55+ Steek Uw licht op (38:1) maart 2022 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Recent kreeg ik een boekwerkje aangereikt met als titel ‘Dat gevoel voor liefde verdwijnt nooit’. Ik heb het met meer dan gewone belangstelling gelezen. Wimco in ’t Veld heeft een uitgebreid relaas van een inwoonster van Abcoude, Netty Verbeek (83), verhaald.
Het is een beschouwing hoe het leven verloopt met haar echtgenoot Jan Luttikhuis, die aan dementie lijdt. Aanvankelijk verzorgde zij Jan thuis, maar toen dit te zwaar werd, is hij opgenomen in een verzorgingstehuis in Nederhorst den Berg. Op een aangrijpende manier vertelt zij hoe zwaar, maar ook mooi het leven met Jan is. Eerst thuis en later in het verzorgingstehuis. Veel opofferingen en geduld zijn daarvoor nodig, maar vooral de liefde voor hem houdt haar overeind.

Waarom is dit verhaal voor mij persoonlijk nu zo aangrijpend. Ik heb met Jan Luttikhuis jarenlang volleybal gespeeld in de oude gymzaal waar nu Kerkgaerde staat. Aanvankelijk een vereniging met een mix van ondernemers en liefhebbers, zoals Kees de Vor, Gerrit Dorrestijn, Andre Melkman, Cees Spanbroek, Wim de Lange, Jan van de Hazel, Cees Bison en anderen.
Ook de zonen van Andre Melkman, Cees Spanbroek en Jan Luttikhuis waren regelmatig te gast. Leuke tijden op de donderdagavond, waar vooral veel werd gelachen.
Als ik dan terugdenk aan deze tijd, dan is er veel veranderd. Kijk ik naar Jan, dan denk ik: wat een geluk dat hij Netty heeft. Zij gaf en geeft hem zo veel liefde. Maar zij geeft ook een boodschap mee voor de mantelzorgers: vraag op tijd hulp, mensen helpen graag.

Blijf goed voor jezelf zorgen, want anders red je het niet. Geduld bij het omgaan met een dementerende is een vereiste. Een laatste tip: ga iedere zes weken op bezoek bij de huisarts. Bespreek met zijn drieën wat er de laatste tijd is voorgevallen. Dit wordt als een enorme steun ervaren.

Mocht u belangstelling zijn gewekt voor dit boekje, dan kunt u dit gratis verkrijgen bij de gemeente De Ronde Venen of Mantelzorg De Ronde Venen Tympaan-De Baat.

Dick Kok

VAN DE REDACTIE
Tijdens het maken van dit periodiek valt Rusland op donderdag 24 februari, Oekraïne binnen en worden de coronaregels versoepeld. Hoe tegenstrijdig zit deze wereld toch in elkaar. Laten we hopen dat het verstand de overhand krijgt!

Acceptgirokaarten
In dit periodiek ontvangt u een acceptgirokaart voor de jaarlijkse inning van de OBV-contributie. Wanneer u akkoord heeft gegeven voor automatische incasso is de contributie eind februari van uw rekening afgeschreven en hoeft u geen actie te ondernemen.
Indien u ons wilt machtigen voor de automatische incasso kan dat via het formulier ‘Aanmeldingen en Wijzigingen’ in dit periodiek of kijk op de website van de OBV.
Dit i.v.m. het verdwijnen van de acceptgirokaart in 2023.

Rectificatie
Helaas stond in het periodiek nummer 4 van 2021 onder het kopje Verkeer&Vervoer het verkeerde mailadres van Wim Verbree. Het juiste mailadres is: wimverbree@hetnet.nl
U kunt nog steeds uw reactie sturen naar bovenstaand mailadres betreffende een leuning langs de trappen van de A2 bij het viaduct Holendrecht.

Rookmelder
Vanaf 1 juli 2022 moet elk huis voorzien zijn van een rookmelder op alle verdiepingen.
Bron: Rijksoverheid.nl

Landelijke schoonmaakdag op: zaterdag 19 maart van 09.30 uur tot 12.00 uur
Materialen, grijpers, handschoenen en vuilniszakken kunt u in de ochtend ophalen bij de Wereldwinkel, Brugstraat 9 in Abcoude.

Informatie over corona en QR-codes kunt u vinden op de OBV-website

Joska en Elly

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Uitnodiging:
Het bestuur van de OBV nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de ALV op donderdag 12 mei 2022. De bijeenkomst wordt gehouden in ‘Dorpshuis De Vijf Bogen’ in Baambrugge. De zaal is vanaf 16.00 uur open en de vergadering start om 16.30 uur.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur. Graag uw eventuele dieetwensen bij aanmelding doorgeven.
Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich voor dinsdag 10 mei a.s. aan te melden via: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok op telefoonnummer: 0294-284451.
Er kunnen maximaal 40 leden mee-eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.
De coronaregels worden gehandhaafd die voor dat moment gelden.
Wij hopen op uw aanwezigheid.

Agenda:

 1. Opening voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling verslag ALV van 14-10-2021 (Het jaarverslag 2021 heeft in Periodiek 4 van 2021 gestaan en is ook nog te lezen op onze website: www.obv-abcoude-baambrugge.nl )
 4. Verslag kascontrolecommissie 2021
 5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrolecommissie 2022
 6. Vaststelling financieel jaarverslag 2021
 7. Vaststelling contributie 2023. Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging toe te passen in 2023
 8. Vaststelling begroting 2022
 9. Aftreden/benoeming bestuurs-commissieleden:Aftredend zijn dit jaar Marian Koekenbier, Joska Hoppe en Elly van Luijn volgens het reglement van de OBV. Zij stellen zich herkiesbaar voor de volgende periode. Tegenkandidaten kunnen zich voor 6 mei  melden via e-mailadres: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
 10. Goedkeuring leden voor aanpassing statuten en huishoudelijk reglement i.v.m. de wet toezicht bestuurs- en rechtspersonen (WBTR). Dit punt is onder voorbehoud i.v.m. toezenden van de stukken door de notaris.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 221 EN BEGROTING 2022
nog niet geplaatst.

KETTINGGESPREK MET WIM VERBREE
Deze keer verdient Wim Verbree een plaats op het OBV-podium. Dat hij een hoofdrol speelt in de Commissie Verkeer&Vervoer is welbekend, maar er is meer te melden om recht te doen aan deze markante persoon.
Wim is in 1956 geboren ‘op de derde brug’ in Abcoude en komt uit een gezin met 10 kinderen. De tuinbouwschool in Amsterdam vormde de basis van zowel zijn passie: hovenier als zijn vakgebied ‘openbare ruimte’. Hij trouwde in 1978 en woonde 6 jaar naast ‘de Punt’ in Baambrugge. In Amsterdam en Diemen was Wim langjarig gemeenteambtenaar. Hij heeft daardoor een veelzijdige achtergrond opgebouwd als beleidsmedewerker participatie en groen, begeleider van werkprojecten, inmeetwerk, onderhoud en beheer van recreatieve- en groenvoorzieningen etc. In 2007 volgde de terugkeer vanuit Diemen naar Abcoude en sinds 31 juli 2021 is Baambrugge weer de thuishaven, waarmee de cirkel rond is. Hij is recent weduwnaar geworden door het overlijden van Gerda Koot, heeft 3 kinderen en 5 kleindochters.
In een monumentaal, 300 jaar oud pand, gelegen in het centrum van de gezellige dorpsgemeenschap Baambrugge werden we ontvangen met koffie en gevulde speculaas. Deze lekkernij als voorbode van het traditionele bezoek van Sinterklaas aan zijn ‘gelovigen’ in Baambrugge en Abcoude. De woorden ‘gemeenschap’ en ‘geloof’ kwamen vaak voor in het geanimeerde gesprek. En gezien zijn vakgebied ook: de optimale inrichting en benutting van de schaarse openbare ruimte op een verantwoorde wijze, d.w.z. ecologisch, groen en duurzaam. Onontbeerlijk daarbij zijn ‘draagkracht’ van de burger en maatschappelijke participatie in de vorm van vrijwilligers- en verenigingswerk. Wims eigen participatie blijkt uit betrokkenheid met o.a. Het Sporthuis Abcoude, Hugo de Vriespark, buurttuinen, IVN Natuureducatie, Abcoude Groen, schaatstrainer op de skeelerbaan en eerder het Initiatief Abcoude Centrum.
Hobby’s zijn fietsen, schaatsen en watersport, maar het meest geniet hij van zijn familie en ander gezelschap. Dit naar eigen zeggen van een gedreven, perfectionistisch ingesteld ‘mensenmens.’
Alles overziende zijn de levenslessen om verantwoord en succesvol in onze maatschappij te functioneren in de afgelopen 50 jaar niet veranderd, zo meent Wim. Een ‘warm nest’ is nog steeds de beste garantie om de jeugd voor ontsporing te behoeden. Bepleit wordt een terugkeer naar kleinschaligheid en lokaal gerichte vrijwilligersactiviteiten. Niemand blijkt onmisbaar; het is beter liever niet te lang te blijven ‘plakken’ op een positie. Dwang werkt nooit; wel begrip, vertrouwen, waardering en beloning voor medewerking. Als voorbeeld hiervan -en boodschap- voor een gemeente geldt: de burger is geen lastpost, maar kan prima helpen met taken die de gemeente zelf niet kan uitvoeren. En met een brede kijk: vanuit de Commissie Verkeer &Vervoer gericht op kinderen, ouders met kinderwagens t/m rollatorgebruikers en gehandicapten.
We sluiten af met Wims slogan: ‘Wees gelukkig in je woon- én maatschappelijke omgeving.’  

Jan Popping en Elly van Luijn

EEN TIEN MET EEN GRIFFEL
Er zijn best wel wat ouderen in onze omgeving die moeite hebben met de hedendaagse digitalisering. En dan met name alles wat met de computer te maken heeft. Mijn echtgenote bijvoorbeeld, die er niets van moet hebben. Ook nooit haar best ervoor gedaan. Terwijl zij altijd voorbeeldig met administratieve zaken overweg kon. Zoals met het betalingsverkeer of haar veeljarige activiteiten als secretaresse als beroep, van een charitatieve instelling alhier. De computer heeft haar nooit bekoord. Er zijn natuurlijk ook talloze ouderen waarvoor het allemaal geen probleem is. Gelukkig groeit dat aantal met de aanwas van jonge senioren die automatisch in deze digitale tijd zijn meegegroeid, dus het komt wel goed. Ikzelf was er vroeg bij en weet nog goed dat ik thuiskwam en opperde dat ik wat van een computer wilde weten. “Wat moet jij daar nu mee”, riep ze ontmoedigend. Maar binnen de kortste keren wist ik van wanten en deed alles met allerlei computers en synthesizers in het beginstadium. Zwart scherm met groene lettertjes. Voor schrijverij, muziek, vormgeving, tekenen, video, foto en ikweetnietwatnogmeer. Daarom moet ik wel eens lachen als jonge mensen mij soms een pluim geven omdat ik als oude man de draad zo goed heb opgepakt en leuk meedoe in dit digitale wereldje. Ik vertel ze dan fijntjes dat het wat anders ligt en dat alles waar zij nu mee bezig zijn door ons, mijn generatie, is bedacht, ontwikkeld, uitgedragen en dat de jongeren van toen het van ons hebben geleerd. En dat het prima is dat zij dat zo leuk hebben opgepikt! Dat is dus andere koek.
En inderdaad mijn eerste tablet in 1943 was echt een lei met griffel als pennetje!

SAMENVATTING VAN DE VIER OBV-PERIODIEKEN 2021
Onderstaand een overzicht van de diverse onderwerpen die afgelopen jaar in ‘55+ Steek Uw licht Op’ aan bod kwamen. Het geeft een beeld van waar de OVB zich vanuit het bestuur en commissies mee bezighield, aangevuld met een groot aantal activiteiten en thema’s van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat en andere partners. Wellicht komt het van pas als u nog eens wat wilt opzoeken. Dat kan trouwens ook door de OBV-website te bezoeken: www.obv-abcoude-baambrugge.nl

Periodiek nummer 4 van december 2021
Acceptgiro (stopt per juni 2023, oproep tot automatische incasso)
Afscheid Mieke Telder (directeur Tympaan-De Baat)
Algemene Ledenvergadering van 14 oktober (verslag; zie ook P3)
Bibliotheek (zie ook P1)
Blijf Actief! (de vele mogelijkheden voor lichamelijke oefening)
Commissie V&V
Concerten in Abcoude en Baambrugge (zie ook P1)
Dagbesteding in de Ronde Venen (zie ook P3, P1)
Foto´s en korte flitsen uit het verleden (zie ook P3)
Kettinggesprek met Willem Zwaard
Koken voor mensen met dementie
Mantelzorg en dementietrefpunt, mantelzorgwaardering, wandelen met mantelzorgers
Respijtzorg (zie ook P1)
Het Sporthuis Abcoude (en diverse activiteiten, ook: de Sprong, zie ook P3, P1)
Vermogen, hypotheekrenteaftrek en de fiscus
Walking football (voetbal voor senioren)
Zonnebloem

Periodiek nummer 3 van september 2021
Activiteitenkalender
Blijf Actief (gericht op het geheugen)
Burendag
Commissies (met samenvatting van hun activiteiten)
Compaan tablet (beeldbellen etc., zie ook P1)
Cursusproject Abcoude-Baambrugge
Dementietrefpunt (zie ook P2, P1)
Fietslessen
Financieel jaarverslag 2020
Gemeente: kernteam en Servicepunt
Kettinggesprek met Frits Benacchio
Kledingbeurs
Mantelzorgers (workshops)
OBV-zomeruitje
Overdrachtsbelasting
Respijtzorg
Sint-Nicolaasfeest (ging wegens corona op 2 december niet door)
Tjitze Hesselius
Tuin- en klussenhulp
Tympaan-De Baat (met samenvatting van thema’s en weekagenda)
Valpreventie

Periodiek nummer 2 van juni 2021
Beweegacties senioren
Bibliotheek (en hulp bij de digitale overheid)
Computers te leen; computercursus
Dementietrefpunt
Kanker (inloop voor mensen met kanker)
Dodenherdenking 4 mei
Doorsnee van de OBV (met aantal en groei van de leden etc.)
Erfenis (zie ook P1)
Gouderdom, seniorenplatform van Babette van der Veen
In memoriam Kees van Vliet
Kees Bonzaal
Kettinggesprek Annemarie Keja
Kledingbeurs
Melding openbare ruimte
Nabestaanden- en partnerpensioen
OBV Zomeruitje 27 juni
Personele mutaties: Commissie V& V: Gerard Munnik vertrekt, Wim Verbree voorzitter, Frank Borreman lid
SeniorWeb, handige tips WhatsApp

Periodiek nummer 1 van maart 2021
Afhaalmaaltijd
Belastinghulp
Dank aan de bezorgers
Dementie EHBD-koffers
Geldautomaten
Gouderdom Nieuwjaarsdiner
Hulpfonds Abcoude-Baambrugge
In memoriam Gerard van Luijn
Interview met Pieter Scholten
Kerstcadeautje van de OBV
Levensloopbestendig wonen (lopende initiatieven)
Marktaandeel van de OBV
Nancy ontzorgt
Personenalarmering
Voedselbank

Marian Koekenbier en Jan Popping

AOW-KEUZE
Wanneer uw fiscale partner in een verpleeghuis wordt opgenomen is dat geen pretje, zeker niet als je al lang samenleeft. De SVB heeft echter in haar wijsheid het volgende bedacht. Bij opname van de partner in een verpleeghuis krijgt men de mogelijkheid om te kiezen tussen de AOW voor alleenstaanden of de partner AOW. Het verschil zit hem in de hoogte van de uitkering, die is voor alleenstaanden hoger dan de partner AOW.
Dit lijkt aantrekkelijker, maar houdt er dan wel rekening mee dat de eigen bijdrage evenals de toeslagen, wanneer je een hoger bedrag aan uitkering krijgt, mee veranderen en dan lager kunnen uitvallen omdat het inkomen hoger wordt.
Tot voor kort kon je de eenmaal gemaakte keuze niet wijzigen, maar de SVB heeft het beleid daarin gewijzigd en nu mag je die keuze eenmaal wijzigen.

SCHENKINGEN 2021
In verband met corona was het in 2021 toegestaan om iets meer te schenken aan uw kinderen of andere gegadigden. Aan uw kinderen kon u per jaar een bedrag van € 6.604, – belastingvrij schenken en aan willekeurige derden mocht u een bedrag van € 3.244, – schenken. Let u wel op: deze bedragen golden alleen voor 2021.
Voor het jaar 2021 was er dus een extra vrijstelling van € 1.000, -. Voor het jaar 2022 geldt deze extra vrijstelling niet meer en moet men rekening houden met de bedragen die golden in 2020 (uiteraard worden deze bedragen wel aangepast

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Veel mensen hebben wanneer zij trouwen en er aan een van beide zijden vermogen is, huwelijkse voorwaarden gemaakt. Hierover is nog veel misverstand. Allereerst is er de mening dat er maar één soort huwelijkse voorwaarden bestaat. Dat is niet correct.
Iedere afwijking van het wettelijk huwelijksvermogensrecht wordt als huwelijkse voorwaarde beschouwd en moet in een notariële akte worden vastgelegd. Aanstaande echtgenoten zijn dus vrij om te bepalen wat zij in hun huwelijkse voorwaarden vastgelegd willen hebben. Dat kan zowel over het vermogen gaan, maar ook over de verdeling van het inkomen alsmede over wat er hiermee gebeurt bij echtscheiding of overlijden en hoe de verdeling dan zal plaatsvinden.
Een tweede misverstand is dat bij overlijden van een van beiden, de andere partner niet zou erven als er huwelijkse voorwaarden zijn. Dit is ook niet correct. Want de huwelijkse voorwaarden bepalen alleen welke bezittingen en schulden van wie zijn. Aan wie dit bezit toekomt wordt bij testament of wettelijk erfrecht bepaald.
Een derde misverstand is de gedachten dat het alleen op naam zetten van de andere partner voorkomen kan dat de schulden worden verhaald op het vermogen dat op naam van de ander staat. Daarbij is het van belang wie de vermogensdelen heeft betaald. Het is dus belangrijk om de gemaakte huwelijkse voorwaarden regelmatig te bekijken of deze nog wel aan de eisen van beide partners voldoen en of er geen veranderingen hebben plaats- gevonden (bv. dat de ene echtgenoot minder is gaan werken door de komst van kinderen) of dat er is afgesproken dat er jaarlijks een verrekening zal worden gemaakt.
Indien dit niet is gebeurd, dan kan de rechtbank beslissen dat er van huwelijkse voorwaarden geen sprake is en dat bij scheiding moet worden afgerekend op 50/50 basis van al het vermogen. Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind is de vraag: zijn de huwelijkse voorwaarden nog wel belangrijk als men een bepaalde leeftijd heeft? Het is dan misschien gunstiger om van de wettelijke regeling gebruik te maken in plaats van de huwelijkse voorwaarden, door de ruime vrijstelling tussen partners.
Gezien bovenstaande is het dus aan te bevelen om de huwelijkse voorwaarden regelmatig onder de loep te nemen en eventueel met een notaris te bespreken.

Hans Aalders

SAMEN VOOR EEN VEILIGE BUURT
Gaat u op vakantie? 
Let dan extra op, want traditioneel wordt in deze periode meer ingebroken. Laat uw vakantie niet bederven en neem maatregelen.
Wek daarom tijdens uw afwezigheid de indruk dat er iemand thuis is door bijvoorbeeld tijdschakelaars op lampen te installeren. Vraag goede buren of bekenden om de post uit het zicht te leggen en een oogje in het zeil te houden. 

Verdachte situatie? Bel direct 112 
Blijft u thuis, blijf dan goed opletten in uw buurt. Ziet u iemand die u niet vertrouwt? Spreek diegene eens aan of bel 112. Inbrekers hebben een hekel aan oplettende bewoners. 
Ook gaan inbrekers voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn een woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Op www.www.politie.nl vindt u de meest beproefde woninginbraakmethoden van een inbreker én wat u hiertegen kunt doen.

Tips tegen inbreken tijdens vakantie

 • Sluit ramen en deuren en doe ze op slot. Haal de sleutels er uit en berg ze op.
 • Een woning die dag en nacht donker is, is voor een inbreker een duidelijke hint. Breng tijdschakelaars aan op uw verlichting.
 • Inbrekers rijden geregeld door de wijk op zoek naar inbraakgevoelige huizen. Rij niet dagen voordat u op vakantie gaat met een dakkoffer op uw auto. Een goede inbreker heeft in de gaten dat u op vakantie gaat. 
 • Kijk uit met wat u de digitale wereld laat weten. Een crimineel kan onbedoeld uw tweet, Facebookbericht of weblog onder ogen krijgen. Bovendien: wat weet u van uw internetvrienden en zijn ze te vertrouwen?

Neem deel aan uw buurtWhatsappgroep
In de gemeente De Ronde Venen is een groot aantal buurtpreventie Whatsapp-groepen actief. Inwoners zijn via WhatsApp met elkaar verbonden en komen in actie wanneer zij verdachte situaties zien of personen die zich verdacht gedragen. Een buurtpreventie WhatsApp-groep vergroot de sociale controle in de buurt en is een goede manier om inbraak en criminaliteit te bestrijden.
Kijk voor meer informatie over uw buurtWhatsappgroepen HIER.

Meer preventietips vindt u op: www.politie.nl  of Burgernet De Ronde Venen,
E-mailadres: derondevenen@burgernet.nl of telefoonnummer: 0297-291718 of 0297-291835.
Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl  – 0900-8844

‘MARKTAANDEEL’ VAN DE OBV
De gemeente was ook dit jaar weer zo vriendelijk ons te informeren over het totaal aantal inwoners in Abcoude en Baambrugge, en het aantal 55-plussers. Dit, in vergelijk met het OBV-ledenbestand, levert per januari 2022 het volgende plaatje op:

  Inwoners   waarvan 55+   waarvan OBV-lid
            *) **)
Abcoude 8125   2776 34,2%   964 34,7% 11,9%
Baambrugge 1455   534 36,7%   191 35,8% 13,1%
Totaal 9580   3310 34,6%   1155 34,9% 12,1%
  *) % van 55+ inwoners
**) % van totaal aantal inwoners

Ongeveer 1/3 deel (om precies te zijn 34,6%) van het totaal aantal inwoners valt in de leeftijdsklasse 55+, en het ‘marktaandeel’ van de OBV is 34,9%. Baambrugge is relatief iets ouder dan Abcoude hetgeen samenvalt met een iets hoger OBV-aandeel. Buiten Abcoude en Baambrugge tellen we 20 leden, wat een totaal maakt van 1175.
Vergeleken met het overzicht van een jaar geleden (in het eerste periodiek van 2021) valt op dat het totaal aantal inwoners iets afnam: van 9621 naar 9580 (minus 0,5%) en het 55+ deel steeg van 3266 naar 3310 (plus 1,3%). Het ouderenbestand nam dus toe. In Abcoude en Baambrugge daalde het aantal leden van 1203 naar 1155 (48, zijnde minus 4%).
We zijn er trots op 1175 leden te mogen vertegenwoordigen, ‘daar doen we het voor’. Tel daarbij onze gewaardeerde adverteerders (36) en relaties (41) waarmee we prettig samenwerken. Maar er blijft altijd werk aan de winkel: nog 3310 minus 1155 = 2155 te gaan. In Abcoude zijn dat 1812 en in Baambrugge 343 potentiele leden.
In de herfst van 2020 groeide de OBV met maar liefst 90 ‘nieuwkomers’ als gevolg van een succesvolle wervingsactie in samenwerking met de gemeente. In de loop van dit jaar hopen we opnieuw op zo’n impuls.
Maar ook uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Is uw leeftijds- en dorpsgenoot al lid? We sturen hem/haar graag een proefexemplaar ‘55+ Steek uw licht op’.

Jan Popping en collega’s

DE KRACHT VAN SOCIALE MEDIA
Praktisch iedereen heeft tegenwoordig verschillende social media-accounts, waarmee persoonlijke of zakelijke informatie met vrienden, contacten of volgers wordt gedeeld. Overal ter wereld is internet beschikbaar en zo ook de website van de OBV. Neem een kijkje voor het allerlaatste nieuws op onze website! Met de volgende link komt u rechtstreeks op onze website: obv-abcoude-baambrugge.nl.
Mocht u een periodiek kwijt zijn dan kunt u niet alleen de vanaf september 2016 verschenen nummers teruglezen, maar ook nagenieten van alle uitjes en nog veel meer! Probeer het eens, het is de moeite waard.
Mocht u een cursus online willen volgen dan kan dat speciaal voor leden van de Bibliotheek Abcoude, zij hebben een aanbod van interessante cursussen en trainingen samengesteld. Alle leden van de Bibliotheek kunnen deze online cursussen gratis volgen. Voor meer info: Bibliotheek Abcoude telefoonnummer: 0294-284343.
Marian Koekenbier

BLAUWE ZONES VOOR EEN LANGER EN GELUKKIG LEVEN
Nee, dit artikeltje gaat niet over schaarse parkeerruimte waarvoor je een blauwe schijf nodig hebt. Maar over ‘afgebakende gebieden waarin de bevolking een specifieke levensstijl en leefomgeving deelt en waar mensen meetbaar langer leven, met concentraties van honderdjarigen.’ (Bron: Wikipedia)
Wie wil dat niet? Daarom hieronder een samenvatting van wat je hierover op internet en andere media aantreft.
Wereldwijd bestaat er een zevental van deze blauwe zones: Californië, Costa Rica, Griekenland, Italië (tweemaal), Japan en Zweden. Het betreft gebieden met een wat geïsoleerde samenleving, sterke sociale banden, een traditionele levensstijl met lichamelijke activiteit en veel lokaal geproduceerde voeding. ‘Welvaartziekten’ zoals overgewicht, kanker, diabetes en hartfalen komen er aanzienlijk minder voor. In de moderne westerse wereld en daarmee ook Nederland, lijkt dit op een onmogelijke terugkeer naar de tijd ‘toen alles beter was.’ Verder onderzoek in de blauwe zones resulteerde in negen punten voor een gezonde levensstijl en daarmee hogere leeftijd.

Dat zijn:

 1. Het doen aan natuurlijke beweging ‘zonder erbij na te hoeven denken’
 2. Het hebben van een doel dat het waard is om elke dag voor uit je bed te komen
 3. Een pauzeknop om stoom af te blazen: stress vermijden, even iets anders doen
 4. De 80% regel: stoppen met eten als je maag voor 80% gevuld is
 5. Gezonde voeding: vers, onbewerkt, meer plantaardig/volkoren en minder vlees
 6. Maximaal 1 á 2 glazen alcohol per dag, bij voorkeur in een gezellig samenzijn
 7. Behoren tot een gemeenschap: met gelijkgestemden, geloofsgenoten etc.
 8. Familie en geliefden staan op de eerste plaats, sterke familieband
 9. Verkeren in de ‘juiste omgeving’ waarin ‘gezond gedrag’ vertoond wordt: overgewicht, roken en eenzaamheid zouden besmettelijk zijn, maar geluk ook

Soms gaan de adviezen nog verder: dagelijks lopen en een aantal glazen water drinken, voldoende zonlicht en slaap. En ook: na je pensioen actief blijven.
Ergens anders lazen we over een handvol samenhangende welzijnsdomeinen die het geluksgevoel en de gezondheid versterken: het SFIRE-spectrum.
Dat zijn 1 spiritueel welzijn: bewust leven, 2 fysiek welzijn: zorgen voor je lichaam, 3 intellectueel welzijn: nieuwsgierigheid blijven prikkelen, 4 relationeel welzijn: versterken en verdiepen van relaties en 5 emotioneel welzijn: het toestaan van emoties.
In coronatijd wordt het reizen ontmoedigd en daarmee zijn ook de blauwe zones lastig bereikbaar. Logischer lijkt ‘2G’: gezond verstand en – gedrag. Met een gratis doe-het-zelf-test over hoe het staat met de goede voornemens voor 2022 en wat er in je persoonlijke blauwe zone of SFIRE-spectrum te verbeteren valt. 

Jan Popping

COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Fietshelm
Op 20 april 2022 is er ‘De landelijke dag van de Fietshelm.’
Deze dag wil de OBV onder uw aandacht brengen. Ouderen kiezen er steeds meer voor om te gaan fietsen op een E-bike en dat is niet zonder reden. Het maakt ons mobieler, we kunnen verder fietsen, zijn minder afhankelijk van een auto en niet in het minst belangrijk: het maakt het fietsen veel lichter, met een beetje wind kunnen we er nog steeds op uit.
Maar er zitten ook nadelen aan de E-bike en dat is de snelheid waar we vroeger met moeite op een stadsfiets 15 km/uur haalden is 25 km/uur nu zomaar de snelheid. Met het steeds drukker worden op wegen en fietspaden is een ongelukje zo ons deel. Meestal loopt dat wel goed af maar veelal ook niet. Alleen al in 2020 waren er 229 dodelijke ongevallen met fietsers in Nederland.
Door het dragen van een fietshelm neemt het risico op blijvend hersenletsel al met 60% af. 
We zijn eens gaan praten met ‘Het Fietshuys’, Stationsstraat 4 te Abcoude en de vraag was of het Fietshuys samen met de OBV een actie wil opzetten om de fietshelm te promoten onder ouderen.
Daar willen ze graag aan meewerken. Het Fietshuys heeft een mooi assortiment fietshelmen die speciaal geschikt zijn voor de E-bikefietsers. Een E-bikefietser valt vaak net even anders dan een racefietser door de houding op de fiets en de snelheid. De helm is daarom meer rond dan de wat puntige helm van de racefietser. Vaak ook nog uitgerust met een roodhelmlicht, zodat je ook in het donker als je stilstaat nog goed te zien bent van achteren. Een goede helm is best prijzig en is zo rond de € 100,-. Met de bijgaande actie hopen wij de aanschaf aantrekkelijker te maken.
Wat houdt de actie nu in? Het Fietshuys biedt 15% korting op alle helmen in de periode van 1 april 2022 tot en met 1 oktober 2022. Profiteer van deze actie. Niet alleen financieel, maar vooral voor uw veiligheid.
@Bij inlevering van dit stukje ontvangt u bij Het Fietshuys in Abcoude 15 % korting op de aanschaf van een fietshelm.

Voortgang trappen A2
In de vorige editie van ‘Steek Uw Licht Op’ kon er een enquêteformulier ingevuld worden over het gebruik van de trappen bij de A2 en of een leuning gewenst is.
Ondanks het niet juiste e-mailadres kwamen er toch best veel reacties binnen. De gemeente gaf aan bij 50 tot 100 reacties wel opnieuw in overleg te gaan. Dat aantal halen we niet helemaal maar voor ons is het toch wel voldoende om contact te leggen. Het is een zaak van de lange adem met een beperkte kans op resultaat omdat de bereidheid van de overheden om leuningen bij de trappen te gaan plaatsen niet erg groot is.
Maar we geven de moed nog niet op en er komt vast nog een vervolg op dit stukje.
Het juiste mailadres is: wimverbree@hetnet.nl

Vacature
De Commissie Verkeer&Vervoer is op zoek naar iemand die zitting wil nemen in deze commissie. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Wim Verbree, telefoonnummer: 06-53451420. De commissie staat onder leiding van Wim Verbree en leden zijn Frank Borreman en Bert van Walbeek.

Frank Borreman en Wim Verbree

BIJDRAGEN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
‘Time flies when you’re having fun’ en zo is het maar net. De Angstelborgh is weer aan het opstarten! De eettafels, het ontbijtje, het is gelukkig allemaal weer begonnen. Stapsgewijs komen de mensen weer tot leven, gaan de huizen uit en begint het hart van Angstelborgh weer te kloppen. Wat heerlijk om u allemaal weer te zien!
Wat fijn ook dat u zo blij bent om de leuke dingen in het leven weer te kunnen uitvoeren.
Onlangs kreeg ik zelfs een heuse ‘wave’ van de ontbijttafelgasten omdat ze zo blij waren dat ze weer met elkaar aan tafel ‘mochten’ ondanks de 1,5 meter dan, dat nog wel.
Vol goede moed gaan we dan ook het voorjaar in en hopen u straks ook weer te mogen verwelkomen!
Mede namens Liesbeth en Carolien: Tot gauw!

Annemarie Keja

Introductie Ron Deurloo
Mijn naam is Ron Deurloo. Sinds 1 januari volg ik Mieke Telder op als directeur van het Servicepunt & Tympaan- De Baat. Daarnaast ben ik ook deeltijd directeur voor de stichting GezinsBuddy, die ook in deze regio actief is. Mede doordat ik al bijna 30 jaar in De Ronde Venen woon, waren Servicepunt & Tympaan-De Baat en Mieke voor mij geen vreemden. Ik voel mij vereerd om het mooie en goede werk van Mieke voort te zetten.
In de afgelopen weken leerde ik de organisatie in al zijn veelzijdigheid van binnenuit kennen. Ik ben onder de indruk van het team, de prachtige diensten en initiatieven en zo mogelijk nóg meer van de betrokkenheid en inzet van de grote hoeveelheid vrijwilligers. Samen zetten we ons in om mensen te versterken en aan elkaar te verbinden. Ik draag graag mijn steentje bij.
Met vriendelijke groet,
Ron Deurloo, directeur a.i.
www.tympaan-debaat.nl
sociaalwerker@stdb.nl

Bijna alle activiteiten in de Angstelborgh starten weer

Ook wij stonden alweer enige tijd in de startblokken om weer open te mogen. Zodra het kon heb ik contact gezocht met de vrijwilligers en zie daar; ik heb geen enkele afmelding gehad, ze willen allemaal weer, aldus sociaal cultureel werker Annemarie Keja van Tympaan-De Baat in Abcoude. Hieronder volgt het overzicht van de activiteiten die weer starten in de Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude of elders.

De activiteiten
SeniorSportiefActief geeft weer gymles voor ouderen op dinsdagochtend. Op donderdagmiddag wordt er ook weer Line dance gegeven.
Onze Open Eettafels zijn gestart vanaf 1 februari op dinsdagavond om 18.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Biljarten is reeds gestart op woensdag en vrijdag vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur.
Ontbijtje Koot is gestart op de donderdag vanaf 09.00 tot 10.00 uur.
U kunt weer meewandelen na het ontbijtje Koot op donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Op de donderdagmiddag wordt er weer bingo gespeeld vanaf februari van 14.00 tot 16.00 uur.
Darten kan op donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur.
Het Repair café in Abcoude is gestart in februari op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur.
Het Repair café in Baambrugge is gestart in februari op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Op de zaterdagochtend kunt u weer koffie of thee komen drinken bij Riet.
Tenslotte is de zondaggroep weer gestart eind januari van 14.30 tot 17.00 uur. 

Heel graag tot ziens!
Voor aanmelding of nadere informatie kunt u bellen met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824 of via mailadres: a.keja@stdb.nl 

Annemarie Keja

BELASTINGHULP
‘Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.’ Ondanks dit streven van de belastingdienst is het invullen van belastingpapieren voor sommige mensen een probleem.
Voor hulp kunt u terecht bij de belastinghulp van Tympaan-De Baat.

Wat is de belastinghulp?
De belastinghulp is bestemd voor alle zelfstandig wonenden in De Ronde Venen die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingpapieren.

Wanneer kunt u gebruik maken van onze hulp?
Om gebruik te maken van onze hulp moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • u heeft de AOW gerechtigde leeftijd
 • u heeft een laag inkomen, bijvoorbeeld AOW en een klein pensioen
 • u heeft geen inkomen in box 3
 • u heeft nog niet de AOW gerechtigde leeftijd maar wel één van de volgende uitkeringen: PW (participatiewet), WIA, WAJONG, IAOW of het minimuminkomen
 • u heeft geen eigen onderneming (gehad)

Hoe gaan we te werk?
Als u gebruik wilt maken van onze hulp dan kunt u dat melden bij Tympaan-De Baat. U geeft bij de receptie van Tympaan-De Baat uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum door. Daarna vertelt u welke belastinghulp u nodig heeft. Dat zal meestal de aangifte inkomstenbelasting zijn, maar soms de aangifte van meerdere jaren of juist de wijziging van zorg- en huurtoeslag. Een van de medewerkers zoekt een vrijwilliger die bij u langs kan komen. Deze vrijwilliger neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.
U krijgt vooraf een brief met een overzicht van welke papieren u moet klaarleggen. De vrijwilliger vult bij u thuis de gegevens in, bij voorkeur op uw eigen computer. Indien u niet over een computer beschikt gebruikt de vrijwilliger zijn eigen computer. De vrijwilliger zorgt ervoor dat de aangifte voor de gestelde datum bij de belastingdienst terecht komt. U ontvangt een kopie van uw aangifte.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en u ondertekent zelf uw aangifte met uw eigen DigiD code. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangifte ligt altijd bij u.
Als u niet kunt of wilt ondertekenen met uw eigen DigiD moet u een DigiD machtiging aanvragen. Met die code kan de vrijwilliger uw aangifte doen zonder gebruik van uw DigiD. In het eerste telefonisch contact met de vrijwilliger kunt u aangeven dat u graag een DigiD machtiging wilt gebruiken. U kunt deze zelf aanvragen bij: www.machtigen.digid.nl of hiervoor hulp vragen van de vrijwilliger.

Wie zijn de vrijwilligers?
De vrijwilligers van Tympaan-De Baat zijn deskundig en op de hoogte van zaken die belangrijk zijn bij het invullen van de belastingaangifte. Jaarlijks worden zij bijgeschoold door de belastingdienst.

Wat zijn de kosten?
Voor het invullen van een formulier wordt een bijdrage van € 12.50 gevraagd. Echtparen betalen € 20,-.
U ontvangt voor het betalen van deze bijdrage van de vrijwilliger een eenmalige machtiging van Tympaan-De Baat.
De vrijwilliger kan gelijktijdig met de aangifte een aanvraag of wijziging huur-/zorgtoeslag invullen, indien gewenst. Extra kosten: € 7,50.

Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297-230280

JAN KRANENDONK EXPOSITIE IN ANGSTELBORGH
Na een aantal weken te hebben mogen genieten van de schilderijen van Hubrecht Duijker, is nu Jan Kranendonk weer aan het exposeren in de Angstelborgh.
Jan is een aantal jaren geleden begonnen met schilderen, heeft kort schilderles gehad, maar heeft zichzelf daarna verder ontwikkeld. Hij schildert met olieverf op triplex en kiest zijn onderwerpen veelal uit de natuur of boerderijen.
Jan: ”Ik zocht afleiding en ben (veel) gaan fietsen in en rondom Abcoude. Eigenlijk op zoek naar wat er nog over was van het boerenleven uit mijn jeugd. Vandaar dat ik toen begon met het schilderen van weilanden met koeien en het leven op de boerderij.”
Zijn oeuvre is inmiddels uitgebreid naar andere onderwerpen, zo hangt er ook een sfeervol markttafereeltje in Parijs uit de jaren 50, maar vooral de vogels hebben nu zijn aandacht. Jan geeft er liever geen uitleg bij: “Ik laat het graag aan de mensen zelf over die ernaar kijken. Iedereen heeft een eigen blik en invulling en volgens mij gaat kunst daarover en niet over wat de kunstenaar allemaal te vertellen heeft,” aldus de zeer bescheiden Jan.
Het werk van Jan hangt in de Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude en is nog te bezichtigen tot 21 maart.
Wilt u ook graag eens exposeren? Dat kan!
Neem contact op met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824 en vraag naar de voorwaarden of stuur alvast wat foto’s van uw werk naar e-mailadres: a.keja@stdb.nl
U kunt de expositie dagelijks komen bekijken tussen 10.00 tot 17.00 uur. Wilt u een schilderij kopen, dan kunt u informeren op kantoor of vraagt u de kunstenaar zelf naar een prijsopgave via e-mailadres: kranendonk@upcmail.nl

DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS
Hier alleen de bijschriften van de foto’s. De foto’s staan in het boekje
De eerste foto: Een mooi beeld uit Abcoude omstreeks 1915 van het Jaagpad (nu Voordijk) met op de achtergrond de Nederlands Hervormde Kerk. In de bocht stonden meerdere Jaagpalen. Ook waren er in die tijd veel schrobsteigertjes langs de Angstel. Op de Achtergrond is de oude tabaksschuur bij de Wakende Haan te zien. Hier werden tabaksbladeren gedroogd. Ook kon men roeibootjes huren om te vissen of gewoon een stukje te roeien naar het Abcoudermeer of het Gein.
De tweede foto: Baambrugge Dorpsgezicht omstreeks 1915 met op de achtergrond de kerk en op de voorgrond een boerderij met volle hooiberg, voorzien van een rieten kap. Zo’n ander beeld in die tijd.

Ton Pepping.

VOEDSELBANKEN.NL – DE RONDE VENEN
Wanneer kom je in aanmerking voor een voedselpakket?
Voedselbank De Ronde Venen is er voor inwoners in de gemeente De Ronde Venen die door welke oorzaak dan ook financieel niet rond kunnen komen van hun inkomen en daardoor voedselhulp nodig hebben.
Zij krijgen, als zij voldoen aan onderstaande criteria, elke week een gratis pakket met voedsel (brood, groente, e.d.) ter aanvulling op datgene wat zij zelf kunnen doen. Per huishouden wordt elke week 1 pakket verstrekt waarvan de grootte is afgestemd op het aantal inwonenden.
Men komt met ingang van 2022 in aanmerking voor een voedselpakket als het netto maandinkomen minder is dan de uitkomst van de navolgende berekening: een basisbedrag per huishouden ten bedrage van € 150,- plus nog eens € 100,- per inwonend persoon. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. Elk mens telt. Met netto bedoelen we: na aftrek van alle lasten zoals huur, energie, zorgverzekering etc.
Als een huishouden bestaat uit 1 persoon dan krijgt hij of zij dus wekelijks een voedselpakket als het netto inkomen minder is dan € 250,- (= € 150,- + € 100,-). Bij 4 personen krijgt een huishouden een voedselpakket als het netto inkomen minder is dan € 650,- (= € 150,- + 4 x € 100,-).
Om de drempel naar de Voedselbank te verlagen wordt in principe iedereen die zich meldt, voor een periode van tenminste 1 maand sowieso met voedsel geholpen. Daarna pas wordt het netto-inkomen getoetst.
Komt men in aanmerking voor voedselhulp dan wordt met de cliënt bekeken op welke wijze een permanente oplossing kan worden verkregen om binnen een periode van 3 jaar zonder de voedselpakketten rond te kunnen komen van het inkomen. Met andere woorden: Geen pakket zonder traject!

Hoe meld je je aan voor een voedselpakket?
Ga naar: www.voedselbankderondevenen.nl en klik ‘Ik wil een pakket’ aan. Vul je gegevens in en de Voedselbank neemt contact met je op.

Overige informatie
Wilt u meer informatie zie website: www.voedselbankderondevenen.nl.
Het e-mailadres van de Voedselbank De Ronde Venen is: info@voedselbankderondevenen.nl.
Uitgifte locatie Mijdrecht: De Trekvogel, Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht. Open op donderdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Uitgifte locatie Vinkeveen: De Morgenster, Herenweg 253, 3645 DM Vinkeveen. Open op donderdag van 15.30 tot 16.15 uur.
Uitgifte locatie Abcoude: Gebouw Angstelborgh 22, 1391 LX Abcoude. Open op woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.

Kees Telkamp

NIEUWSJAARDINER GOUDERDOM
Ook dit jaar organiseerde Babette van der Veen van ‘Gouderdom’ (www.gouderdom.nl) en haar (door corona uitgedunde) ‘feestcomité’ weer een diner voor 10 senioren uit Abcoude en Baambrugge. Het was bedoeld voor oudere mensen voor wie de januarimaand misschien wat lang duurt. Of voor hen die door persoonlijke- of familieomstandigheden best een steuntje in de rug verdienen. Op zaterdag 29 januari vond dit prachtige initiatief al voor het zevende jaar op rij plaats. Evenals vorig jaar werd het diner wegens corona thuisbezorgd, met de onvolprezen bakfiets als vervoermiddel.
Ditmaal stond ‘Italië’ op het menu: verse lasagne en andere lekkernijen, met als toetje een prachtig gezongen Italiaanse aria, versterkt met geluidsapparatuur!
De reacties waren hartverwarmend, zo hoorden we. Het feestcomité was daarom minstens zo blij als de mensen die bezocht werden.
Ook namens de OBV hartelijk dank aan alle sponsoren voor hun bijdragen: Keurslagerij Pouw, Noort Groente & Zo, Phil & Déjean, Plus Koot, Remko’s brood & taartjes, Snackbar van Schaick. En, last but not least, zangeres Leonoor van Piggelen.
De hoogste lof is voor Babette c.s. met wie we weer heel prettig mochten samenwerken.

Commissie Zorg

POSTZEGELCODE MAKEN VOOR BRIEF OF PAKKETJE
Geen postzegel bij de hand? Bestel via internet een postzegelcode. Schrijf die op een brief of pakket en de post kan naar de brievenbus.
Mensen versturen steeds minder brieven, dus de kans is groot dat u niet standaard een postzegel in huis hebt. Geen zorgen als er ineens iets gefrankeerd moet worden en u geen tijd hebt om een zegel te kopen. Met een dienst van PostNL heeft u alleen een duidelijk handschrift nodig om post te frankeren. U koopt een postzegelcode van negen cijfers en letters. Schrijf de code op een envelop of pakket op de plek van een postzegel. Daarna is de post klaar voor de brievenbus. Er zijn postzegelcodes voor kaarten en voor post tot twee kilo binnen Nederland en wereldwijd. De code is na het bestellen vijf dagen geldig.

De zegels zijn per stuk te koop. Het beginpunt is de site van PostNL. 

 • Open de site van PostNL.
 • Klik op Bestel direct.

 

MAAK KENNIS MET SENIOR SPORTIEF ACTIEF – DE RONDE VENEN
Senior Sportief Actief De Ronde Venen; achter deze naam schuilt een verrassende actieve vereniging die wordt gerund door gedreven en enthousiaste mensen. Het is een groep van ruim 60 vrijwilligers en 17 gediplomeerde docenten met maar één missie: zoveel mogelijk senioren uit De Ronde Venen stimuleren om te bewegen met als doel om gezond ouder te worden en langer zelfredzaam en vitaal te blijven. Ruim 600 leden bewegen mee tijdens 50-wekelijkse lessen, zowel overdag als ’s avonds, op 16 locaties. Waaronder Het Sporthuis Abcoude!   En wat doen we dan zoal:

 • Sportief in de zaal   
 • Watergym
 • Sportief wandelen
 • Cognitieve Fitness
 • Bowlen
 • Fitness
 • Swing en sport
 • Zitgymnastiek
 • Parkinson Actief
 • Valpreventie  
 • Sport light    
 • Actief op en rond de stoel
 • Brein Actief
 • Actief bewegen op muziek
 • Badminton
 • Super sportief in de zaal
 • Volleybal
 • Werelddansen
 • Veilig fietsen

Dat is toch een heel veelzijdig en verrassend aanbod? Dus sportfanaat of lang niet gesport, superconditie of niet zo vitaal, voor iedereen zit er wel wat bij. Iedere Sportief Actief groep heeft een eigen ‘fitheidsklasse’: fit, fitter of fitst. Zo kun je dus elke les op je eigen niveau volgen.
Dat bewegen belangrijk is hoeven we eigenlijk nog nauwelijks uit te leggen. Dat weten we allemaal wel. Maar doen we het ook? Helaas vaak niet. Omdat we niet precies weten wat er allemaal mogelijk is op het eigen niveau van fitheid. En hoe werkt het allemaal? De oplossing vind je bij Senior Sportief Actief. Zij kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuze en zorgen ervoor dat alles duidelijk is. Je hebt altijd een aanspreekpunt als er vragen zijn.
Bovendien, onze lessen houden je niet alleen fit en gezond, ze bieden ook gezelligheid en verbondenheid. Want naast bewegen zijn ook de onderlinge contacten van belang. Er zit vast een les tussen welke je aanspreekt.
Alle informatie vind je op www.seniorsportiefactiefdrv.nl
Maar je kunt ook bellen of mailen voor meer informatie: 06-21918353 of info@seniorsportiefactiefdrv.nl

Willem Reesink
PR-medewerker Senior Sportief Actief DRV 

SPANNEND
De nieuwe telescoop heeft zijn plaats in de diepe ruimte gevonden en nu kan teruggekeken worden naar het begin van het ontstaan van de wereld. Volgens sommige geleerden krijgen we dan een beeld van de ‘big bang’, ofwel de oerknal, die een groot aantal miljarden lichtjaren geleden zou hebben plaatsgevonden.
Maar, denk ik dan, we hebben ook het scheppingsverhaal uit de christelijke bijbel: je zou dus net zo goed God kunnen zien, bezig met de schepping van de wereld in 6 dagen.
Doordat het licht dat de telescoop nu bereikt er miljarden jaren over gedaan heeft om onze kijker te bereiken, zie je in de kijker iets uit zo’n lang verleden, in dit geval het moment van het ontstaan van onze wereld.
Spannend, spannend! Of wordt het weer gewoon een zicht op een nieuwe sterrennevel? Jammer, jammer.

Jan Godschalk

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Burgemeester Divendal 
Vrijdag 18 februari konden inwoners nader kennis maken met burgemeester Divendal. Ondanks storm Eunice werd de bijeenkomst goed bezocht. In de huiskamersetting van De Sprong vertelde de burgemeester over zijn jeugd, achtergrond en loopbaan. Ook het verhaal van zijn sollicitatie en hoe de procedure van het benoemen van een burgemeester verloopt, ontbrak niet. Daarnaast ging hij uitgebreid in op de verschillende rollen die een burgemeester heeft en illustreerde hij dit met tal van interessante voorbeelden. De burgemeester had ook zijn ambtsketen meegenomen. Niet om op deze middag te dragen, maar wel voor het bijzondere verhaal erachter. De ketting is namelijk gemaakt van zilver dat inwoners na een oproep hebben ingeleverd. Ruim 40 inwoners leverden bijna een kilo aan zilver in. Juweliers uit de gemeente hebben daarna met vereende krachten de ketting – met het nieuwe gemeentewapen (in verband met herindeling) en beeltenissen van de acht dorpen – vervaardigd.

De sfeer was gemoedelijk en nodigde uit om echt met elkaar in gesprek te gaan. Een van de aanwezigen verwoordde het mooi: “Het was een goed, openhartig, eerlijk, informatief gesprek met de nodige humor. We mochten alles vragen en dat hebben we ook gedaan.” Afsluitend was er tijd om met elkaar wat te drinken. Het was een geslaagde bijeenkomst en een gezellige middag.

Santiago de Compostella
De volgende bijeenkomst op de agenda staat gepland op vrijdag 18 maart. Dan vertelt Abcoudenaar Bert Snoek over zijn tocht naar Santiago de Compostella. Velen dromen ervan deze pelgrimstocht te lopen en Bert deed het! Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt hij u mee in zijn belevenissen tijdens deze indrukwekkende voettocht langs de oostelijke route van maar liefst 3.000 kilometer. Hij zal u vertellen waarom hij deze tocht heeft gedaan, hoe hij zich voorbereidde en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ook zal Bert ingaan op de bijzondere natuur, de veelzijdige landschappen en mooie plekjes, bijzondere ontmoetingen en – na een maandenlange wandeling – het bereiken van zijn eindpunt: de kathedraal van Santiago de Compostella in Spanje. Na de presentatie kunt u genieten van heerlijke tapashapjes en een lekker drankje.
Kosten: € 15,- voor de tapas en twee drankjes (keuze uit koffie, thee, frisdrank, bier of wijn).
U kunt zich aanmelden via: activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.

3-in-1 Games
Dankzij een bijdrage vanuit het Sportakkoord De Ronde Venen konden kinderen en jongeren van vier tot zestien jaar in de voorjaarsvakantie lekker sporten met leeftijdsgenoten tijdens de zogeheten 3-in-1 Games. Zij konden per ochtend aan maar liefst drie sporten deelnemen, zoals gym- en springconcours, volleybal, zaalhockey, basketbal, waterpolo en zwemmen. Wethouder Rein Kroon opende met een slalom en een schot op het hockeydoel de Games, waarna de drukbezochte Games konden beginnen. Veel kinderen hebben er plezier aan beleefd.

Aquagymnastiek
Wist u al dat u elke dinsdagochtend kunt aqua-gymnastieken in Het Sporthuis? Gedurende 50 minuten gaat u aan de slag met allerlei oefeningen. In het water kunt u uw gewrichten gemakkelijker gebruiken. Heerlijk sporten zonder belasting! Vanwege de grote belangstelling zijn er nu drie lessen op de dinsdagochtend.
Aanmelden via: info@seniorsportiefactiefdrv.nl

Vitrine
In de hal van Het Sporthuis Abcoude is een vitrine ingericht met de geschiedenis van het zwembad in Abcoude. In vijf stappen – op vijf etages – wordt het verhaal verteld. Te beginnen bij het openwaterzwembad dat in 1911 werd opgericht door betrokken Abcoudenaren. Wie herinnert zich niet het verhaal van het kannetje heet water dat Juf Wil in het koude meer leeggoot om de bibberende zwemleskinderen te laten zien dat het water ‘verwarmd’ werd. Daarna – in 1974 – werd met financiële steun vanuit de bevolking Het Meerbad gebouwd. In 2012 werd actiegevoerd voor behoud van het binnenbad en daarop volgden de plannen voor een nieuw bad, gecombineerd met gymzalen en een ontmoetingsruimte. Met het burgerinitiatief in 2017, gebaseerd op de goed doortimmerde business case, kon de bouw in augustus 2019 beginnen en werd Het Sporthuis Abcoude in januari 2021 geopend. Loop even binnen om de vitrine te bekijken, wellicht kent u iemand op de foto’s.
Heeft u herinneringen die wellicht in de vitrine opgenomen kunnen worden, laat het ons weten via: info@hetsporthuisabcoude.nl.

Koffietijd in De Sprong
Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur is het koffietijd in De Sprong. Marco Smit heet u van harte welkom voor de lekkerste koffies, die deze ochtend maar € 1,50 kosten.
Kom langs, alleen of met anderen, dan wordt de dinsdagochtend dé ochtend voor leuke ontmoetingen en gezelligheid. Ook na het zwemmen bent u natuurlijk van harte welkom!

Biljarten in De Sprong
Nog altijd is er de mogelijkheid om te biljarten in De Sprong. De kosten bedragen € 5,- per uur. Vooraf reserveren is aan te bevelen, dan weet u zeker dat er plek is. Reserveren kan via: info@desprongabcoude.nl of bellen naar Marco Smit op telefoonnummer: 06-36154582. 

Astrid Wintershoven en Corien v.d. Linden

CULTUURHUIS
Na een succesvolle pilot in 2020 wil het CultuurHuis graag starten met de workshopreeks ‘Kunst beleven en creëren! ‘
De reeks start met VTS – sessie (visual thinking strategy): VTS is een methode om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van beelden van gerenommeerde kunstwerken. Een afbeelding van een kunstwerk is waar de aandacht naartoe gaat en daardoor ervaren de deelnemers een persoonlijke verbinding met het werk. Deze persoonlijke verbinding wordt gedeeld en verhalen komen naar boven. De gesprekken worden geleid door een VTS-professional.
Jarenlange ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens deze methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en taalvaardigheid. Na de eerste sessie gaan de deelnemers in vier open ateliers zelf als beeldend kunstenaar actief aan de slag met de persoonlijke verhalen onder leiding van een beeldende kunst professional. Vormen, materialen, beelden, niets staat vast. De deelnemers kiezen voor hun eigen materialen, proces en doel, van tekening tot bouwwerk.

De werken worden, indien gewenst, geëxposeerd tijdens festival de ‘Zomertuin’ op 2 en 3 juli 2022.

 • VTS-sessie + 4 open ateliers
 • 5 vrijdagen in mei of 5 vrijdagen in juni van 10.00 tot 12.00 uur
 • Cultuurhuis Piet Mondriaan, Abcoude
 • Speciaal voor leden van de OBV is de eerste bijeenkomst zonder kosten, hierna kan besloten worden aan de open ateliers mee te doen. Open ateliers: € 20,- voor 4 keer, inclusief koffie en thee.
 • Datum: 13 mei of 3 juni
 • Contact of aanmelden via e-mailadres: info@cultuurhuis.nl

Jikke beek

HET KORENFESTIVAL ‘BeKOORlijk ABCOUDE’ KOMT ER WEER AAN!
Nu dat de coronaregels versoepeld zijn, mogen de zangkoren eindelijk weer wekelijks hun stem laten horen! Dat betekent dat ze zich weer kunnen voorbereiden op het alom geprezen korenfestival ‘BeKOORlijk Abcoude.’ Op zaterdag 21 mei a.s. zal dat voor de zevende keer weer plaatsvinden in de Dorpskerk te Abcoude. Dit is een evenement om niet te missen! Meer dan 15 koren uit de hele regio hebben zich al aangemeld, ieder met hun eigen repertoire. Allemaal hebben ze na de gedwongen pauze van bijna twee jaar, reuze zin om weer voor publiek te mogen optreden en zijn ze van plan hun beste beentje voor te zetten.

Het festival vindt wederom gelijktijdig met de welbekende Atelierroute plaats. Het is dus een uitgelezen dag om het dorp Abcoude in te gaan, even de kerk in te lopen en onderweg ook nog een atelier van één van onze kunstenaars ‘mee te pikken.’ Het zal zeker weer heel gezellig zijn, misschien zult u zelfs door een zingend koor bij één van de horecagelegenheden verrast worden!

De organisatie van het korenfestival nodigt u van harte uit te komen luisteren. De kerk opent haar deuren vanaf 09.45 uur, de officiële opening vindt plaats om 10.00 uur. Maar kijk voor de zekerheid nog even op de flyer die begin mei overal zal liggen; het kan zijn dat de tijden wat zullen afwijken.
U kunt de kerk de hele dag in- en uitlopen. Op de flyer staat ook hoe laat welk koor optreedt.
WELKOM! De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage zullen we zeker op prijs stellen; er staat een bus bij de uitgang van de kerk. 

Liesbeth Hengeveld

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact