zichzelf door voor alle bezoekers/sters van de afgelopen vijf jaar een kaartje te maken dat eind maart persoonlijk werd bezorgd in Abcoude en Baambrugge. Dit werd zeer gewaardeerd getuige de diverse reacties, waarvan ook een aantal via de OBV, die we hebben doorgestuurd.
Zo was er een mevrouw die het een ‘opkikkerkaart’ noemde. Een andere dame zette het kaartje in de vensterbank. Zij was het ook die op het diner in 2017 een straatgenoot leerde kennen, waarmee ze sindsdien vriendin is geworden en met wie ze elke week thee drinkt, zo hoorden we.

Jan Popping


EEN EHBO-CURSUS VOLGEN – WAAROM EIGENLIJK?
Wat doet u als uw buurman of buurvrouw ineens op straat in elkaar zakt?
Wat doet u als u uw kleine teen stoot, veel pijn heeft en de teen niet kan bewegen?
Wat doet u als u ziet dat iemand zich verslikt en benauwd wordt?

En zo kunnen we nog wel oneindig doorgaan met situaties die kunnen gebeuren bij u thuis, werk of onderweg.
Wat is er mooier dan dat u kunt helpen in al deze situaties? Dat u er niet hulpeloos bij staat of toch maar ongemerkt doorloopt en daar later toch niet zo’n prettig gevoel bij hebt.
Om die reden wordt er een EHBO-cursus georganiseerd.
Deze onderwerpen zullen worden behandeld

 • Wat te doen bij brandwonden
 • Wat te doen bij bloedende wonden
 • Soorten verbanden
 • Verslikken/verstikking
 • Verder zal de instructeur de reanimatie laten zien.

De deelnemers zullen betrokken en actief bezig zijn bij de behandeling van genoemde onderwerpen.

EHBO Vereniging Lucas Vinkeveen

De cursus zal worden gegeven op:
26 oktober 2020 van 10.00 tot 12.30 uur
Locatie: de Angstelborgh
Instructeur is Marcel Pothuizen
Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 16 (bij onvoldoende deelnemers gaat de cursus niet door)
Kosten € 14,- (te voldoen bij aanvang)

U kunt zich op diverse manieren aanmelden VÓÓR 26 SEPTEMBER a.s.
Door een e-mail te sturen aan: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of door een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in een blauwe OBV-bus te doen, die u in Abcoude vindt bij supermarkt Plus Koot of Albert Heijn en in Baambrugge bij de Dagwinkel.

De Voedselbank is er voor mensen in de gemeente De Ronde Venen die tijdelijk een beetje krap zitten. Elke week een gratis pakket, ook met vers voedsel (brood, groente, e.d.) als aanvulling op het dagelijkse eten.

Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende (landelijk bepaalde) toekenningscriteria:
u komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder is dan de volgende normbedragen:

 • basisbedrag per huishouden: € 135,-.
 • per persoon: € 95,-.

Enige voorbeelden voor normbedragen per maand per gezin:

 • 1 persoon: € 230,-
 • 2 volwassenen: € 325,-
 • 1 volwassene en 1 kind: € 325,-
 • 1 volwassene en 2 kinderen: € 420,-
 • 2 volwassenen en 2 kinderen: € 515,-
 • 1 volwassene en 3 kinderen: € 515,-

Uitgangspunt is dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.
Met netto bedoelen we: na aftrek van alle lasten zoals huur, energie, zorgverzekering etc. Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://www.voedselbankderondevenen.nl/

Telefonische bereikbaarheid
Voor vragen over een voedselpakket kunt u ons bereiken op mobiel 06-81129347. (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).
Voor overige vragen kunt u ons bereiken op mobiel 06-33020903
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken.

E-mailadres: info@voedselbankderondevenen.nl


BIJDRAGEN van TYMPAAN-DEBAAT EN HET SERVICEPUNT

Onze organisatie in tijden van corona.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik hoop dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren en dat u ‘alleen’ wordt getroffen door de gevolgen van de intelligente lockdown. Als u dit stukje onder ogen krijgt zijn we hopelijk alweer een beetje op weg naar ‘normaal’. Tenminste, het nieuwe normaal dan.

Ook voor onze organisatie hebben de beperkende maatregelen veel gevolgen. Alle activiteiten zijn stopgezet, de diensten zoals personenalarmering en de maaltijden aangepast, de Servicepunten werken alleen digitaal en telefonisch, collega’s werken vanuit huis en overleg doen we digitaal.

Het digitale platform coronahulp was snel in de lucht en daar zagen we dat, wat er ook landelijk te zien was, het aanbod van hulp vele malen groter was dan de vraag. Er ontstaan mooie initiatieven op buurtniveau en verrassende nieuwe activiteiten. Zo is bijvoorbeeld de ‘balkongym’ in Dorpszicht een groot succes.

Oproepen voor nieuwe vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding leverden veel nieuwe vrijwilligers op. Fijn, want we maken ons echt zorgen over de achterstanden die sommige kinderen oplopen. We zijn nu nog op zoek naar laptops en tablets die we weer geschikt kunnen maken voor gebruik, heeft u nog wat liggen?  Meld het ons.

Inmiddels zijn de Servicepunten, per 6 mei jl. weer op afspraak geopend en ook het Geldpunt draait weer. Stapje voor stapje denken we na over wat wel kan of wat voor aanpassingen er nodig zijn; we houden u daarvan op de hoogte via de huis-aan-huis-bladen.

Heeft u hulp nodig of heeft u een idee waarover u met ons van gedachten wil wisselen? Wij staan er altijd voor open, lockdown of niet. Bel naar telefoonnummer: 0297-587600.
Rest mij u een gezonde zomer toe te wensen!

Mieke Telder, directeur


Beste allemaal,
En plotseling stond de aarde stil en werd het hele openbare leven platgelegd.
Een bizarre tijd waar slechte, nare, maar gelukkig ook goede dingen uit voortvloeiden.
Balkon- of tuin-gym is daaruit voortgekomen. Vele ouderen zaten gedwongen thuis. We hebben zo’n mooie tuin met veel ruimte, dus waarom gaan we, zoals gewoonlijk, daar niet gymmen? Buiten in het zonnetje of desnoods zonder zonnetje als het maar niet regent? Dat moet toch mogelijk zijn in deze 1.5 meter afstand maatschappij?

Een belletje met Jos Kooijmans van Senior Sportief Actief en zij had dezelfde dag nog een docente kunnen vinden die daarvoor ‘in’ was. Een oproep naar onze Tympaan-De Baatcollega’s voor een versterker en microfoon voor de sportdocent. De dag erna stond alles voor ons klaar en de week daarna konden we van start op de dinsdagochtend.

Ik heb verschillende deelnemers gesproken die bijna huilden van blijdschap dat er weer ‘een lichtje in de duisternis zichtbaar geworden was’. Sommigen hadden ruim vier weken geen mens gezien en hoefden eigenlijk alleen maar toe te kijken op hun ‘gymstoel’. Het belangrijkste was dat ze weer mensen zagen.

Het is momenteel de enige activiteit die plaatsvindt in de Angstelborgh. Wat betreft de andere activiteiten in de toekomst wordt u op de hoogte gehouden.

We wensen u nog veel sterkte toe en heel graag tot gauw,

Annemarie, Liesbeth, Carolien, Angelique.

Galerij Gym Dorpszicht tuin (alleen als het niet regent!)
Bij mooi (geen regenachtig) weer geeft Andrea van Senior Sportief Actief op de dinsdagochtend een half uur gym in de tuin van de Angstelborgh.
De 1.5 meter afstand garanderen wij met een persoonlijke stoel voor iedere deelnemer. Ook als u slecht ter been bent of in een rolstoel zit kunt u meedoen.
U bent van harte welkom, maar luister goed naar de instructies die gegeven worden en let ook goed op dat u afstand houdt als u aankomt!
Elke dinsdagochtend in de tuin van Angstelborgh, aanvang 10.00 uur. Het is handig als u minimaal een kwartier van tevoren komt, dan kunt u alvast rustig een stoel zoeken. 

Voor informatie kunt u bellen (voorlopig bereikbaar op woensdagen) van 09.00 tot 17.30 uur met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824.


INTERVIEW MET LIESBETH BOSWIJK
Wek Liesbeth Boswijk midden in de nacht en vraag haar het adres van een Abcoudenaar en reken er maar op dat ze dat oplepelt, terwijl ze nog half ligt te slapen!
Ze werkt alweer 21 jaar bij wat eerst Stichting Senior heette, later Stichting Welzijn Abcoude, waarna de stichting ook nog 2 fusies heeft doorgemaakt. De eerste, Tympaan – een samenvoeging met Breukelen en Loenen en de tweede na de gemeentelijke herindeling van De Ronde Venen: Tympaan-De Baat.
Ze begon bij de financiële administratie en daarnaast kreeg ze de verantwoordelijkheid voor de maaltijden en de alarmering. Na een aantal taakwijzigingen werd zij uiteindelijk sociaal-/opbouwwerker bij Tympaan-De Baat. Ze is zeer nauw betrokken bij ‘haar’ dorp, de inwoners, de vrijwilligers van Tympaan-De Baat, waardoor heel veel mensen haar kennen. Maar wie is zij?

Geboren in Friesland als derde dochter in een domineesgezin heeft ze als kind een aantal jaren in Suriname gewoond, waar zij de basisschooltijd doorbracht. Enkele herinneringen: zoveel ruimte en zoveel vrijheid! Maar ook een andere cultuur: kinderen werden op school nog ‘gecorrigeerd’ met een ferme tik!
Daarna is de familie terug naar Nederland verhuisd. Als jongvolwassene verhuisde Liesbeth naar Amsterdam om Engels te gaan studeren aan de VU. Hier ontmoette ze haar man René waarmee ze inmiddels alweer 30 jaar getrouwd is en met wie zij twee knappe zoons heeft (Sander 28 en Remi 26 jaar).
René is geboren in Abcoude en zo verhuisde Liesbeth in 1987 ook naar het dorp. Na haar studie had ze even geen zin meer in Engels, dus stapte ze naar een uitzendbureau en kwam bij de financiële afdeling van Unisys (computerbedrijf) terecht. Na een korte periode als ‘thuismoeder’ kwam ze te werken bij Stichting Senior. Daarnaast werkte ze als invalkracht op de school van haar kinderen en gaf weer later een tijdlang met plezier thuis Engelse bijles aan scholieren. Inmiddels is ze het contact met die doelgroep een beetje kwijtgeraakt en eist haar werk bij de stichting ook meer aandacht op.
Toen de fusie met De Baat in Mijdrecht ophanden was, had men behoefte aan een opbouwwerker voor de regio Abcoude/Baambrugge. Daarom heeft ze toen een korte post-HBO-opleiding gevolgd voor Wijkgericht Werken, waarna ze zich opbouwwerker bij Tympaan-De Baat mocht noemen.
“Vroeger”, vertelt ze, “in de begin jaren van Stichting Senior en later Tympaan waren we heel close met ons team. We gingen soms zelf op teamuitjes van een paar dagen en na het werk deden we ook vaak leuke dingen. Helaas zit dit er niet meer zoveel bij. Het werk is zeker anders geworden maar dat biedt ook weer uitdagingen.” Ze vindt het prettig dat ze nu meer samenwerkt met de gemeente omdat ze daardoor meer kan bereiken als opbouwwerker.
Naast haar werk zingt Liesbeth heel graag (en erg mooi) al jaren bij het Creatoonkoor. Houdt van klaverjassen met haar vriendinnenclubje, wandelen en lezen en maakt ze, nu haar zonen hun eigen stek hebben gevonden, wat verdere reizen met man René. Samen hebben ze een heel boeiende reis gemaakt door Thailand en zijn ze kortgeleden op avontuur geweest met een grote 4x4auto door Namibië. Je moet het maar durven, slapen boven op je auto!
Overigens zou ik haar niet ‘s nachts wekken voor het oplepelen van een adres, want meestal heeft ze die slaap hard nodig en zijn er gelukkig nog oude ‘blauwe boekjes’ in omloop.


COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Na een half jaar lang diverse pogingen gedaan te hebben om een overleg met de gemeente te krijgen is dat in februari gelukt. En er waren best veel bespreekpunten, maar eerst een oproep.
De commissie zoekt kandidaten uit Abcoude voor versterking. Kennis van hoe verkeer- en vervoerstromen ontwikkeld worden is niet nodig, maar een goede blik op de verkeersinrichting, of deze logisch is en wel of niet voldoet is een pre.
Na ruim een jaar niet met de gemeente gesproken te hebben, heeft er nu een overleg plaatsgevonden. Onderstaand de belangrijkste onderwerpen:
Baambrugge

 • De brugverbreding van de dorpsbrug is gerealiseerd. Helaas is het bordenwoud bij de brug niet aangepakt. Verbetering van de verkeersafwikkeling bij de brug is wederom onder de aandacht gebracht.
 • Het fietspad langs de Coupure. De ergste hobbels zijn verbeterd maar het blijft lastig om te fietsen. Het opnieuw volledig asfalteren zou hier op zijn plaats zijn.
 • Schouw, van de belangrijkste routes staan er nog punten open van een opname van enkele jaren geleden. Afgesproken is dat er een nieuwe schouw gelopen gaat worden.

Abcoude
We hebben een aantal lastige punten voor voetgangers in de dorpskern besproken.

 • De tijdelijk opheffing van het voetpad ten behoeve van de herbouw van het pand naast de Readshop, is domweg door een afzetting gerealiseerd. Deze afzetting gaf problemen voor de voetgangers, die hierdoor op de rijweg terecht kwamen. Dit gaf gevaarlijke situaties voor zowel de voetgangers als de automobilisten. De commissie wil bij volgende bouwlocaties in het centrum meepraten over goede oplossingen die bouwen mogelijk maakt en vooral rekening houdt met het langzame verkeer.
 • Voetgangersroute van de Brugstraat naar De Derde Brug. Op een aantal plekken is het niet veilig: het trottoir langs het huis van de familie de Pijper tot de bushalte is te smal voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Met passen en meten lukt het de gebruiker maar net maar om zich veilig te voelen en heeft men soms wat meer ruimte nodig.
 • Zo blijft de oversteekplaats bij De Derde Brug (Broekzijdselaan) naar de supermarkt op zijn tijd een roulettespel. Lastig om nu nog aan te passen, maar dat mag/kan geen reden zijn om hier nog eens kritisch naar te kijken en hiervoor een oplossing te vinden.
 • Tijdens de Schouw van de belangrijkste looproutes zal i.s.m. met de gemeente bekeken worden waar knelpunten en/of verbeteringen mogelijk zijn.

Vervoer
De commissie heeft gevraagd om bij het adviseren van de gemeente naar de provincie over een nieuwe concessie van de buslijnen, niet alleen te kijken naar de snelheid van de lijnen maar ook naar de gebruiksvriendelijkheid. Bijvoorbeeld: het AMC-ziekenhuis is alleen met een overstap met de bus bereikbaar vanuit Vinkeveen en Mijdrecht.
Er is een goede bereikbaarheid vanuit Abcoude en Baambrugge naar het AMC met buslijn 120.
De gemeente heeft aangegeven dat de gemeenteraad de voorkeur voor snelle lijnen heeft.
Dit waren niet alle onderwerpen, maar wel onze hoogtepunten. We houden u op de hoogte.
Langs deze weg willen wij Frans de Lange bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de commissie Verkeer&vervoer.

Wim Verbree


COMMISSIE BOUWEN&WONEN
De commissie heeft op 3 februari jl. contact opgenomen met de gemeente De Ronde Venen of er mogelijkheden zijn voor de realisatie van een (kleine) aula op de Algemene begraafplaats in Abcoude.
Het antwoord van de administratief beheerder begraafplaatsen van de gemeente was: “helaas zijn wij van mening dat de begraafplaats in Abcoude zich, gezien de beperkte ruimte, niet leent voor het realiseren van een kleine aula. Om die reden wijzen wij het verzoek dan ook af”.

Henk Meijer


VOORTGANG DONORWET
Vanuit de Koninklijke Bibliotheek het volgende bericht:
De Bibliotheek is momenteel met het Ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid en Sport) in overleg hoe we na de crisis op een passende manier vormgeven aan de samenwerking rondom de invoering van de nieuwe wet. Het ministerie zelf heeft de campagne ook opgeschort tot nader orde. Zodra er nieuws is vermelden we dit.

Saskia Wilmes ● Projectleider Sociaal Domein
de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen


MONDKAPJE EN DE WOLF
Mondkapje was ijverig bezig arme zieken te bezoeken in haar wereld, een groot donker bos, of wel een liberaal-economische marktsamenleving.
En op een dag kwam ze daar een grote boze wolf tegen die haar mandje volgooide met een pastei van vreemde zieke dieren, zoals vleermuizen, schubdieren en civetkatten.
Die wolf was een cadeau van China, verworven op een markt in Wuhan. China wilde die wolf kwijt, omdat ie Chinese arbeiders opvrat en dat was slecht voor de economie. Maar volgens de superintelligente (denkt hij) president Trump hadden de Chinezen hem laten ontsnappen uit een laboratorium, maar genetisch leek hij helemaal niet op de lab-wolven. Zoals gewoonlijk lulde Trump maar weer wat.
Vroeger deed China alleen nog maar pandaberen cadeau. De pandaberen leefden van bamboe, maar op een gegeven moment ontdekten de Chinezen dat je van die bamboe heel goed ondergoed kon maken. Ook in China weet men ‘geld is money’, dus laten die pandaberen ons bamboe niet opvreten, doe ze maar cadeau aan buitenlandse dierentuinen.
Misschien kunnen we een actie organiseren, dat gebruikt bamboe ondergoed naar die dierentuinen gestuurd wordt als voer voor die arme panda’s, als een soort ‘ping en klaar’ voor die dieren.
Nu willen de Chinezen dus ook die wolf kwijt.
Onze goedgebekte premier had de komst van die wolf snel in de gaten en besloot dat er maatregelen genomen moesten worden om mondkapje te beschermen en de wolf uit te schakelen of beter: uit te hongeren. Iedereen moest binnen blijven en als mensen buiten kwamen, dan anderhalve meter uit elkaar. Zijn redenering was: dan weet de wolf niet wie hij moet kiezen en dan gaat hij vanzelf dood van de honger. Zo ver is het nog niet en eerder dreigt mondkapje dood te gaan dan de wolf.
Maar mondkapje leefde nog lang en gelukkig en de meeste Nederlanders ook, behalve diegenen die het slachtoffer werden van de wolf.
Ik heb overigens begrepen dat we in de wereld met een onverkoopbare hoeveelheid wijn zitten. En nu wordt aangeraden daar je handen mee te ontsmetten. Ik ken iemand die voortdurend zijn handen met wijn wast, maar ook regelmatig zijn mond spoelt met een glaasje wijn. Ideetje.
Volgende keer hoop ik te kunnen berichten hoe het verder is afgelopen met de wolf. Blijf in ieder geval tot die tijd in leven om nog lang te kunnen genieten van ‘het nieuwe normaal van Rutte’, in feite ‘het nieuwe ABnormaal’.

Jan Godschalk


HET SPORTHUIS ABCOUDE
Hoogste punt van Het Sporthuis Abcoude bereikt.
Wie een tijd niet langs de Spoorlaan is geweest, zal verrast zijn hoe snel de bouw van Het Sporthuis Abcoude gaat. Ondanks de ontstane crisis en de door overheid genomen maatregelen rond het coronavirus gaat de bouw voorspoedig. Aannemer, Van Norel Bouwgroep, doet er alles aan om – binnen de richtlijnen van het RIVM – volgens planning te werken. En dat gaat goed; elke week zie je het complex groeien.
Eind april werd de vloer tussen het zwembad en de gymzalen gestort en enkele weken later is de staalconstructies voor de gymzalen aangebracht en zit het dak er bijna op. De vloer van de gymzalen is nu nog een groot oppervlak. Door middel van een scheidingswand zijn het straks twee zalen, die gebruikt zullen worden voor schoolgym en binnensporten als badminton, volleybal, judo en turnen. Als de wand geopend is ontstaat een grote zaal, groot genoeg voor zaal-voetbal en -hockey.

Senioren actief
Ook Senior Sportief Actief De Ronde Venen heeft belangstelling om in verenigingsverband activiteiten te organiseren in Het Sporthuis Abcoude. Zij willen zo veel mogelijk senioren uit De Ronde Venen stimuleren te bewegen, met als doel om gezond ouder te worden en langer zelfredzaam en vitaal te blijven. Het Sporthuis Abcoude biedt met een zwembad en mooie gymzalen volop gelegenheid hiertoe.

Karakteristiek gebouw
Nu ook al veel kozijnen zijn geplaatst en het metselwerk vordert, wordt het bijzondere karakter van Het Sporthuis Abcoude en de signatuur van architect Max van Huut steeds zichtbaarder. Kenmerkend zijn de kleuren en de schuine kozijnen, waardoor het licht straks mooi naar binnenvalt. Gebruiksgemak en functionaliteit in combinatie met de bijzondere open en gastvrije sfeer zorgen ervoor dat iedereen zich straks thuis zal voelen in Het Sporthuis Abcoude.

Ook binnen gebeurt er veel. Nadat het zwembad twee weken gevuld is geweest met water om de waterdichtheid van de wanden te testen, is deze nu gestraald, zodat binnenkort de tegels geplaatst kunnen worden. Ook zijn de wanden van de whirlpool geplaatst. Dit wordt een fijne plek, met uitzicht op het spoor en de weilanden, waar iedereen na het zwemmen van zijn baantjes of andere zwemactiviteiten nog even kan relaxen.

Al meer dan de helft van het aantal zonnepanelen geadopteerd
Met de adoptie van een zonnepaneel door de ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge (OVAB) is de helft van het aantal zonnepanelen voor Het Sporthuis Abcoude bereikt. En direct erna kwam het mooie bericht van de Vereniging Bescherming Spoorbuurt Abcoude (VBSA), dat zij Het Sporthuis steunen met ruim 4 zonnepanelen. Deze stichting is in de jaren negentig opgericht om de belangen van de spoorbuurtbewoners te behartigen om een ondertunneling te realiseren. Na een succesvol bestaan, wordt de vereniging opgeheven en hebben de leden Het Sporthuis Abcoude gekozen als goed doel voor het overgebleven geld uit de stichting. Hiermee staat het aantal geadopteerde zonnepanelen in een keer op 169.

Duurzaam en energiezuinig
Met het adopteren van zonnepanelen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzaam en energiezuinig Sporthuis. Het Sporthuis is gasloos. De energieopbrengst van de zonnepanelen gaan volledig naar Het Sporthuis Abcoude. Zowel bedrijven als stichtingen, verenigingen en vele inwoners adopteren een of meerdere zonnepanelen en worden daarmee Energizer van Het Sporthuis Abcoude. Ook hebben verschillende buurten een adoptie met elkaar georganiseerd. Ook interesse om (met elkaar) een zonnepaneel te adopteren? Kijk dan voor meer informatie over de zonnepaneelactie op /www.hetsporthuisabcoude.nl/steun-ons/zonnepaneel/. Daar zijn ook alle Energizers te vinden.

Corien van der Linden en Astrid Wintershoven


De Bibliotheek zou in elk geval tot 20 mei gesloten.
Het is tóch mogelijk op beperkte schaal boeken te lenen. Via de tijdelijke Afhaal Bieb kun je 5 boeken aanvragen die je kunt afhalen bij de Bibliotheek.
Via de website of telefonisch kun je aangeven welke 5 boeken je wilt lenen. Dit kunnen alleen boeken zijn uit je eigen vestiging. Voorlopig zijn we telefonisch bereikbaar van 12.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer: 0294-284343.

Nagekomen bericht van de redactie:
Bibliotheken weer open vanaf 11 mei, wel beperkte dienstverlening.
Dat hoorden we premier Rutte tijdens de persconferentie van 6 mei jl. zeggen. Natuurlijk is niet alles meteen weer zoals het was. We hebben te maken met strenge hygiëne en met afstandseisen in het belang van gezondheid van onze bezoekers én die van alle medewerkers van de bibliotheek. Deze eisen gelden voor alle bibliotheken in heel Nederland.

Voor nu gaat het om de volgende functies:

 • lenen en inleveren van materialen;
 • exclusieve openstelling voor individuele kinderen van minimaal 4 t/m maximaal 12 jaar;
 • gebruik van computers en werkplekken;
 • activiteiten met groepen tot 10 personen.


Jammer genoeg moeten voorlopig overal faciliteiten zoals de leestafel, de koffiehoek en de toiletten gesloten blijven.
Er is een checklist ‘openstelling bibliotheekvestigingen’ beschikbaar. Hierin staat waar je aan moet denken bij openstelling voor 1 of meerdere functies.

Voor bezoekers

 • Houd 1.5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheek vestiging.
 • Kom alleen naar de bibliotheek of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.
 • Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Leen doelgericht boeken, bij voorkeur na reservering vooraf.
 • Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Schud geen handen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 • Gebruik een toegangsitem. Zijn de toegangsitems op dan vragen we je te wachten tot er
 • weer één beschikbaar is.

Bron: www.debibliotheken.nl


‘DOODDOENERS’ EN ‘OPPEPPERS’
In deze crisistijd klinkt ‘dooddoener’ inderdaad nogal wrang. En clichés spreken elkaar soms flink tegen, zoals blijkt uit onderstaande A tot Z-verzameling. Maar ze kunnen ook helpen om een gesprek op gang te brengen als je ‘opgehokt’ bent en de verveling heeft toegeslagen. Of dienen als schrale troost en misschien zelfs als oppeppertje, waarom je een beetje kan lachen. In de vrije nieuwsgaring vonden we o.a:

 • Anderhalve meter samenleving
 • Blijf gezond
 • Dit mag ook al niet meer
 • Het is alsof je in een slechte film zit
 • Het is even niet anders
 • Het is wat het is
 • Het is wel even wennen
 • Het komt goed
 • Het komt nu wel erg dichtbij
 • Het raakt ons allemaal
 • Het zijn barre tijden
 • Hou je veilig
 • Iedereen gezond bij jullie?
 • Samen staan we sterk
 • Wat doe je er aan?
 • We gaan het zien
 • We houden de moed er in
 • We komen hier sterker uit
 • We kunnen er niks aan veranderen
 • We moeten afwachten
 • We moeten elkaar in de gaten houden
 • We zijn er nog niet
 • We zitten allemaal in hetzelfde schuitje
 • Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt
 • Zorg goed voor elkaar en houd afstand

CONCERTEN EN CORONA, DAT GAAT NIET SAMEN
Begin maart van dit jaar, de voorverkoop voor het concert op 22 maart is uitzonderlijk, al meer dan 100 toegangskaarten zijn er verkocht. Iedereen enthousiast: dit wordt een geweldige concertmiddag, de Johannes Passion van J.S. Bach in de Dorpskerk van Abcoude. Zowel het programma als de uitvoerenden, Barokensemble Eik en Linde, zijn publiekstrekkers; de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) verwacht een ongekend groot aantal bezoekers en overweegt de kaartverkoop te limiteren tot 175 zodat ook in de pauze iedereen zich nog kan vertreden en iets te drinken nemen.
Wat een groot contrast met de gevoelens toen bekend werd dat alles afgezegd moest worden vanwege de zich snel uitbreidende infectieziekte!
Het verhaal van het Amsterdams Gemengd Koor dat vorige week in dagblad Trouw verscheen, maakt duidelijk hoe noodzakelijk het was om activiteiten en bijeenkomsten met grote aantallen personen af te zeggen. Dit koor zong op 8 maart de Johannes Passion in het Concertgebouw in Amsterdam. Tijdens de repetities en de uitvoering sloeg het coronavirus ongemerkt, maar genadeloos toe. Met als gevolg: vier dodelijke slachtoffers en ruim honderd zieke koorleden.
Nu, begin mei, weten we heel veel meer over het virus en de ernstige ziekte, die het kan veroorzaken, maar nog altijd niet voldoende om de risico’s t.a.v. verspreiding en besmetting goed in te kunnen schatten. Het bestuur van de KSAB beraadt zich over de mogelijkheden om de Abcoude-Baambrugge Concerten te kunnen hervatten en hoe het komend seizoen alles in goede banen te leiden.
Niet alleen willen we graag mooie concerten organiseren in onze dorpskerken, maar ook gunnen we de musici een groot en enthousiast publiek. Onze bezoekers bieden we graag boeiende en gezellige muziekmiddagen. Hoe nu verder?
Als organisator zijn we opdrachtgever voor de ensembles, we hebben afspraken gemaakt en daarmee toezeggingen gedaan en verplichtingen op ons genomen. De eerste berichten die wij van het Fonds Podiumkunsten hebben ontvangen maken duidelijk dat dit Fonds in deze lijn handelt en ons op basis van de resultaten in de afgelopen jaren, enige steun zal blijven geven, waarmee wij onze verplichtingen zullen en kunnen nakomen.
Wij zoeken naar mogelijkheden om de gecontracteerde musici alsnog te laten optreden, een nieuwe datum, concert wordt uitgesteld. Maar of dat al in juli mogelijk zal zijn? Hoe doen we dat met 1.5 m tussen de bezoekers? Looproutes in de kerk en toch maar geen consumpties in de pauze. Willen we dat men, net als in het openbaar vervoer, met de neus en mond bedekt komt? En dan toch ook graag handschoenen aan? Hoeveel mensen kunnen er dan in de kerk? In Baambrugge ca. 30-50 en in Abcoude wellicht toch nog wel bijna 100.
Hoe houden we alles veilig en schoon? Desinfecterende handgel, regelmatige reiniging van sanitaire voorzieningen? Daar zullen we een protocol, een overzicht van gedragsregels en maatregelen voor moeten opstellen.
Hoe denken onze bezoekers erover? Zij behoren allemaal tot de risicogroep. Zullen zij nog wel willen komen? Of toch te zeer bevreesd voor het onzichtbare gevaar?

Vooralsnog houden we vast aan de planning voor het seizoen 2020/2021, maar nu dan met het voorbehoud van alle overheidsmaatregelen. Dit zou kunnen betekenen dat de concerten die in Baambrugge gegeven zouden worden, vanwege de ruimte dan toch maar verplaatst worden naar Abcoude.
De afspraken met de musici zullen uitgebreid moeten worden met: ‘wat, als’? Wat doen we als het concert toch niet door kan/mag gaan?

De KSAB mag zich verheugen in de zeer coulante opstelling van de beide kerkbesturen. In de krant lezen we hoe anders (lees: hardvochtig) sommige verhuurders zich opstellen. De algemene kosten van onze organisatie zijn niet erg hoog en het werk wordt door vrijwilligers gedaan. We vinden het belangrijk dat de musici in staat gesteld worden om nu en in de komende jaren hun roeping te volgen en hun vak te blijven uitoefenen. Het voortbestaan van onze stichting draagt daar ook een beetje aan bij. Enige steun kunnen we daar wel bij gebruiken: we hebben graag veel ‘vrienden’ die we op de hoogte willen houden van de programmering. Om de toegangsprijzen bescheiden te houden en de musici toch een redelijke vergoeding te geven, hebben we ook nog wel wat financiële steun nodig. Daarvoor veel dank aan de tientallen donateurs.
Wie ‘vriend’ wil worden en concertaankondigingen en nieuwsberichten wil ontvangen kan zich aanmelden via www.abcoudeconcerten.nl/vriend.html.
Onze vrienden zullen we op de hoogte houden van de programmering, samengevat zien onze plannen er zo uit:

 • wellicht in juli het concert van het Duo LeCoultre-VanHees (viool en gitaar) dat gepland stond voor 17 mei
 • hopelijk op 8 november een concert van Barokensemble Eik en Linde i.p.v. het concert op 22 maart (reeds gekocht toegangskaartje blijft geldig!)
 • misschien dan toch op 20 september de start van het nieuwe seizoen door Mimi Mitchell met het ensemble ‘In Stil Moderno’ met het programma Musica Polonica
 • op 11 oktober het Rietveld Ensemble met werken van Bartok, Brahms en Ravel,
 • op 1 november het Elysium Klarinetkwintet
 • op 22 november Sancta Susanna (o.l.v. Martine des Tombe en het Vocaal Ensemble Larynx en het Corona Ensemble)
 • op 26 december Barokensemble Eik en Linde met (delen uit) Bach’s Weihnachtsoratorium

In 2021 verwachten we het Berlage Saxofoon Kwartet, de Academisten van het Concertgebouworkest, het Hexagon Ensemble en Wendy Roobol en Ursula Dütschler met een strijkkwartet voor een Mozart-programma.
Meer details en informatie is te vinden op de webpagina’s te bereiken via:
www.abcoudeconcerten.nl
Hoe gretig kan men worden van zulke plannen? Wat een mooi vooruitzicht!
Graag tot ziens bij een van de Abcoude-Baambrugge Concerten.

Suzanne Bakker, voorzitter@abcoudeconcerten


CORONAMAATREGELEN – STAP VOOR STAP (klik voor origineel)


OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging van deze website.

Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.