55+ Steek Uw licht op (33:3) september 2017 – tekst

55+ Steek Uw licht op
Jaargang 33 nummer 3 – september 2017

VAN DE VOORZITTER
Ik wil het dit keer met u hebben over het begrip “oud worden”. Extra aanleiding is het gegeven dat ons OBV-lid Henk Paanen op 4 september 2017 de leeftijd van 100 jaar bereikt. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Wat is oud en wanneer voel je je zo? Als het lichaam niet meer meewerkt, dan kan dat met leeftijd te maken hebben. Hoe ouder je gaat worden, hoe problematischer vaak de fysieke gesteldheid.

Nu zijn er tegenwoordig tal van mogelijkheden om het hebben van mankementen te verlichten.
Er lopen steeds meer mensen met een rollator, of maken gebruik van een scootmobiel. Op deze wijze wordt hun mobiliteit verhoogd en kunnen zij deel uit blijven maken van het maatschappelijk verkeer.

Gaat het echter slechter met de gezondheid, dan komt de mantelzorger om de hoek kijken. Vaak de partner, kinderen, kennissen of buren die hulp bieden. Een zware taak die iedere dag terugkomt. Vanaf deze plaats groot respect hiervoor. Natuurlijk biedt ook de professionele hulp uitkomst, alhoewel daar sterk op bezuinigd is.

Maar gelukkig zijn er ook mensen die heel lang “goed” blijven. Zij hebben geen hulp nodig. De bekende boontjes doppen zij nog zelf. Laatst was er een gesprek op de radio waar de presentator iets vertelde over zijn eigen oma. Zij gaf de volgende definitie aan oud zijn: “pas als de kaarsjes op de verjaardagstaart duurder worden, dan de taart zelf, dan ben je oud”.

Ik vond het zo’ n mooie uitspraak dat ik deze graag met u wilde delen. Mag ik u allen een goede oude dag toewensen in goede gezondheid.

Dick Kok, Voorzitter

VAN DE REDACTIE
Dit periodiek is wederom samengesteld door het redactie duo Elly van Luijn en Reinier Bloemer. Omdat Reinier gaat stoppen heeft Elly besloten zijn werkzaamheden over te nemen. Zij is de afgelopen periode ingewerkt door Reinier. De ondersteuning zal voorlopig nog wel blijven. Elly zou het heel prettig vinden om het periodiek, samen met een creatief OBV lid te verzorgen. Wie neemt deze leuke uitdaging aan? Mocht u geïnteresseerd zijn wilt u dan een mail sturen naar: secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
In overleg met het bestuur heeft de redactie besloten om het “bewaarexemplaar” niet in september a.s. maar in januari 2018 uit te laten komen. In het bewaarexemplaar vindt u de contactgegevens (telefoon, e-mail, website, bezoekadres, etc.) van alle instellingen op het gebied van welzijn bij elkaar.

Graag wijzen wij u nog op twee van de vele mogelijkheden om in Abcoude uit te gaan, namelijk de voorstellingen van Ab-Art in het Piet Mondriaan Gebouw en Onder De Hanenbalken, en de concerten van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge in de Dorpskerk. Beide dicht bij huis en met interessante voorstellingen. Bovendien kunt u er leuke plaatsgenoten ontmoeten. Informatie over de programma’s vindt u op www.pietmondriaan.nl en www.abcoudeconcerten.nl.

Namens de redactie,
Elly van Luijn en Reinier Bloemer

NIEUWE INFORMATIE OVER DE AED’S
Op 1 juli 2017 heeft de Stichting Kloppend Hart Abcoude-Baambrugge de verantwoordelijkheden over alle door deze stichting geplaatste AED’s (automatisch externe defibrillator) overgedragen aan Tympaan-De Baat. Hiertoe is besloten om de continuïteit van de AED’s te garanderen.

Het gaat om 11 AED’s in Abcoude en 7 in Baambrugge. Ook de coördinatie van de (her)opleiding van de circa 100 vrijwilligers, voor reanimatie en het gebruik van de AED’s, wordt door Tympaan-De Baat overgenomen.

OVERGANG VAN ACCEPTGIRO NAAR INCASSO
Inmiddels hebben zo’n honderd leden aan ons doorgegeven dat zij akkoord gaan met en toestemming hebben gegeven voor het overgaan op automatische incasso voor het betalen van de jaarlijkse contributie aan de OBV. Aangezien wij hiermee voor de contributie van 2018 aan de slag zullen gaan willen wij zo veel mogelijk leden die hun toestemming nog niet hebben gegeven aansporen om dit alsnog te doen.
Wanneer u ons gemachtigd heeft informeren wij u minimaal 14 dagen voor de gewenste uitvoerdatum per e-mail of schriftelijk dat het contributiebedrag van €10,- voor alleenstaanden en €15,- voor samenwonenden van uw rekening afgeschreven gaat worden en op welke datum. U kunt ons daartoe machtigen door het in dit periodiek opgenomen machtigingsformulier in te vullen, te tekenen en te deponeren in één van de blauwe OBV-bussen in Abcoude bij PLUS Koot of Albert Heijn en in Baambrugge bij de Troefmarkt. Ook kunt u het ingevulde formulier opsturen aan de penningmeester van de OBV, J.L.Dulfer, Gein Zuid 34, 1391 JE Abcoude.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen een automatische incasso, maak dan uw bijdrage voor volgend jaar zelf over via het OBV-rekening nummer NL54 INGB 0006 2177 18. Dit kan vanaf 1 november 2017.
Het machtigingsformulier treft u hiernaast aan. Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier uit te knippen, in te vullen en in de blauwe OBV-bus te deponeren.

INCASSO MACHTIGINGSFORMULIER
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de OBV om jaarlijks een incasso opdracht naar uw bank te sturen om de contributie van uw rekening af te schrijven . Als u het niet met deze afschrijving eens bent, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank of boek het zelf terug (storneren) via uw elektronisch bankieren.

ONDERSTAANDE MACHTIGT DE OBV TOT HET JAARLIJKS INCASSEREN VAN DE CONTRIBUTIE
Naam:
Straat:
Postcode Plaats:
e-mail:
IBAN nummer: |N | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plaats en datum:
Handtekening:

Ten tijde van het opstellen van dit formulier bedroeg de contributie €10,- voor één lid per adres en €15,- voor twee leden per adres. Dit formulier ingevuld en ondertekend deponeren in de blauwe OBV bussen in Abcoude bij PLUS Koot of Albert Heijn, in Baambrugge bij de Troefmarkt.

KETTINGGESPREK MET REINIER BLOEMER
Door het principe van ‘eerlijk stuivertje wisselen’ wordt deze keer in Baambrugge weer een ‘OBV VIP’ geprofileerd. Die eer valt te beurt aan leden en vrijwilligers die zich, binnen en voor de OBV, nadrukkelijk onderscheiden. Een belangrijke schakel in de ketting is Reinier Bloemer. Het gesprek vond plaats op één van de zonnigste en heetste dagen van het jaar, maar er was aan gespreksstof geen gebrek. Reiniers rode draad is vrijwilligerswerk, in zijn eigen woorden:
‘Van vrijwilligerswerk heb ik altijd veel geleerd of, beter gezegd veel afgeleerd. Primair doe, en deed, ik het omdat anderen er wat aan hebben, maar als vrijwilliger leer ik er diverse aspecten (lief en tegelijk ook leed) van de samenleving door kennen’. Voorbeelden van zijn eerdere en huidige maatschappelijke betrokkenheid zijn er legio: het Johannes hospitium, de WMO-raad van Abcoude, de STAG (Stichting Adviesgroep Gehandicapten, nu samengegaan met het Gehandicaptenplatform DRV), en buurtbemiddeling. In 2007 was Reinier medeoprichter van de Vereniging Dorpsbelangen, waarvan het bestuur de Dorpsraad Baambrugge vormt, waarvan hij nu voorzitter is.

Reinier is geboren in 1947 in Bussum, woonde ooit in Friesland (internaat) en Amsterdam en zelfs een jaar in Californië. Hij volgde HBS-B, de HEAO en NIMA -A, -B, en -C en werkte vooral in de computerdienstverlening (Honeywell-Bull, GE, CBE, GCEI en ING). Na 15 jaar Abcoude verhuisde hij in 1990 naar Baambrugge. Na het prepensioen, al op 57,5 jarige leeftijd, verheugde hij zich op meer vrije tijd voor Anke (Anke de Graaf, partner sinds 1996), de uitgestrekte moes-en kruidentuin, de boomgaard met fruit- en notenbomen, houtkloven voor de kachel en de kippen (en haan). Ook heeft hij een koe, een schaap en een nog wat grotere kip, maar dat blijken stillevens. Daarmee leeft de familie Bloemer een bijna zelfvoorzienend bestaan. Reiniers brede interesse omvat haast te veel om op te noemen: behalve de natuur ook leefbaarheid, milieu, duurzaamheid, vegetarisch voedsel, filosofie, meditatie, yoga, het Boeddhisme, non-dualisme, kortom niet het materiële-, maar de zingeving van het leven en je eigen rol daarin. Hij heeft ook iets met Frankrijk, houdt van kunst en lezen (maar dan vooral non-fictie), en kan heerlijk koken, o.a. met ingrediënten uit eigen tuin.

Toen kort na zijn pre-pensionering een OBV-folder in de bus viel, heeft Reinier zich als lid aan gemeld, waarbij hij ook aangaf zich voor de OBV in te willen zetten. Hij heeft toen de ledenadministratie van Wim Erwich over genomen. Op verzoek van Cees Spanbroek (toen voorzitter) trad Reinier toe tot het bestuur en volgde Henk de Graaf een jaar later in 2007 op als voorzitter. Na nog wat ‘graag gegunde extra tijd’ voor Reinier, nam Dick Kok de voorzittershamer van hem over in 2016. Reinier is blijvend actief in de OBV Commissie Communicatie. In die hoedanigheid kent hij vele instanties op zorg en welzijnsgebied zoals de ANBO, PCOB, Tympaan de Baat en in de gemeente. Hij vindt dat de OBV zich nadrukkelijk ook op de ‘jongere 55-plussers’ moet blijven richten, omdat zij ouderen kunnen helpen met oplossingen waarvan ze later ook zelf profiteren. Of, onverhoopt, omdat ze zelf vroegtijdig hulpbehoevend worden…

Een ketting bestaat uit schakels. In onze lokale samenleving speelt Reinier blijvend een sleutelrol, ook als verbinder van, en met, andere schakels.

Reinier krijgt het laatste woord: ‘Ik hoop dat veel lezers die nog geen vrijwilligerswerk doen en daar best wat tijd voor hebben, zich willen inzetten voor de medemens. Aandacht voor je omgeving verrijkt je leven’.

Jan Popping

ZOMERUITJE VAN 25 JUNI
Traditiegetrouw vond onlangs het jaarlijkse OBV ‘uitje’ weer plaats, waarvoor zich ruim 30 deelnemers hadden gemeld. Het viel samen met het evenement dat de Lions Abcoude Baambrugge en de Rabo Amstel en Vecht gezamenlijk hadden georganiseerd.
Onze prachtige omgeving werd opnieuw ‘clubverband’ verkend, in ter bevordering van het onderling contact en de saamhorigheid. Je kon kiezen uit drie routes door onze gemeente, per fiets of andere vervoermiddel. Als OBV gingen we voor de langste afstand, langs de grenzen van de gemeente. Acht chauffeurs (3 vrouwen en 5 mannen) waren zo bereidwillig om zichzelf en hun vierwieler in te zetten, waaronder ook de ‘Diligence’ en een opvallende Rabo auto. Er was een echtpaar dat met hun beider auto’s aan de start verscheen, inclusief (schoon)moeder als passagiere.

De ontvangst was in de Angstelborgh met koffie en taart. Wie in welke auto, al dan niet met hulpmiddelen, en ook nog rekening houden met persoonlijke voorkeuren v.w.b. medepassagiers: deze puzzel kostte ons als organisatoren wel weer de nodige hoofdbrekens. Na het gezellig samenzijn verdeelden de passagiers zich uiteindelijk over de gereedstaande automobielen en nam de tocht, in de vorm van een lange kolonne, de aanvang. Vervolgens verliep alles eigenlijk als vanzelf. Passagiers hielden zich prima met elkaar bezig, of met wat er onderweg allemaal viel waar te nemen. De uitstekend verzorgde lunch was bij ‘De Strooppot’ in De Hoef; gezelligheid kende geen tijd, zodat we met enige moeite de finish nog net voor sluitingstijd konden halen.

Eerder werd de vraag ‘wel of niet op zondag’ opgeworpen in de Algemene Leden Vergadering en ook besproken in het bestuur, met respect voor enkele bezwaren. De keuze voor een zondag bleek niet verkeerd, gezien het aantal inschrijvingen en beschikbare chauffeurs. Verscheidene deelnemers
vertrouwden ons zelfs toe dat met dit evenementje, de soms ‘saaie zondag’ mooi was ingevuld…

De waardering was unaniem hoog. En bij het eindpunt kwalificeerde de OBV zich ook nog voor een aanzienlijke premie van de Rabo, die door burgemeester Divendal werd uitgereikt. De dag kon dus niet meer stuk. Nogmaals hartelijk dank aan de chauffeurs, de Lions en Rabo, Angstelborgh en Tympaan-De Baat.

Jan Dulfer, Susan Marx en Jan Popping

SINT-NICOLAASFEEST 2017
In Europa wil de samenwerking tussen de landen helaas nog niet zo vlotten, ondanks alle inspanningen van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad etc. Dit in schrille tegenstelling tot de uitstekende internationale samenwerking van de OBV met Spanje.
We werden in juli al blij verrast met een bisschoppelijke aankondiging uit Madrid dat Sint-Nicolaas voornemens is om ons in 2017 opnieuw met een bezoek te vereren. De goedheiligman meldde ons dat hij ook dit jaar graag weer begeleid wil worden door twee vrouwelijke, gitzwarte Pieten en ook door een even charmante als begaafde muzikante. Want: ‘never change a winning team’ is zijn motto. IJs en weder dienende, dat wel. Maar vol verwachting klopt ons OBV-hart voor Onze Beste Vriend; nu al. Als u kunt, wilt en durft, noteer dan alvast:

Donderdagmiddag 30 november, 16.00 tot ca. 19.30 uur, Dorpshuis Baambrugge. Aanmelden uiterlijk op donderdag 23 november tussen 10.00 – 12.00 uur:

In Baambrugge:
bij mevr. Hennie van Schaik,
C.P. de Grootstraat 2
Tel. 0294 – 291674

In Abcoude:
bij mevr. Lien Riechelman
Angstelborgh, Dorpszicht 22

Aanmelden kan ook, en vanaf nu al, per e-mail aan ons secretariaat (secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl), of een briefje met: ‘Sint, ik kom graag op 30 november’ met uw naam, adres en telefoon dat u kunt deponeren in de welbekende blauwe OBV-brievenbussen bij de supermarkten van der Wilt in Baambrugge en Albert Heijn en Koot in Abcoude.

Sint stelt het op prijs als u wat wilt ‘doen’, zoals bijvoorbeeld een versje zingen of iets voordragen. Als u problemen heeft met vervoer, laat dat dan weten bij uw aanmelding. We zullen dan ons best doen dat u gehaald en teruggebracht wordt. De kosten zijn, evenals vorig jaar, €10,- per persoon.

Tijdig aanmelden!
Toegegeven, deze aankondiging is nogal vroegtijdig, maar het volgende OBV periodiek verschijnt medio december en dan zijn Sinterklaas en de Pieten al lang weer vertrokken.

VELE MANIEREN OM ZO LANG EN PRETTIG MOGELIJK ACTIEF TE BLIJVEN
In het periodiek van de OBV van juni 2017 stond een artikel over de vele activiteiten die voor senioren in Abcoude en Baambrugge georganiseerd worden. Dit artikel is zeker niet compleet: er zijn lokaal ook activiteiten voor jong en ouder.
Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die op latere leeftijd leerden musiceren (Koninklijke Harmonie Abcoude) of het dansen zijn gaan beoefenen (Dansclub Baambrugge). Als u dit leest, zijn hun lesprogramma’s voor het seizoen 2017-2018 al gestart. Je bent nooit te oud om te leren, waarvan acte.

De website www.ikwoonleefzorg.nl is ook zeker de moeite van het vermelden waard. Het is een initiatief van de Rabobank en Interpolis, bedoeld voor senioren om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren. Reclame hiervoor maken doet de Rabo zelf wel (zie de Rabo advertentie elders in dit periodiek) . Maar voor leden die (nog) niet van ‘internet’ gebruik maakt (we kennen een bijna 100 jarige die dit wel doet) kan een samenvatting nuttig zijn, en is deze wellicht ook interessant voor mantelzorgers, kinderen met zorg voor ouders en andere ondersteuners.

Er komt een viertal hoofdthema’s aan bod: Zelfstandig wonen, Hulp en zorg, Sociale contacten en Financiën. Onder deze thema’s is een groot aantal dossiers gerangschikt. In alfabetische volgorde zijn dat: -aangepast openbaar vervoer, -begeleiding via de gemeente, -belastingen, -brandveilige woning, -de buurt is altijd dichtbij, -daten, -dementie, -eenzaamheid, -erven en schenken, -eten en drinken, – woning financiering, -gehandicaptenvervoer, -hulp bij aangepast autorijden, -hulp bij de administratie, -inkomen en pensioen, -langer zelfstandig wonen, -lichamelijke en medische verzorging thuis, -lopen en fietsen, -mantelzorg, -plezier online, -toekomstige zorgkosten, -traplift, -uw vermogen nu en in de toekomst, -verhuizen, -verpleeghuis, -verzekeringen, -vrijwilligerswerk, -waar ga ik wonen, -winkelen, -uit en op stap, -woning aanpassen, en -beveiligen.

Daarnaast tref je per dossier diverse artikelen aan zoals: -op vakantie met je demente moeder, -zo leert u het hospice kennen, -wat u moet weten over de executeur, -uw naasten goed achterlaten, -kan een mantelzorger medehuurder worden, -werk en mantelzorg combineren, -financiële regelingen voor mantelzorg, -het keukentafelgesprek, -het PGB (persoonsgebonden budget), -de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), -hulp of zorg nodig?, gehandicapten voertuigen, -elektrische rolstoel, etc. En verder informatie over allerlei handige producten en hulpmiddelen. Ik hoop dat u hier iets aan heeft.

Jan Popping

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT
Beste lezers,
Tympaan-De Baat is afgelopen zomer best actief geweest! De Diligencetripjes begonnen langzaamaan te lopen. Zo reden we naar het Ouwehands Dierenpark, met de bosmobiel door het Amsterdamse bos, met een strandrups naar het strand (zie verslag hieronder) en gaan we binnenkort zelfs op minicruise over het IJ in Amsterdam met live muziek en een heuse BBQ.

We hadden ook een BBQ in de Angstelborgh met de muziekgroep Acoustic4fun en dat was daadwerkelijk Fun! Er werd meegezongen en gedanst en we hadden schitterend weer! Ook in het najaar staan we weer paraat voor u! Graag tot ziens bij een van onze volgende activiteiten.
Annemarie

VOOR UW AGENDA

5 september
starten de eettafels weer! Aanmelden bij het Klanten Contact Centrum 0294 – 283302 (wekelijks, iedere dinsdag)
5 oktober
Bingo (maandelijks, iedere eerste donderdag) 14.00 uur, vrije inloop €3,-
6 oktober
Repair Café (maandelijks, iedere eerste vrijdag)
14 september
Vivendi Liedjesprogramma, (kaartjes reserveren bij het KCC 0294 – 283302
15 september
H en A mode show, vrije inloop aanvang 10.00 uur

 

Check de Diligence uitstapjes van september op www.tympaan-debaat.nl/plusbus-en-Diligence!

RECTIFICATIE
In het vorige O.B.V. stond een verkeerd telefoonnummer van Mw. Haringa bij wie u zich aan kunt melden voor Klaverjassen (wekelijks, iedere donderdagavond). Haar goede telefoonnummer is 0294 – 284981 of 06 – 13795801.

STRIJKEN
Vanaf september starten de eettafels weer. Sinds kort hebben we nieuwe tafellakens gekocht en zijn nu nog op zoek naar iemand die ze wekelijks wil komen strijken. U mag ze ook mee naar huis nemen als u dat prettiger vindt. Als ze dinsdagochtend maar weer terug zijn! U kunt u aanmelden bij Annemarie Keja.

LIEDJESPROGRAMMA VAN VIVENDI 14 SEPTEMBER IN DE ANGSTELBORGH
Stichting Vivendi komt evenals enige tijd geleden weer een heus optreden voor u verzorgen in de Angstelborgh en u kunt daarbij zijn. Sophie en Rietje nemen u mee op reis met het autootje, de step en met de boot naar de Mediterrane van Toon Hermans. Ze vertellen over hun vakantieliefde in Mexico en staan samen met u stil bij de kleine dingen die het doen. De voorstellingen zitten vol met herkenning en gezelligheid. “Ik heb mijn hele leven voorbij zien komen”, aldus een bezoeker van Stichting4hetleven. “Jonge mensen die onze liedjes zingen, dat vind ik nou leuk!”, aldus een bezoeker van Zonnebloem Enter. Er is beperkt plaats dus reserveer snel een kaartje.

• Datum: 14 september
• Zaal open: 13.30 uur. Start van de voorstelling: 14.00 uur (geen toegang meer na aanvang!)
• Kosten: €7,-
• Reserveren bij ons Klanten Contact Centrum: (0297) 760 260 of (0297) 230 280
• Duur: 60 minuten (zonder pauze)
• Adres: Dorpszicht 22 Abcoude

GESPREKSGROEP “OMGAAN MET DEMENTIE”
Zorgt u voor iemand met dementie en heeft u behoefte om ervaringen uit te wisselen? Vanaf 19 oktober start het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat wederom de gespreksgroep: ‘Omgaan met dementie’. Als u zorgt voor iemand met dementie dan komt er vast heel wat op u af. Daarom organiseert Tympaan-De Baat voor de derde keer op donderdag 19 oktober een nieuwe gespreksgroep ‘Omgaan met dementie’. Mantelzorgers van mensen met dementie kunnen in vijf bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en handvatten krijgen in het omgaan met de situatie.

In de bijeenkomsten komen thema’s aan de orde zoals: Hoe is mijn leven veranderd, Hoe ga ik om met gedragsveranderingen, Hoe kijk ik naar de toekomst, Hoe blijf ik als mantelzorger in balans. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, uw vragen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor problemen waar u tegen aan loopt. In de gespreksgroep komt u andere mantelzorgers tegen die in een vergelijkbare situatie zitten. Dit maakt dat uw verhalen worden herkend en de groepsgenoten begrijpen wat u doormaakt. De gespreksgroep wordt begeleid door de mantelzorgconsulent van Tympaan-De Baat en een vrijwilliger met ervaring als beroepskracht in de zorg. Als er behoefte is aan specifieke kennis, is er de mogelijkheid om een gastspreker uit te nodigen.

Data: 19 oktober, 2, 16, 30 november en 7 december.
Tijden: 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Broedplaats Vinkenveen, adres: Herenweg 69E. Deelname aan de gespreksgroep is gratis.

Wilt u graag meedoen? Meldt u zich dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat.
Tel. 0297 – 230280 of per e-mail: mantelzorg@stdb.nl. Mocht deze dag, het tijdstip of de locatie u niet uitkomen, maar wilt u wel graag aan een gespreksgroep deelnemen, dan horen wij dat ook graag.

GESPREKSGROEP “OMGAAN MET ROUW” IN WILNIS
Heeft u enige tijd geleden iemand die u dierbaar was verloren? Het kan soms helpen om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Omgaan met Rouw” biedt u deze mogelijkheid. Door in een gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces. In zes bijeenkomsten wordt er over verschillende thema’s gesproken bijvoorbeeld: omgaan met emoties of het omgaan met reacties van anderen.

De gespreksgroep is bedoel voor mensen die willen praten over een overleden persoon en de ervaringen in de roerige tijd rond het verlies en die behoefte hebben aan een luisterend oor en graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met verlies omgaan.

Waar en wanneer?
De groep wordt gehouden in de Buurtkamer Wilnis, Dorpscentrum Willisstee (via achteringang), P. Joostenlaan 24, Wilnis. De groep is op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 19 sep, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november 2017. Aanmelden kan bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat in Mijdrecht dagelijks tussen 10.00 en 12.00 tel. (0297) 760 260. Aan deze gespreksgroep zijn voor inwoners uit De Ronde Venen geen kosten verbonden.

DILIGENCE: UITSTAPJE NAAR NOORDWIJK MET DE STRANDRUPS
Op 13 juni jl. voer de rit met de “Diligence” van Tympaan-De Baat allereerst naar theehuis Cruquius dat deel uitmaakt van het stoomgemaal Cruquius aan de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Hier werd uitgebreid koffie gedronken met een heerlijk lokaal gebakje. Daarna ging de rit verder naar de strandlocatie Langevelderslag tussen Noordwijk en Zandvoort. Intussen was het prachtig weer geworden en stapten wij bij strandrestaurant Nederzandt op de “Strandrups”, een rupsvoertuig gereden door vrijwilligers, waarmee ouderen die niet zo goed meer uit de voeten kunnen zich kunnen laten rijden over het strand en in de zee. Iedereen zat te genieten, vooral omdat het voor bijna iedereen heel lang geleden was dat ze op het strand waren geweest. Na afloop werd er natuurlijk aan zee geluncht op het zonovergoten terras van Nederzandt met een aangenaam zeewindje. Daarna gingen we op weg terug naar huis via het bosrijke duingebied en de bollenvelden tussen Noordwijkerhout en Vogelenzang. De reacties waren heel erg enthousiast.
Verslag van de Diligence chauffeur

WIST U DAT…
… u als vrijwillige begeleider of chauffeur gratis mee mag met dergelijke tripjes? En wij opnieuw op zoek zijn naar vrijwillige (representatieve) chauffeurs (leeftijd tot 75 jaar) en begeleiders? Wilt u liever een redactionele vrijwilligersfunctie? Meldt u zicht dan aan want die zoeken we ook nog steeds! Aanmelden kan bij Annemarie Keja Tel. via 0294-284824 of via e-mail a.keja@stdb.nl.

SEPTEMBER AGENDA DILIGENCE
Zondag 3 september Fort- en vaarexcursie Weesp
Donderdag 7 september Seniorenconcert Wilnis
Woensdag 13 september Kasteel Sypestein Loosdrecht
Maandag 18 september Stranduitje Petten
Woensdag 27 september Diner Eetcafé De Schans’
Kijk voor nadere informatie op
www.tympaan-debaat.nl/plusbus-en-diligence

U kunt u aanmelden voor een abonnement op de nieuwsbrief. Deze kunt u elke maand (gratis) via uw mailadres of via post (€ 20,00 per jaar) ontvangen. Vraag hem aan via het Klanten Contact Centrum 0297 – 760260.

ZORGEN & ONTSPANNING
Ontmoet andere mantelzorgers in de Mantelzorgsalon! De Mantelzorgsalon is een ontmoetingsplaats voor iedereen die een extra zorgtaak heeft voor iemand uit zijn of haar naaste omgeving en die dit langdurig en belangeloos doet.

Elke laatste maandag van de maand wordt er in De Buutkamer in Mijdrecht een activiteit georganiseerd voor mantelzorgers in het kader van ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Programma najaar 2017
25 september – Houten lantaarn maken
30 oktober – Zeepketting maken
27 november – Vetbollen en pinda’s rijgen
18 december – Kerstkrans maken

Neemt u ook eens een kijkje!
Tot een week voorafgaand aan de mantelzorgsalon kunt u zich aanmelden, telefoon: 0297 – 230 280 of per e-mail: mantelzorg@stdb.nl. Deelname is gratis.

Locatie: De Buurtkamer Mijdrecht
G. van Aemstelstraat 5
Tijd: van 13.30 tot 15.30 uur

TYMPAAN-DE BAAT BREIDT PERSONENALARMERING UIT MET VALDETECTIE
U woont graag zelfstandig, maar wel met de geruststellende gedachte dat er altijd hulp in de buurt is. Persoonlijke alarmering met (optioneel) valdetectie van Stichting Tympaan-De Baat biedt uitkomst.

Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat in geval van nood iemand hulp komt bieden. Dit gebeurt via een alarmapparaat dat wordt aangesloten op een telefoonlijn. U krijgt een zendertje dat met een koordje om de hals gedragen kan worden. In geval van nood legt u met één druk op de knop verbinding met de alarmcentrale, die vervolgens de aangegeven contactpersoon inschakelt. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook soms iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt. Dat is een veilig gevoel, zeker als u alleen woont. Het drukken op de knop vereist wel dat u bij bewustzijn bent. Met de valdetector als uitbreiding wordt er na een val automatisch alarm gemaakt bij de alarmcentrale. Dit is met name nuttig is voor mensen die valgevoelig zijn of bang zijn te vallen en buiten bewustzijn raken.

Hoe werkt de valdetector?
Een valdetector registreert plotselinge bewegingen en schokken, precies wat bij een val gebeurt. Valdetectoren zijn bedoeld voor mensen die een grote kans maken om te vallen en als het gevolg daarvan niet meer zelfstandig kunnen alarmeren met een drukknop. Een valdetector maakt dus automatisch alarm met de meldkamer. Deze centrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Direct na de melding wordt er contact gezocht met de betrokkenen uit uw omgeving. U geeft zelf aan ons door wie er gebeld kunnen worden. Deze personen moeten wel uw huissleutel hebben.

Wat zijn de kosten?
Het maandelijkse abonnement voor apparatuur, onderhoud en meldkamer bedraagt €18,-. De eenmalige aansluitkosten zijn €75,-. De uitbreiding met valdetectie bedraagt een extra €4,- per maand.
Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid?

Dan verrekenen wij de kosten (indien u hiervoor een indicatie krijgt) direct met de zorgverzekeraar. Er geldt dan alleen nog een eigen bijdrage van slechts €4,- per maand. Kiest u voor de extra functie van een valdetector dan is uw eigen bijdrage € 8,00 per maand.

Ergens anders verzekerd?
Veel verzekeraars kennen een (deels)vergoeding van de kosten voor personen alarmering op grond van een medische redenen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar. De verzekeraar wil in de meeste gevallen wel een indicatie verklaring van uw huisarts. Komt u er zelf niet uit? De ouderenadviseur van Tympaan-De Baat kan u ook in dit geval helpen bij de aanvraag.

Certificering
Alle onze apparaten voldoen aan de eisen van het WDTM-QAEH-ketenkeurmerk.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ons kantoor (0297) 230 280 of via mail info@stdb.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! TUIN- EN KLUSSENDIENST OF KLUSJES IN HUIS
Heeft u twee rechterhanden? Of groene vingers? En heeft u wat vrije tijd over? Dan zoeken wij u voor onze tuin- en klussendienst!

De tuin- en klussendienst van Tympaan-De Baat is er voor alle zelfstandig wonende ouderen in De Ronde Venen die door leeftijd, ziekte en/of handicap hulp nodig hebben bij het verrichten van een klus. Wij gaan er hierbij van uit dat het financieel niet mogelijk is om hier iemand (of een instantie) voor in te huren. Heeft u nog wat uurtjes over en vind u het leuk om te tuinieren of (kleine)klusjes in huis te verrichten (tegen een kleine vergoeding) bij mensen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn? Meldt u dan vandaag nog als vrijwilliger bij onze Stichting aan via info@stdb.nl

WAAROM IS HET ALZHEIMER CAFÉ?
Iedereen met vragen over dementie kan terecht bij een Alzheimer Café in Abcoude of Vinkeveen. Voel je welkom wanneer je bang bent dat je naaste of jijzelf dementie krijgt of wanneer je zelf of je naaste de diagnose dementie heeft gekregen. In een prettige omgeving en fijne sfeer leer en profiteer je van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

‘Was ik maar veel eerder hier gekomen. Veel van waar ik tegenaan ben gelopen valt nu op zijn plek.’ Arnold (73).

Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd. De toegang is altijd gratis. Aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom.

Alzheimer Café De Ronde Venen – Abcoude
27 september 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Theatergroep Veder treedt deze avond op in het kader van Wereld Alzheimer Dag.
29 november 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Onderwerp: Rechtsbescherming.
Adres: Tympaan-De Baat, De Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude.

Alzheimer Café De Ronde Venen – Vinkeveen
11 oktober 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Onderwerp: Wat betekent dementie voor alle betrokkenen?
8 november 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Onderwerp: Is er iets aan de hand?
13 december 2017, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Onderwerp: Klachten en geheugenstoornis: kun je daar mee naar de huisarts?
Adres: Verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50, te Vinkeveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tympaan-De Baat, Steunpunt Mantelzorg. Telefoonnummer: 0297 – 230280 of e-mail: mantelzorg@stdb.nl

OP BEZOEK BIJ ‘BUURTKAMER-VRIJWILLIGERS’ VAN BAAMBRUGGE
Afgelopen maandag ging ik op bezoek bij de vrijwilligers van Buurtkamer in Baambrugge. De buurtkamer bestaat in oktober alweer 2 jaar. Frits, AnneMieke en Ria kunnen niet bij dit gesprek aanwezig zijn. Ik heb het gesprek met Hansje en Coba. Als ik aankom op afgesproken tijd zit de buurtkamer tafel alweer vol met bezoekers en de gym club. Het is er wat rommelig maar wel uiterst gezellig dat gebabbel aan tafel met koffie en een koekjes. Hansje Kok-Wesselink en Coba Sterkenburg nemen de tijd en tonen me de nieuwe serre die ik me heel anders voorgesteld had, maar wel schitterend vindt. Alleen de akoestiek schijnt wat tegen te vallen, maar desalniettemin wordt hier toch met veel plezier gegeten meldt Coba me.

Het Buurtkamer team bestaat naast Hansje en Coba uit Frits Olthof, Mieke Kroon en Ria Hesp. Vanaf de eerste dag liep het team als een trein en dat doet het gelukkig nog steeds. “Leuk daarbij te vermelden is dat Mieke ons creatieve brein is,” aldus Coba “Zij kan onder meer paasstukjes maken, schilderijen maken met lichtjes en waxine potjes maken van lege groenten potten waar eenieder die dat leuk vindt aan mee kan doen. Niks is verplicht”. “Dat is denk ik ook de kracht van de buurtkamer” voegt Hansje daar aan toe “Men mag van alles, maar moet niks. Het liefste zitten veel buurtkamer bezoekers toch gezellig aan tafel met elkaar te babbelen. Zo eens in de zoveel tijd bedenkt Mieke echter iets leuk creatiefs om samen te doen en dat wordt gewaardeerd.” Hansje vertelt een anekdote die indruk op haar maakte “Ik zit niet zo makkelijk stil, moet altijd van alles doen en daar was ik dan ook mee bezig toen ik plotseling door Jan Fluit apart genomen werd. Hij zei “Hansje, even zitten, luisteren en praten is ook belangrijk!” Ja! dacht ik, hij heeft gelijk ook en sindsdien neem ik ook wat vaker plaats aan tafel om precies dat te doen en het bevalt me goed!”

“Frits Olthof doet trouwens de administratie, en maakt de roosters voor ons team; heel handig want daar is hij ontzettend goed in” Vertelt Coba. “Wat me elke keer trouwens blij verrast…” zegt Hansje “…we hebben een spaarpotje op tafel staan waar men een vrijwillige bijdrage in kan doen (ook niet verplicht!). Tot nu toe hebben we daar onze koffie, thee, suiker, koekjes en andere dingetjes voor de buurtkamer van gekocht, en dan nog is er vaak wel wat geld over voor de activiteiten van Mieke of extraatjes voor als iemand jarig is bijvoorbeeld. Dat geeft nogmaals aan dat het op prijs gesteld wordt wat we hier doen.”

Maar het hele team is onmisbaar, en iedereen voegt het zijne (of vooral hare) toe aan een zeer zelfstandig team. Ze zijn allemaal nog net zo enthousiast als de eerste dag dat ze begonnen en we hopen dat dat zo mag blijven!

 

CURSUSSEN VOOR VRIJWILLIGERS
Veel van de OBV-leden verrichten vrijwilligerswerk. Tympaan-De Baat organiseert voor vrijwilligers uiteenlopende cursussen. Coördinatie hiervan wordt uitgevoerd door Sabine Ridderhof: s.ridderhof@stdb.nl.

Heeft u eigenlijk best wel zin om vrijwilligers werk te doen, maar bent u er nog niet toe gekomen? Neem contact op met Sabine!

Voor een totaaloverzicht van bovenstaande, op vrijwilligers gerichte, cursussen verwijzen wij u naar:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info, waar u ook een overzicht kunt vinden van het aanbod van vrijwilligerswerk.

PERSBERICHT GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Van een van de aanbieders van keuringen ontvingen wij onderstaande informatie. Wij hebben met deze organisatie afgesproken dat OBV leden in aanmerking komen voor de onderstaand genoemde korting, op vertoon van een courant OBV-periodiek met het adreslabel, waar uw naam op staat. Hier het persbericht.

OBV leden met rijbewijs C/D/E die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijs keuringsarts op 2 en 21 september a.s. en vervolgens twee keer per maand in het Verpleeghuis Mariaoord, Herenweg 69 in Vinkeveen. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Wilt u zelf een datum reserveren kan dit via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E €42,50, medisch €59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas €59,50.
Leden van ouderenbonden zoals de OBV krijgen € 7,50 korting. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

VAN DE COMMISSIE VERKEER&VERVOER
Sinds december vorig jaar is de route van buslijn 126 (Amsterdam Bijlmer/Arena – Mijdrecht) gewijzigd en loopt niet meer door de kern van Abcoude.

Alternatief voor een Openbaar Vervoer verbinding richting Mijdrecht is nu de halte bij de carpoolplaats A2. Vanuit de OBV hebben we ons hier vanaf het begin tegen verzet, omdat lijn 126 de enige ov-verbinding is die de grote kernen van onze gemeente verbindt. Dit heeft niet mogen helpen. Ook het verplaatsen van de halte dichter bij de bebouwde kom was niet bespreekbaar op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. Wat we wel hebben bereikt is het comfortabeler maken van de bushalte en de aanleg van een veilig en verlicht voetpad tussen de rotonde Piet van Wijngaerdtlaan en de carpoolplaats. In juli is dit pad officieel in gebruik gesteld. Naar de mening van de commissie Verkeer&Vervoer is dit nog steeds geen goede oplossing voor ouderen maar daar hebben we geen gehoor voor gekregen. Naast buslijn 126 hebben we ons sterk gemaakt om een andere oplossing voor het muurtje bij de Wakende Haan te vinden. Vanuit de commissie Verkeer&Vervoer zijn voorstellen gedaan richting gemeente waarbij een doorgang voor rolstoelen, rollators, kinder- en boodschappenwagens via het trottoir mogelijk wordt. De molens bij de gemeente werken echter traag zodat er nog steeds geen zichtbare vooruitgang is. We blijven ons hier echter sterk voor maken. Ook bij andere onderwerpen die we hebben aangedragen is er weinig voortgang.

DE VERSCHIJNINGEN DIE UIT DE HEMEL KWAMEN
Als het die koele cententeller van de VVD met die veel gegeten vissennaam lukt om een regering te formeren, krijgen we, in de aanduiding van Asscher, een “conservatief kabinet met de bijbel”. Pech voor Pechtholt en zijn D’66, maar ook, daar gaat mijn “voltooide leven.” Misschien is dit wel een mooi moment voor een snelle blik op een spectaculaire kant van de orthodox christelijke cultuur.
Ik wil het hier met u hebben over afdalingen uit de hemel (verschijningen) van engelen en vergelijkbare personen, onder andere omdat het dit jaar 100 jaar geleden is dat “de Maagd Maria” in het Portugese Fatima verscheen aan drie herderskinderen, die, als ik het wel heb, naar katholieke traditie inmiddels heilig verklaard zijn en dus, naar diezelfde traditie, samen met “Maria” in de hemel zitten.

Ik ken uit de bijbel een paar engelen: Gabriël, die aan Maria heeft geboodschapt en Balthasar die de staf van Moses gestolen heeft en in stukken verpatst.
Daar moet ik ook aan denken doordat ik tijdens de vakantie een Amerikaans sciencefiction verhaal heb gelezen, waarin recent optreden van engelen tot heftige taferelen had geleid. Een van de figuren uit dat verhaal had zijn vrouw verloren, door het optreden op aarde van de engel Nathaniël. Dat optreden was zo gewelddadig dat acht mensen de dood vonden, 62 mensen licht gewond raakten en er voor 8,1 miljoen dollar aan schade werd aangericht, die natuurlijk niet door de verzekering werd vergoed, want dit viel onder de onbeheersbare natuurverschijnselen.

Positief was wel dat vier mensen wonderbaar genezen werden van dodelijke ziekten, een ernstig ongeluk werd voorkomen en tientallen mensen zich tot het christendom bekeerden, sommige uit dankbaarheid, maar de meeste uit vrees. Van de acht doden, zo wordt bericht, werden er drie in de hemel opgenomen, onder wie de echtgenote van de hoofdpersoon uit het verhaal, Neil Fisk.

Om weer met haar verenigd te worden, in de hemel, begeeft hij zich, voor een contact met God via een engel, met velen naar een plek waar eerder engelen opgetreden zijn, en waar nu binnenkort, zo is de verwachting, de engel Barakiël met het gebruikelijke geweld zal verschijnen. Neil Fisk scheurt met zijn auto naar de plek van de “verschijning”, komt om bij een auto-ongeluk maar wordt niet opgenomen in de hemel (‘and God sent him to hell’). Botte pech, zou ik zeggen.

Dit doet me denken aan mijn vroom katholieke tante, die gezond en godvruchtig naar Lourdes in Zuid Frankrijk ging, waar de Maagd Maria in 1858 achttien maal was verschenen en waar iedere pelgrim hoopt op een nieuw wonder. Maar mijn brave tante werd op een brancard thuisgebracht, met een gebroken been.

Ik moet, als we het over schrikverwekkende verschijningen hebben, ook nog denken aan de avonturen van een jongeman, die indertijd (in 1969) een paar maanden in mijn huis in de Dorpsstraat in Baambrugge gewoond heeft. Hij studeerde aan de filmacademie in Amsterdam. In die jaren werd “softporno” in Nederland geïntroduceerd door een Deense progressieve psycholoog. Dat was in de tijd dat zulke films een speciaal theater hadden op de Nieuwendijk in Amsterdam en de daar vertoonde rolprenten, zoals “Pruimenbloesem” in kranten lovend besproken werden. Totdat de christelijk geïnspireerde regering Van Agt ingreep.

De jongeman in kwestie, afkomstige uit een streng calvinistisch gezin, werkte bij die pornoverfilming als cameraman, totdat hij op een nacht in mijn huis in de Dorpsstraat een verschijning kreeg van de “duivel”. Door de doodsangst die door deze “Verschijning” werd opgewekt, wendde hij zich af van het kwaad, stopte dus met de medewerking aan de productie van porno en ging films maken voor de Evangelische Omroep (EO).

Maar hij had van jongs af aan een ernstige hartafwijking en nadat hij, vele jaren later, hij was al lang getrouwd en had een aantal kinderen, voor die omroep een grote serie diepgaande christelijke interviews had gemaakt, overleed hij door falende hartkleppen. Later werden die interviews uitgezonden en “verscheen” hij alsnog voor weduwe en kinderen op het televisiescherm van de Evangelische Omroep.

Jan Godschalk

 

 

 

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES

VOORZITTER
Dick Kok d.l.kok@hetnet.nl

SECRETARIS
• vacant; mocht u de nieuwe secretaris willen worden, laat het ons dan weten:
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

ALGEMEEN BESTUURSLID
Margaret Root margaretguggenheim@hotmail.com
Jan Popping jpadviesbureau@outlook.com
Jan Dulfer jldulfer@kpnplanet.nl

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
G. J. van Luijn, erelid
C. G. van Vliet, lid van verdienste
C. van Schaik, lid van verdienste

SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Bouwen&Wonen Commissie Communicatie
C.L. van Mourik E. van Luijn
F.N. Snelderwaard R. Bloemer

Commissie Verkeer&Vervoer Ledenadministratie
E. van Diest F.N. Snelderwaard
F. de Lange vacant
G.A. Munnik
C.P. Spanbroek
G. van Walbeek

Commissie Zorg Bezorging 55+ Steek uw licht op
J. Popping C. van Schaik
vacant J. van Wieringen

 

Website www.obv-abcoude-baambrugge.nl | IBAN NL54 INGB 0006 2177 18 | ANBInummer: 60379

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
Aanmelding nieuw lid OBV.
Aanmelding is mogelijk zowel online (Klik HIER) als door het invullen van een te downloaden formulier (Klik HIER).

Adres- of andere wijzigingen doorgeven
Geef ons wijzigingen door online (klik HIER) of door het invullen van het HIER op te halen wijzigingsformulier.

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u hieronder aangeven of u bereid bent de vereniging de helpende hand te bieden en zo ja, op welk terrein. Bovengenoemde is bereid de OBV de helpende hand te bieden op het terrein van: