55+ Steek Uw licht op (38:3) september 2022 – Tekst

VAN DE VOORZITTER
Helaas bereikte ook ons het droevige bericht dat Ap Mensink is overleden. Hij was een trouw bezorger van ons OBV-periodiek. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 26 juni 2022 organiseerde de OBV het jaarlijkse uitje. Helaas niet zo veel deelnemers dit keer, maar met 25 personen was het toch een mooi gezelschap. Gelukkig hielp het mooie weer ons ook nog op deze dag. Complimenten aan de bestuurders van de auto’s, die ons geheel belangeloos door de prachtige omgeving, Het Groene Hart, van onze gemeente vervoerden. Uiteindelijk werd er heerlijk geluncht bij Jachthaven/Café restaurant BON. Alles bij elkaar ging ieder voldaan huiswaarts. Hulde voor de organisatie!

Nu we de laatste dagen zeer mooi weer hebben, pakken wij de fiets nog wel eens. De omgeving van Abcoude en Baambrugge blijft van een bijzondere landschappelijke kwaliteit. Dat gaat echter niet altijd vanzelf. Ik denk terug aan de tijd, dat de toenmalige minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat enorme bouwwerken over het Gein wilde aanleggen, omdat zij het geld niet wilde uitgeven aan ondertunneling van het spoor. De bevolking kwam in verzet. Ik herinner mij met name de ‘Spoorbuurt en Spaar het Gein’.
Ook het toenmalige college, bestaande uit burgemeester Joost de Raad, de wethouders Wim van Duuren en Dick Kok en de gemeentesecretaris Huib Pelser maakte zich sterk voor ondertunneling. Zo werd een afspraak gemaakt met de minister op haar departement.
De burgemeester had een taart voor de minister meegebracht, want het was Valentijnsdag. Hij had echter ook nog een ander cadeau voor mevrouw Jorritsma.
Hij overhandigde haar het blad ‘Playboy’. De minister werd rood en kreeg het er warm van. Snel gaf burgemeester de Raad uitleg. In het blad stond naast enige blote dames ook een artikel over zijn zoon. Deze was van beroep kok op de internationale vaart.  Hier was een leuk artikel aan gewijd waar hij erg trots op was.
Een mooie burgemeester, maar een beetje ondeugend was hij wel. De minister kon er achteraf hartelijk om lachen.
Het belangrijkste is natuurlijk dat het aquaduct er is gekomen. Op 1 december 2005 werd ‘het Rien Nouwen Aquaduct’ geopend door de Commissaris van de Koningin, Boele Staal.

Zaterdag gaan wij weer voor drie weken naar ons geliefde eiland Terschelling. Ik wens zij die met vakantie gaan en de thuisblijvers nog een mooie zomer toe. We zien elkaar na de vakantie weer.
Dick Kok


VAN DE REDACTIE
We zitten alweer over de helft van het jaar 2022 en helaas neemt de daglengte alweer af. Voor wat betreft het weer hebben we tot nu toe een mooie zomer achter de rug. Ondanks de vakantieperiode hebben wij toch veel afwisselende informatieve kopij ontvangen. Hierdoor is het weer gelukt om er een mooi boekje van te maken, met dank aan alle tekstschrijvers.
Onderstaand nog wat tips van de redactie

Lid van de OBV
Als u wilt aantonen dat u lid bent van de OBV, om bijvoorbeeld voor een korting in aanmerking te komen, neem dan uw boekje (periodiek) met sticker mee. Op deze sticker staan uw NAW-gegevens en uw lidmaatschapsnummer. Dit ter informatie.

Rijbewijskeuring
Hierbij informeren wij u dat Rijbewijskeuringsarts B.V. van hoofdkantoor is gewijzigd. Post kunt u verzenden naar Koppeldijk 18, 3439 LP Nieuwegein (of Lange Schaft 13 B, 3991 AP Houten).
Website: RijbewijskeuringsArts.nl
E-mailadres: amanda@rijbewijskeuringsarts.nl
Telefoonnummer: 06-33024390
Bereikbaar: Maandag t/m Vrijdag 09.00 tot 17.15 uur
Koppeldijk 18, 3439 LP Nieuwegein
Amanda Schreijer

Wat te doen bij wateroverlast en/of stormschade
Bron: www.brandweer.nl/geenspoed

Joska en Elly


VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OBV
Datum: 12 mei 2022
Locatie: Het Dorpshuis Baambrugge
Aanwezig: 25 leden, 6 bestuursleden

1. Opening voorzitter
Dick Kok opent de vergadering om 16.30 uur en heet eenieder van harte welkom op
deze vergadering.

2. Mededelingen:
– Afmeldingen ontvangen van Ben Verbeeten, Jan Godschalk, Jet Oorthuys en Reinier Bloemer.
– Agenda punt 10 zal vandaag niet behandeld kunnen worden. De stukken van de
wetswijziging van de wet toezicht bestuurs- en rechtspersonen (WBTR) zijn nog niet
compleet en liggen bij de notaris. Met hem zal binnenkort een afspraak gemaakt
worden. Volgend jaar op de ledenvergadering zal dit punt worden besproken i.v.m.
de benodigde goedkeuring van de leden voor de verandering van de statuten en het
huishoudelijk reglement.

Dick Kok:
Ik wil graag deze vergadering beginnen met een kort overzicht van het
verenigingsjaar 2021 /2022.
In de periodieken is aan de volgende onderwerpen aandacht besteed, een selectie
hieruit.
o Er is een memoriam geschreven voor onze ereleden Dhr. G van Luijn en dhr. C
van Vliet.
o Door Gouderdom is ook dit jaar weer een oudejaarsdiner georganiseerd met ondersteuning van de OBV. !0 mensen waren hiervoor geselecteerd en werden
thuis verrast met allerlei lekkernijen.
o Jan Popping heeft een marktaandeel analyse gemaakt van onze leden.
o Wederom was de OBV tijdens de herdenking bij het monument in Baambrugge
aanwezig om een bloemstuk neer te leggen namens onze vereniging.
o Hans Aalders schrijft regelmatig interessante stukken over erfenis, nalatenschap,
etc.
o Kettinggesprekken hebben plaatsgevonden met Frits Benacchio, Willem Zwaard,
Annemarie Keja.
o Het zomeruitje kon nog kantje boord plaatsvinden en was weer een succes met
na de auto-tour een lunch bij het fort Weesp.
o Helaas kon het Sinterklaasfeest geen doorgang vinden i.v.m. corona.
o Aandacht is besteed aan het stimuleren van de automatische betaling mogelijkheid van de OBV. De acceptgiro verdwijnt per 2023. We hopen dat iedereen zijn
akkoord geeft voor de automatische incasso. Indien men dit niet wil, zullen we
naar andere oplossingen gaan zoeken. Twijfelt u, dan kunt u altijd contact opnemen met Hans Aalders.
o Veel informatie van Tympaan -De Baat en het Sporthuis Abcoude waarbij de
ouderen veel aandacht krijgen door verschillende activiteiten, die daar
georganiseerd worden.
o Nieuw zijn Willem Zwaard met zijn verhaal, gecombineerd met cartoon en de
oude foto’s van Abcoude en Baambrugge verzorgd door Ton Pepping.
o Informatie via de commissie V&V: Over de trapleuning bij de brug van de A2 en
de actie “valhelm” waarbij er voor de leden een korting is bedongen bij de plaatselijke fietswinkel.
o Onze vaste kolomschrijver Jan Godschalk en onze adverteerders waardoor viermaal per jaar een mooi en verzorgd boekje geproduceerd kan worden, waarvoor
dank.
Om van bovenstaande een periodiek te maken wil ik, ook namens alle leden, onze
redactie, Elly en Joska, complimenteren met het geleverde werk. Dank daarvoor,
applaus van de vergadering!

3. Vaststelling verslag ALV van 14 oktober 2021
Geen op-/aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist
Joska Hoppe

4. Verslag kascontrole cie en Vaststelling van financieel jaarverslag 2021
Omdat Carla Keijzer iets verlaat was, werd dit punt later in de vergadering
behandeld.
Carla Keijzer leest de verklaring van de kascontrolecommissie bestaande uit Bert
van Walbeek en Carla Keijzer voor. Hierin verklaren zij dat na het inzien van de
financiële stukken deze in orde te hebben gevonden. Zij adviseren de vergadering
om de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het financiële
gedeelte van het boekjaar 2021.
Onder applaus van de leden wordt dit verleend.

5. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie 2022
Bert van Walbeek en Frank Borreman bieden zich aan.
Frans Snelderwaard stelt zich beschikbaar als plaatsvervangend lid.

6. Vaststelling contributie 2023
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.

7. Vaststelling begroting 2022
Deze wordt goedgekeurd door de vergadering. Met dank aan de penningmeester
Hans Aalders.

8. Aftreden/benoeming bestuurs-en commissieleden.
Dit jaar treden af: Elly van Luijn, Marian Koekenbier en Joska Hoppe. Zij stellen zich
wel herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor zij alle drie
herkozen zijn. (Applaus van de vergadering)

9. Rondvraag
o Henk Meijer van de commissie B&W: geeft aan dat zij alle ideeën die geopperd
worden t.a.v. levensloopbestendige woningen nauwgezet volgen. Echter blijkt tot
nu toe dat ieder idee hierover stuit op het probleem van ruimte/bouwgrond in de
gemeente. Maar de commissie blijft attent op de voortgang.
o Cees Spanbroek: Een vraag aan de commissie V&V: Dit betreft de vraag die
gelanceerd is door een groep bewoners van de Meerlanden om een extra
zebrapad op de Meerlandenweg te bewerkstelligen
Frank Borreman geeft aan dat dit besproken is met de gemeente en dat
laatstgenoemde dit niet noodzakelijk acht.
Cees vraagt of de gemeente dit ter plaatse wel gezien heeft, zo ja komen ze dan
met een alternatief? Cees oppert om dit verzoek nogmaals bij de gemeente neer
te leggen. Er is een petitie van de gemeente om alle burgers te betrekken bij de
gemeente. Hoe verhoudt zich de oproep van de gemeente t.o.v. de adviezen die
naar de verschillende commissies gaan.
Hier hebben wij geen antwoord op maar het bestuur zal dit meenemen in de
volgende bestuursvergadering. Er is een groot verloop van ambtenaren geweest
in de gemeente. Zodra het nieuwe college benoemd is zullen we dit aan de orde
stellen in ons overleg met de gemeente.

10. Sluiting
Dick Kok sluit, onder dankzegging aan de aanwezige leden, de vergadering en
nodigt iedereen uit voor een heerlijk maaltijd bereid door Frits Benacchio.

Notulist: Joska Hoppe


NIEUWE WOORDEN
Als je de krant leest, of naar de jongeren kijkt of luistert, doe je malle ontdekkingen. Dan moeten wij, ouderen, heel wat bijleren. Ben ik dan dom of heb ik wat gemist? Eigenlijk niet.
Behalve dan dat er in 2022 precies 979 nieuwe woorden in de Dikke Van Dale zijn opgenomen lees ik ergens. Sommigen betekenissen liggen voor de hand en zijn begrijpelijk, anderen weer heel moeilijk uitlegbaar. Ze worden pas na vaker lezen duidelijk.
Veel van die woorden zijn door jongeren bedacht, anderen weer meegebracht na buitenlandse reizen of van immigranten overgenomen. Of gewoon van wetenschappers, economen of de belastingdienst die geen ander woord wisten. Ineens zijn ze er.
Enkele jaren geleden bijvoorbeeld behoorde ik ineens te weten wat een ‘CEO’ is, als ik de ‘directeur’ moest hebben. Daar kwam al snel de ‘flexwerkers’ bij. Maar we moesten echt sneller leren. Zitten in onze eigen ‘bubbel’, weten wat ‘woke’ betekent en wat ‘LHBTIQT’ is. Zo’n afkorting is nog niet eens te onthouden. Na de ‘Pride week’ weten we dan wel weer de veelkleurige betekenis, zonder een ‘genderfoob’ te zijn. Soms ook leren we vanzelf zoals de ‘wappies’ een begrip is geworden, zonder het verder uit te leggen. ‘Inclusie’ wordt inmiddels ook al wat duidelijker en we mogen daardoor een boel dingen zomaar niet meer doen of zeggen. Ja ‘MeToo’ hè. En oh ja, het populairste jeugdwoord van het jaar is ‘Bestie’ geworden. Nee, geen beest, maar je beste vriend(in), snap je wel. Mijn bestie!
En het woord van het jaar 2022, uitgeroepen door een taalgenootschap is ‘samens’. De samentrekking van samen en mens! We gaan ook al wennen aan de ‘energietransitie’ die ons wordt voorgehouden en ‘streamen’ er ondertussen dagelijks op los. Zonder scheikundediploma weten we wat ons ‘CO2 budget’ zal worden, als je dat ‘narratief’ mag geloven. Over ‘framen’ en ‘influencer’ zullen we het maar niet hebben. In de tijd dat we naar gewone taal snakken komt dat allemaal over je heen. Maar ja, ‘stikstof’ klinkt dan voor een gewoon mens toch niet echt lekker.

En dan plotseling duikt er weer een nieuw, schaamteloos schuttingwoord op. Ongelovig zie en hoor je dat op TV. Het lijkt ook makkelijk te begrijpen denk je dan. Een ‘selfie’ met de telefoon door een BN-er verstuurd aan een meisje dat hij wil versieren. De ‘dickpic’ ja. Maar zelfs dat had ik toch verkeerd begrepen!

Willem Zwaard

PS: Als officieel langste Nederlandse woord is door Open Taal genoteerd: ‘aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen’! 50 letters en 14 lettergrepen.
Er is ook in 2007 een Guiness record gevestigd met het Nederlands woord:
‘Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden’. Het is maar dat u het weet.


WELKE REDENEN ZIJN ER NU NOG VOOR HUWELIJKSE VOORWAARDEN?
Deze redenen gelden ook voor een geregistreerd partnerschap, maar niet voor een samenlevingsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2018 is het voor echtparen die gaan trouwen zonder huwelijkse voorwaarden zo dat tussen hen een beperkte gemeenschap van goederen gaat gelden.
Dit houdt in: dat alles wat men tijdens het huwelijk aan bezittingen en schulden maakt valt in de gemeenschap, evenals bezittingen en schulden die zij voorafgaande aan het huwelijk samen hebben opgebouwd.
Zowel privévermogen van voor het huwelijk als erfenissen en schenkingen, ongeacht wanneer verkregen, vallen niet in de gemeenschap.

Waarom dan toch huwelijkse voorwaarden?

 • Als het de bedoeling is om bij een huwelijk het eigen vermogen en inkomen te behouden, dan zijn huwelijkse voorwaarden noodzakelijk om te maken
 • Met huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om het vermogen van je partner te beschermen b.v. als je een eigen bedrijf in de toekomst wil beginnen. 
 • In de wet staat wat je wel of niet moet delen bij een scheiding, maar via huwelijkse voorwaarden kun je bij een scheiding dit zelf bepalen
 • In geval van een eigen woning, waarbij een van de partners meer in het pand heeft geïnvesteerd als de andere, dan wil deze partner bij scheiding misschien het meerdere ook terugontvangen. Dit kan alleen met huwelijkse voorwaarden
 • Indien een van de twee reeds eerder gehuwd is geweest en je niet wilt meebetalen aan de alimentatie van de ander, dan zijn er hiervoor ook huwelijkse voorwaarden nodig.
 • Indien een van de partners een schuld heeft, dan kan door middel van huwelijkse voorwaarden de andere partner beschermd worden tegen deze schuld en de consequenties daarvan
 • De wet geeft regels waar gezinnen met stiefkinderen of inwonende ouder aan moeten voldoen. Vaak is het zo, dat dit niet past in een bepaalde situatie of dat deze situatie niet aansluit met de feiten. In de huwelijkse voorwaarden kan dan een regeling op maat voor deze situatie worden gemaakt
 • Indien je van plan bent om in het buitenland te gaan wonen en de wetgeving in het andere land verschilt met Nederland, dan kan je moeilijkheden bij erfbelasting voorkomen door het maken van huwelijkse voorwaarden
 • In de huwelijkse voorwaarden kun je ook beschrijven van wie, welke goederen zijn. Dit is van belang voornamelijk bij scheiding. Er kan dan aan de hand van de huwelijkse voorwaarden direct worden vastgesteld van wie wat is. Wat er tijdens het huwelijk is bijgekomen valt uiteraard hierbuiten. Hiervoor kun je bij huwelijkse voorwaarden wel bepalen dat je financieel alles met elkaar wilt delen.

Indien u door deze bovengenoemde punten tot de conclusie bent gekomen, dat huwelijkse voorwaarden geen overbodige luxe is, dan moet u er wel rekening mee houden, dat deze voorwaarden afgesloten moeten worden voorafgaande aan het huwelijk.

Hans Aalders


DE ACCEPTGIROKAART STOPT
Zoals u bekend zal zijn stopt op 01-07-2023 het gebruik van de acceptgirokaart en kunt u daarmee niet meer betalen. U kunt zich voorstellen dat dit ook voor het bestuur een zeer ingrijpende verandering is, aangezien wij de contributie van veel leden nog via een acceptgirokaart incasseren.
Dat kan dus vanaf bovengenoemde datum niet meer.

In maart/april 2023 ontvangt u voor de laatste keer de acceptgirokaart. Daarbij het vriendelijk verzoek om deze voor 1 juli te betalen.

Hoe gaan we dit probleem oplossen?

 1. U geeft ons een machtiging om de contributie automatisch te incasseren. Het formulier hiervoor bevindt zich achterin het periodiek onder het kopje ‘machtiging’. (of op pagina 17 van het OBV-periodiek nummer 3)
 2. U krijgt van ons een brief met het verzoek om de contributie zelf over te maken. Deze brief is niet voorzien van uw naam en adres, maar wordt door ons alleen geregistreerd als zijnde verzonden.

Wij zouden graag zien dat u gebruik gaat maken van de automatische incasso.

Hans Aalders, penningmeester


SINT-NICOLAASFEEST: DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022
Het OBV-bestuur is zeer verheugd u nu al te kunnen melden dat Sinterklaas onze ‘gelovige’ leden weer in levenden lijve hoopt te ontmoeten! Uiteraard met assistentie van zwarte Piet. Dit jaar echter beperkt tot één medewerker, want ook Sint-Nicolaas kent grote personeelsproblemen.
Evenals in eerdere jaren worden Sint en Piet om 17.00 uur in het Dorpshuis Baambrugge verwacht. Tegen 19.00 uur is het feest afgelopen. De zaal is vanaf 16.00 uur open!
De kosten bedragen € 10,-, en is contant te voldoen bij binnenkomst.

U kunt zich op drie manieren opgeven voor het feest:

 • door een e-mail te sturen met uw gegevens naar: 
  secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl.
 • door het aanmeldingsformulier in te vullen. De online-versie vind je door HIER te klikken. 
 • door het met de pen in te vullen aanmeldingsformulier HIER op te halen. en  het ingevulde formulier in een blauwe OBV-bus te deponeren. Die vind je in Abcoude bij PLUS Koot en dienstencentrum De Angstelborgh, Dorpszicht 22 ; in Baambrugge bij de Dagwinkel.

Je kunt je aanmelden tot en met maandag 14 november. Mocht het feest, door omstandigheden, niet door kunnen gaan dan ontvangt u van ons bericht.    

——————————————————————————————————–

AANMELDINGSFORMULIER
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . .
Plaats: . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer:……………………………….
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeft u geen vervoer:………………….Rollator:  Ja/Neen
Eventuele dieetwensen:…………………………..

Marian Koekenbier en Jan Popping


KETTINGGESPREK MET ANTON SCHRIKENBERG
Op maandagmorgen, eind juli, ontmoeten wij Anton Schrikenberg. Wij hebben hem uitgenodigd voor het houden van het kettinggesprek. 

Wie is Anton Schrikenberg?
“Ik ben Anton, geboren op 26-11-1951 te Amsterdam en ben getrouwd met Ineke van Vlijmen, die ik toentertijd ontmoette op het Leidseplein in Amsterdam. Inmiddels zijn we 48 jaar getrouwd en hebben samen twee kinderen, een zoon en een dochter en drie kleinkinderen.”
Ik was tien jaar toen wij verhuisden naar Abcoude omdat mijn ouders daar een huis konden huren via de baas van mijn vader in de ‘Werkspoorbuurt’ in de Waardassackerstraat. Ik heb de lagere school doorlopen en ben daarna naar de technische school gegaan waar ik de opleiding tot timmerman heb gevolgd.
Toen wij gingen trouwen zijn wij in Lelystad terechtgekomen, omdat er in Abcoude geen woning was. Ik werkte toen in Amsterdam als timmerman, ging vroeg de deur uit en kwam laat weer binnen. Een buurman in Lelystad was daar postbode en zag hem in de ochtend gelijk met mij vertrekken naar zijn werk, maar hij was om twee uur alweer thuis en ik pas rond de klok van zes. Na een gesprek met hem ben ik gaan solliciteren bij de post en werd daar al snel aangenomen, omdat vanwege de uitbreiding van Lelystad er meerdere postbodes aangetrokken moesten worden. Na 10 jaar kwam er een vacature vrij in Abcoude en werd ons ook een (rijks voorkeur) -woning aangeboden, omdat ik ambtenaar was. Omdat wij graag in Abcoude wilden wonen, hebben we deze kans met beide handen aangepakt.
Anton heeft nog ruim 26 jaar gewerkt als postbode in de verschillende wijken in Abcoude en Baambrugge. Alles in eerste instantie op de fiets, geen fiets van de baas maar je kreeg een fietsvergoeding voor onderhoud aan de fiets. De fietstassen van de PTT (Het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) waren wel eigendom van het bedrijf. De postafdeling was de arme tak, de telefoonafdeling betaalde toen de postafdeling. Later is de naam veranderd in TPG-post, TNT-post en sinds 2011 Post NL.

Hoeveel keer per week werd door jou de post toen rondgebracht?
De ene week was dat van maandag t/m vrijdag de andere week van dinsdag t/m zaterdag, dat wisselde elke twee weken en kreeg je ook steeds een andere wijk. In een week had je wat meerdere uren te lopen dan de andere week, maar het compenseerde zodat je steeds je 40 uren had gemaakt. Je liep door heel Abcoude en Baambrugge. Per dag liep je tussen de 8 á 10 km. De Botshol was een fietswijk van 23 km. Veel contacten met de mensen gehad.

Hoe verliep dan je dag?
Het gebeurde allemaal in het oude postkantoor op het Raadhuisplein (daar waar nu de apotheker zit).
De post kwam vroeger eerst met de trein vanuit Amsterdam en werd dan met de handkar naar het postkantoor gebracht. Dit heb ik niet meer meegemaakt. Toen ik begon kwam de post uit Weesp, daar werd de post uit Abcoude apart gehouden en per wijk gesorteerd en naar Abcoude gebracht. Wij moesten post zelf sorteren, eerst op straatnaam en daarna op nummer. Er waren toen nog geen postcodes. (Deze werden geïntroduceerd in 1977.) Daardoor werd het wel makkelijker. Maar er kwam toen ook het idee om het machinaal te doen en toen begon eigenlijk het afbouwproces van het werk als postbode. Tussendoor werden we nog geprivatiseerd, toen werd het allemaal moeilijker, met bv aanschaf van auto’s, materialen en werktijd. Er waren toen nog weinig pakketten, die werden door een persoon met de bakfiets rondgebracht. 
Het beroep postbode bestaat nu niet meer. De postbode deed het hele proces van sorteren tot bezorgen. Je hebt nu postvoorbereiders die zitten voor Abcoude in Hilversum, die sorteren de post op wijk en alle post wordt in tassen gedaan en naar het depot in Abcoude gebracht.  (Schuurtje achter de AH op het Dr. van Doornplein) Daar komen de postbezorgers en pakken de tas van hun wijk en brengen de post rond op hun eigen tijd.

Heb je wel eens wat leuks meegemaakt wat het vermelden waard is?
Ja, dat is een verhaal waarmee ik tot op heden nog wel eens mee geconfronteerd wordt: na de privatisering kregen wij een auto voor de buitenwijken. Dan kon je ook de pakketpost meenemen. Die wijk had ik dan ook regelmatig. Ik had toen ook veel contact met de kinderen. Dus dan nam ik de kinderen weleens mee voor een ritje in de postauto. Dit ging allemaal een beetje stiekem natuurlijk, want dat mocht eigenlijk niet. Grote pret met snel optrekken, plots stoppen, want dat vonden kinderen geweldig met de postbode mee en dan nog getrakteerd worden op een koekje. Ik word nog wel eens aangesproken door iemand die toen met mij meegereden is.

Brandweer Abcoude.
Tussendoor ben ik nog 24 jaar bij de vrijwillige brandweer Abcoude geweest. Hier moest de directie van de post toestemming voor geven. Zij moesten akkoord gaan dat je in werktijd opgeroepen kon worden. Hiervoor kreeg Anton toestemming als hij maar zorgde dat de post voor die dag werd bezorgd. En dat is me altijd gelukt. Soms bij een fikse brand die langdurig bluswerk opleverde zeiden de anderen brandweerlieden: “ga jij maar vast naar huis want je moet de post nog rondbrengen.”

Opgeroepen met een pieper?
Elke brandweerman had een pieper. In het begin had je een gesproken woord met de alarmcentrale in Utrecht.
Later had je op het display dat je kon lezen waarvoor de alarmering was.
Je meldt je aan bij de brandweer en dan krijg je eerst een medische keuring en daarna volgen er verschillende cursussen. Er zijn natuurlijk ook velen onderdelen bij de brandweer waar je je in kan specialiseren. Denk hierbij aan basisopleiding brandweer, chauffeur van de wagen en bv. duiker. In Abcoude zaten veel mensen bij de brandweer die in het dorp werkten en ook een bepaalde opleiding hadden genoten, zoals elektricien, smid, timmerman, boer, automonteur. Ieder had zijn eigen kunde en dat maakte wel dat je als team functioneerde.
Bij het in dienst treden van de brandweer werd er ook toestemming aan de vrouw gevraagd, omdat eigenlijk het hele gezin daarbij betrokken was en je man iets ging ondernemen wat ook risico’s met zich meebracht.
Vroeger had je bv. een voertuigencommissie die verzorgde de aanschaf van een nieuw voertuig, binnen toen nog de gemeente Abcoude. Nu wordt dit gedaan via de veiligheidsregio Utrecht.

Met pensioen en wat doe je nu?
Voor mijn pensioen ben ik al 24 jaar ‘de man met de baard’ op o.a. de Paulusschool in het dorp en bij mensen thuis. Ook heb ik nog 8 jaar de kerstman in het dorp gespeeld.
Al 13 jaar ben ik vrijwilliger in het AMC om op zondag de mensen met bed en al naar de kerkdienst te rijden. Ik organiseer 20 jaar een wandeling in februari als oefenprogramma voor de 4-daagse. Dat is een wandeling van 20-24 kilometer lang. Ik ben sinds kort gids voor de wandeling door Abcoude. Ik ben bezorger van de OBV-boekjes.

Wat is het beste advies wat je ooit hebt gehad?
Luisteren naar je lichaam. In beide beroepen die ik gehad heb was dat belangrijk. Naarmate je ouder wordt kan je in je hoofd meer dan dat je lichaam aankan.

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?
Om af en toe ook nee te zeggen. Dat was in het begin wel erg moeilijk.

Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Dat was mijn zwemperiode. Ik deed op een gegeven moment aan wedstrijdzwemmen en had daar veel talent voor. Kampioen van Noord-Holland en Utrecht. Ik was uitgekozen voor de hoogste training van de KNSB. Maar dit hield in dat ik 2 keer per dag moest trainen en daar ging mijn baas niet akkoord mee dus zou ik ontslag moeten nemen van mijn werk. Dit durfde ik niet aan en heb toen nee gezegd. Hier heb ik nog wel altijd spijt van.

Wat zou jij de jongeren mee willen geven?
Saamhorigheid, teamwerk. In alle dingen die ik gedaan heb is teamwerk belangrijk. Het waarderen en leren van elkaar. Tegenwoordig is alles wel heel individueel.

Welk talent zou je graag willen hebben?
Piano en gitaar spelen. Zo maar achter een piano gaan zitten en spelen.

Wat is je slechtste gewoonte?
Ik kan moeilijk stoppen met praten, ben graag aan het woord.

Heb je een idool?
Ik hou heel veel van muziek en het soort is afhankelijk van mijn stemming. Huub van de Lubbe, Danny Vera en Henk Hofstede zijn mijn idolen. Gewone mensen die mooi zingen.

Heb je nog iets gemist in dit gesprek?
Nee.

Wat vind je van de OBV?
Ik vind het geweldig dat dit bestaat. Jullie geven bepaalde voorlichting waar je niet alle dag over nadenkt.
Het periodiek is zeer informatief, ziet er mooi uit en de inhoud is divers en makkelijk leesbaar.

Na een interview van ruim een uur nemen we, na het nemen van de foto, bedanken we Anton voor het plezierige gesprek.

Elly van Luijn en Joska Hoppe


EENZAAMHEID
Eenzaamheid is een belangrijk landelijk én lokaal thema. Je leest er veel over in allerlei media en van 22 september t/m 6 oktober is er de ‘week tegen eenzaamheid’ waar ook in onze gemeente aandacht aan wordt gegeven. Zie www.eentegeneenzaamheid.nl
Een artikel hierover leek ons daarom op zijn plaats. Hoe groot is het probleem, welke voorzieningen zijn er om elkaar te ontmoeten? Waar draait het om, en hoe verder?

Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn van ‘de anderen’. Het is het ervaren verschil tussen gewenste- en aanwezige contacten. Eenzaamheid is wat anders dan een sociaal isolement: eenzaamheid is een emotie en een sociaal isolement is een situatie. Er is dus verschil tussen alleen zijn en je eenzaam voelen.
Bron: Wikipedia.

Volgens een opgave van het CBS telt Nederland ruim drie miljoen alleenstaanden en dat worden er alleen maar meer. Niet dat ze zich allemaal ongelukkig en eenzaam voelen, want het kan ook een vrije keuze zijn. Maar ‘solo’ zijn, verhuizing, het verlies van familieleden, vrienden en collega’s, minder mobiliteit, ziekte etc. vormen wel risico’s om ongewild achter de geraniums te komen zitten. 

Hoeveel eenzame mensen?
Uit de gezondheidsmonitor van het RIVM over het jaar 2020 viel te achterhalen dat landelijk ruim 10% van de 65-plussers te kampen had met ernstige tot zeer ernstige eenzaamheid. Onze gemeente stak daar met 8,3% gunstig bij af; in Abcoude was de uitkomst 7,9% en Baambrugge scoorde met 7% nog beter. Abcoude telde afgelopen januari 2776 inwoners in de categorie ‘55+’ en Baambrugge 534, met daarmee een totaal 3310. Vrij vertaald’ naar 2022 zijn er dus zo’n 250 (zeer) eenzame ouderen in Abcoude en Baambrugge.

Vele mogelijkheden om elkaar te ontmoeten!
De welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat speelt hierbij de hoofdrol met o.a. de Abcoude zondag groep, Biljarten, Bingo, Buurtkamer, Darten, Diligence, Gym, Ideeënwerkplaats, Jeu de boules, Line dance, Sport- MBVO voor ouderen, Lotgenotengroepen zoals Dementietrefpunt, Ommekaar (bij kanker), Open eettafels, Maatje voor Twee, Multiculturele Eettafel Abcoude, Netwerk coaching, Ontbijtje van Plus Koot, Repair café, 65+ Wandelgroep, en diverse andere vormen van ondersteuning zoals Welzijn op Recept voor duurzaam geluk en het Luisterpunt bij eenzaamheid.
Bron: Tympaan-De Baat, www.stdb.nl en www.servicepuntderondevenen.nl

En verder zijn er – ook, en soms juist voor – ouderen veel voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en muziek, interessante plaatselijke evenementen (zomertuin, wintertuin, de feestweek, big party en andere culinaire gelegenheden etc.) en social media zoals lokale Apps, Buurbook en Nextdoor. En niet te vergeten de kerken.
Bron: www.hetsporthuisabcoude.nl, www.theaterpietmondriaan.nl, www.abcouderharmonie.nl, www.feestweekabcoude.nl, www.jazzhuisabcoude.nl, de uitplanner Abcoude Baambrugge, www.uitinderondevenen.nl, www.seniorsportiefactiefdrv.nl en www.tjitzehesselius.nl (niet compleet).

Waar draait het om? Enkele citaten van lokale betrokkenen
We ervaren allemaal wel eens een gevoel van eenzaamheid. Naarmate je ouder wordt, er mensen om je heen wegvallen en je zelf minder mobiel bent, wordt dit gevoel groter. Mensen zijn sociale wezens en genieten ervan om elkaar te ontmoeten en ‘ergens bij te horen’. Gouderdom verbindt mensen op een positieve en creatieve manier om nieuwe contacten te leggen. Bijvoorbeeld bezoek aan een museum of muziekvoorstelling met onbekenden die later kennissen worden. Ook online is er veel mogelijk in een besloten facebookgroep waarin je elkaar kan uitnodigen iets gezelligs te ondernemen. Maar het begint met elkaar begroeten of een praatje in de winkel. ‘Gewoon’ naar elkaar omkijken. Alleen samen kunnen we het gevoel van eenzaamheid kleiner maken.                    Bron: Gouderdom, www.gouderdom.nl                                                                          

Ik ben graag onder de mensen, daarom vind ik het organiseren van activiteiten heel leuk. Zeker voor de doelgroep van de Zonnebloem, mensen met een lichamelijke beperking. Deelnemers genieten enorm van de uitstapjes of andere activiteiten. Met elkaar iets organiseren voor mensen die daar zelf niet meer zo goed toe in staat zijn, is onbetaalbaar. Ze hebben de dag van hun leven. Wat is er mooier dan iemand blij te kunnen maken? Bron: De Zonnebloem, www.zonnebloem.nl

De essentie is: persoonlijk contact. Dat mensen elkaar weer kunnen zien en spreken maakt dat elk ‘Uitje’ of bijeenkomst zeer gewaardeerd wordt; de rest is ‘franje’. ‘Nieuwkomers’ leggen -soms met een duwtje in de rug- er makkelijk contact en maken kennis met dorps- en straatgenoten (“Ik wist niet dat je mijn overbuurvrouw was, kom gauw een keer koffiedrinken”). Er gaat niets boven het delen van gezamenlijke interesses en wat persoonlijke hulp en aandacht waardoor vaak een ‘klik’ ontstaat. (“Lieve…, hier een kleine attentie, fijn dat je komt, dank je wel, XX … “).
Bron: OBV.

Coronatijd was voor veel mensen een eenzame tijd. Gelukkig kan er nu weer veel en ontbreekt het in de gemeente De Ronde Venen niet aan activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarom heeft een lokaal gemeenteraadslid de motie een-tegen-eenzaamheid ingediend. Zij is van mening dat nog niet iedereen weet wat er allemaal te doen is in De Ronde Venen. Naar aanleiding van die motie heeft de gemeente aan Tympaan-De Baat opdracht gegeven om vooral alle vrijwilligersorganisaties meer te laten samenwerken en breed bekend te maken over welke activiteiten er al zijn. Maar eenzaamheid wordt niet direct opgelost door het doen van activiteiten want, zoals hierboven staat, eenzaamheid is vooral een gevoel. Belangrijk is dat ieder een gevoel heeft van ergens bij horen, je verbonden voelen. Laten we praktisch zijn: als negen van de tien mensen zich niet eenzaam voelt dan kan het voldoende zijn dat je één ander persoon het gevoel geeft erbij te horen. Laten we daar mee beginnen om dat ander welkom te heten, net als het briefje ‘fijn dat je komt’.

Tympaan-De Baat organiseert van 29 september t/m 6 oktober ‘De week van de Ontmoeting’. Dit naar aanleiding van bovenstaand beschreven plan. De maatschappelijke organisaties binnen de gemeente gaan hun krachten bundelen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de inwoners om ontmoetingen te stimuleren. ‘Wie neem jij mee?’ is dan ook een passende slogan met als doel dat iemand bijvoorbeeld zijn buurman, collega of vriendin meeneemt naar een van de activiteiten. Er wordt een kalender gemaakt waarop alle activiteiten van die week staan. Deze komt vanaf 12 september te liggen op het hoofdkantoor van Tympaan-De Baat in Mijdrecht en in de Angstelborgh in Abcoude.
Ook komt de kalender online beschikbaar op de website: www.tympaan-debaat.nl.

Hoe verder? 
Een actuele, complete, lokale evenementenkalender (wanneer, wat, waar, organisator) kan heel nuttig zijn, zowel voor jong als oud(er). Wellicht als vervolg op de bovengenoemde weekkalender van Tympaan? Wie trekt zich dit aan?

Nog dichter bij huis een becijfering voor de OBV: wie zijn die (circa) 90 eenzame mensen? En wat kunnen u en wij voor deze collega-leden betekenen? Suggesties zeer welkom, dat kan ook vertrouwelijk en eventueel anoniem. Graag deponeren in de OBV-brievenbussen of sturen naar het e-mailadres: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl  

De OBV hoopt hiermee iets kunnen bijdragen aan hoe ‘vraag en aanbod’ dichter bij elkaar te brengen.

Met dank voor alle bijdragen en mede namens OBV-collega’s,

Jan Popping


COMMISSIE BOUWEN&WONEN
Het is al een langere tijd stil met berichten over het bouwen van levensloopbestendige woningen in Abcoude en Baambrugge. In nummer 1 van het periodiek maart 2021 zijn de diverse initiatieven genoemd en omschreven.
In augustus 2022 moeten we constateren dat er, door welke oorzaken dan ook, niet veel progressie is geboekt t.o.v. maart 2021.
Neemt niet weg dat de commissie Bouwen&Wonen nu toch wel iets te melden heeft.


CPO-Abcouderen
Deze groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) heeft recentelijk overleg gehad met de gemeente.
De Ronde Venen waarbij aanwezig wethouder de heer Huib Zevenhuizen welke o.a. de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting onder zich heeft. Er is o.a. gesproken over het bebouwen van de zogenaamde ‘Bon-gronden’, het onbebouwde gedeelte grond tussen de Piet van Wijngaerdtlaan en de snelweg A2. Wanneer eventuele bebouwing gaat plaatsvinden is nog onbekend.

De Merenhof
Het gebouw ‘De Merenhof’, een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die begeleiding en zorg nodig hebben, is eind 2021 door ‘Ons Tweede Thuis’ overgenomen van ‘Reinaerde’. Navraag bij ‘Ons Tweede Huis’ geeft aan dat er de eerstkomende tijd geen veranderingen zijn te verwachten in de vorm van een renovatie en/of uitbreiding van het wooncomplex.

Voormalige supermarkt aan de Hoogstraat te Abcoude
Het pand is eind 2020 gekocht door een projectontwikkelaar en heeft de bestemming Wonen met Bedrijvigheid. Voor zover, bij bouwcommissie bekend, is de eigenaar in overleg met de gemeente De Ronde Venen voor het bouwen van een pand met een beperkt aantal kleine winkels op de begane grond en een aantal woningen op de verdieping(en). Wat voor soort/type woningen er komen is onbekend. Een belangrijk punt bij dit plan zijn de parkeervoorzieningen. Wanneer e.e.a. gerealiseerd gaat worden is nog onbekend.

Nieuwbouw zorgvilla aan de Holendracht te Abcoude
Op 10 juni 2022 is door de gemeente De Ronde Venen de omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een zorgvilla aan de Holendrecht te Abcoude. De nieuw te bouwen zorgvilla komt op de plaats te staan van de voormalige Kees Bonzaal. De zorgvilla bestaat uit een souterrain, begane grond, 1e verdieping en een 2e verdieping.
Er komen in totaal 37 eenheden voor bewoners, diverse verblijfsruimten en secundaire ruimte zoals gangen, bergingen, technische ruimte etc. De oorspronkelijke sloop van de Kees Bonzaal stond gepland voor december 2021, dit is niet gehaald. Verwacht wordt dat op redelijke termijn gestart wordt met de sloop- en nieuwbouw.
De verwachte bouwtijd incl. sloopwerk is gesteld op 13 maanden.

Henk Meijer


COMMISSIE VERKEER&VERVOER

Nieuw commissielid
Johan Ostendorf heeft zich aangemeld als nieuw lid en neemt plaats in de commissie Verkeer&Vervoer. Wij heten hem van harte welkom.

Rijksstraatweg Baambrugge
Al jarenlang praten wij soms ook in de dorpsraad van Baambrugge om de Rijksstraatweg in Baambrugge van bebouwde kom grens tot bebouwde kom grens verkeersveiliger te maken. Hierdoor ook meer uitstraling passend bij het mooie dorp.
Er kwam een half jaar geleden een aardig plan als basis bij ons langs en het idee was om de verdere afwikkeling bij de dorpsraad te laten. Echter de gemeente kon het plan financieel niet rond krijgen en slechts een enkel onderdeel zou mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Wij hebben het goed bestudeerd. In overleg met de dorpsraad en andere belanghebbenden een mail naar de gemeente gezonden met het verzoek even een pas op de plaats te maken en met het nieuwe college en belanghebbenden nog eens goed naar de inrichting van de Rijksstraatweg te kijken. Ons advies is overgenomen door het college en later dit jaar pakken we samen met de dorpsraad het item weer op.

Leuningen bij de trappen van de A2 bij het viaduct Holendrecht
Het heeft even stilgelegen en er leek wel beweging mogelijk om te kijken of realisatie, na een eerste afwijzing, toch mogelijk is. De behandelend ambtenaar bij de gemeente is vertrokken en dat komt erop neer dat we voor een groot deel opnieuw moeten beginnen. Een zaak van de lange adem maar dat weerhoudt ons niet om er mee bezig te blijven.

Fietspaden coupure
De fietspaden van de lange coupure zijn na vele decennia eindelijk voorzien van een nieuwe laag asfalt. Het gehobbel en gebobbel is over. In hoeverre de vele meldingen en klachten via de OBV en/of de dorpsraad een rol speelden: hierover laat de gemeente zich niet uit. We zien het als een mooi resultaat.

Fietshelm
Vergeet niet aan de fietshelm te denken? U kunt met het tonen van dit boekje een fietshelm met korting kopen bij het Fietshuys in de Stationsstraat te Abcoude.

Wim Verbree


DE FOTO’S VERTELLEN DE GESCHIEDENIS
De foto’s vind je in de pdf-versie van het boekje. Hier alleen de onderschriften.

Abcoude: De Voordijk rond 1930 (ook wel Jaagpad genoemd), gezien vanaf de Heinkuitenbrug. In die tijd was er veel scheepvaart door de Angstel en werd het jagen al overgenomen door aandrijving met een dieselmotor. Veel schippers leefden met hun gezin op de boot, zo ook hier te zien aan de kachelpijp op de voorkant van de boot. Links op de foto het hek van het schoolpleintje van het peuterschooltje van de dames Aaftink. Ook de houten tabaksschuur waar tabaksbladeren werden gedroogd staat er hier nog op. Aan de achterkant van de ‘Wakende Haan’ liggen de roeiboten klaar voor verhuur.

Abcoude: foto van rond 1900 van de Angstel met op de achtergrond de vertrekkende boot van de kermisfamilie Papendorp die in augustus Abcoude aandeed met de poffertjeskraam. In die tijd werd er nog gejaagd en op de scherpe bocht aan de Voordijk stonden de jaagpalen. Ook de postbode staat op deze foto. Op de achtergrond de tabaksschuur achter de ‘Wakende Haan’.

Ton Pepping


BIJDRAGE TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT

Voorwoord
De tijd gaat veel te snel, vindt u niet? Het is nu begin augustus dat ik dit schrijf. Ik hoop van harte dat we een rustig najaar in gaan zonder crisis, virus en gewoon even een tijdje lekker genieten van die rust, van elkaar en natuurlijk van de wekelijkse activiteiten die in de Angstelborgh plaats vinden!
September is toch weer de `start maand’ van de activiteiten in de Angstelborgh. Alles dat enige tijd stil lag te sudderen in de zon gaat in september weer beginnen; de wekelijkse eettafels, ouderen gym, line dance etc.
Laat het u welgevallen, zelfs als er een crisis op komst dreigt. Mijn advies aan u: doet u dan maar even lekker alsof het er niet is J.

Graag tot ziens!

Annemarie Keja
Sociaal Cultureel werker van Tympaan-De Baat in Abcoude

Repair Café Baambrugge maakt doorstart!
Naar aanleiding van ons persbericht over het Baambrugse Repair Café dat misschien moest gaan stoppen, ontvingen we een uitnodiging van RTV De Ronde Venen om een zegje te doen.
In een filmpje kon u zien waarom volgens een aantal vrijwilligers dit Repair Café niet opgeheven mocht worden. En…dat is hen gelukt! Het Repair Café werd namelijk bezocht door minimaal 18 mensen die iets te repareren hadden.
Dus blijf vooral ook komen, ook als we niet op TV zijn! Elke 1e dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur,
Pr. Margrietstraat 10, in de Vijf Bogen, in Baambrugge kunt u uw kapotte huishoudelijke apparaten, uw gescheurde shirt, jurk of pantalon gratis laten herstellen. De dame, voor het vervangen van de batterijen, van uw horloge zit er ook weer.

Wij hopen op uw komst.

Rollatorspreekuur
Het Rollatorspreekuur is op 24 augustus in seniorencomplex in de Kom, op 26 oktober in Vinkenoord en 7 december in de Zuiderhof. Het spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur en geheel gratis!
Kijk op onze site voor alle data: https://www.tympaan-debaat.nl/bij-mijn-veiligheid/pagina/rollatorspreekuur

Een huisbezoek van een van onze vrijwilligers is ook mogelijk. Hiervoor wordt een vergoeding van € 5,- in rekening gebracht, exclusief de gebruikte materialen. Als de reparatie niet mogelijk is of te duur wordt dan bieden wij de mogelijkheid tijdelijk een rollator te lenen c.q. te huren tot er een andere beschikbaar is.

“Vaak denkt men dat de rollator wel in orde is”, aldus Joop van der Horn, al 17 jaar vrijwilliger bij Tympaan-De Baat.  “Maar als je dan vraagt of je even mag kijken blijkt dat de rem stuk is of een moertje los zit waardoor de rollator zo uit elkaar kan vallen.”
Samen met George Reurings, al 18 jaar vrijwilliger bij Tympaan-De Baat, organiseren zij het rollatorspreekuur. Ze komen op verschillende data in Veenstaete, De Kom, Vinkenoord en Zuiderhof.
Joop: “Men is vaak al snel tevreden met de rollator als hij maar rijdt, maar gebruikers hebben soms niet door dat hij eigenlijk op de verkeerde hoogte afgesteld is en zo ontstaan er soms rugklachten.”
Voor alle zekerheid uw rollator even laten checken bij deze heren. Ze zijn erg deskundig en heel klantvriendelijk. Het is bovendien gratis. Als er onderdelen gekocht moeten worden zijn die voor eigen rekening.
Mocht u niet zelf naar het spreekuur kunnen komen, dan komt er iemand bij uw thuis. In dat geval kost het u slechts € 5,-.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de sociaal cultureel werker, bereikbaar van woensdag t/m vrijdag op telefoonnummer: 0294-284824 of via e-mailadres: a.keja@stdb.nl  

Expositie in Angstelborgh
Al acht jaar mag de Stichting Kunstuitleen De Ronde Venen, KuRVe, kunstwerken uit het bezit van de gemeente uitlenen.
Zo kunnen inwoners van de Gemeente en daarbuiten ervan genieten. Het zou toch zonde zijn als ze in het depot aan de Hollandse Kade 21 opgeborgen bleven!
Door schenkingen wordt de collectie regelmatig aangevuld.
Het betreft vooral werk van kunstenaars uit Abcoude, zoals Jan Vluggen, Jan van Evelingen, Goos Doorn, Koos Haijkens en Rinus Duin, maar ook van Simon Sint uit Wilnis.
Voor vijf euro per maand kunt ook u een schilderij of aquarel lenen.

De website: https://kurve-kunstuitleen.nl bevat alle werken die beschikbaar zijn. Via het aanvraag- en bruikleenformulier komt het kunstwerk voor een tijdje in uw bezit.

Tot 5 oktober hangt een vijftal schilderijen in de Angstelborgh, drie van Jan van Evelingen, een van Jan Vluggen en een van Goos Doorn.
Dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van dinsdag.
Adres: Dorpszicht 22 in Abcoude.

Activiteiten in de Angstelborgh vanaf september 2022
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Handwerken (inloop) Kosten: geen

Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Jeu des Boules (inloop) Kosten: geen

Dinsdagochtend van 09.15 tot 10.00 uur
Meer Bewegen Voor Ouderen (GYM) aanmelden bij Senior Sportief Actief De Ronde Venen, telefoonnummer: 06-27132082 of via het e-mailadres: proj@seniorsportiefactiefdrv.nl

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Meer Bewegen Voor Ouderen (GYM) in de Buurtkamer Baambrugge Dorpshuis, de Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10 (inloop)

Dinsdagmiddag  van13.00 tot 16.30 uur
Bridge startdatum 5 oktober. Aanmelden bij de Heer Ouwehand, telefoonnummer: 0294-281939

Dinsdagavond om 18.00 uur
Eettafels (start op 6 september) aanmelden op de vrijdag voor desbetreffende eettafel tussen 10.00 en 12.00 uur bij het Servicepunt, telefoonnummer: 0297-587600

Woensdagochtend  van 10.30 tot 13.30 uur
Blijf Actief, zie de info folder in de Angstelborgh

1e woensdag v.d. maand van 10.30 tot 12.30 uur
Filosofie kring, start op woensdag 7 september

Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Biljart (ook op alle andere dagen doordeweeks kunt u gebruik maken van het biljart en vrije inloop)

Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Alzheimer Café (startdatum onbekend) elke laatste woensdag van de oneven maanden

Donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur
Ontbijtje Koot (inloop) Kosten € 1,- 

Donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur
Wandelgroep, aanmelden bij het Servicepunt, telefoonnummer: 0297-587600

1e donderdag v.d. maand van 14.00 tot 16.00 uur
Bingo (inloop)

Donderdagmiddag
inloop voor mensen met diagnose kanker. Aanmelden bij ommekaar@hotmail.com

Donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur
Darten (Inloop gratis)

1e vrijdagochtend v.d. maand van 10.00 tot 12.30 uur
Repair Café

Vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Vrije inloop

Vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
Biljartgroep het Geintje 

Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Vrije inloop met Riet. Iedereen welkom!

Zondagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur
Zondag groep (inloop), spelletjes

Voor aanmeldingen van een activiteit kunt u bellen of langskomen bij het Servicepunt, telefoonnummer: 0297-587600 voor nadere informatie over alle hier omschreven activiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie Keja, telefoonnummer: 0294-284824, of via het e-mailadres: a.keja@stdb.nl
Raadpleeg de aanplakborden in de gang en in de zaal van de Angstelborgh en/of de plaatselijke krantjes.
Of kijk op www.tympaandebaat.nl, Dorpszicht 22, Abcoude.

Eettafels Abcoude
Elke dinsdagavond, om 18.00 uur (reserveren verplicht t/m de vrijdag voor de eettafel). Kosten € 9,25. U hoeft geen Abcoudenaar of Baambrugger te zijn en ook niet per se 65+ om mee te mogen eten!
Elke 5e dinsdag van de maand Multi Culturele eettafel (reserveren verplicht). Kosten € 9,25. Eten uit andere (verre) culturen.
Aanmelden bij het Servicepunt, dagelijks geopend van 09.00 tot 13.00 uur of via telefoonnummer: 0297-587600

Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers!!

Samen verder na de diagnose
Woensdag 28 september organiseert Dementiezorg De Ronde Venen een bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in de Ichthusschool in Baambrugge, Dorpsstraat 4, over de fasen van dementie. Inloop vanaf 19.15 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
Als uw naaste chronisch ziek is komen er de nodige vragen op u af. U bent ineens mantelzorger. Wie kan u helpen om zo goed mogelijk voor uw naaste te zorgen, waar moet u zijn voor ondersteuning? Welke ondersteuning is er in De Ronde Venen? Het startpunt voor uw vragen is Het Servicepunt. Hier kunt u uw verhaal en vragen kwijt en geven de medewerkers u informatie en advies over waar u terecht kunt voor hulp.

Deze avond komen naast de Servicepunt medewerker, enkele van deze hulpverleners aan het woord: de wijkverpleegkundige, wmo consulent, dementie consulent en mantelzorgondersteuner. Ook is er iemand van Medipoint die vertelt over verschillende hulpmiddelen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.
Mantelzorgen is soms zwaar maar ook heel waardevol.
Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor mantelzorgers, inwoners met geheugenproblemen, professionals en andere geïnteresseerden.

Voor meer informatie, telefoonnummer: 0297-230280 (Ester of Tanja) of e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl.

Mantelzorgers ontmoeten
Zorgt u voor uw naaste en wilt u graag in contact komen met andere mantelzorgers? In De Ronde Venen zijn er verschillende ontmoetingsmomenten.

Het Mantelzorg en Dementie Trefpunt
Bij het Mantelzorg en Dementie Trefpunt kunt u zonder afspraak inlopen. U kunt ervaringen uitwisselen met een andere mantelzorger onder het genot van een kopje koffie of thee. U kunt er ook terecht met al uw vragen over mantelzorg, geheugenproblemen of dementie. Een medewerker en vrijwilliger van Tympaan–De Baat staan voor u klaar. Het Mantelzorg en Dementie Trefpunt is laagdrempelig en kleinschalig. Loop gerust een keer binnen.
In Mijdrecht is het Mantelzorg en Dementie Trefpunt in gebouw De Rank, Prins Bernhardlaan 2. Ingang bij de grote boom. U bent elke eerste maandag van de maand welkom tussen 10.00 tot 12.00 uur.
In Abcoude is het Dementie Trefpunt in De Angstelborgh, Dorpszicht 2, ruimte Gein. U bent elke eerste dinsdag van de maand welkom tussen 10.00 tot 12.00 uur.

Mantelzorgsalon
Iedere laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur is in de Buurtkamer Mijdrecht de mantelzorgsalon. De vrijwilligers organiseren iedere maand een leuke activiteit, vaak iets creatiefs. Doel van de mantelzorgsalon is gezellig samen zijn, een plek om even te ontspannen.

Wandelen met mantelzorgers
Iedere 3e dinsdag van de maand om 10.30 uur is er een wandeling voor mantelzorgers. We vetrekken iedere keer vanaf een andere locatie. Een vrijwilliger en een medewerker van Mantelzorg De Ronde Venen zijn aanwezig. Tijdens de wandelingen is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen. We eindigen rond 12.00 uur. We starten of eindigen met een koffie/thee.

Heeft u vragen of belangstelling voor deze activiteiten neem dan contact op met Mantelzorg De Ronde Venen (Tanja of Ester) via telefoonnummer: 0297-230280 of via e-mailadres: mantelzorg@stdb.nl.

Tanja Quist

 

Oproep aan semi/professioneel/amateur kunstenaars van Abcoude en Baambrugge Wilt u uw semi/professioneel/amateur kunstenwerken ook wel eens exposeren in de Angstelborgh? Dat kan en wij vragen er geen geld voor!
Zoals velen van u weten heeft de Angstelborgh een grote zaal waar activiteiten plaatsvinden. De ruimte sieren we sinds enige jaren op met kunstwerken van (on-)bekende kunstenaars. Zo hebben we al verschillende kunstwerken tentoon kunnen stellen. Het biedt ons een variatie van mooie schilderijen om te bewonderen en de kunstenaar de mogelijkheid om zijn of haar werk eens te exposeren.
Lijkt het u leuk om ook eens uw werk tentoon te stellen? Dat kan!
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar wel een aantal do’s en don’ts

 1. Uw werk wordt beoordeeld op geschiktheid voor de zaal, als het goed gekeurd wordt, kunt u uw werk anderhalve maand exposeren
 2. U draagt zelf zorg voor het vervoer en het ophangen van de kunstwerken (op de daarvoor bestemde hangertjes)
 3. U dient de werken op afgesproken tijd zelf van de muur af te halen en weer mee te nemen

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal, dus uw expositie hangt in de Angstelborgh op eigen risico.

Wat wél mag:

 1. U mag uw eigen expositie opening organiseren (middels verhuur)
 2. Uw werken zelf verkopen (maar niet tijdens de expositie anders hebben wij opeens niks meer om van te genieten)
 3. Mits er geen activiteiten plaatsvinden en kantoor is open kan iedereen uw expositie komen bekijken. U kunt ook zelf gasten uitnodigen om te komen kijken (wel op afspraak)

Wilt u uw kunst bij ons exposeren? Of kent u iemand die zijn of haar kunstwerken zou willen exposeren (maar misschien niet de eerste stap durft te zetten) stuurt u dan een mail (liefst met een paar foto’s van de werken) naar Annemarie Keja, e-mailadres: a.keja@stdb.nl

Uw werk zou er in principe al in december kunnen hangen!


ABCOUDER HARMONIE: VEILING ‘BIED MUZIEK’
Het jaar 2020 had het lustrum jaar van de Harmonie moeten zijn met tal van evenementen. In dat jaar is de harmonie namelijk 120 jaar geworden. Welke vereniging kan dat zeggen?
De Abcouder Harmonie is niet voor niets Koninklijk onderscheiden en onmisbaar in Abcoude en Baambrugge bij diverse evenementen met en voor dorpsgenoten.De Abcouder Harmonie heeft in samenwerking met de Lions een veiling georganiseerd. Bijzondere instrumenten met mooie verhalen zullen onder de hamer gaan. Er is voor elk budget wat wils, want u kunt ook snuffelen in de bakken met Cd’s, populaire Lp’s die op categorie voor u klaar staan.
De opbrengst van deze veiling is voor de aanschaf van een nieuw instrument namelijk een sousafoon.
Wilt u vooraf kijken waar u op kan bieden? Neem dan een kijkje op de website: www.abcouderharmonie.nl
De veiling vindt plaats op zondag 25 september 2022. Tijd: 13.00 tot 15.00 uur.
Plaats: Piet Mondriaan gebouw, Broekzijdselaan 46, Abcoude.

Wij hopen u graag te ontmoeten, de koffie staat klaar!

Ton Steenhof en Fem van Duuren


GIDSWANDELINGEN IN ABCOUDE
Sinds dit voorjaar bieden we ook in Abcoude cultuurhistorische wandelingen aan!
Een enthousiast team van zeven gidsen heeft zich verdiept in het ontstaan en in de bijzondere geschiedenis van Abcoude en een prachtige route uitgezet. Een wandeling met gids van circa 2 uur en 3 kilometer die start bij de Dorpskerk en langs allerlei gebouwen en mooie plekken voert. Aan (Rijks)monumenten en boeiende verhalen geen gebrek in Abcoude!
Voor groepen van minstens vijf personen kan in overleg een datum worden gepland, zowel overdag als ‘s avonds. Deelnemers betalen € 5,- per persoon en krijgen voor dat bedrag halverwege de wandeling ook een kopje thee/koffie aangeboden. Aanmelden kan via de website: www.gildedrv.nl/wandelen of door een e-mail te sturen naar: wandelen@gildedrv.nl.

Team Abcoude is er klaar voor en ziet u graag!
Gerard Bolder


HET SPORTHUIS ABCOUDE

De seniorenactiviteiten in De Sprong
Zoals u wellicht weet, organiseert de Stichting Het Sporthuis Abcoude samen met Marco Smit van De Sprong elke maand een bijeenkomst speciaal voor senioren. Zo is in juli een groot aantal senioren in De Sprong bij elkaar gekomen om de film Downton Abbey te zien – met popcorn! – en konden zij daarna met elkaar genieten van een heerlijk kopje soep. Begin augustus vond een bijeenkomst plaats waar Abcoudenaar Anton Schrikkenberg vertelde over de geschiedenis van en zijn belevenissen bij de Brandweer Abcoude. Zo’n 25 senioren genoten van zijn enthousiaste verhaal. En het leuke wasdat je er zijn boek over de brandweer kon aanschaffen en de opbrengst door Anton geschonken werd aan de Stichting Het Sporthuis Abcoude! Deze bijdrage wordt gebruikt voor een sociaal maatschappelijke activiteit.
Het programma voor dit najaar is net bekend, vers van de pers! Let op, de activiteiten zijn – met uitzondering van de zomerlunch – gepland op de woensdag, omdat het dan rustiger is in De Sprong.

Vrijdag 16 september: genieten van een Italiaanse zomerlunch
Inloop vanaf 11:30 uur. Kosten € 17,50 (incl. een drankje)

Woensdag 26 oktober: lezing over de molen Delphine
Molenaar Maarten van Dijk vertelt over de molen Delphine in Gein Zuid. Daarna kunt u smullen van een heerlijk stoofpotje. Kosten € 17,50 (incl. een drankje), inloop vanaf 16:30 uur aanvang 17:00 uur

Woensdag 16 november: film ‘De vier jaargetijden in Abcoude’
Een mooie weergave van ons mooie dorp in de verschillende seizoenen. Met een lekkere stamppot. Kosten € 17,50 (incl. een drankje), inloop vanaf 16:30 uur aanvang 17:00 uur

Woensdag 14 december: Kerstbrunch met diverse lekkernijen
Kosten € 17,50 (incl. een drankje), inloop vanaf 11:30, aanvang 12:00 uur

Woensdag 11 januari – Nieuwjaarsborrel
Kosten € 12,50 (incl. twee drankjes en feestelijke hapjes), aanvang 15:30 uur.

Aanmelden kan via de website: activiteiten@hetsporthuisabcoude.nl. Vermeld svp duidelijk voor welke activiteit u zich aanmeldt en uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken als er op het laatste moment onverhoopt iets wijzigt. Eventueel kunt u ook bellen met de organisatoren, het voor u bekende duo:

Joska Hoppe, 06-24783549 of Elly van Luijn, 06-27895128.

Mocht u graag willen komen, maar geen vervoer hebben of het spannend vinden om alleen te gaan, laat het weten, dan regelen we bijvoorbeeld dat u wordt opgehaald.

Bestuurswisseling: Cock Griffioen volgt Nico Hennipman op
Bestuurslid Nico Hennipman heeft het bestuurs-stokje overgedragen aan Cock Griffioen. Nico was in het offertetraject en tijdens de bouw van Het Sporthuis Abcoude als vrijwilliger opzichter en bouwtechnisch adviseur van het bestuur van de stichting. Een intensieve en belangrijke functie, die hij (als gepensioneerd projectleider bij grote bouwbedrijven) met verve vervulde. Na het gereedkomen van het gebouw, heeft Nico zijn werk voortgezet in de rol van bestuurslid gebouw/techniek. Naast zijn inzet voor Het Sporthuis Abcoude is Nico sinds jaar en dag betrokken bij de Dorpskerk Abcoude en bij de Jeu de boules vereniging. Nico wil zich daar nu graag meer op richten en draagt zijn verantwoordelijkheden als bestuurslid van de Stichting Het Sporthuis Abcoude graag over aan Cock Griffioen. Cock is als geboren Abcoudenaar en eigenaar van de jachthaven Zwier een bekende voor velen. Hij is een technische man met veel kennis en ervaring en loopt al een tijdje mee met Nico. Hij heeft er zin in om officieel tot het bestuur van de Stichting Het Sporthuis Abcoude toe te treden. Het bestuur is blij met de komst van Cock en heeft Nico heel hartelijk bedankt voor zijn deskundige en eindeloze inzet voor Het Sporthuis Abcoude.

Voor de foto moet u in de pdf-versie van het boekje kijken.
Onderschrift: Nico Hennipman (midden) krijgt bloemen van voorzitter Jan Duijsens. Links nieuw bestuurslid Cock Griffioen

Bezoekersonderzoek Het Sporthuis Abcoude
Eind juni heeft de Stichting Het Sporthuis Abcoude een enquête uitgezet onder de ontvangers van de nieuwsbrief en bezoekers van Het Sporthuis Abcoude, zoals de ouders van zwemleskinderen. Het bestuur en de exploitanten van Calypso Sport en De Sprong wilden graag inzicht krijgen in de algehele waardering voor de activiteiten en voorzieningen in Het Sporthuis Abcoude. Ruim 400 mensen hebben hun mening gegeven! Als u de vragenlijst ook heeft ingevuld, onze hartelijke dank daarvoor.
Nagenoeg alle deelnemers hebben Het Sporthuis wel eens bezocht en zijn (zeer) positief, met name vanwege de sfeer, de faciliteiten, de kleinschaligheid en de hygiëne. Het lekkere eten in De Sprong wordt ook zeer gewaardeerd. Daarnaast wordt vaak genoemd dat men blij is dat Het Sporthuis er überhaupt staat, dat het gelukt is het te realiseren met inzet van vele vrijwilligers. Ook zijn er enkele kritische noten, bijvoorbeeld over de openingstijden voor vrij zwemmen en doen mensen verbetersuggesties over bijvoorbeeld zwemactiviteiten voor kinderen en een duidelijke baanaanduiding voor de banenzwemmers.
Voor de verschillende activiteiten, die in Het Sporthuis plaatsvinden – zoals vrij zwemmen, de activiteiten in De Sprong, de zwemlessen, zwemcursussen, sporten bij een sportvereniging – is aan de gebruikers daarvan gevraagd een overall rapportcijfer te geven. Alle cijfers liggen rond of boven het gemiddelde van een 8. Daar zijn de stichting en de exploitanten van Calypso Sport en De Sprong heel blij mee. We zijn dus goed bezig, maar we blijven onszelf natuurlijk graag verbeteren. Op basis van de resultaten van de enquête wordt een actieplan opgesteld om – waar mogelijk – de verbetersuggesties op te pakken.

Aquavitaal – kom eens zwemmen!
In het najaar zal ook Aquavitaal weer van start gaan. Op maandag en donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Met oefeningen in het water en passende muziek, versterkt u uw spieren en gewrichten zodat dagelijkse bewegingen makkelijker gaan. In dit programma wordt rekening gehouden met kracht, lenigheid en snelheid van iedere deelnemer. Kijk eens op de website: www.calypsosport.nl/aquavitaal of bel met Calypso Sport, telefoonnummer: 0294-745360.

Het Sporthuis Abcoude
Astrid Wintershoven en Corien van der Linden


DE BIBLIOTHEEK

Samen Vitaal, speciaal voor de 55+-er
In De Ronde Venen zet de Bibliotheek in september en oktober het thema ‘vitaal blijven’ centraal. Een programma speciaal voor 55+-er. In samenwerking met Anja Lefeber (Energieke leefstijl), Jos Kooijman (buurtsportcoach senioren) en de gemeente De Ronde Venen, is een programma opgezet dat inwoners uitnodigt zich bewust te worden van een gezonde leefstijl. Door de samenwerking hopen de organisaties elkaar te versterken en gezamenlijk meer mensen uit te nodigen om aan hun vitaliteit te gaan werken.
Samen op weg van Ronde Veners naar Vitale Veners!

Masterclass Gezonde leefstijl
Op maandag 5 september, 20.00 uur is de kick-off in de Bibliotheek Mijdrecht.
Daar geeft Anja Lefeber een masterclass over Gezonde leefstijl. Een informatieve avond voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geheim van een Gezonde leefstijl. Wat is het en wat kun je zelf doen zonder dat het veel tijd kost?
Meer informatie en aanmelden masterclass Gezonde leefstijl

Vitaliteitstest
Op zaterdag 17 september kun je een Vitaliteitstest doen in de Willisstee in Wilnis. Speciaal voor 55+-er. Beweeg ik wel voldoende gevarieerd? Is mijn conditie oké? Meten is weten. Organisatie is in handen van Senior Sportief Actief. Aanmelden kan via het e-mailadres: proj@seniorsportiefactiefdrv.nl.

Meer informatie over Senior Sportief Actief DRV
Oktober Actief Oktober
is de beweegmaand voor senioren. Iedereen die laagdrempelig sportactiviteiten wil uitproberen kan deze maand een of meer sporten kiezen en lekker een paar keer meedoen. In september staat het programma van 2022 op de website van Oktober Actief. Bekijk in september hier het programma voor Oktober Actief
Workshop Gezonde leefstijl in 100 dagen fit
Op zaterdag 8 oktober start de training van Anja Lefeber: ‘Gezonde leefstijl in 100 dagen fit’. In 5 workshops leer je van alles over bewegen en fitter worden en blijven, gezond eten, minder stressen, goede balans vinden tussen werk en privé. Meer informatie en aanmelden workshop Gezonde leefstijl
Meer informatie
Meer informatie over het programma staat half augustus op onze website.

Verder worden er flyers verspreid. En houd ook de krant en de social media in de gaten. Hierop zal vanaf half augustus meer informatie over het programma te vinden zijn.

De samenwerking tussen de Bibliotheek, Senior Sportief Actief en Anja Lefeber wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het preventieakkoord van de gemeente DRV.


ABCOUDE-BAAMBRUGGE CONCERTEN

Diversiteit en inclusiviteit, daar gaat het om tegenwoordig
Met de diversiteit zit het wel goed in het concertprogramma van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge.
Kijk alleen al naar de verschillende optredens die er in de afgelopen zomermaanden zijn geweest. We hebben weer van prachtige concerten kunnen genieten. Het Rodion Trio (saxofoon, klarinet en piano) bracht in mei een mooi Beethovenprogramma, in juni kwamen Helena Basilova en Irina Parfenova naar Abcoude en speelden vierhandig op piano en in juli heeft het Nije Kwartet (sopraan, klarinet, contrabas en piano) ons verrast met een vrolijk en zomers programma. Eind augustus staat de Duitse violist en componist Johann Georg Pisendel (1687-1755) centraal in het programma van het barokensemble Scaramuccia (viool, cello, klavecimbel).

Op 25 september zal er in de Dorpskerk in Baambrugge een Tango-programma te horen zijn. Françoise van Varsseveld (viool), Mariken Zandvliet (piano), Lucas Stam (cello) en Gert Wantenaar (bandoneon) van het Amsterdamse Tango Aliado kwartet nemen ons mee op een ontdekkingsreis naar de Argentijnse tangomuziek met werk van oude meesters (o.a. Piazzolla), maar ook nieuwe composities, in prachtige eigen arrangementen.
Van de 20e -eeuwse tangomuziek in september naar de Middeleeuwen en Renaissance in oktober. Een verschil van eeuwen, maar met de overeenkomst dat in beide programma’s het bandoneon bespeeld gaat worden.

Op 30 oktober zal het Ensemble Corona en Vocaal Ensemble Larynx het programma Sancta Susanna presenteren: een muzikale vertelling met nieuw gecomponeerd werk van Hugo Bouma en gedichten van Iduna Paalman naast teksten uit de Delftse Bijbel (1477). Het is het verhaal van de mooie Susanna die te baden ging. Het programma bestaat uit een aan elkaar gecomponeerde mix van volksliedjes en religieuze liederen, van oude en nieuwe muziek, van simpele en verfijnde composities, die in één doorlopend geheel het ademloos luisterend publiek blijft verrassen. De acht zangers van Vocaal Ensemble Larynx staan onder leiding van Martine des Tombe. De ensembles Corona en Larynx waren eerder in Abcoude, resp. in juni 2021 en december 2019. Deze concerten kenmerkten zich door kwaliteit en originaliteit. Vandaar dat we zeer uitzien naar het jubileumprogramma dat oorspronkelijk twee jaar geleden opgevoerd zou worden t.g.v. het 20-jarig bestaan van Ensemble Corona.

In november keren we dan weer terug naar de Barok: Annelies Vrieswijk (barokfagot) heeft bevriende barokblazers uitgenodigd voor een concert op 27 november met hoogtepunten uit de Duitse Barok, waaronder composities van Telemann en Fasch.

Alleen al in deze periode van een half jaar zien we een enorme diversiteit in de programmering. Op onze website: http://www.abcoudeconcerten.nl/gehoord.html vindt u nog meer informatie over de concerten in de afgelopen jaren.

En hoe zit het met de inclusiviteit?
Sedert december 2019 is ook de Dorpskerk Baambrugge opgenomen in onze programmering. Een verwijzing naar de periode van 1941 tot 2011 waarin Abcoude en Baambrugge samen een gemeente vormden. De bewoners van de overige woonkernen in de Gemeente De Ronde Venen zouden we graag ook bij onze concerten verwelkomen. We mogen ervan uitgaan dat ook aan de westzijde van de A2 liefhebbers van klassieke muziek wonen. Die willen we er gewoon bij hebben.
Net zo goed als de bewoners uit de buurgemeenten: Loenersloot, Ouderkerk, Amsterdam-Zuidoost, Diemen, Duivendrecht en Weesp. Bij deze verzoeken wij u om familie en vrienden uit de omstreken te attenderen op de concerten in onze Dorpskerken. Zij zullen niet alleen verrast worden door de diversiteit in de programmering, maar ook door de charme en intimiteit, de akoestiek en schoonheid van onze kerken.

U komt toch zeker ook naar de concerten?

Suzanne Bakker,
E-mailadres: voorzitter@abcoudeconcerten.nl
Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB)
Website: www.abcoudeconcerten.nl


OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
De huidige samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u onder het tabblad Vereniging op deze website.
Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden, neem dan contact op met het bestuur. Dat kan ook via het contactformulier.

AANMELDING EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden als lid of een wijziging doorgeven, dan vindt u de formulieren daarvoor onder het tabblad Contact