55+ Steek Uw licht op (34:1) april 2018 – tekst

VAN DE VOORZITTER
De extreme koude heeft ons even plotseling verlaten, als dat ze gekomen is. Terwijl ik dit stukje schrijf is het buiten 15 graden. Gaan we de lente tegemoet, of roert maart zijn staart nog? Sinds lang kon er weer worden geschaatst en daar hebben velen plezier aan gehad. Even iets anders. Ik was voor een bezoek aan de specialist in het AMC. Aangezien ik er al een tijdje niet meer geweest was, viel mij op dat er wel wat veranderd was. De poliklinieken hadden geen ontvangstbalies meer. Je moet je nu melden bij een paal. Je maakt een keuze en wordt dan verder verwezen. Op een bord verschijnt je nummer en kan je jezelf begeven naar de assistente. Het oogt allemaal heel onpersoonlijk, maar het AMC heeft dit gecompenseerd door totale nieuwe meubelinrichting. Er stond achter ons een echtpaar, dat een zoekende houding toonde. Zij hadden nog niet door dat ze zich moesten melden bij de paal. Ze liepen er wat om heen te dralen, waarop ik besloot ze te helpen. Het echtpaar vertelde mij helemaal uit Hoogeveen te zijn gekomen voor een behandeling. Ze waren voor het eerst in het AMC. Het stormde nogal deze dag. Met veel moeite waren zij door de polder naar Amsterdam gekomen. “Het is de nieuwe tijd”, zei ik. “U praat nu met een paal, heeft u zich al laten registreren? Dat moet namelijk eerst voordat u naar de polikliniek mag.” Zuchtend, maar toch dankbaar naar mij toe, lieten zij zich eerst registeren. Toch makkelijk, besef je dan, als je op 10 minuten afstand van zo’n groot ziekenhuis woont. Graag wil ik ook nog iets kwijt over het advertentiebeleid. Er bereikten ons berichten, dat advertenties soms toch wel wat misleidend kunnen zijn. Is het dan geen taak van de redactie daar scherp op te zijn? Natuurlijk kijken wij naar de aangeboden advertentie. Op de eerste plaats zijn wij heel blij met de adverteerders. Zij maken het mede mogelijk dit mooie Periodiek uit te geven. Wel willen wij u erop wijzen, dat u zelf kritisch moet zijn op hetgeen wat wordt aangeboden in de advertentie. Vraag bij van tevoren altijd goed, wat een dienst kost. Dan kunnen er achteraf geen misverstanden ontstaan. Ten slotte hoop ik u te zien op de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018. Elders in dit blad treft u de agenda aan.
Dick Kok, voorzitter

VAN DE REDACTIE
HERINNERING:
BIJEENKOMST ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Het bestuur van de OBV nodigt u nogmaals van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 20 april 2018.
De bijeenkomst wordt gehouden in Het Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. De zaal is vanaf 15.30 uur open en de vergadering start om 16.00 uur.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd van 17.30 tot 19.30 uur. Graag dieetwensen bij aanmelding doorgeven. Gezien de voorbereidingen verzoeken wij u zich voor woensdag 18 april a.s. aan te melden via secretariaat@obvabcoude-baambrugge.nl of te bellen met Dick Kok, waarnemend secretaris, op telefoonnummer 0294- 284451.
Er kunnen maximaal 50 leden mee eten. De volgorde van aanmelden is hierbij bepalend en er zijn geen kosten aan verbonden.

BEWAAREXEMPLAAR
In de bestuursvergadering van 9 januari jl. is besloten om het OBV-bewaarexemplaar niet meer uit te geven. De reden hiervoor is dat in de gemeentegids van De Ronde Venen nu veel belangrijke informatie vermeld wordt. Deze informatie kunt u ook vinden in de digitale gids: www.derondevenen.smartmap.nl of op de site van de OBV.

REINIER BEDANKT
Op 1 januari 2018 heeft Reinier Bloemer afscheid genomen als redacteur van het OBV periodiek en als lid van de commissie communicatie. Hij heeft zich daar vele jaren op voortreffelijke manier voor ingezet. Zijn gedrevenheid en enthousiasme heeft mede tot de totstandkoming van het vernieuwde periodiek bijgedragen. De huidige redactie, Joska en Elly, willen hem heel hartelijk danken voor de tijd die hij heeft genomen om ons in te werken. Het was een voorrecht om met Reinier te mogen samenwerken. We gaan je missen! VRIJWILLIGERS Op maandag 11 december 2017 is de nieuwe redactie, met een eigengemaakte boterkoek, op bezoek geweest bij de vrijwilligers, die er zorg voor dragen dat de OBV-boekjes gesorteerd, gestickerd en verspreid worden. Onder het genot van een kopje koffie snel een foto gemaakt. Dank voor jullie inzet.

De redactie

VAN DE PENNINGMEESTER
Eind december 2017 is via automatische incasso van 161 leden die toestemming hadden gegeven om hun contributie voor het jaar 2018 op deze wijze te betalen, hun bijdrage ontvangen. Inmiddels hebben sindsdien alweer zo’n 80 leden opdracht gegeven hun bijdrage ook op deze manier over te laten maken. Voor hen zal de overboeking eind maart plaats vinden. Het bestuur hoopt en verwacht dat voor de contributie betaling voor het komende jaar nog veel meer leden bereid zullen zijn om op automatische incasso over te gaan omdat dit veel werk bespaart. Aan de leden die betalen met een acceptgiro en dat tot op heden voor dit jaar nog niet hebben gedaan, zal binnenkort een herinnering worden gestuurd.
Jan Dulfer, penningmeester

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 20 APRIL 2018
AGENDA
1. Opening voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslag ALV van 21-04-2017
4. Vaststelling sociaal jaarverslag 2017
5. Vaststelling financieel jaarverslag 2017
6. Verslag kascontrole commissie
7. Vaststelling begroting 2018
8. Benoeming lid en plaatsvervangend lid kascontrole commissie
9. Benoeming bestuursleden
10. Rondvraag
11. Sluiting

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017
Op vrijdag 21 april 2017 is in het Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge de jaarlijkse ALV gehouden. Hieronder het verslag van de vergadering. Dit verslag moet in de ALV van 2018 door de leden goedgekeurd worden.
1/2. OPENING EN MEDEDELINGEN
Voorzitter Dick Kok opent de vergadering om 15.30 uur. Hij geeft de presentielijst door en verzoekt de aanwezigen deze in te vullen en door te geven.
Aanwezig van bestuur: Dick Kok, Jan Dulfer, Jan Popping.
Aanwezige leden: veertig personen.
Er zijn afmeldingen ontvangen van: Margaret Root, Sonja v/d Donk, Tom en Irma v/d Berg, Sanne Meijer, Rie Wassink, Ina de Graaf, Ria Sibbing (komt later).

Dick toont twee exemplaren van 55+ Steek uw licht op; één van december 2016, in het oude format, en één van april 2017 in de nieuwe uitvoering. Dankzij de inspanning van Linda Moen en Reinier Bloemer is het een degelijk en mooi blad geworden. Er zijn verscheidene complimenten door de leden naar het bestuur gemaild, waarvan Dick er twee voorleest.

Dankzij de medewerking van de gemeente aan een ledenwerfactie heeft de OBV er 70 nieuwe leden bij. De gemeente heeft een brief naar alle 55+ -ers verstuurd, met als bijlage een wervingsbrief van de OBV. Hierdoor zijn alle potentiële leden benaderd, zonder dat de OBV over de adressen beschikt. Dit moet zo in het kader van de wet op de privacy. De gemeente heeft toegezegd dit ieder jaar te doen aan de verhuisde personen boven de 55 jaar.
Jan Popping heeft ook een ledenwerfactie gehouden, waar de bezorgers van het periodiek aan mee werkten. Tympaan-de Baat ondersteunt deze actie door de benaderde personen na te bellen.

Het aantal leden van de OBV dat in het afgelopen jaar mee deed aan de LIONS-Rabo fietstocht was aanleiding voor de Rabo om de vereniging €500,- te schenken. Het bestuur zoekt leden die dit jaar mee willen werken aan het organiseren van deelname van OBV aan de LIONS-Rabo fietstocht van 2017.

Andere georganiseerde activiteiten waren:
– de Sinterklaasmiddag, met echte Sinterklaas en Pieten, een accordeonist en ca. veertig deelnemers,
– een leuke avond met een drankje en een eenvoudige maaltijd voor de ondersteuners van het bestuur, inclusief de bezorgers.
Ook werkte de OBV mee aan een diner voor 10 oudere/alleenstaande mensen, en een paasevenementje van de Ichthusschool.
Voor de komende periode (in mei al) wordt er een pc-training georganiseerd.
Bij de meeste evenementen moeten externen ingehuurd worden omdat er te weinig vrijwilligers meewerken. Dit brengt meer kosten met zich mee dan wanneer er wel eigen leden zouden meehelpen.

Er wordt een oproep gedaan aan de leden om mee te werken aan de automatische incasso van de contributie. De banken stoppen per 2018 met de acceptgiro’s, het systeem waar de OBV tot nu toe gebruik van maakte. Een alternatief zou zijn om facturen voor de contributie te gaan versturen, wat duurder is en veel meer tijd vraagt van het bestuur. De penningmeester heeft al machtigingsformulieren, die deze middag ingevuld achter gelaten kunnen worden.

De OBV is verheugd met de nieuwe serre in het Dorpshuis, die o.a. gebruikt zal gaan worden voor de wekelijkse Buurtkamer.
De OBV heeft goede contacten met de gemeente en de welzijnsorganisatie Tympaan-de Baat. Met de PCOB wordt samengewerkt om elkaar wederzijds te versterken. Dit gebeurt o.a. bij de gezamenlijke bloemlegging voor de dodenherdenking op 4 mei a.s.
De leden van de commissie Bouwen&Wonen, Frans Snelderwaard en Cor van Mourik, leggen per eind 2017 hun functie neer. Welke leden kunnen deze commissie na hen gaan bemensen? Zij zullen het niet echt druk krijgen, want er liggen niet veel nieuwe bouwprojecten in het verschiet.
Ook Reinier Bloemer wil stoppen, met het samenstellen van ons periodiek. Hij biedt aan om tijd te steken in de overdracht aan de nieuwe redacteur(s).
Verder is er verbreding van het bestuur nodig. Bijvoorbeeld: de functie van secretaris is nu vacant; de voorzitter neemt dit voorlopig waar.

3. VASTSTELLING VERSLAG ALV VAN 15 APRIL 2016
Henk Paanen vraagt wat ‘stemgerechtigde leden’ precies zijn, en stelt voor de statuten en het huishoudelijk regelement op de website te plaatsen. Het bestuur zegt toe dit verzoek te honoreren. Het verslag wordt vastgesteld.

4. VASTSTELLING SOCIAAL JAARVERSLAG 2016
Er zijn geen vragen. Het verslag wordt vastgesteld.

5. VASTSTELLING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016, BEGROTING 2017
Het financieel jaarverslag staat op de website. Er zijn geen opmerkingen of vragen.

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De penningmeester licht toe dat de overdracht van de vorige aan de huidige penningmeester veel tijd heeft gevergd. Daardoor was het financieel jaarverslag niet tijdig klaar voor de controle door de ‘kascontrole commissie’. Het financieel jaarverslag wordt nog niet goedgekeurd. Het verslag van de commissie zal in het volgende periodiek, van juni, worden geplaatst.

7. BENOEMING LID EN PLAATSVERVANGEND LID KASCONTROLECOMMISSIE

Theo Kemme controleerde voor het tweede keer en stapt nu uit de commissie. Suzanne Bakker controleerde voor de eerste keer, maar blijft voor het komende jaar in de commissie. Aafke Kegel was reserve en treedt nu aan voor de eerste keer. Als reserve lid meldt zich Cor Burggraaf.

8. BENOEMING BESTUURSLEDEN
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Dat is jammer want het bestuur moet uitgebreid worden.
Omdat er geen secretaris is neemt de voorzitter tijdelijk de taak van de secretaris op zich. Er is één kandidaat-bestuurslid die al mee vergadert om de sfeer te proeven. Ook de commissie Bouwen&Wonen moet voor eind dit jaar herbemensd worden, evenals de redacteur van 55+ Steek uw licht op.

9. RONDVRAAG
Henk Paanen vraagt of de OBV kan zorgen dat de gehandicapten bij de dodenherdenking op 4 mei een plek met uitzicht kunnen krijgen. De voorzitter gaat proberen dit samen met het Gehandicaptenplatform De Ronde Venen voor de komende 4 mei op te lossen. Bert van Walbeek meldt dat de Oranje Vereniging bij de dodenherdenking de C.P. v.d. Leestraat altijd probeert autovrij te houden; daar zouden scootmobielen en rollators vooraan kunnen staan.
Bert van Walbeek vraagt of het jaarlijkse zomeruitje voortaan weer zoals vroeger door de weeks kan in plaats van op zondag, zoals in 2016 en zoals weer te plannen voor 2017. Jan Popping, de organisator van dit uitje, antwoordt het in overweging te nemen maar heeft de ervaring dat er tegenwoordig ook door de week moeilijk vrijwillige chauffeurs te vinden zijn. Een combinatie van dit uitje met de LIONS-Rabo fietstocht (op een zondag) is daardoor gemakkelijker te organiseren. Hij zal de mogelijkheden bekijken.
Ed van Diest wil van de gelegenheid gebruik maken om samen met Bert van Walbeek toe te lichten waar de commissie Verkeer&Vervoer mee bezig is.
Voor Abcoude:
– Buslijn 126; het nieuwe voetpad, de verlichting en halverwege een bank,
– het muurtje bij De Wakende Haan; beter toegankelijk maken van het trottoir,
– Amsterdamse Straatweg, uitrit van De Lage Wal; verduidelijken van de situatie.
– Meerlandenweg; plaatsing van matrixbord dat de gereden snelheid (die meestal te hoog is) aangeeft;
– Van Doornplein; aanpassing verkeerscirculatie;
– Pauw in ’t Groen; aanpakken vrachtverkeer.
– Derde Brug, wandelpad ZW kant; voorkomen gevaarlijk gebruik door fietsers;
– KOOT Supermarkt; zebra’s, zitbank en pijl-markering op de weg.
Voor Baambrugge:
– Rijksstraatweg; snelheid vertragende drempels.
– Dorpsbrug; verbreden brug en aanpassen kruispunt,
– Brugstraat; herinrichting naar “shared space”.
– Toegankelijkheidsschouw in overleg met de gemeente.
Ben Verbeeten vraagt of bij Pauw in ’t Groen de plantenbakken beter gemarkeerd kunnen worden. ’s Avonds zijn deze slecht zichtbaar voor fietsers. De commissie pakt dat op.

10. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering. De leden worden uitgenodigd na de pauze om 16.30 uur de film over Abcoude en Baambrugge te bekijken. Deze film is een compilatie van oude films, ter beschikking gesteld door particulieren uit Abcoude en Baambrugge, over het dagelijks leven alhier van weleer. De bijeenkomst werd afgesloten, net als vorig jaar, met een eenvoudige doch smakelijke maaltijd, verzorgd door Frits Benacchio. Er waren veertig leden die hiervan graag gebruik maakten.

SOCIAAL JAARVERSLAG OBV 2017
Bestuur Op 1 januari 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: Dick Kok (voorzitter en secretaris a.i.), Jan Dulfer (penningmeester), Jan Popping (bestuurslid) en Margaret Root (bestuurslid). Elly van Luijn en Joska Hoppe hebben in het najaar van 2017 besloten de eindredactie van het Periodiek over te nemen van Reinier Bloemer, zodat de eindredactie weer een volwaardige bezetting heeft. Bestuursvergaderingen hebben, op de grote vakantie na, maandelijks plaatsgevonden. Agendapunten waren o.a.:
– uitbreiding bestuur en bemensing commissies
– automatische incasso contributies
– werving nieuwe leden/emailadressen
– actiepunten 2017
– uitbreiding buurtkamer Baambrugge
– voorbereiding dialoog laatste levensfase
– samenwerking met andere (ouderen)organisaties
– bespreking terugkoppeling commissies zorg, bouwen en wonen, verkeer en vervoer, publiciteit
– voorbereiden themabijeenkomsten
– uitvoering Periodiek Leden.
Begin januari 2018 telde de OBV 1307 leden. Het aantal groeide in 2017 met maar liefst 116 nieuwe leden door een ”proefexemplaren” project en vooral door de gewaardeerde medewerking van de gemeente, die elke “55-plusser” aanschreef. Door verhuizing naar elders, overlijden en overige opzeggingen was de groei netto 39.

Commissie activiteiten
Ter stimulering van het verenigingsleven vond er opnieuw de Rabo Lions fietstocht plaats. Deze tocht mocht (door ouderen) ook met de auto afgelegd worden. Zo’n 30 deelnemers namen deel aan het uitje. Door de succesvolle inzet van de OBV mocht de penningmeester 750 euro incasseren. Tympaan de Baat, de Rabo en de vrijwillige chauffeurs ondersteunden het evenement.

Als vanouds vond eind november 2017 de St. Nicolaasviering plaats.
Daarnaast is nog een “dank-je-wel-avond” georganiseerd voor de verspreiders van de Periodiek, bestuurs- en oud-bestuursleden. Door de drukke feestdagen in december 2017 heeft dit in januari 2018 plaatsgevonden.

De vertrekkende commissieleden van de commissie Bouwen en Wonen, Cor van Mourik en Frans Snelderwaard, en van de commissie Communicatie, Reinier Bloemer zijn op een feestelijke manier in het zonnetje gezet. Dit zal ook nog gebeuren voor de vertrekkende leden van de commissie Verkeer en Vervoer: Cees Spanbroek en Ed van Diest.

In januari 2017 ondersteunde de OBV het nieuwjaar diner voor oudere, alleenstaande mensen. Ook wordt gewezen op de vele activiteiten voor senioren uit Abcoude en Baambrugge middels “de Diligence” onder de vlag van Tympaan, het theater Piet Mondriaan en de start van “Samen eten in Baambrugge”.

Commissie Bouwen&Wonen
Het bouwplan Kromwijck in Baambrugge wordt door de commissie kritisch gevolgd, omdat er ook seniorenwoningen komen. De ontwikkeling in Abcoude Zuid – Land van Winkel is in 2017 vervolgd. Er zijn al woningen bewoond. Opnieuw is aandacht gevraagd bij de Woningbouwvereniging voor een opbouw van een etage op het pand Leeuwenburgh.

Commissie Verkeer&Vervoer
Aandachtspunten van deze commissie:
• routering lijn 126
• Stationsstraat
• snelheid Rijksstraatweg
• schouw Abcoude en Baambrugge met gemeente
• verkeerscirculatie Dr. Van Doornplein
• voetpad bij Derde Brug
• dorpsbrug Baambrugge
• muurtje bij de Wakende Haan
• regelmatig overleg met ambtenaren en de wethouder

Commissie Zorg
Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals
– “de dag van de zorgvrager”,
– “zo lang en prettig mogelijk actief blijven”,
– de Buurtkamer en de vele activiteiten en thema’s van Tympaan op het gebied van bijvoorbeeld wonen en leefomgeving, personeelsalarmering, dementie en rouwverwerking.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op vrijdagmiddag 21 april 2017 is de ALV gehouden. Aanwezig: 40 stemgerechtigden personen, inclusief de bestuursleden: Dick Kok, Jan Popping en Jan Dulfer. Margaret Root is verhinderd. Helaas heeft zij per 31 december 2017 moeten besluiten tot beëindiging van haar bestuursfunctie. Reinier Bloemer is bereid gevonden het verslag van de jaarvergadering te maken. De ALV is afgesloten met een heerlijke maaltijd, die is verzorgd door Frits Benacchio.

Dick Kok, secretaris a.i.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Klik HIER voor het financieel jaarverslag 2017 en de begroting 2018.

KETTINGGESPREK MET GERARD VAN LUIJN
In de gezellige huiselijke sfeer vindt het kettinggesprek plaats met het erelid van de OBV Gerard van Luijn. Gelijk gaat het gesprek al over mantelzorg. Elly, dochter van Gerard, verzorgt de koffie.

Gerard zegt dat hij blij is met zijn twee dochters en de thuiszorg, want zonder hen zou hij niet meer zelfstandig kunnen wonen. Helaas verblijft zijn vrouw, sinds 2010, wegens gezondheidsredenen in Mariaoord. Ook de gezondheid van Gerard is broos. Met een rollator weet hij zich nog voorzichtig te verplaatsen. Maar ja, 94 jaar oud worden is ook heel wat. Ik was benieuwd naar de vraag “hoe, waarom en wanneer” de OBV is opgericht. Wie kan mij dit beter vertellen dan Gerard. Hij was er vanaf het eerste begin bij. Hij vertelt, dat er in 1983 een grote bijeenkomst is geweest om de belangstelling te peilen voor het behartigen van de belangen van ouderen. Naast de Stichting Senior, die door de gemeente was ingesteld, werd de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude en Baambrugge (OBV) op 15 mei 1984 opgericht. De statuten werden op 26 november 1984 vastgesteld. De vereniging had bij de start van de oprichting drie grote doelen: • het realiseren van een verzorgingshuis • het bouwen van een mortuarium • het aanleggen van een “derde brug” Uiteindelijk is alleen het laatste doel gerealiseerd. Maar met heel veel moeite! Twee keer is de OBV naar de Raad van State geweest. De OBV mocht daar niet het woord voeren. Cees Spanbroek heeft met een kraam op de Hoogstraat gestaan voor de inzameling van handtekeningen voor de derde brug. Enkele honderden handtekeningen zijn aan oud-burgemeester Van der Most aangeboden op de plaats waar de derde brug zou komen.

Voor het realiseren van een verzorgingshuis werd contact opgenomen met de provincie en andere verzorgingshuizen. Uiteindelijk allemaal nutteloos: toen puntje bij paaltje kwam was er door een andere wettelijke regelgeving geen geld meer voor een verzorgingshuis in Abcoude. Ook het mortuarium kwam er niet. Uitvaartondernemers zagen er geen brood in. Monuta (uitvaartondernemer) stelde: “Er overlijden te weinig mensen bij u in de gemeente.” Gelukkig is er wel op aandringen van de OBV en de STAG (Stichting Advies Gehandicapten) een schuilgelegenheid met toiletvoorziening op de begraafplaats gekomen. Het periodiek van de OBV is opgezet door Gerard. De boekjes werden, een aantal jaren, thuis met zijn vrouw klaar gemaakt voor bezorging. Een soortgelijk boekje heeft Gerard gemaakt, in een andere bestuursfunctie, voor de STAG. Gerard kon dit allemaal doen, omdat hij gepensioneerd was als directeur van de Grafische MTS Amsterdam. Best handig zo’n achtergrond als je zulke boekjes in elkaar moet zetten. In 1986 heeft hij, op verzoek van de Stichting Senior een werkgroep telefoon alarmering opgericht.

Toen hij in 2006 hiermee ophield waren er bijna 100 abonnees in Abcoude en Baambrugge. Van de lokale politieke partij de SVAB (samen voor Abcoude en Baambrugge) is Gerard bestuursvoorzitter geweest en heeft hij drie partijprogramma’s samengesteld. Als bijzonderheid zijn deze programma’s in Abcoude en Baambrugge bij alle inwoners bezorgd. Lovend is Gerard over het vernieuwde periodiek. Hij vraagt mij: “Weet je waar de naam Steek uw licht op vandaan komt?” Ik had geen idee. Een ander oud-bestuurslid, Wim Erwich, heeft deze naam bedacht. Ere wie ere toekomt. Hiermee sluiten wij het gesprek af en wens ik Gerard het allerbeste toe.

Dick Kok

NIEUWJAARSDINER, WEDEROM EEN PRACHTIG INITIATIEF!
Afgelopen januari werd opnieuw door twee jonge paren uit Abcoude een driegangen diner en gezellig samenzijn in huiselijke kring georganiseerd voor oudere, alleenstaande mensen uit Abcoude en Baambrugge. En al voor de derde keer, dus in hedendaagse termen: “Versie 3.0”. In het Witte Weekblad van 25 januari werd er al uitgebreid verslag van gedaan. De lokale sponsoren waren De Eendracht, Keurslagerij Pouw, Noort Groente, Plus Koot en Readshop. Zij worden zeer bedankt voor hun ‘ingrediënten’. Speciale vermelding verdienen ook The Roundsman (catering, kok), Gitta en Theo (accordeon en zang) en de vrienden van het “feest comité” voor hun sympathieke ondersteuning. De OBV hielp met de persoonlijke uitnodigingen en het vervoer. “Het was haast nog leuker dan vorig jaar”, zo hoorden we. Enkele citaten van de deelnemers: “Heerlijk gegeten en gedronken”, “Leuke attentie”, “Amsterdamse avond”, “We hebben een bootje”, “Droomland”. De organisatoren meldden: klompen aan de deur, veel lieve dankbetuigingen en enthousiaste sponsors. Allen vonden het zeer gezellig. Ook vanuit de OBV nogmaals dank voor dit lovenswaardige initiatief en de medewerking van allen. Januari 2019: “Versie 4.0”?
Jan Popping

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste lezers, Gelukkig staan, na een pittige winter, de eerste narcissen en sneeuwklokjes weer te bloeien in de tuinen en laat de zon zich wat vaker zien. Dat stemt ons vrolijk! Wat ons ook vrolijk stemt, is dat we gefuseerd zijn met de Servicepunten en dat de vestiging van Abcoude op 28 maart van Kerkgaarde 5 naar de Angstelborgh, Dorpszicht 22 is verhuisd. Mede namens mijn collega’s wens ik u een heerlijk voorjaar toe en graag tot ziens!
Annemarie Keja

SERVICEPUNT ABCOUDE VERHUIST
Met ingang van maart 2018 is het Servicepunt in Abcoude te vinden in gebouw De Angstelborgh. Na de fusie van het Servicepunt en welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat is het een logische stap om beide organisaties in hetzelfde pand onder te brengen. Vanaf maart jl. kunt u bij ons terecht op het nieuwe adres: De Angstelborgh Dorpszicht 22 1391 LX Abcoude Wij zijn geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en telefonisch bereikbaar op nummer 0297-587600. Op het Servicepunt kunt u terecht met alle vragen over wonen, welzijn en zorg. Van jong tot oud, iedereen kan langskomen voor informatie en advies. Zo zijn er veel mensen die een beroep doen op het Servicepunt wanneer zij hulp nodig hebben bij het aanmelden als werkzoekende en het aanvragen van een uitkering. Ook kunt u bij ons terecht voor informatie over de WMO en het aanvragen van een WMO-voorziening zoals huishoudelijke hulp, regiotaxi of een woningaanpassing. Verder kunt u op het Servicepunt terecht voor vrijwilligersdiensten en verzorgen wij de aanmeldingen voor Stichting Jongeren Actief. Kijk voor meer informatie over de Servicepunten op onze website www.servicepuntderondevenen.nl.

ALZHEIMER CAFÉ ABCOUDE
De vrijwilligers van het Alzheimer Café Abcoude organiseren iedere 4e woensdag van de oneven maanden een Alzheimer Café bij Tympaan-de Baat aan de Dorpszicht 22 in Abcoude. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen 21.00 uur. Om 19.00 uur gaat de zaal open en staan koffie en thee klaar. Iedere bijeenkomst staat er een ander thema centraal en vaak is er een gastspreker aanwezig die dit thema toelicht en hierover met u in gesprek gaat. Het thema van 23 mei is: “Wat is er nog mogelijk met alle beschikbare hulpmiddelen?” Op 25 juli is het thema: “De wijkverpleegkundige aan het werk”. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met dementie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat telefoon 0297-230 280 of per e-mail mantelzorg@ stdb.nl.

DARTEN IN DE ANGSTELBORGH
Sinds eind vorig jaar meldde een aantal vrijwilligers zich, omdat ze eigenlijk graag wilde darten in de Angstelborgh! Er werd een dartbord in de zaal gehangen en pijltjes werden mee genomen, want het schijnt van groot belang te zijn dat je je eigen pijltjes hebt. (Maar niet verplicht en wij hebben ze ook). Ook vonden we een enthousiaste gastvrouw die de bediening wel op zich wilde nemen, en vanaf die tijd is er een nieuwe activiteit ontstaan! Komt u ook eens mee doen? Wie weet bent u de nieuwe ‘Barney’ wel! U bent van harte welkom op de donderdagen van 14.00- 17.00 uur. Toegang en het spel zijn gratis en u hoeft u niet in te schrijven! Dorpszicht 22 – Abcoude telefoon 0294-284824

NLDOET IN DE ANGSTELBORGH
Vrijdag 9 maart jl. kwamen er zes medewerkers van de Rabobank naar Abcoude om, in het kader van NLdoet, klussen te doen in de Angstelborgh. Omdat er een lekker voorjaarszonnetje scheen, konden de werkzaamheden buiten plaatsvinden. Een paar handige mannen hebben twee houten plantenbakken in elkaar gezet, de anderen hebben de 50 stoelen die in de Angstelborgh staan aan een flinke schoonmaakbeurt onderworpen. Na een paar uur poetsen, boren en schroeven was de klus geklaard en konden ze hun oorkonde en onze complimenten in ontvangst nemen. Het was een gezellige en nuttige middag. Simone, Saskia, Gerrie, David, Rob en Niels: onze hartelijk dank!

DE DILIGENCE (PLUSBUS VAN ABCOUDE/BAAMBRUGGE) IS NOG STEEDS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
Wat doet de Diligence? De Diligence organiseert activiteiten voor ouderen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers. De Diligence biedt begeleiding bij het doen van boodschappen, het bezoeken aan het gemeentehuis, theaters, musea en zelfgeorganiseerde activiteiten. Ouderen betalen een vergoeding voor deelname. De Diligence is een begeleidingsdienst, géén vervoersdienst. De Diligence beoogt dat ouderen die sociale contacten wensen of activiteiten willen ondernemen, elke week, bij haar terecht kunnen. De belangrijkste doelstelling van de Diligence is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van sociale contacten tussen ouderen. Door de Diligence kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en worden opnamen in zorginstellingen uitgesteld of zelfs voorkomen. Afgelopen jaar zijn we naar diverse musea, theaters, markten en in maart zelfs naar een Mini Matthäus in Utrecht geweest! Ook willen we bewoners uit Abcoude en Baambrugge die slecht ter been zijn en bijvoorbeeld een optreden willen zien in Abcoude of Baambrugge, maar niet van een ander afhankelijk willen zijn, gaan vervoeren. Afgelopen week was dat de Johannes Passion in de kerk in Abcoude. Mocht u geïnteresseerd zijn neemt u dan contact op met: Annemarie Keja, telefoon 0294-284 824. Wij zoeken nog een redacteur voor de nieuwsbrief van de Diligence. Wie meldt zich aan? De vrijwillige “Diligence nieuwsbrief redacteur “zoekt elke maand 5 á 6 uitstapjes uit die niet al te duur zijn en toch heel leuk. Hij/zij krijgt uiteindelijk de vrije hand in welke uitstapjes het worden. Hij/ zij zoekt de locatie uit, plant het tijdstip, regelt eventuele toegangskaarten, bekijkt waar de meest nabijgelegen parkeerplaats/uurtarief is en rekent uit wat de kosten van de uitstapjes worden. Wij zijn voor de Diligence ook nog op zoek naar begeleiders (gastvrouw/-heer) en chauffeurs Als begeleider van de Diligence draagt u zorg voor een gezellig uitstapje voor klanten. De uitstapjes zijn heel divers. Een bezoek aan een museum, pannenkoeken eten in De Hoef of een ritje naar het gemeentehuis voor praktische zaken. Alles is mogelijk. De Diligence begeleider voelt zich betrokken bij het welzijn van ouderen en kan zich goed inleven. De begeleider is stressbestendig en kan leidinggeven aan een activiteit. U weet een prettige en gezellige sfeer te scheppen en u bent communicatief sterk. Een goede conditie is noodzakelijk, want u moet vaak in en uit de bus stappen, om bij de klanten aan te bellen en om deze te helpen met in- en uitstappen. U vertelt de chauffeur waar hij/zij heen moet en u zorgt ervoor dat de klanten betalen voor het uitje en draagt de inkomsten af op ons kantoor. Chauffeurs zijn ervaren in het rijden met groepen mensen en zorgen voor een veilige rit. Zij kennen de wegen of maken gebruik van de TomTom. Zij vinden het leuk om te rijden en dragen mede met de gastvrouw/-heer zorg voor een goede sfeer. Voldoet u hieraan en is dit echt iets voor u? Aanmelden kan bij sociaal cultureel werker: Annemarie Keja a.keja@stdb.nl, of telefoon 0294-284824

GEZELLIGHEID MET GEZAMENLIJK ONTBIJT VAN KOOT
Abcoude – Elke donderdagochtend wordt er in de Angstelborgh gezamenlijk ontbeten. Buurtbewoners kunnen voor slechts één euro genieten van een uitgebreid ontbijt dat wordt aangeboden door supermarkt Koot. “Ik vind het altijd erg gezellig”, vertelt een van de deelnemers aan het ontbijt. “De andere dagen eet ik altijd maar alleen, het ontbijt biedt mij sociale binding.” Voor de ouderen in de Angstelborgh is het wekelijkse gezamenlijke ontbijt een moment om naar uit te kijken. “De meeste van ons zijn alleenstaand. Het is dan ook erg gezellig om op deze manier met elkaar in contact te komen. De laatste nieuwtjes worden besproken en iedereen krijgt de aandacht. Als iemand ziek is, zorgen we ook met elkaar dat er een kaartje of bezoek geregeld wordt”, zegt een van de aanwezige vrouwen. Een andere positieve werking van het gezamenlijk eten in de ochtend is dat de deelnemers veel meer tijd nemen voor het ontbijt. “Normaal heb ik met vijf minuten mijn brood opgegeten, maar het is natuurlijk veel beter om er de tijd voor te nemen. Bovendien geniet je dan ook veel meer van wat je eet.” Hoewel er nu voornamelijk senioren naar de ontbijtgroep komen, staat de Angstelborgh open voor iedereen die het leuk zou vinden om gezamenlijk te ontbijten. “De ontbijtgroep is heel open en laagdrempelig”, vertelt Annemarie Keja van Tympaan – De Baat. “Ook jonge vaders en moeders die hun kroost naar school hebben gebracht en om een praatje verlegen zitten kunnen gezellig bij ons aansluiten.” De ontbijtservice vindt elke donderdag plaats van 9.00 tot 9.45 uur. Deelname aan het ontbijt kost slechts € 1,00! U krijgt daar een vorstelijk ontbijt voor met croissants, verse jus d’orange, broodjes, beleg en koffie/ thee. Angstelborgh, Dorpszicht 22 – Abcoude.
Rosanne Kok, journalist en columnist Witte Weekblad

VRIJWILLIGE WELZIJNSCOACHES ZIJN GEMOTIVEERD OM TE STARTEN!
Afgelopen weken hebben maar liefst 12 vrijwillige Welzijnscoaches van Tympaan-De Baat de training Motiverende Gespreksvoering gevolgd. Deze training werd aangeboden vanuit de aanpak Welzijn op Recept. Bij deze aanpak verwijzen hulpverleners mensen die last hebben van klachten (fysiek/mentaal/ sociaal emotioneel), als gevolg van (ingrijpende) gebeurtenissen in hun leven, door naar Welzijn op Recept. Tympaan-De Baat is trots op dit aantal! Welzijn op Recept is een erkende landelijke interventie, maar is relatief nieuw in de gemeente De Ronde Venen. Afgelopen jaar zijn de eerste koppels (hulpvragers en vrijwilligers) van start gegaan en dankzij de aanmelding van deze nieuwe vrijwilligers zijn wij in staat om dit jaar nog meer mensen te ondersteunen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor de vrijwillige Welzijnscoaches was de training VRIJWILLIGE WELZIJNSCOACHES ZIJN GEMOTIVEERD OM TE STARTEN! een mooie gelegenheid om kennis te maken met elkaar en met de doelgroep van Welzijn op Recept. Ze hebben geleerd hoe ze technieken van motiverende gespreksvoering kunnen toepassen en hoe ze de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen kunnen vergroten. Ze zijn gemotiveerd om te beginnen! Heb je een hulpvraag en wil je weten of Welzijn op Recept iets voor jou is? Kijk dan op onze vernieuwde website: www.tympaan-debaat.nl/ontmoeten/pagina/welzijnop-recept of vraag je huisarts/praktijkondersteuner om advies. De vrijwillige Welzijnscoaches zijn: Tim den Hartog, Daisy van Blanken, Jan-Karel Reesink, Petra Kuiper-Basset, Marc de Kuijer, Léan Fransen, Loes de Kraker, Sjo Wintjens, Margit Rechtuijt, Renée Splinter en Barbara Baron. Welzijn op Recept is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds.

HEEFT U NOG NIET EERDER (BIJNA) GRATIS GELUNCHT BIJ THE GREEN DUCK?
Omdat er de eerste 2 keer een run was op deze (bijna) gratis lunch hebben we besloten dat vanaf heden vooral nieuwe mensen aan de beurt zijn om zich aan te melden. Dus heeft u nog niet eerder bij de Green Duck kunnen lunchen, dan kunt u zich vanaf heden aanmelden! Dat kan op de volgende manier: • U reserveert een plek bij het Klanten Contact Centrum van Tympaan-De Baat, u ontvangt na betaling van € 3,- een voucher die u recht geeft op een heerlijke 3-gangen lunch. Een voucher biedt u alvast één gratis drankje. De bijkomende drankjes die u daarna besteld zijn voor eigen rekening. De eerste volgende lunch is weer in mei 2018. Let op: zonder voucher kunt u niet deelnemen, dus reserveer een plek en kom de voucher ophalen bij Tympaan de Baat, Dorpszicht 22 in Abcoude. Wie het eerst komt wie het eerst maalt, er zijn een vast aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u zo snel mogelijk aan. Telefonisch reserveren kan, maar dan moet u de voucher wel af komen halen bij de Angstelborgh, op maandag, woensdag of vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur. Adres Dorpszicht 22 in Abcoude KCC telefoon 0294-283 302. Voor informatie kunt u bellen met de sociaal cultureel werker van Tympaan-De Baat in Abcoude
Annemarie Keja, telefoon 0294-284 824.

ROLLATORSPREEKUUR
Veel mensen krijgen als ze ouder worden problemen met lopen. Daarvoor zijn er hulpmiddelen zoals rollators. Dit zijn zeer goede en betrouwbare hulpmiddelen mits ze goed worden onderhouden. Voor dit onderhoud is er een rollatorspreekuur van Tympaan-De Baat. De vrijwilligers van het rollatorspreekuur toeren maandelijks door De Ronde Venen om ervoor te zorgen dat u veilig loopt met uw rollator. Wat is een rollatorspreekuur? Tijdens het rollatorspreekuur kunt u gratis een “APK-keuring” laten doen voor uw rollator. Het doel van deze dienst is een bijdrage te leveren aan uw veiligheid. Veilig lopen met een goede rollator is heel belangrijk. Veel ongelukken met rollators kunnen namelijk voorkomen worden door bijvoorbeeld de remmen goed af te stellen en uw rollator op juiste hoogte te zetten. Wat gebeurt er tijdens een rollatorspreekuur? Tijdens het spreekuur krijgt uw rollator een zogenaamde APK-keuring. Hierbij wordt altijd gekeken naar:
• Slecht werkende remmen. Deze zijn erg gevaarlijk en zorgen voor veel ongelukken met rollators (niet alleen bij het lopen, maar ook bij het zitten). De remmen worden voor u gecontroleerd en eventueel bijgesteld.
• Loszittende kabels. Het vastzetten van de kabels is belangrijk om het knikken hiervan te voorkomen en om niet te blijven hangen aan dingen waar men langsloopt. • De hoogte van uw rollator. Een goede houding is erg belangrijk.
• Niet goedlopende of draaiende wielen worden bijgesteld of indien nodig vervangen.
• Loszittende handvatten. Wanneer de handvatten los zitten is dat erg gevaarlijk. De handvatten mogen ook niet gedraaid kunnen worden.

Wanneer en waar is het spreekuur?
Het rollatorspreekuur is er elke maand van 10:00 uur11:00 uur op verschillende locaties (verzorgings-huizen) in De Ronde Venen.
Bezoekdagen voor 2018 zijn als volgt:
• Woensdagochtend 16 mei: Verzorghuis Zuiderhof
• Woensdagochtend 13 juni: Verzorghuis Veenstate
• Woensdagochtend 8 augustus: Verzorghuis De Kom
• Vrijdagochtend 7 september: Angstelborgh Abcoude
• Woensdagochtend 12 september: Verzorghuis Gerardus Majella
• Dinsdagochtend 9 oktober: Buurtkamer Baambrugge
• Woensdagochtend 17 oktober: Verzorghuis Vinkenoord
• Woensdagochtend 28 november: Verzorghuis Zuiderhof
Wat zijn de kosten? Alle hulp die wordt geboden tijdens het spreekuur is gratis behalve als er nieuw materiaal moet worden gebruikt, dan dient de kostprijs te worden vergoed. Dit gaat uiteraard in overleg.

WORKSHOP MIDLIFE MAKE-UP MATTERS IN MEI IN DE ANGSTELBORGH
Na het overweldigende succes in de Broedplaats van Vinkeveen is er nu ook voor de dames uit Abcoude/ Baambrugge een nieuwe kans om deel te nemen aan de workshop. Midlife MakeUp Matters. Op donderdag 17 mei, van 14:00 uur tot 16:00 uur, komt make-up artist Dorota Boronska naar De Angstelborgh! Deze workshop richt zich op vrouwen die, door middel van make-up, het mooiste van zichzelf naar boven willen halen en zich mooi, aantrekkelijk en zelfverzekerd willen presenteren. Want als je ouder wordt heb je het vast wel gemerkt. Een aantal make-up regels van vroeger zijn niet meer van toepassing. Je huid is in de loop der jaren veranderd en daarom is het verstandig om opnieuw naar je make-up te kijken.
Tijdens de workshop leren vrouwen tips & trucs waaronder:
• Reinigen en voorbereiden van de huid
• Gebruik van primer, concealer en foundation
• Het aanbrengen van make-up voor een natuurlijke look en een feestelijke look.
De eerste helft van de workshop wordt er uitleg gegeven en de tweede helft van de workshop is er ruimte om zelf de tips en trucs toe te passen en vragen te stellen.
De kosten voor de workshop zijn €10,- p.p.
Aanmelden kan via e-mail: midlifewomanmatters@gmail.com of via ons Klanten Contact Centrum, telefoon 0294-283302 bereikbaar op de maandag-, woensdag- en vrijdag ochtend van 10.00 – 12.00 uur.

SERVICEPUNT
De komende edities zullen wij elke keer een ander onderwerp bespreken. Deze keer de meest voorkomende onderwerpen rondom MOBILITEIT. Natuurlijk kunt u altijd bij het Servicepunt terecht voor meer informatie over de genoemde voorzieningen. Kijk onderaan het artikel voor de telefoonnummers en websites van genoemde aanbieders.

Mobiliteit:
• Wandelstok – Een wandelstok is aan te schaffen via een thuiszorgwinkel zoals Medipoint of Vegro. Er is hiervoor geen vergoeding.
• Rollator – Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel vanuit de aanvullende verzekering. Echter kan het lonen om op zoek te gaan naar een tweedehands rollator. Via www.marktplaats.nl bijvoorbeeld. Een kleine zoektocht op de postcode van Abcoude leverde al aardig wat resultaten op. U kunt ook rollators huren wanneer u er tijdelijk één nodig heeft. Dit kan ook via Vegro of Medipoint. Zij bezorgen aan huis.
• Trippelrolstoel – Deze stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Hij wordt vergoed door de zorgverzekering. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.
• Rolstoel – Wanneer u voor langere tijd een (aangepaste) rolstoel nodig heeft wordt deze vergoed door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Dit vraagt u aan via Het Servicepunt. Het is hiervoor wel nodig dat u de maximale huurtermijn heeft doorlopen die uw zorgverzekering vergoed. Huren kan bij Medipoint, Vegro of een thuiszorgwinkel van uw keuze. Ontvangt u hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg(WLZ) of verblijft u in een zorginstelling? Dan kunt u de rolstoel aanvragen via Zorgkantoor Utrecht of via het personeel van de zorginstelling.
• Scootmobiel – Ook hier geldt dat u terecht kunt bij het Servicepunt voor de aanvraag van een scootmobiel via de WMO. U betaalt wel een eigen bijdrage die wordt berekend naar inkomen. Hebt u al andere hulp vanuit de WMO, dan stapelt de bijdrage niet en zal die dus gelijk blijven met wat u al betaalde. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK. Wanneer u zorg ontvangt vanuit de WLZ kunt u bij het zorgkantoor terecht voor de aanvraag. Uw eigen bijdrage aan het CAK wijzigt niet wanneer u meerdere vormen van hulp of hulpmiddelen gebruikt. Deze is altijd berekend naar uw inkomen.
• Loopfiets – Wanneer u behoefte heeft aan een loopfiets kunt u het best informeren bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt de loopfiets gedeeltelijk of helemaal vergoed.
• Personenalarmering voor buiten – Dit is een mobiel alarmeringssysteem die uw locatie bijhoudt via GPS wanneer u buiten loopt. Dit kan interessant zijn wanneer er de angst is dat iemand gaat dwalen. Bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Het apparaat kan een melding afgeven aan bijvoorbeeld de familie wanneer iemand zich buiten het ingestelde gebied begeeft. Deze vorm van alarmering wordt niet vergoed. U kunt in een thuiszorgwinkel of op het internet meer informatie vinden.
• Valdetectie – Sommige aanbieders van personenalarmering bieden ook de optie valdetectie aan. Er zou dan vanzelf een noodsignaal afgegeven worden wanneer u valt. Weet dat deze optie nog niet goed onderzocht is in Nederland en er dus geen garantie afgegeven kan worden dat een val altijd vanzelf wordt gedetecteerd.
Voor meer info over personenalarmering kunt u terecht bij het Servicepunt.
• Wanneer iemand niet meer zelf in staat is om op de alarmknop van de normale personenalarmering te drukken, is leefstijlmonitoring misschien een optie. Hierbij wordt door het plaatsen van sensoren in de woning bekeken wat het normale leefpatroon van iemand is. Gebeurt er iets afwijkends, dan gaat er een melding naar de familie of contactpersonen. Leefstijlmonitoring wordt nog niet vergoed.
• Openbaar Vervoer Begeleiderskaart – Wanneer iemand nog wel met het openbaar vervoer kan reizen maar hier een begeleider bij nodig heeft, is er de mogelijkheid om deze kaart aan te vragen. De begeleider kan dan gratis meereizen. Er is/zijn een keuring of bewijsstukken nodig om deze kaart te verkrijgen. Dit kan via de website van Argonaut.
• Belbus Antonioziekenhuis – Heeft u veel afspraken in het ziekenhuis Hofpoort, Leidsche Rijn of Antonius, dan kan de ‘Belbus’ worden aangevraagd. Deze belbus is voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld wanneer u slecht ter been of te ziek bent om auto te rijden. Het vervoer is gratis en uw afsprakenkaart is uw instapbewijs. Bel 088-3209715 voor een reservering.
• ANWB Automaatje – Vrijwillige chauffeurs rijden in hun eigen auto, tegen een geringe onkostenvergoeding, hun minder mobiele plaatsgenoten. Elke rit is meer dan vervoer alleen want vaak gaan chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. Wie minder mobiel is, geen auto heeft en voor wie het openbaar vervoer of de taxi een probleem is, kan gebruik maken van ANWB AutoMaatje. Elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Deze regeling is niet geschikt voor mensen met een grote zorgvraag die vervoer met begeleiding nodig hebben. De onkostenvergoeding bedraagt €0,30 per kilometer. De gebruiker betaalt alle kilometers die de chauffeur maakt, dus ook de kilometers van het huis van de vrijwilliger naar de gebruiker of wanneer de vrijwilliger terug naar huis rijdt om te wachten voor de ophaaltijd.
• Regiotaxi – Iedereen mag tegen het normale ov tarief gebruik maken van de Regiotaxi. Dit is niet leeftijdsgebonden. Wanneer iemand in aanmerking wil komen voor het gereduceerde WMO-tarief dan kan dit aangevraagd worden bij de gemeente(WMO). U kunt hiervoor langskomen bij het Servicepunt.
Voor het WMO-tarief zijn een aantal voorwaarden: u kunt geen auto meer rijden, niet met het ov-reizen en bent beperkt in uw sociale contacten doordat u geen vervoer heeft. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de gemeente. Er is geen eigen bijdrage voor de Regiotaxi. U betaalt per rit direct aan de Regiotaxi, contant of via automatische incasso.
• Valys – Voor vervoer buiten de regio kunt u terecht bij Valys wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet. U heeft: een bewijs van de gemeente van het recht op wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas), een bewijs van de gemeente van het recht op een wmo-rolstoel of een scootmobiel, een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente of een OV-Begeleiderskaart. Wanneer bovenstaande niet van toepassing is gelden er dezelfde toelatingsvoorwaarden als bij de Regiotaxi, met de aanvulling dat de inwoner niet meer dan 100 meter zelfstandig kan lopen. Er geldt geen eigen bijdrage, wel een kilometervergoeding die aan Valys wordt betaald. Voor een aanvraag kan u langskomen of bellen met het Servicepunt.
• Diligence – De Diligence is er voor alle zelfstandig wonende ouderen en mindervaliden in Abcoude en Baambrugge, met als doel het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Met de Diligence rijdt u per taxibusje naar verschillende leuke uitjes en etentjes. De Diligence is voor Iedereen die zich zonder hulp niet of moeilijk buitenhuis kan begeven. De Diligence rijdt door de inzet van vrijwilligers. Een chauffeur en een begeleider halen u op voor activiteiten. De prijs verschilt per activiteit. U kunt de nieuwbrief met de uitjes vinden op de website van Tympaan- de Baat of ophalen in de Angstelborgh bij het Servicepunt.

Belangrijke telefoonnummers en websites
• www.regelhulp.nl – hier kunt u via een doorkliksysteem van uw probleem tot een oplossing komen. Er wordt ook genoemd waar u moet zijn om de hulp te regelen.
• www.hulpmiddelenwijzer.nl – hier treft u alle hulpmiddelen en informatie over kosten, eventuele vergoedingen en het hulpmiddel zelf.
• www.hetcak.nl – hier kunt u uw eigen bijdrage berekenen.
• www.medipoint.nl – thuiszorgwinkel, telefoon: 088-102 0100
• www.vegro.nl – thuiszorgwinkel, telefoon: 0800-288 77 66
• www.thuis-zorgoutletamsterdam.nl/ – Thuiszorg outlet Amsterdam- Noord, telefoon: 06-57966356
• www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor – Meer informatie over het zorgkantoor, telefoonnummer regio Utrecht: 038-45678 88
• www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart – aanvragen ov begeleiderskaart
• www.regiotaxiveenweide.nl – vervoersgebied van de Regiotaxi, telefoonnummer voor reserveringen: 0800-9926663
• www.stdb.nl – website van Stichting Tympaan-de Baat

Heeft u aanvullende vragen of wilt u alvast meer weten over één van de komende onderwerpen: Werk en inkomen of ontmoeting en ontspanning? Bel dan of kom langs bij het Servicepunt. U hoeft geen afspraak te maken. In Abcoude zijn wij elke werkdag van 09:00 – 13:00 uur geopend in de Angstelborgh. Wij zijn ook telefonisch te bereiken via 0297-587600. Maandag tot donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur. Op www.servicepuntderondevenen.nl vindt u nog meer interessante artikelen en informatie.

ONDERSTEUNING IN DE LAATSTE LEVENSFASE
De stichting vrijwilligerszorg thuis sterven Vecht & Venen is een organisatie die actief is in alle woonkernen en omliggende buitengebieden van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Deze organisatie werkt met vrijwilligers die u kunnen ondersteunen in de laatste periode van een leven. Thuis afscheid mogen nemen en sterven is de wens van velen. Deze periode door kunnen brengen in je eigen vertrouwde omgeving, met alle dierbaren in de buurt. De naasten proberen alle verzorging en aandacht te bieden, maar vaak blijkt dat moeilijk tot het einde vol te houden, ook al is er hulp van de thuiszorg. De vrijwilligers staan klaar om patiënt en familie te ondersteunen met aandacht en “er zijn”, zowel overdag, ’s avonds en ’s nachts. Zij kunnen aanwezig zijn, tijdelijk de naasten aflossen, een luisterend oor zijn voor patiënt en naasten, waken, helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Zij werken nauw samen met de thuiszorg en huisarts. De ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers die hiervoor een gerichte opleiding hebben gekregen. “Gewone mensen” die, vaak vanuit persoonlijke ervaringen, voor dit vrijwilligerswerk hebben gekozen. Zij weten wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van een stervende thuis. De vraag voor de ondersteuning kan bij de stichting binnenkomen via de huisarts, de thuiszorg, ziekenhuis, maatschappelijk- of pastoraal werkende. Ook de patiënt of de naasten kunnen de hulp in roepen. Door contact op te nemen met de coördinator volgt daarna een kennismakingsbezoek waarin besproken wordt aan welke ondersteuning er behoefte bestaat, op welke tijden deze het meeste nodig is en hoe wij daaraan tegemoet kunnen komen. Dat kan voor enkele of meerdere dagdelen en/of nachten per week zijn. Wacht vooral niet te lang met het aanvragen van hulp. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van de vrijwilligers.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u de stichting benaderen via: Telefoon: 06-51451130 (24 uur per dag bereikbaar) Mailadres: stichting@thuissterven.info Website: www.thuissterven.info De coördinatoren staan u graag te woord.

EÉN DING IS ZEKER, AAN ALLES KOMT EEN EIND…
Voor uzelf als oudere, of in welke rol dan ook betrokken met ouderen, behoeft deze zekerheid geen nadere toelichting. In dit periodiek wordt tevens aandacht besteed aan mogelijke ondersteuning van vrijwilligers in het stervensproces. Over de laatste levensperiode die hieraan voorafgaat denk je, ook als vitale senior die midden in het leven staat, toch wel eens na. Bijvoorbeeld als je de ‘zoveelste’ uitvaart meemaakt. En ook op jongere leeftijd kun je zomaar geconfronteerd worden met een eindige levensverwachting van jezelf, of die van je dierbaren. Wat maakt de zorg aan het levenseind geslaagd in de beleving van zorgvragers, hun naasten en zorgverleners? De vraag is actueel, mede gezien de discussies rond ‘voltooid leven’ en zelfdoding, overbehandeling en overbodige ziekenhuisopnames, euthanasie, donorwet etc. Eind vorig jaar verscheen een boekwerkje waarin maar liefst 51 terminale praktijksituaties worden gepresenteerd. Goede (en ook minder goede-) zorg wordt toegelicht aan de hand van vier algemeen geaccepteerde medisch-ethische principes: weldoen, niet schaden, respect voor autonomie en rechtvaardigheid. Ook de spanningen ertussen komen aan bod. Wat doet ertoe? Maatwerk, omdat elk levensverhaal (en einde) uniek is. Tijdige communicatie over wensen. Advance Care Planning. Gelijkwaardige zorgrelaties. Enzovoorts. Uiteindelijk gaat het erom dat de zorgbehoevende zich begrepen voelt. De OBV maakt geen reclame in dit periodiek (anders dan in advertenties). Maar gezien de actualiteit van het thema en ook omdat dorpsgenoot dr. Dirk Jan Bakker één van de vier auteurs is, maken we voor deze keer een uitzondering. En meer nog omdat de aansprekende voorbeelden en commentaren kunnen prikkelen om nog eens over deze ultieme zekerheid na te denken. Voor uzelf, uw naasten en de zorgverlening. “Het goede levenseinde in casussen”, uitgegeven in oktober 2017 door Bohn Stafleu van Loghum, www.bsl.nl 100 pagina’s, €24,50.
Jan Popping

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN
Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld aan de weg of straatmeubilair? Geef de melding aan de gemeente door. Ook voor onderstaande zaken kunt u bij de gemeente een melding indienen: afval (zwerfafval, dumping), asfalt-, klinker- en onverharde wegen, voetpaden en fietspaden, laaghangende takken, pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes, stoplichten, verkeersborden en -tekens, straatmeubilair zoals zitbanken, verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen, Is uw afval niet opgehaald? Geef dit uiterlijk de volgende dag 11.00 uur door via kcc@derondevenen.nl of telefoon: 0297-291616. Staat er een defecte lantaarnpaal in uw straat? Noteer het nummer op de mast en meldt de lantaarnpaal aan bij www.citytec.nl/storing-melden. Melden via de app Makkelijk Melden. U kunt een melding openbare ruimte ook eenvoudig doorgeven via de app Makkelijk Melden. Deze app kunt u via de App Store of Play Store downloaden. Bent u ontevreden over de gemeente? U kunt dan een klacht indienen.

VOORAANKONDIGING OBV ZOMERUITJE 24 JUNI 2018
Voor de derde maal zal wederom de Lions Rabo Tour verreden worden en “het OBV Zomeruitje” valt ook dit jaar hiermee samen. We hopen opnieuw mee te dingen naar een verenigingspremie, die ten goede komt aan gesubsidieerde activiteiten voor onze leden.

U kunt zich nu al aanmelden via e-mail secretariaat@ obv-abcoude-baambrugge.nl, de blauwe OBVbrievenbussen bij de supermarkten Koot en Albert Heijn in Abcoude of de Troefmarkt in Baambrugge. Of u geeft zich op bij mevr. Lien Riechelman op woensdag 13 juni tussen 10.00 – 12.00 uur in de Angstelborgh, Dorpzicht 22 te Abcoude. Voor leden uit Baambrugge kan dit ook in de Buurtkamer in het Dorpshuis op dinsdag 12 juni tussen 10.00 – 11.00 uur bij dhr. Jan Popping. Opgave met: naam, adres, telefoonnummer (en eventueel e-mail en rollator). Ook graag uw aanmelding als vrijwilliger-chauffeur met auto. De kosten zullen waarschijnlijk weer €15,- zijn en chauffeurs worden zoals gebruikelijk ‘vrij’ gehouden. Gestart wordt vanaf de Angstelborgh, ontvangst 10.00 uur, vertrek ca. 10.30 uur. Aanvullende informatie in het OBV periodiek in juni, maar deze verschijnt heel kort voor dit evenement. Vandaar nu al deze aankondiging en oproep. Ook omdat de indeling altijd een leuke, maar ook lastige puzzel is….
Jan Popping

Klik HIER om u online aanmelden.
Klik HIER voor het aanmeldingsformulier.

GRATIS DEELNAME AAN EEN JEU DE BOULES MIDDAG
Jeu de Boules is niet voor niets zo populair. Je bent in beweging, het is goed voor je concentratie, het is spannend.

Maar je ontmoet ook mensen. Je praat, speelt en lacht met elkaar. Kortom, het is gewoon leuk!Om die reden organiseert de OBV in samenwerking met de Jeu de Boules club Abcoude een Jeu de Boules middag voor haar leden en partners op zaterdag 26 mei a.s., aanvang 13.30 uur. Het Jeu de Boules terrein bevindt zich aan de Molenweg 19B te Abcoude (vanuit Abcoude gezien net voorbij het Fort.) Na ontvangst zal het Jeu de Boules spel worden uitgelegd door leden van de Jeu de Boules club Abcoude waarna het spel gespeeld kan worden onder leiding van de spelleiders. Deelname aan de Jeu de Boules middag, alsmede de koffie en thee bij ontvangst zijn gratis. De overige consumpties zijn tegen betaling. Hoewel een groot aantal leden en partners kan inschrijven is het aantal deelnemers wel gemaximaliseerd. U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze middag door het aanmeldingsformulier welke op een andere pagina staat afgedrukt geheel in te vullen en uiterlijk op 3 mei a.s. te deponeren in een van de blauwe OBV Bussen bij Albert Heijn, Plus Koot of bij de Troefmarkt. Wij hopen u te verwelkomen op de prachtig gelegen Jeu de Boules banen aan de Fortgracht.

Klik HIER voor het aanmeldingsformulier.

 

LEVE DE TIJGERS
Wanneer ik ’s morgens bij het begin van een nieuwe dag naar de radio luister, wordt voortdurend om mijn steun gevraagd door allerlei weldoende organisaties zoals de Hersenstichting, de Nierstichting, de stichting MS-research, de stichting voor kankeronderzoek en de stichting tegen kinderkanker. En meestal zijn het dan vooraanstaande bestuursleden die het woord tot me richten in dit radio-optreden ‘van mensen voor mensen.’ Maar sinds kort hoor ik daar een ander geluid tussen, ‘van mensen voor dieren’ “I protect tigers!” klinkt dan uit mijn radio. Dat roept de mij onbekende Bekende Nederlander Tygo Gernandt en hij waarschuwt daarbij dat er nog maar 3700 van die grote kleurige katten op de wereld zijn. Dat vindt Tygo niet veel, maar als ik de door de EO vertoonde natuurfilms mag geloven is iedere tijger goed voor één ‘wildebeest’ per week. Laatst zag ik, in een boek over de aanstaande ondergang van de wereld, dat een Franse geleerde een verhandeling geschreven had met als titel: ‘Wat zouden dieren zeggen als hen de juiste vragen worden gesteld?’ Kijk, als wij in onze natuurgebieden omkomen in de herten, uitheemse koeien en wilde paarden en als in de rimboe van Afrika de wildebeesten schaars worden en als daar dan bekend wordt dat in waterleidingduinen bij Heemstede 1000 (van 4600 van de daar aanwezige) herten moeten worden afgeschoten, dan kun je wachten op de rubberboten met tijgers die de Middellandse Zee oversteken om in Lampedusa te melden dat ze naar de dieren welvaartstaat Nederland willen reizen. Vlees zat en als ze zich, niet gewend aan zo’n overdaad, zouden verslikken in een wilde hertenbot, dan staat de dierenambulance klaar om ze op kosten van een of ander internationaal hulpprogramma naar een dierenhospitaal te vervoeren. Maar dan komt er een twitter van Wilders, met zoiets van …’eigen roofdieren eerst’ en weer zo’n uitspraak in potjeslatijn van de zelfbenoemde anti-kartel democraat Baudet,…’si vis pacem non licet bovi afrcanum’ (vrij vertaald: we moeten die dieren niet!). En dan komt het kabinet bijeen om de zaak te bespreken. Buma ziet weinig in uitheemse tijgers. “We hebben onze handen al vol aan die wilde otters, die hebben we, zonder erbij na te denken uit het buitenland laten overkomen en die zorgen nu voor een geweldige schade. En indertijd hadden we ook een wolvenprobleem in Limburg met hoe heette dat gevaarlijke beest ook alweer …eh de Korenwolf…“. Bij de Christen Unie, waarvan een aantal leden als zendeling in Afrika heeft gewerkt, zijn ze van mening dat wij in Nederland open moeten staan voor dieren in nood in de Afrikaanse tropen. De VVD, de grootste partij in de regering, maar zoals steeds weer blijkt, niet ongevoelig voor de argumenten van de in grootte tweede partij van ons vaderland, de PVV, is zonder meer tegen en bij D’66 zijn ze het daar wel mee eens, hoewel ze dat natuurlijk met een wat beschaafder klinkende tekst beargumenteren. En dan zal premier Rutte dus, met instemming van de meerderheid, zoals gebruikelijk schaterlachend, aankondigen dat de tijgers in hun eigen land opgevangen moeten worden en dat daar afspraken over gemaakt zullen worden met Afrikaanse regeringen. En vervolgens gaat minister Sigrid Kaag, van ontwikkelingssamenwerking, met een schip vol herten, uitheemse koeien en wilde paarden naar Afrika…. Probleem opgelost Tygo. Leve de 3700 tijgers!
Jan Godschalk

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISIES
VOORZITTER
Dick Kok (d.l.kok@hetnet.nl)

SECRETARIS
• vacant; mocht u de nieuwe secretaris willen worden, laat het ons dan weten:
secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl

ALGEMEEN BESTUURSLID
Jan Popping (jpadviesbureau@outlook.com)
Jan Dulfer (jldulfer@kpnplanet.nl)

SAMENSTELLING COMMISSIES

Commissie Bouwen&Wonen
Henk Meijer

Commissie Communicatie
Elly van Luijn (e.luijn@chello.nl)
Joska Hoppe, (vanaf heden) (j.hoppe31@upcmail.nl)

Commissie Verkeer&Vervoer
Gerard Munnik
Frans de Lange
Bert van Walbeek

Ledenadministratie
Frans Snelderwaard
Vacant

Commissie Zorg
Jan Popping
Vacant

Bezorging 55+ Steek uw licht op
Cor van Schaik
Jan van Wieringen

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid
Cees van Vliet, lid van verdienste
Cor van Schaik, lid van verdienste

Website www.obv-abcoude-baambrugge.nl | IBAN NL54 INGB 0006 2177 18 | ANBInummer: 60379

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
U kunt zich voor het lidmaatschap van de vereniging aanmelden via het online aanmeldingsformulier (klik HIER).  Wilt u het formulier liever met de pen invullen dan kunt u het formulier HIER ophalen.
Voor wijzigingen en het doorgeven van uw toestemming tot automatische incasso kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Voor het online wijzigingsformulier klikt u HIER; voor de met pen in te vullen variant klikt u HIER.
U kunt het bestuur van de vereniging ook bereiken door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Het bestuur van de OBV is al geruime tijd op zoek naar leden die zich actief voor de vereniging willen inzetten. Wilt u de vereniging de helpende hand bieden dan kunt u dat kenbaar maken door het invullen van het contactformulier of te bellen met een van de bestuursleden.