55+ Steek Uw licht op (34:2) juni 2018 – tekst

VAN DE VOORZITTER – HERINNERINGEN
Heeft u dat ook? Naarmate je ouder wordt, ga je meer terugdenken aan je eigen jeugd. Dit heb ik met name als ik met mijn kleinzoon van drie jaar door het dorp loop. Hij vraagt mij van alles. Ik poog overal antwoord op te geven. “Opa, waar zijn de eendjes? Ik zie er geen”, zegt hij. Ik antwoord: “je moet ze ook roepen”. “Eendjes, eendjes, kom nou”, begint hij te schreeuwen. Ik weer: “neen, zo komen ze niet, je moet roepen: poele, poele, poele”. Nou dat neemt hij snel over, maar na intensieve pogingen komen er alleen een paar meerkoeten tevoorschijn. Ik leg hem uit, dat de eendjes vandaag geen zin hebben, maar we in ieder geval wel een paar meerkoeten hebben gezien. Thuisgekomen vraagt oma: “heb je de eendjes bij de brug nog gezien”? Teleurgesteld zegt hij: “nee, er waren alleen een paar MEERKOEIEN”! Ik dacht gelijk, die gaan we onthouden voor later. Zelf heb ik een herinnering aan twee fantastische oma’s. Eigenlijk moet ik zeggen een oma en een opoe. Eerstgenoemde had het financieel wat beter, dan laatstgenoemde. Alle kleinkinderen, 7 in totaal, kregen een fiets van haar bij het bereiken van het negende levensjaar. In die tijd kregen wij nooit zo’n groot cadeau. Wat waren wij blij en trots. Onze oma was tevreden met onze blijde gezichten. Van opoe kregen wij kleinkinderen met Kerst een zilveren rijksdaalder. Elk jaar weer opnieuw. En omdat je nauwelijks de beschikking had over contant geld, keerde je de rijksdaalder talrijke keren om in de hand in je broekzak. Het was voor ons een kleinood met een enorme waarde. Met de fiets was ik net zo blij als met de zilveren rijksdaalder. Van beide grootmoeders hield ik even veel. Opoe Kok woonde in de Jordaan in Amsterdam. Zij was ook een echte Jordanese. Omdat ik een paar keer per week bij haar mijn boterhammetje at, zorgde zij voor het beleg. Jongen, zei ze in het Jordanees: “ik heb “arebeie” voor je gehaald op de markt op de Lindengracht”. Ik koester nu deze warme herinneringen en denk met veel dankbaarheid aan hen terug. Terwijl ik dat schrijf besef ik dat de zomer zich alweer aandient. Ik wens u een mooie zomer en eventueel een heel prettige vakantie.
Dick Kok, voorzitter

VAN DE REDACTIE – DE WEBSITE
Graag maken we u erop attent dat het OBV-periodiek ook op de website te vinden is. Hier kunt u doorklikken voor verdere informatie van verschillende activiteiten, evenementen en belangrijke telefoonnummers. De website wordt onderhouden door Ben Verbeeten jr. en Marian Koekenbier.

EVEN VOORSTELLEN NIEUW BESTUURSLID
Mijn naam is Marian Koekenbier-van de Leemkolk, 68 jaar en geboren in Wijk bij Duurstede. Getrouwd met Peter Koekenbier en sinds 1974 woonachtig in Abcoude. Wij hebben drie grote zonen die al geruime tijd het huis uit zijn. Binnen de OBV zal ik in het bestuur plaatsnemen en o.a. ondersteuning bieden bij de ledenadministratie en de website van de OBV. Tevens ben ik vrijwilliger bij de stichting theater Piet Mondriaan/ Ab-Art, de open Atelierroute, de voedselbank en kringloop.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Het OBV-bestuur verklaart hiermede dat zij naam, adres en woonplaats gegevens (NAW), e-mailadressen en telefoonnummers van hun leden niet aan derden zullen verstrekken maar alleen gebruikt zullen worden voor de jaarlijkse facturering en voor informatie van de OBV aan hun leden. Als er een foto wordt getoond dan zal dit alleen met toestemming van de betrokkenen zijn. Deze AVG-regels worden opgenomen in het huishoudelijk reglement en in het verwerking register.

VERSLAG ALV OBV ABCOUDE – BAAMBRUGGE
Datum: 20-04-2018 – Plaats: Dorpshuis de Vijf Bogen te Baambrugge
Aanwezig: 30 leden en 5 bestuursleden

1. OPENING
Dick Kok, voorzitter, opent de vergadering om 16.00 uur en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal welkom voor Mieke Telder, directeur van het Servicepunt en Tympaan de Baat en Esther Hogekamp van het project: “samen dementievriendelijke gemeente”. Dick geeft aan dat er een wijziging is in de volgorde van de agenda. I.v.m. andere verplichtingen van Mieke Telder start zij met de uitleg over de taken van het Servicepunt en Tympaan de Baat. Esther Hogekamp zal daarna haar verhaal doen. Beide zullen dit beknopt op papier zetten zodat wij dit kunnen plaatsen in één van de volgende periodieken.
Na afloop bedankt Dick de beide dames en ontvangen zij een bloemetje.

2. MEDEDELINGEN
Er zijn twee afmeldingen binnengekomen van Gerard de Munnik en Frans de Lange. Wim Verbree stelt zichzelf voor aan de vergadering en zal plaatsnemen in de commissie Verkeer en Vervoer. Henk Meijer stelt zich ook aan de vergadering voor en zal in de commissie Bouwen en Wonen plaatsnemen. Het bestuur is blij met de nieuwe commissieleden.
We hebben op dit moment ruim 1300 leden, afgelopen jaar kregen we er 116 nieuwe leden bij. Netto zijn daar 37 van overgebleven door verhuizing, opzegging en overlijden. Onze gedachten gaan uit naar de laatstgenoemden. Door constante ledenwerfacties hopen wij het hoge aantal leden te behouden. Abcoude en Baambrugge tellen ruim 9000 inwoners waarvan 1/3 deel 55 plus. Daarvan is dus ca. 45% lid van de OBV.
Dick bedankt alle medebestuursleden, commissieleden, bezorgers en ”stickeraars” van het periodiek,
leden van verdiensten en erelid en alle verdere ondersteuners voor de inzet in het afgelopen jaar.
Extra aandacht wordt gevraagd voor de komende activiteiten.
Op 26 Mei het Jeu de Boules toernooi, aanvang 13.30 uur, deelname gratis, aanmelden via het formulier in laatste periodiek.
Op 24 Juni het zomeruitje dat samen met de Lions en Rabo wordt georganiseerd. Hier geldt dat aanmelden ook kan geschieden via een formulier in het laatste periodiek, of via de website.
Bij deze ook een oproep aan de leden om, indien zij activiteiten willen organiseren, contact met het bestuur op te nemen. Het bestuur stelt het zeer op prijs als meerdere leden zich hiervoor willen inzetten.
Blij zijn we met de ondersteuning van Hans Aalders (ondersteuning penningmeester), Linda Moen (vormgeving Periodiek), Jan Godschalk (column), Ben Verbeeten (website).
Verdere activiteiten die het bestuur heeft ondernomen zijn:
• Brief naar de gemeente i.v.m. minder postbussen. Nog geen reactie ontvangen.
• Ondersteuning actie zwembad Abcoude.
• De adverteerders in het periodiek blijven op peil. Belangrijke financiële bijdrage tot de
totstandkoming van de nieuwe OBV-periodiek.
• Commissie verkeer en vervoer: Het muurtje bij de wakende Haan is dan toch eindelijk veranderd. De doorgang is nu toegankelijk voor rollator, rolstoel en kinderwagen.
• Abcoude Centrum: In deze commissie nemen zitting namens de OBV: Dick Kok en Wim Verbree.
• Er is een brief naar de gemeente gestuurd i.v.m. opmerking dat het restafval minder frequent opgehaald zou worden. Antwoord van de gemeente is dat dit uitgesteld is.
• Reinier Bloemer en Jan Godschalk organiseren voor ouderen in Baambrugge één avond in de maand om gezamenlijk een maaltijd te nuttigen in de Buurtkamer van de Vijf Bogen.
• Nieuwjaars diner ouderen in januari: particulier initiatief van twee jonge paren wat ondersteund wordt door de OBV (Jan Popping). 10 oudere alleenstaande mensen worden uitgenodigd. Iedereen kan iemand hiervoor aanmelden.
• Kranslegging 4 Mei: Dit jaar zullen Dick Kok en Jan Dulfer namens de OBV en PCOB de krans leggen bij het monument in Baambrugge.
• Last but not least: Dank aan de redactie, Elly en Joska, voor het huzarenstukje in de vorm van het Periodiek dat viermaal per jaar uitkomt.
• In de advertentie van de Readshop staat post.nl? Is dit nog zo? Ja dat is nog zo, alleen is er geen pinautomaat van de ING meer. Het dichtstbijzijnde ING-kantoor is in het winkelcentrum Reigersbos.

3. VASTSTELLING VERSLAG ALV 2017
Deze wordt goedgekeurd en vastgesteld door de ledenvergadering

4. SOCIAAL JAARVERSLAG 2017
Geen vragen, verslag wordt vastgesteld.

5. BEGROTING 2018
Deze wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
Officieel is het verslag van 2016 nog niet in de ledenvergadering goedgekeurd. Dus nu het verzoek aan de leden dit alsnog te doen. Wordt goedgekeurd en vastgesteld. Verslag 2017: Controle heeft plaatsgevonden door Mevr. S. Bakker en Mevr. A.J. Kegel-de Jager. Hans Aalders leest het verslag van de kascontrole commissie voor. De vergadering geeft decharge aan de penningmeester Jan Dulfer. Met dank aan de kascontrole commissie en Hans Aalders.

7. BENOEMING LID EN PLAATSVERVANGEND LID KASCONTROLE COMMISSIE Suzanne Bakker treedt af. Cor Burggraaf treedt toe in de kascontrolecommissie. Cees Spanbroek stelt zich beschikbaar voor reserve lid kascontrole commissie.

7. BENOEMING BESTUURSLEDEN
Elly van Luijn, Joska Hoppe en Marian Koekenbier treden officieel toe in het bestuur na goedkeuring van de vergadering. Marian Koekenbier zal zich o.a. bezighouden als ondersteuning van Frans Snelderwaard met de ledenadministratie en samen met Ben Verbeeten de website onderhouden. Margareth Root neemt afscheid van het bestuur, Cees Spanbroek en Ed van Diest verlaten de commissie verkeer en vervoer. Als dank ontvangen zij een bloemetje.

8. RONDVRAAG
• Reinier Bloemer: Is AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) bekend bij het bestuur? Dit heeft te maken met de veiligheid persoonsgegevens. Reinier stuurt een mail naar het bestuur.
• Ed van Diest: Ik heb mijn e-mailadres opgegeven, waarvoor gebruiken jullie dit? Frans Snelderwaard: Als er iets te melden is bijvoorbeeld betreffende contributie kan dit ook per mail gemeld worden.
• Ben Verbeeten: ik mis op de agenda vaststelling contributie. Hier staat niets over in de statuten of huishoudelijk reglement. Dick: we gaan dit nakijken.
• Wat is het standpunt van de OBV t.a.v. de politieke partijen. Er stond een stuk in van één van de partijen. Dick: Die partij was nieuw en heeft contact opgenomen of zij iets mochten melden in het periodiek. In principe doet de OBV niet aan een politieke kleur. Senioren partij heeft ons benaderd, eveneens de VVD maar die waren te laat voor publicatie.
• Jan Godschalk: Contact met de leden. Werken de busjes nog wel? Zit daar wel eens wat in? Dick: Jazeker werkt dat, daar wordt echt gebruik van gemaakt, vaak worden de aanmeldingsformulieren en wijzigingen hierin gedropt.
• Jan Popping: Met de diligence zijn ook culturele uitjes mogelijk. Staan (waar mogelijk) vermeld in het periodiek.
• Ben Verbeeten: Alle formulieren zijn nu ook oproepbaar via de website.
• Cees Spanbroek: Geeft aan dat de commissie bouwen en wonen bezig is geweest met een opbouw op de flat Leeuwenburgh. Attentiepunt. Frans Snelderwaard: ik heb contact gehad met woningbouwvereniging GroenWest. Het heeft voor hen geen prioriteit.
• Mevr. S. Van de Ridder is opgenomen in een revalidatie kliniek in Utrecht. Als u een kaartje wilt sturen: adres is bekend bij Jan Popping.

9. SLUITING
Tot slot nog een aantal mededelingen:
• Het drankje bij binnenkomst en drankje bij het eten is voor rekening van de OBV. Overige drankjes voor eigen rekening.
• Een oproep voor vrijwilligers in de Buurtkamer in Baambrugge. De bezetting is nu te krap. Informatie bij Frits Olthof, coördinator buurtkamer.
• Het bewaar exemplaar blijft staan op onze website. Raadpleeg onze mooie site. Ben Verbeeten verdient alle lof voor prima onderhoud van onze site.
• Graag willen wij Frits en Petra bedanken voor het bereiden van de weer voortreffelijke maaltijd en nagerecht.
• Dick dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 16.30 uur de vergadering.
Notulist: Joska Hoppe

UITLEG SAMENGAAN SERVICEPUNT & TYMPAAN-DE BAAT
Op 20 april mocht ik in de ledenvergadering van de OBV iets vertellen over onze organisatie. Zo’n uitnodiging krijg je niet elke dag dus die greep ik met beide handen aan. Omdat niet alle leden bij de vergadering aanwezig waren hierbij een korte samenvatting.
Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor De Ronde Venen. Wij geven informatie en advies en brengen mensen bij elkaar, bieden mantelzorgondersteuning, organiseren sociaal culturele activiteiten en helpen zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Samen met vrijwilligers bieden we hulp en ondersteuning. Iedere inwoner, bewonersgroep en organisatie kan bij ons terecht met vragen en wensen over het uitvoeren van maatschappelijke ideeën en activiteiten.
De inzet van meer dan 550 vrijwilligers wordt hier gecoördineerd door professionals. Missie Servicepunt & Tympaan-De Baat werkt aan een veerkrachtige samenleving door het verbinden en versterken van mensen, organisaties en ideeën. Visie Servicepunt & Tympaan-De Baat:
• Maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van mensen en hun omgeving
• Inspireert en stimuleert mensen om een bijdrage te leveren aan de samenleving
• Levert professionele begeleiding en zo nodig scholing aan vrijwilligers en mantelzorgers
• Respecteert de persoonlijke wensen en grenzen van de klanten en vrijwilligers
• Organiseert de activiteiten en faciliteiten zoveel mogelijk op kern- dan wel wijkniveau.

Wat heeft Servicepunt & Tympaan-De Baat u te bieden?
Servicepunt & Tympaan-De Baat geeft u informatie en advies over diverse onderwerpen, te veel om op te noemen. Op onze Servicepunten is (bijna) alle informatie op het terrein van wonen, welzijn en zorg aanwezig en wat we niet weten zoeken we graag voor u uit.

Servicepunten
In de vier grotere kernen vindt u de Servicepunten. U kunt daar terecht met al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De medewerkers zijn goed geïnformeerd en beschikken over veel informatie. Zo nodig wijzen ze u door naar een hulpverlener of een andere organisatie. De Servicepunten zijn open van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.
In Abcoude is het Servicepunt alle dagen van 09.00 tot 13.00 uur open.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk brengt organisaties die vrijwilligers zoeken en mensen die vrijwilligerswerk willen doen bij elkaar. Daarnaast organiseert het Steunpunt deskundigheidsbevordering voor organisaties die met vrijwilligers werken.
Organisaties en (toekomstige) vrijwilligers kunnen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht voor informatie, advies en overleg over o.a. vrijwilligersbeleid, de gemeentelijke vrijwilligersverzekering, het ‘goed geregeld’-keurmerk en projecten waarbij vrijwilligers een rol spelen of nodig zijn. Vrijwilligerswerk levert nieuwe contacten, voldoening en ervaring op. Dit werk is leuk en hard nodig. Wij ondersteunen dit graag.

Maatschappelijke stage
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk ondersteunt organisaties bij het opzetten van maatschappelijke stages (MaS) binnen hun organisatie en het aanbieden van stageplaatsen. Het steunpunt bemiddelt dan tussen de stagiaires, de organisaties en bedrijven.

Maatjes
Servicepunt & Servicepunt & Tympaan-De Baat stimuleert de zelfredzaamheid van de mens. Burgers moeten op eigen kracht verder, maar wat als dat even niet lukt? Om deze reden zijn er maatjesvrijwilligers die met enige regelmaat één op één hulp, ondersteuning of gezelschap bieden aan mensen in deze situatie. Zij krijgen vanuit onze organisatie hiervoor trainingen en begeleiding. Maatje voor Twee Maatje voor Twee is er voor kwetsbare inwoners uit De Ronde Venen die behoefte hebben aan ondersteuning van een maatjesvrijwilliger. Een maatjesvrijwilliger ondersteunt mensen die:
• Zich niet eenzaam willen voelen en sociaal-emotionele ondersteuning kunnen gebruiken.
• Erop uit willen, maar het moeilijk vinden om dat alleen te doen.
• Moeite hebben om zelf initiatief te nemen.
• Hun leefwereld willen vergroten maar dat niet zelfstandig kunnen.
• Praktische hulp nodig hebben (verwijzen naar instanties; gemeente, servicepunt e.d.).
• Opvoedingsondersteuning kunnen gebruiken.
Belangrijk is “de klik” en een bepaalde vorm van wederkerigheid in het maatjescontact; dit kan bijvoorbeeld het delen van een gezamenlijke hobby zijn. Een maatje komt met enige regelmaat, vaak eens in de twee weken, langs voor minimaal een periode van 1 jaar.

Budgetcoach
Budgetcoaches worden gekoppeld aan mensen van alle leeftijden die te maken hebben met schulden of die gebaat zijn bij schuldpreventie. De inzet van een budgetcoach is bedoeld als een aanvulling op de professionele schuldhulpverlening waarbij deze vrijwilliger meer aandacht en tijd heeft voor een goed gesprek. Daarnaast kan wellicht worden voorkomen dat bij mensen met een schuldenproblematiek de schulden groter worden. De budgetcoach levert o.a. zorg na professionele schuldhulpverlening om terugval te voorkomen.

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg die mensen vanuit een persoonlijke relatie aan elkaar bieden. Mantelzorger word je vaak zomaar, je kiest er niet voor. Het zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste kan veel voldoening geven. Toch kan het ook zwaar zijn om die hulp te bieden. Servicepunt & Servicepunt & Tympaan-De Baat heeft verschillende activiteiten om mantelzorgers te ondersteunen in hun verzorgende taak, zodat zij verzorging op een gezonde manier kunnen blijven combineren met hun eigen leven.
Het Steunpunt Mantelzorg biedt het volgende:
• Informatie en advies.
• Cursussen en Informatiebijeenkomsten.
• Emotionele ondersteuning.
• Lotgenotencontacten.
• De mantelzorgkrant.
• Mantelzorgwaardering (De Ronde Venen Pas).

Sociaal werkers
Servicepunt & Servicepunt & Tympaan-De Baat informeert en ondersteunt mensen bij het behouden of hervinden van de regie over het eigen leven. Deze ondersteuning richt zich op het verlangen van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit gebeurt door persoonsgerichte begeleiding van een sociaal werker en door ondersteunende activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers. De begeleiding is maatwerk, bij de één is kortdurende ondersteuning voldoende, bij de ander is een intensievere begeleiding nodig.

Begeleiding en regieondersteuning
Mensen hun eigen leven laten inrichten zoals zij dat willen, daar zetten de sociaal werkers zich voor in. Dat doen we met het aanbieden van begeleiding en verschillende diensten. Daarnaast kunnen onze vrijwilligers hulp bieden bij werkzaamheden die voor bijvoorbeeld ouderen te zwaar of te complex zijn geworden. Voor sommige diensten vragen we een kleine (onkosten)vergoeding.

Maaltijdvoorziening
Wij bezorgen wekelijks kant-en-klare maaltijden aan huis. De koelverse maaltijden worden bereid met verse producten en de beste ingrediënten van het seizoen. Deze worden vervolgens verpakt en koelvers bij u afgeleverd door vrijwilligers van Servicepunt & Tympaan-De Baat.

Personenalarmering
Personenalarmering is een voorziening die garandeert dat er in geval van nood iemand hulp komt bieden. De klant krijgt een zendertje en met één druk op de knop ontstaat er verbinding met de alarmcentrale. Dit kan een familielid of een buurvrouw zijn, maar ook iemand van de thuiszorg. Met dit alarmsysteem heeft u altijd de zekerheid dat u snel gehoord en geholpen wordt.

Thuisadministratie, individuele computer- en belastinghulp
Vrijwilligers kunnen u helpen met administratieve werkzaamheden. Zij bekijken samen met u de binnengekomen post, helpen u bij wat wel en niet weg kan en bij het opruimen van datgene dat u moet bewaren. De belastinghulp is bestemd voor mensen die zelfstandig wonen in De Ronde Venen en die door leeftijd en/of handicap hulp nodig hebben bij het invullen van hun belastingpapieren.

Netwerk coaching
Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. Voor emotionele ondersteuning, warmte gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op mensen om ons heen. Bestaande contacten onderhouden of nieuwe maken is niet altijd even makkelijk. Een Netwerkcoach van Servicepunt & Tympaan-De Baat biedt ondersteuning in het (weer) opbouwen van een sociaal netwerk.

Ontmoetingscentra
In de gemeente De Ronde Venen kunnen senioren in ontmoetingscentra bij elkaar komen in De Angstelborgh of in één van de Buurtkamers.
Ontmoetingscentrum De Angstelborgh
De Angstelborgh is een mooi en gezellig ontmoetingscentrum, gevestigd in Abcoude. Elke dag kunt u er terecht voor koffie of een ander drankje, een goed gesprek of een activiteit. Vrijwilligers verzorgen er sportieve, creatieve en educatieve activiteiten. Voor ieder wat wils. De zaal wordt ook verhuurd en er is een expositieruimte voor schilders/kunstenaars.

De Buurtkamer
Voor de bewoners van verschillende wijken in De Ronde Venen zijn er Buurtkamers ingericht. De Buurtkamer is een gastvrije “huiskamer” waar tijd is voor een praatje, waar men een kopje thee of koffie krijgt aangeboden, de krant kan lezen of een spelletje kan doen. Een plek waar niets hoeft en van alles kan. Waar bewoners elkaar beter leren kennen en waar vrijwilligers helpen om gezamenlijke activiteiten te organiseren. Er zijn Buurtkamers in: Vinkeveen, Mijdrecht, De Hoef, Wilnis en in Baambrugge.

De Beweegkamer
Servicepunt & Tympaan-De Baat heeft in samenwerking met Spel en Sport, in de Ronde Venen, De Beweegkamer vormgegeven. In De Beweegkamer spelen plezier en bewegen de hoofdrol. De Beweegkamer is speciaal opgezet voor mensen die niet meer zo intensief willen of kunnen sporten, maar het wel fijn vinden om in een groepje wat meer aan beweging te doen.

Repair Café
Is uw radio, broodrooster of stoel stuk? Vervelend! Maar in het Repair Café in Abcoude, Vinkeveen en Mijdrecht helpen deskundige vrijwilligers u graag bij het repareren van uw voorwerp. Het Repair Café sluit aan bij een landelijk initiatief om de afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren te organiseren en ontmoeting op buurtniveau te stimuleren. Repair Cafés in De Ronde Venen: Angstelborgh in Abcoude, de buurtkamer Mijdrecht en de Broedplaats (Herenweg 63C) in Vinkeveen.

Het Buurtcafé
Naast de bibliotheek, het Servicepunt en diverse creatieve ondernemers kent de Broedplaats in Vinkeveen ook een ruimte die gebruikt kan worden door inwoners die graag een lezing, workshop of presentatie willen geven om kennis, kunde of creativiteit bij hun dorpsgenoten te vergroten. Servicepunt & Tympaan-De Baat heeft de coördinatie van deze ruimte. Het buurtcafé vindt op donderdagmiddag om 14.00 uur plaats.

De Taalkamer
In de Taalkamer kunt u mensen ontmoeten, samen koffie- en theedrinken, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Het is een laagdrempelige, fijne en gezellige plek om te oefenen om Nederlands te spreken en te luisteren. Het is geen les in een school. Soms is er een gesprek naar aanleiding van een onderwerp, bijvoorbeeld een gebeurtenis uit het nieuws of een feestdag. Ook komt er wel eens iemand iets vertellen. U kunt gewoon binnenlopen, u hoeft zich niet aan te melden en het is gratis. De Taalkamer vindt u in de buurtkamer Wilnis, buurtkamer Mijdrecht, Bibliotheek Mijdrecht en de Angstelborgh in Abcoude.

Activiteiten
In het kader van ontmoetingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd:
• Uitjes & boodschappen met de PlusBus (De Ronde Venen excl. Abcoude/Baambrugge) en de Diligence (Abcoude/Baambrugge).
• Scootmobielritten en fietstochten.
• Diverse eetgroepen in de Angstelborgh:
– Ontbijttafel van Koot op donderdagochtend
– Open eettafel dinsdagavond
– Multiculturele maaltijd elke 5e dinsdag
Actuele informatie over deze activiteiten kunt u vinden op onze website.

Wijk en buurt/opbouwwerk
Mensen willen prettig en veilig wonen in hun wijk. Meestal kan dat ook gewoon maar soms zijn er ook dingen die u niet bevallen. Er wordt bijvoorbeeld hard gereden in de straat, veel ingebroken of er is een gebrek aan speelvoorzieningen in de wijk. Zo zijn er talloze zaken die ervoor kunnen zorgen dat het minder of zelfs niet prettig wonen en samenleven is in de buurt. Bewoners die zich graag in willen zetten ter verbetering van het woon- en leefklimaat in de straat, buurt of wijk, kunnen terecht bij het opbouwwerk. De ondersteuning die het opbouwwerk kan bieden verschilt per situatie. Het kan gaan om advisering of om begeleiding en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten. Ofwel: het opbouwwerk biedt buurtbewoners zoveel mogelijk ondersteuning op maat.

Burenhulp website De Buurtverbinding
De website ‘De Buurtverbinding’ heeft als doel vraag en aanbod in buurten bij elkaar te brengen. Er zijn veel mensen die het leuk vinden om iets voor een ander te doen. Maar hoe weten zij wie hulp nodig heeft? En hoe weet u wie het leuk vindt om u te helpen? Op deze vragen biedt www. debuurtverbinding.nl uitkomst.

Hulp vragen
Er staan verschillende vragen van bewoners uit De Ronde Venen en Uithoorn op de burenhulpwebsite. Bijvoorbeeld: “wie kan mij helpen met het snoeien van de esdoorn in mijn tuin” en “wie kan er helpen met het updaten van mijn navigatiesysteem”? Onder verschillende categorieën kan men vragen om hulp. Te denken aan: tuinieren, hobby’s, gezelschap, koken en meer.

Hulp aanbieden
Naast het vragen om hulp, biedt de website ook de mogelijkheid om hulp aan te bieden. “Ik kook graag maar ik heb geregeld te veel eten over! Wie kan ik blij maken met af en toe een pannetje macaroni, pannenkoeken, verse soep enzovoorts of ik heb een hogedrukspuit te leen. Mocht u hem een keer willen lenen”?

Buurtbemiddeling
De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan u helpen om de negatieve spiraal te doorbreken. Wij geven informatie en advies over hoe u de burenoverlast zelf kunt aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kunt u onze onafhankelijke bemiddelaars inschakelen. Onder hun deskundige begeleiding kunt u samen met uw buren nadenken over een goede oplossing. Deelname aan Buurtbemiddeling is op vrijwillige basis en gratis voor inwoners van De Ronde Venen.

Jongeren
Het jongerenwerk van Servicepunt & Tympaan De-Baat is er voor alle jongeren van 10 t/m 23 jaar binnen de gemeente De Ronde Venen. Het jongerenwerk is er voor leuke activiteiten, cursussen en trainingen, preventie, informatievoorziening en ondersteuning van jongeren. Daarnaast probeert het jongerenwerk het risico op het ontwikkelen van problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk te maken en een weg terug te bieden voor jongeren die al in de problemen zijn geraakt. Het jongerenwerk geeft voorlichting over allerlei onderwerpen (zoals alcohol en drugs) en behartigt belangen van jongeren bij de gemeente en andere instanties. Ook worden er leerzame cursussen en trainingen gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de kookcursus, de weerbaarheid cursus of de assertiviteitstraining. Stagiair(e)s zijn van grote waarde voor het jongerenwerk. Ze krijgen de verantwoordelijkheid om mee te helpen aan projecten zoals Peerz. Dit is een project waarbij een groep jongeren op feestjes andere jongeren voorlichten over alcohol en drugs. Ook krijgen stagiair(e)s de mogelijkheid om projecten op te zetten. Een voorbeeld is het leesproject 4Kidz. Hierbij kunnen kinderen hun leesniveau verbeteren.

Jongeren bus
De jongerenwerkers rijden regelmatig binnen de gemeente De Ronde Venen rond met De Jongeren bus. De Jongeren bus is te vinden op favoriete hangplekken van jongeren, op evenementen, sportactiviteiten en bij scholen. Jongeren kunnen binnen stappen met vragen of voor informatie, een goed gesprek, om huiswerk te maken of gewoon even te chillen.

Taalhuis
Iedereen die beter Nederlands wil leren lezen en/ of schrijven kan zich melden bij het Taalhuis. Veel taalvrijwilligers staan klaar, ondersteund met kennis en methodes om met een taalvrager aan de slag te gaan. Lessen zijn te volgen in groepsverband of in een 1 op 1 situatie, op verschillende plekken in De Ronde Venen. Niet bij mensen thuis maar veelal in de bibliotheek. Overdag en ook ’s avonds. Deze lessen zijn gratis. Geletterdheid is van belang om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het Taalhuis draagt bij aan het vergroten van zelfredzaamheid. Voor eenieder is er een passend aanbod.
Activiteiten van het Taalhuis:
• 1 op 1 begeleiding.
• Groepslessen.
• Taalkamer.

Vrijwilligerswerk bij Servicepunt & Tympaan-De Baat
Vrijwilligers zijn en blijven ons belangrijkste ‘kapitaal’. Zonder vrijwilligers kan een organisatie als de onze eenvoudigweg niet bestaan. We zijn dan ook heel blij dat zoveel mensen samen met ons diverse activiteiten organiseren en uitvoeren. Voor Servicepunt & Tympaan-De Baat vervullen meer dan 550 vrijwilligers meer dan 700 verschillende taken.

Dit betekent dat veel van onze vrijwilligers actief zijn voor twee of zelfs voor meerdere diensten of projecten. Vrijwilligers bij Servicepunt & Tympaan-De Baat werken meestal in teams. We hebben allerlei soorten vrijwilligerswerk. Adviseren of juist de handen uit de mouwen steken, bij mensen thuis, in de Angstelborgh, de buurtkamers of op kantoor bij Servicepunt & Tympaan-De Baat zelf.

Natuurlijk is de keuze aan u. Ook de hoeveelheid tijd bepaalt u zelf. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend. We willen graag op u kunnen rekenen als er afspraken zijn gemaakt. Regelmatig hebben wij vrijwilligersvacatures. Deze vacatures communiceren we op verschillende manieren. Via de (door onze organisatie beheerde) vrijwilligers vacaturebank (www.steunpuntvrijwilligerswerk.info), via de vrijwilligersnieuwsbrief die we viermaal per jaar uitgeven, en bij nieuwe diensten of projecten ook via de huis-aan-huisbladen.

Contactgegevens
Post- en bezoekadres:
Servicepunt & Tympaan-De Baat
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
(0297) 230 280
info@stdb.nl
www.tympaan-debaat.nl

Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 tot 13.00 uur
Voor aanmelding van Plus Bus uitjes, eet-activiteiten en cursussen kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar het Klanten Contact Centrum 0297-760 260 of 0294-283 302.

Dienstencentrum Angstelborgh
Dorpszicht 22
1391 LX Abcoude
Telefoon: 0294-284 824
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 12.00 uur
Zondag 12.00 tot 17.00 uur.

Mieke Telder, directeur

IS HET DEMENTIE?
Af en toe iets vergeten of dementie hebben is niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is onschuldig: iemand herinnert zich iets tijdelijk niet. Bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie is de vergeetachtigheid veel ernstiger. De informatie is niet meer bereikbaar en lijkt voorgoed verdwenen. Vaak merkt u bij beginnende dementie dat er dingen anders gaan dan u van uzelf gewend bent. Het is soms lastig om precies te begrijpen wat er aan de hand is. Dit kan angst oproepen. Wat weer kan leiden tot boosheid, somberheid of pessimisme. Iemand met dementie verandert. Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van zijn omgeving en (professionele) zorg. Zelf beslissingen nemen gaat steeds minder goed. Daarom is het belangrijk om op tijd na te denken over de toekomst. Wie mag de financiën regelen en beslissingen maken over de zorg? En welke ondersteuning moet geregeld worden? Kunt u er open over praten? Ook voor u, de mantelzorger, verandert er veel. Hoe kunt u omgaan met iemand die verandert en steeds afhankelijker van u wordt? Komt u aan voldoende (nacht)rust toe? Kunt u een beroep doen op een goede buur of kennis als u even hulp nodig heeft? De huisarts kan de diagnose dementie stellen. Een “casemanager dementie” of “dementieconsulent” is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten voor informatie, praktische hulp en begeleiding. Zij werken nauw samen met de huisartsen, maar kunnen ook een rol spelen in de verwijzing naar andere specialisten. Ook kennen zij het aanbod van Alzheimer Cafés en andere mogelijke vormen van mantelzorgondersteuning zoals (tijdelijke) vervangende mantelzorg, ook wel respijtzorg genoemd. Gespecialiseerde dagopvang geeft uw naaste met dementie de mogelijkheid om weer een prettige invulling aan de dag te geven, passend bij wat hij of zij kan en wil. Het geeft u als mantelzorger wat tijd en ruimte voor uzelf. Voor het regelen van dagopvang kunt u contact opnemen met het Servicepunt in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis, bereikbaar via telefoonnummer 0297-58 76 00. Bij dementie komt er vaak een moment dat thuis wonen niet meer gaat. Zeker als u of uw naaste met dementie 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig heeft. Opname in een verpleeghuis is dan een goede oplossing, maar ook een lastige beslissing. Opname is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de persoon met dementie als voor mantelzorgers. Start daarom op tijd met het inwinnen van informatie over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen. Een goede voorbereiding en een geschikt verpleeghuis helpen om de opname zo soepel mogelijk te laten verlopen. De Alzheimer Telefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 -5088, zeven dagen per week, van 09:00 tot 23:00 uur. De Alzheimer Telefoon is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies bij dementie. Ook kunt u dit telefoonnummer bellen als u uw verhaal over dementie wilt delen.

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK IN DE RONDE VENEN
In september 2017 ondertekenden gemeente De Ronde Venen en acht maatschappelijke organisaties de intentieverklaring “Dementievriendelijke gemeente”. Dit was de start van een meerjarenplan om bewustwording te creëren over dementie en handvatten te bieden om met inwoners met dementie om te gaan. In 2015 woonden in De Ronde Venen 670 mensen met dementie. In 2040 stijgt dit aantal naar 1.500. Gemiddeld wonen zij na de diagnose nog zes jaar thuis. De gemeente zet zich samen met Tympaan-De Baat, Alzheimer Nederland, de Servicepunten, bibliotheek AVV, Kwadraad, Zideris en de zorgondernemers Steun & Toeverlaat en De Nostalgie in voor een dementievriendelijke gemeente. Onder meer door mantelzorgers te ondersteunen, informatie te verstrekken over dementie en trainingen aan te bieden. Doel is mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Als inwoners met dementie meer begrip en behulpzaamheid ontmoeten – op straat, in de winkel, aan de telefoon – kunnen zij langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Op 26 april jl. is Marja Becker geïnstalleerd als wethouder, met onder meer de portefeuille integraal ouderenbeleid. Zij onderstreept het belang van dit project. “Het project dementievriendelijke gemeente is een belangrijk onderdeel in het seniorenbeleid. Zoals in het coalitieakkoord valt te lezen geven we er in de komende raadsperiode verder uitvoering aan. Samen met de ketenpartners zorgen we ervoor dat inwoners met dementie en mantelzorgers beter worden geholpen.”
De kracht van verbinden en versterken!
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht.
Telefoon 0297-230 280.
E-mail: mantelzorg@stdb.nl,
www.tympaandebaat.nl – www.dementie.nl – www.alzheimer-nederland.nl
Ester Hoogkamp Coördinator Samen Dementievriendelijk Steunpunt Mantelzorg

KETTINGGESPREK MET FRITS OLTHOF
Enthousiaste vrijwilliger die bindt en boeit
Frits is van 1952, getrouwd, heeft 3 kinderen en woont al 27 jaar in Abcoude. Deels zetelt hij ook in het Dorpshuis van Baambrugge en wel op elke dinsdag: ’s morgens als coördinator van de Buurtkamer en ’s avonds als volleybaltrainer. De grote en continue betrokkenheid met de Buurtkamer vormde de aanleiding tot een gesprek met hem. Zijn achtergrond is even gevarieerd als boeiend. Frits heeft een ‘zwaar’ profiel -hij was ooit loodgieteren heeft als hofmeester acht jaar bij de marine gediend en daarbij zo’n beetje alle zeeën bevaren. Vervolgens werd hij bewaarder bij de Penitentiaire Inrichting Over-Amstel, destijds kortweg de Bijlmer Bajes geheten. Zijn laatste functie was planner van dienstroosters van de bewaarders. Door vervroegd pensioen in 2015 kwam er extra tijd vrij voor liefhebberijen en vrijwilligerswerk. Hobby’s zijn lijndansen, fotografie en sport, zoals genoemd vooral het volleybal. Frits maakt zich verdienstelijk in de bibliotheek in Abcoude en heeft ook de rol van ‘huisman’ (zijn vrouw Elly werkt als kleuterjuf op de Piusschool). De oprichting van Buurtkamer in Baambrugge in 2015 viel mooi samen met Frits zijn ‘vrijlating’ in hetzelfde jaar. Al zijn ervaringen en vaardigheden komen er uitstekend van pas: ‘binden en boeien’ van bezoekers, optimale serviceverlening, en ook de planning van de inzet van gewaardeerde collegavrijwilligers. Dat zijn een viertal dames te weten Ria Hesp, Hansje de Kok, Mieke Kroon en Coba Sterkenburg. Volgens eigen zeggen en na enig aandringen (Frits speelt geen fanfare) gebeurt dit in prima onderlinge verstandhouding en heerst er altijd een gezellige sfeer onder de ca. 18 bezoekers (man/ vrouw). Waarvan akte! Aan de prettige bijeenkomsten dragen volgens Frits ook bij: het zelfstandig functioneren en een maandelijkse lunch- en activiteit. Wat opvalt is dat dames en heren het liefst hun eigen kringetje vormen en dat de heren zich (nog) niet aan handvaardigheden hebben gewaagd. Maar de klant is koning. Hij wil graag van de gelegenheid gebruik maken om in dit periodiek een dringende oproep te doen voor twee vrijwilligers. Kom eens langs op dinsdagochtend om (vrijblijvend) kennis te maken. Wat drijft Frits zelf bij zijn vrijwilligerswerk? “Het is de waardering, daar doe je het voor”.
Jan Popping

BIJDRAGEN VAN TYMPAAN-DE BAAT EN HET SERVICEPUNT
Beste allemaal,
Om maar even met de deur in huis te vallen, ons dienstencentrum de Angstelborgh wordt verbouwd. Dit houdt in dat we gesloten zullen zijn van 18 juni tot en met 15 juli. Op maandag 16 juli wordt de zaal weer opnieuw ingericht en is dan voorzien van een nieuw plafond en een nieuwe vloer. Op woensdag 18 juli hebben we het jaarlijkse zomerbuffet gepland, dan kunt u onder het genot van een heerlijk diner de zaal komen bewonderen. Uiteraard hopen we op een warm zonnetje met een heerlijk zacht briesje zodat we de tafels ook buiten kunnen dekken! Op woensdag 15 augustus staat de jaarlijkse BBQ gepland omlijst door livemuziek van, inmiddels onze huisband, Acoustic4fun. Kaartjes voor beide diners kunt u bij ons Klanten Contact Centrum reserveren.
De Diligence rijdt de hele zomer door. Dit is een ideale gelegenheid om eens een leuk uitstapje te maken. Zie voor informatie op de daarvoor bestemde nieuwsbrieven en de prikborden. Met zoveel gezelligheid komen wij met u de zomer wel door!
Graag tot ziens.
Annemarie, Liesbeth, Carolien, Ed en Angelique!

DARTEN IS MISSCHIEN TOCH LEUKER IN DE AVONDUREN
Helaas is het Klaverjassen gestopt, maar gaan we vanaf donderdag 19 juli Darten in de avond i.p.v. de donderdagmiddag. We hopen hiermee wat meer enthousiaste Darters aan te trekken. We starten op donderdag 19 juli vanaf 19.30 tot 21.30 uur. U kunt zo inlopen, de toegang is gratis en de locatie is in Dorpszicht 22.

HANDVATEN OM SOMBERHEID TE BOVEN TE KOMEN TYMPAAN-DE BAAT ABCOUDE Als u last heeft van sombere gevoelens of licht depressief bent is dit misschien iets voor u. Er zijn zes bijeenkomsten gepland voor een positiever uitzicht. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die last hebben van depressieve gevoelens, somberheid of nergens meer zin in hebben en actief willen leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. In deze zes bijeenkomsten krijgt u vooral handvaten aangereikt waar u verder mee kunt. Wij kunnen u diverse technieken leren, onder andere ontspanningsoefeningen en oefeningen uit Mindfulness. Gaandeweg gaat u zelf een boekje maken waar u in moeilijke dagen terug kunt bladeren. Dit is geen lotgenoten-of therapiegroep. De onderliggende redenen van uw somberheid bespreken we bij deze bijeenkomsten niet. Het gaat in deze groep voornamelijk over dat opstapje dat u weer kan helpen om verder te kunnen! Kennismakingsgesprek Voor de cursus begint heeft iedere deelnemer een kennismakingsgesprek met de cursusleiders, daarin krijgt u informatie over de cursus en kunt u al uw vragen stellen. In overleg met u wordt gekeken of de cursus inderdaad geschikt voor u is. Zelf actief bezig zijn met deze cursus is heel belangrijk. U leert vaardigheden die u in uw eigen situatie toe kan passen. Het is daarom belangrijk dat u thuis tussen de bijeenkomsten opdrachten uitvoert. Welke onderwerpen we gaan behandelen mag u eventueel zelf aangeven tijdens het intakegesprek. De bijeenkomsten zijn op donderdagen van 13.30-15.30 uur. (2e en 4e donderdag van de maand) De bijeenkomsten vinden plaats op: 13 en 27 september 11 en 25 oktober 8 en 22 november Aantal deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 8 personen. Totaal zes bijeenkomsten. U heeft het meeste profijt van deze cursus als u alle bijeenkomsten bijwoont. De cursus wordt gegeven door: Kees Kuiper, Maatschappelijk werk Kwadraad, Annemarie Keja, Sociaal cultureel werk Tympaan- de Baat en een student, SPSO -Academie integrale Menswetenschappen. Aanmelden en informatie bij Annemarie Keja telefoon: 0294-284824 of per e-mail: a.keja@stdb.nl

AUTOMAATJE CHAUFFEURS GEZOCHT!
ANWB Automaatje is een vervoersdienst waarbij vrijwilligers, die daarvoor hun eigen auto gebruiken, tegen een geringe onkostenvergoeding (€ 0,30 per kilometer) minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Oktober 2016 is er een start gemaakt met deze vervoersservice in De Ronde Venen en inmiddels is er een groot aantal deelnemers die hiervan gebruik maakt. Daarom zijn wij in Abcoude/Baambrugge op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs (m/v) die zich hiervoor willen opgeven. Chauffeurs mogen niet ouder zijn dan 75 jaar, moeten beschikken over een eigen auto met een inzittendenverzekering en het leuk vinden om de minder mobiele medemens te assisteren. Ervaring van andere chauffeurs leert dat dit een zeer dankbare en sociale taak is! U geeft uw beschikbaarheid op en daar wordt dan rekening mee gehouden. De klanten doen hun verzoek tijdig aan het Servicepunt. De medewerkers van het Servicepunt zoeken een geschikte chauffeur voor de rit. Als chauffeur wordt u vrijwilliger bij TympaanDe Baat, wat ook voordelen met zich meebrengt! (Vrijwilligersuitje, vrijwilligersnieuwsbrieven, verzekeringen etc.). Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met Liesbeth Boswijk, email l.boswijk@ stdb of telefoonnummer: 0294-284824.

SERVICEPUNT
De komende edities zullen wij elke keer een ander onderwerp bespreken. Deze keer de meest voorkomende onderwerpen rondom Hulp Thuis. Soms is er echter meer nodig dan alleen een praktische oplossing. Niet iedereen heeft een vriend die wel even wil helpen met b.v. die lamp vervangen. U kunt die wel ontmoeten door b.v. netwerkcoaching. We noemen de mogelijkheden waar u direct voor deze diensten terecht kunt. Wilt u graag eerst in gesprek over de verschillende opties of samen een aanvraag doen, dan kunt u terecht bij het Servicepunt.

HULP THUIS
Netwerk coaching – is voor iedereen die zijn netwerk wil uitbreiden en/of versterken en daar ondersteuning bij wenst. De vrijwilligers van Tympaan-de Baat helpen u onderzoeken wat uw wensen en dromen zijn en wat uw omgeving aan mogelijkheden biedt om anderen te ontmoeten. Tenslotte wordt er actie ondernomen.

Administratiemaatje – Wanneer u moeite heeft of krijgt met het bijhouden van uw administratie kunt u samen, met de sociaal werkers van Tympaan-de Baat, bekijken of er een vrijwilliger beschikbaar is om u te helpen uw administratie op orde te krijgen en te behouden. Heeft u te maken met schulden of komt u maandelijks niet uit met uw inkomen, kom dan eerst langs bij het Servicepunt, om te bekijken of u aanspraak maakt op toeslagen of tegemoetkomingen.

Informatief huisbezoek voor ouderen – Sociaal werkers gaan op bezoek bij inwoners die dit jaar 75 jaar oud worden. Zij geven informatie over regelingen en mogelijkheden op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Het is een eenmalig gesprek. De gemeente wil graag weten hoe het gaat met de inwoners van De Ronde Venen van deze leeftijd. Hebt u geen uitnodiging gehad maar wilt u graag een informatief gesprek, dan kunt u terecht bij het Servicepunt & Tympaan-de Baat en vragen of er iemand thuis bij u langs kan komen.

Tuin en klussenhulp – Is er voor zelfstandig wonende ouderen met een laag inkomen die door leeftijd en/ of handicap hulp nodig hebben bij het verrichten van klussen in en om het huis. Het gaat om een schilderij ophangen, stopcontact verplaatsen, knippen van de heg etc. U kunt direct met Tympaan-de Baat bellen om een afspraak te maken. Zij zullen u nog wel een aantal vragen stellen om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deze dienst.

Niet meer kunnen koken – Er zijn verschillende mogelijkheden om maaltijden te laten bezorgen. Via Tympaan- de Baat, Het Oventje of De Ouderwetse Keuken. Er zijn tegenwoordig in de supermarkt ook veel gezonde kant-en-klaar opties. Wanneer u nog wel kunt koken maar niet zo vaak boodschappen wilt of kunt doen kunt u ook kiezen voor een maaltijd box. Er wordt dan elke week een doos met maaltijd ingrediënten en recepten bezorgt. Als laatste bestaat er nog een service,
Thuisafgehaald. Een service waar mensen die een portie extra hebben gekookt deze online aanbieden om af te halen voor een klein bedrag. Vaak wordt er ook op aanvraag gekookt. www. maaltijdbox.org, www.cateringbedrijfhetoventje.nl, www.thuisafgehaald.nl

Vrijwilligersorganisaties – Wanneer er een specifiek probleem is dat u niet opgelost krijgt is het mogelijk om die vraag neer te leggen bij een vrijwilligersorganisatie zoals de Nederlandse Patiëntenvereniging, het Rode Kruis of de kerk. Het Servicepunt heeft contacten met de vertegenwoordigers in de buurt of kan deze voor u vinden.

Handje Helpen – De vrijwilligers van Handje Helpen zorgen voor gezelligheid, samen wat doen of helpen met kleine klussen zoals boodschappen en koken. Deze organisatie helpt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap. www.handjehelpen.nl

Mantelzorgondersteuning Huishoudelijke Hulp – U bent mantelzorger wanneer u ongeveer 8 uur per week voor iemand zorgt. Doet u dat, of doet iemand dat voor u? Dan heeft de mantelzorger recht om goedkoop huishoudelijke hulp in te kopen. De kosten hiervoor bedragen10 euro per uur en kunnen ingezet worden bij de zorgvrager of de mantelzorger thuis zolang deze in de gemeente De Ronde Venen woont. De mantelzorger moet geregistreerd zijn of worden bij Tympaan-de Baat waarna de hulp aangevraagd kan worden. U kunt hiervoor direct met Tympaan-de Baat bellen en vragen naar het Steunpunt Mantelzorg. Stichting Tympaan-de Baat: Telefoon: 0297-230280 of www.stdb.nl

Hulp met computers – Is het niet mogelijk voor u om ergens een computercursus te volgen, dan biedt Tympaan-de Baat een computercursus aan huis. Dit heet “digitaal op pad”. Vrijwilligers komen thuis langs en leren u om te gaan met de computer. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt bellen met Tympaan de Baat en vragen naar mensen van Digitaal op pad. Stichting Tympaan-de Baat: Telefoon: 0297-230280 of www.stdb.nl

Huishoudelijke Hulp – Er zijn veel opties voor huishoudelijke hulp. U kunt zelf iemand zoeken en inhuren. Iemand uit uw familie of een bedrijf op internet zoeken die schoonmakers aanbiedt. Ook kunt u huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente. Voor die laatste optie betaalt u een eigen bijdrage naar inkomen. U kunt terecht bij het Servicepunt voor een aanvraag of een gesprek over de opties en kosten. Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp of thuiszorg berekenen: www.hetcak.nl

Gecombineerde hulp – Wanneer u het fijn vindt dat 1 iemand u helpt met zowel verzorging als hulp in en rondom het huis dan kunt u een beroep doen op Saar aan huis, of Steun en toeverlaat. Zij kunnen zowel hulp bieden bij huishouding, verzorging van uw huisdier of koken, als echte persoonlijke zorg. U kunt met het Servicepunt in gesprek om te bekijken wat de beste optie en of er een vergoeding mogelijk is. Thuiszorg – Thuiszorg is bedoeld om u te helpen met persoonlijke verzorging, zoals douchen, aankleden, het helpen innemen van medicijnen en medische handelingen. U kunt thuiszorg, ook wel persoonlijke verzorging, aanvragen via zorgbemiddeling van Careyn. U betaalt een verplichte eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Zorgbemiddeling Utrecht West: Tel. 088-1239994 Email: zorgbemiddelingutrechtwest@careyn.nl of www.hetcak.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN WEBSITES
Stichting Tympaan-de Baat: Telefoon: 0297-230280 of www.stdb.nl

www.regelhulp.nl – hier kunt u via een doorkliksysteem van uw probleem tot een oplossing komen. Er wordt ook genoemd waar u moet zijn om de hulp te regelen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning kan u bijstaan bij hulp of zorgvragen en kunnen met u mee naar afspraken. www.mee-ugv.nl Tel. 030-2642222

Heeft u aanvullende vragen of wilt u alvast meer weten over één van de komende onderwerpen, werk en inkomen of ontmoeting en ontspanning, bel of kom langs bij het Servicepunt. U hoeft geen afspraak te maken. In Abcoude zijn wij elke werkdag van 09:00 – 13:00 uur geopend in de Angstelborgh. Wij zijn ook bereikbaar via telefoonnummer: 0297-587600, van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Op www.servicepuntderondevenen.nl vindt u nog meer interessante artikelen en informatie.

WERKZAAMHEDEN TRANSFERVERPLEEGKUNDIGE
Eerstelijns verblijf na een ziekenhuisopname: Hoe werkt dat? Eerstelijns verblijf is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dit kan met of zonder verzorging zijn.
Het is een belangrijke voorziening voor als het thuis (nog) even niet gaat. U komt in aanmerking voor eerstelijns verblijf zorg als uw huisarts het niet veilig vindt dat u naar huis gaat of als de medische zorg die u nodig heeft, thuis niet te organiseren is. U hoeft zo’n verblijf in een zorginstelling niet zelf te regelen. De ontslagverpleegkundige of transferverpleegkundige bepreekt uw situatie met u, uw huisarts of met de specialist ouderengeneeskunde of met de arts verstandelijk gehandicapten (AVG).

Wat doet de transferverpleegkundige?
De transferverpleegkundigen begeleiden en ondersteunen patiënten en hun naasten optimaal in het geval er complexe zorg bij ontslag uit het ziekenhuis nodig is. Zij hebben overleg met andere hulpverleners en zorgen onder andere voor de aanvraag van thuiszorg, verpleeghuizen, tijdelijke verzorging in een verzorgingshuis of revalidatiecentrum of opname in een hospice. De transferverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel tussen het ziekenhuis en het vervolgtraject en hebben nauwe contacten met zorginstellingen in de regio. Zij verzorgen de indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het is bij wet geregeld dat voor de vervolgzorg een indicatie moet worden aangevraagd. Het CIZ beoordeelt een aangevraagde indicatie, die door de transferverpleegkundige is aangevraagd. Met ingang van 1 januari 2017 valt het eerstelijns verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. De indicatie die hiervoor aangevraagd is, is drie maanden geldig. De zorgverzekeraars regelen de uitvoering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico. U krijgt 100% vergoed bij de zorginstellingen waar uw zorgverzekeraar contact mee heeft.

Hoe regel ik thuiszorg?
Wijkverpleegkundigen en –verzorgenden zijn meestal in dienst van een thuiszorgorganisatie. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Wel kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuiszorgorganisatie te vinden bij u in de buurt. Ook kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis ervoor zorgen dat u de juiste zorg na ontslag uit het ziekenhuis krijgt. Als u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft bij dagelijkse handelingen, kunt u verzorging thuis aanvragen. De verzorgende of verpleegkundige geeft u individuele begeleiding bij het opstaan, wassen, douchen, steunkousen aan- en uittrekken, aankleden en eten. Soms is verpleging nodig. Bijvoorbeeld als u geregeld injecties, medicijnen of wondzorg nodig heeft. In een persoonlijk gesprek beoordeelt de wijkverpleegkundige of u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging thuis. En als dat zo is, dan bekijkt u vervolgens samen welke zorg nodig is en stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan op. U heeft geen indicatie meer nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Als de wijkverpleegkundige vindt dat u geen zorg nodig heeft, maar vindt u dat zelf wel? Dan heeft u een probleem. Een particulier bureau is dan mogelijk een alternatief. Particuliere zorgbureaus bieden veel soorten hulp en diensten aan. Voor ieder probleem hebben zij wel een oplossing, vaak tegen betaalbare prijs. Bovendien is er soms een vergoeding van de kosten mogelijk. Joska Hoppe

MANIFEST “WAARDIG OUDER WORDEN” DE RONDE VENEN GETEKEND DOOR BESTUUR OBV
Onze senioren zijn waardevolle inwoners van De Ronde Venen. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij – samen met senioren – aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben. Door dit actieplan Waardig ouder worden te ondertekenen, spreken wij gezamenlijk uit dat wij ons inzetten voor:

Een lokale aanpak van eenzaamheid.
Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën, maar ouderen vormen een grote risicogroep. De aanpak van eenzaamheid onder ouderen moet structureel worden. Welzijnsorganisaties krijgen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van eenzaamheid. Daarbij horen huisbezoeken aan mensen van 70 jaar en ouder. Daarnaast zorgen we voor innovatie in de huidige structuren van buurthuizen en ontmoetingsplekken. Ouderen worden nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen en uitwerken van ideeën en plannen.

ICT als instrument tegen eenzaamheid
Nu ouderen langer zelfstandig wonen, bestaat het risico dat ze moeilijker contacten onderhouden. Door middel van moderne communicatiemiddelen, slimme software en goede internetverbindingen kan de mogelijkheid geboden worden waarbij ouderen makkelijk digitaal met leeftijdgenoten, familie of zorgverleners communiceren. We willen in de komende tijd in overleg met lokale IT-bedrijven de mogelijkheden hiernaar verder onderzoeken en zo mogelijk daar een pilot voor starten.

De Ronde Venen als dementievriendelijke gemeente
Steeds meer mensen lijden aan dementie. Een aandoening waar we ook in onze gemeente niet omheen kunnen. Een dementievriendelijke gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Belangrijk hierbij is dat de kennis van dementie vergroot wordt.

Aantrekkelijk vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zijn in het welzijnswerk voor ouderen onmisbaar en verdienen daarom onze waardering en steun. Zorgen voor goede deskundigheidsbevordering door het bieden van een passend cursusaanbod is hiervoor van belang. Cruciaal is hierbij de ondersteuning van en afstemming met vrijwilligersorganisaties. Om het contact tussen ouderen en jongeren te bevorderen, worden jongeren gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen in de ouderenzorg, bijvoorbeeld als invulling van hun maatschappelijke stage/diensttijd. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die met ouderen werken wordt gratis.

Goede ondersteuning voor mantelzorgers
Dagbesteding, goede informatievoorziening en respijtzorg dienen beschikbaar te zijn om mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorg is een goede reden om tijdelijk minder uren te werken. Dat wordt niet gestraft met een korting op de uitkering.

Een lokaal Ouderen woonakkoord
Samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, ouderenorganisaties en zorgaanbieders komen we tot een lokaal Ouderen woonakkoord. In het woonakkoord moet onder andere aandacht zijn voor woonvormen waar mensen beschutting ervaren, waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten, waar ze aanspraak van medebewoners hebben en ze dichtbij voorzieningen wonen en waar de zorg in de woonvorm, of in de nabijheid ervan geboden wordt. Ook willen we aandacht voor het levensloopbestendig maken van woningen, onder andere door het geven van voorlichting.

Zorg op maat
Bij de zorg aan ouderen dient maatwerk, keuzevrijheid en eigen regie centraal te staan zolang dit mogelijk is. Zorginnovaties die eraan bijdragen dat mensen langer veilig thuis kunnen blijven wonen, kunnen vergoed worden uit de Wmo. Hierbij is een persoonlijk advies aan huis een belangrijk adviesmoment. Korte lijnen met de huisartsen om problemen tijdig te weten te komen en aan te pakken, zijn essentieel.

Betaalbaar sporten en bewegen
Voor ouderen en zeker ook dementerende ouderen is het goed om in beweging te blijven. Sport en bewegen is dan ook een speerpunt in het ouderenbeleid. Ondersteuning voor senioren met een smalle beurs juichen wij toe.

De Ronde Venen, maart 2018.
Wim Stam, ChristenUnie-SGP
De Ronde Venen Rein Kroon,
CDA De Ronde Venen Alberta Schuurs,
VVD De Ronde Venen Marja Becker,
Seniorenpartij De Ronde Venen Kees van Ankeren,
PCOB De Ronde Venen Elly van Luijn en Joska Hoppe,
OBV AbcoudeBaambrugge Corien Bos,
NPV De Ronde Venen Christiaan Verhoef,
Zorgboerderij Den Haring Baambrugge Jos Honing,
Diaconaal Platform De Ronde Venen Ester Hoogkamp
Stichting Servicepunt & TympaanDe Baat
Pieter Kroon, PvdA/Groen Links De Ronde Venen

OBV ZOMERUITJE ZONDAG 24 JUNI 2018: WEES ER (HEEL) SNEL BIJ!
In het vorige periodiek las u over de vooraankondiging; hier zetten we nog even de ‘puntjes op de i’. Het OBV ‘uitje’ valt ook dit jaar dus weer samen met de Lions Rabo Tour. Voor de OBV geldt een aangepaste route, geschikt voor auto’s. De kosten zijn 15 euro per persoon (chauffeurs worden zoals gebruikelijk vrijgehouden). We hebben een heel bijzondere plek gevonden voor de lunch en om u gerust te stellen: we gaan geen kilometers vreten.
Diverse deelnemers meldden zich al aan en dat geldt ook voor de vrijwilliger-chauffeurs met auto. U kunt zich per omgaande opgeven via e-mail:
. secretariaat@obv-abcoudebaambrugge.nl of een envelop met daarin uw aanmelding in de blauwe OBV-brievenbussen deponeren bij de supermarkten Koot en Albert Heijn in Abcoude of de Troefmarkt in Baambrugge.
. Persoonlijk aanmelden kan ook bij Lien Riechelman op woensdag 13 juni tussen 10.00-12.00 uur in de Angstelborgh, Dorpszicht 22, Abcoude. Voor leden uit Baambrugge kan dit in de Buurtkamer op dinsdag 12 juni tussen 10.00-11.00 uur bij Jan Popping.
U kunt bij bovenstaande personen de kosten á 15 euro contant betalen. Om teleurstelling te voorkomen vragen wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden.
Graag bij opgave uw naam, adres, telefoonnummer eventueel e-mailadres, rollator en dieetwensen vermelden. Ook graag uw aanmelding als vrijwilliger-chauffeur met auto.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Marian Koekenbier, telefoonnummer 06-27251923 of Jan Popping telefoonnummer 06-54921530.
Op 24 juni ontvangen wij u om 10.00 uur, met koffie en gebak, in het restaurant/pub van The Green Duck, Amsterdamsestraatweg 1-3 in Abcoude. (Dit omdat de Angstelborgh wordt verbouwd). We vertrekken om 10.30 uur.
Jan Popping en Marian Koekenbier

HET SPORTHUIS ABCOUDE
Voor, door en met inwoners van Abcoude, Baambrugge en omgeving. Stand van zaken. Het is alweer enkele maanden geleden dat de (bijna) voltallige gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen vóór het burgerinitiatief van de Stichting Zwembad Abcoude en de Stichting Abcoude Sport heeft gestemd.
Een burgerinitiatief dat de realisatie van Het Sporthuis Abcoude – voor zwem, gym & binnensport en ontmoeten – mogelijk maakt. Een diep gekoesterde wens van vele inwoners, zo blijkt ook uit de ruim 3.000 steunbetuigingen vanuit de bevolking. De afgelopen maanden is door de stichtingen hard gewerkt aan onder andere de voorbereidingen voor de bouw. Ook vele andere onderwerpen vragen de nodige aandacht. Om de inwoners op de hoogte te houden versturen we regelmatig een nieuwsbrief. En we hebben in maart een inwonersavond in de Dorpskerk georganiseerd, die door ruim 300 mensen is bezocht. Een mooie gelegenheid om bij te praten en ideeën te uit te wisselen.

Voor alle inwoners, alle leeftijden
In Het Sporthuis Abcoude kunnen vanaf 2020 inwoners van Abcoude, Baambrugge en wijde omgeving – van jong tot oud en met verschillende achtergronden – terecht om te sporten én om elkaar te ontmoeten. Uit ervaringen met Het Meerbad en de Kees Bonzaal weten we dat sport en ontmoeten goed samen opgaan. In Het Meerbad werd niet alleen gezwommen, het was ook een trefpunt voor vele doelgroepen, bijvoorbeeld om verjaardagen te vieren, er waren vaste ontmoetingsclubjes en was vaak het startpunt van wandelingen en andere buitensportactiviteiten. De huidige Kees Bonzaal biedt momenteel deze mogelijkheden ook. Naast gym en binnensporten, wordt er volop gekaart en gebiljart. Het nieuwe sporthuis is straks ook een mooie en waardevolle ontmoetingsplek voor alle inwoners.
Het Sporthuis Abcoude wordt gebouwd op de kavel naast treinstation Abcoude en bestaat uit drie verdiepingen:
• Begane grond: zwemmen en koffiehoek.
• Eerste verdieping (halve verdieping): ontmoetingsruimte/sportkantine.
• Tweede verdieping: sportzaal.
Het Sporthuis wordt een drempelloos, toegankelijk gebouw waar je graag komt en waar je graag terugkomt. Dat is onze ambitie. Op de afbeelding ziet u een zogenaamde artist impression.

Mee bouwen: financieel steunen, vrijwilliger worden
De begroting voor het Sporthuis is gebaseerd op een sober en doelmatig gebouw. Niet alleen een aanzienlijk deel van de bouwkosten, maar ook alle zeer gewenste extra’s om het gebouw toegankelijker, comfortabeler en fijner te maken, komen voor rekening van de stichtingen. Vandaar onze vraag aan de inwoners om mee te bouwen middels een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld afschermpanelen voor op de beweegbare bodem (veiligheid), een luie trap en tillift (goede toegankelijkheid), de inrichting van het buitenterrein met parkeerplaatsen voor mindervaliden, een ruime fietsenstalling en een comfortabele inrichting van de ontmoetingsruimte en koffiehoek.

Wilt u ook een donatie doen?
Dat kan dan eenvoudig via www.hetsporthuisabcoude.nl/ steun-ons.

Ook vrijwilligers spelen een belangrijke rol in Het Sporthuis. Misschien vindt u ook het leuk om tijd en energie te steken in Het Sporthuis Abcoude. We kunnen dan een afspraak met u maken om na te gaan welke vrijwilligersactiviteiten bij u passen. Om een idee te krijgen van het type werkzaamheden, of om u direct aan te melden, kunt u kijken op www. hetsporthuisabcoude.nl/vrijwilligers. U kunt zich op onze website ook eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief, dan blijft u automatisch op de hoogte over de ontwikkelingen. www.hetsporthuisabcoude.nl. Het is ook mogelijk een donatie te doen, u aan te melden voor vrijwilligerswerk of u op te geven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen: info@hetsporthuisabcoude.nl, of door een briefje in de bus te doen van de SZA, p/a Anja Visser, Spoorlaan 25, 1391 SZ Abcoude of te bellen met Corien van der Linden (0294 – 28 5631). Met elkaar maken we er wat moois van! Artist impression – mei 2018
Corien van der Linden

INFORMATIE VAN DE VROUWEN VAN NU AFDELING ABCOUDE/ BAAMBRUGGE
Wij zijn een bloeiende Vrouwenvereniging met een aantal activiteiten. Elke 3e woensdagavond van de maand komen wij bij elkaar van september tot en met mei. Wij hebben dan een afwisselend programma van sprekers over diverse onderwerpen. De onderwerpen variëren, van medisch, schilderkunst en bijvoorbeeld muziek. Ook zijn er avonden waarop we samen een maaltijd nuttigen, een spel of quiz doen. Deze avonden vinden plaats in het Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge. Wij hebben een aantal commissies die verschillende activiteiten organiseren zoals:
• Excursies naar b.v. interessante musea of botanische tuinen
• Fiets- en wandeltochten
• Leeskring
• Handwerkactiviteiten
• Koffie-ochtenden op verschillende locaties in de zomermaanden
Wij zijn opgericht in mei 1946 en hebben ongeveer 65 dames als lid.
Overige informatie kunt u op de landelijke website VrouwenvanNu.nl vinden.
Corien Heesakkers, bestuurslid

VOEDSELBANK
De Voedselbank De Ronde Venen verzorgt voedselpakketten voor voedselbankcliënten in de woonkernen Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Abcoude en Baambrugge. Het kan iedereen overkomen In veel artikelen over voedselbanken komt men de standaardopmerking ‘het kan iedereen overkomen’ tegen, en dat is ook zo! Inwoners die denken in aanmerking te komen voor ondersteuning kunnen zich melden via: www.voedselbankderondevenen.nl, of mail naar clienten@voedselbankderondevenen.nl
Telefonische bereikbaarheid:
– Voor vragen over een voedselpakket kunt u ons bereiken, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 06 – 81129347
– Voor overige vragen kunt u ons bereiken, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, op telefoonnummer: 06 – 33020903. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken.

AGENDA EVENEMENTEN
Zondag 17 juni 2018 Tuinconcert bij de Eendracht Aanvang 13.00 uur Abcouder Harmonie. Kijk op Abcouder Harmonie.
Zondag 24 juni 2018 het OBV Zomeruitje Zie aankondiging in periodiek of op de site van de OBV.
Zaterdag 14 en zondag 15 juli 2018 Cultuurhuis Abcoude: Zomerfestival Kijk op Cultuurhuis Abcoude.
Zaterdag 22 september 2018:
Start van het nieuwe theaterseizoen van Stichting Ab-Art Theater Piet Mondriaan. Kijk op ab-art.nl.

Abcouder Concerten Kijk op Abcoudeconcerten.nl. De mooiste muziek dichtbij uw huis in de Dorpskerk Abcoude

Open Eettafel Elke dinsdag, behalve 5e dinsdag van de maand aanvang 18.30 uur. Inschrijving noodzakelijk en kosten € 9,25. Kijk op Tympaan de Baat.

Multiculturele maaltijd tijdens ontmoetingsavond Elke 5e dinsdag van de maand, vanaf 18.00 uur. Inschrijving noodzakelijk en kosten € 9,25. Kijk op Tympaan de Baat.

Scootmobiel ritten Elke 3e dinsdag van de maand (april t/m september) Inschrijving noodzakelijk en kosten € 6,00. Kijk op Tympaan de Baat

Ontbijtjes van Koot Elke donderdagochtend. Kosten € 1,00. Kijk op Tympaan de Baat

Samen eten voor bewoners uit Baambrugge Elke 4e donderdag van de maand, vanaf 17.30 uur. Inschrijving noodzakelijk en kosten € 7,50. Kijk op Samen eten in het Dorpshuis in Baambrugge

Repair café in Abcoude en PC Hulp in Abcoude Elke 1e vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur. Kijk op Tympaan de Baat.

Uitjes met de Diligence bus Kijk op Tympaan de Baat

Festival de Zomertuin in Abcoude op 14 en 15 juli
Eens per jaar verandert Abcoude in een groot podium voor kunst en cultuur. Een cultureel festival met voorstellingen, workshops, foodtrucks, de Pure Markt en gezellige terrasjes. Voor elk wat wils: muziek, straattheater en beeldende kunst. De tweede editie van het zinderende Festival de Zomertuin wordt op 14 juli geopend met een nieuw Abcoude lied, gebracht door muzikanten en zangers van de basisscholen van Abcoude en Baambrugge. Speciaal voor het festival is Boutique Hotel De Witte Dame, het oude stationsgebouw van Abcoude, omgetoverd tot een groot festivalterrein. Hierna barst op die plek een prachtig muzikaal programma los met professionele muzikanten die landelijke bekendheid genieten. Op 15 juli verplaatst het festival zich naar het centrum van Abcoude. Van 11.00 tot 18.00 uur is de Pure Markt in Abcoude. Kraampjes met ambachtelijke producten van dichtbij en iets verder weg. Vanaf 12.00 uur kunt u genieten van een prachtig cultureel programma op meerdere plekken in het centrum. Met ook een lezing en een documentaire.
Daar waar vorig jaar Mondriaan de rode draad was, stelt het festival deze editie de buitenplaatsen die Abcoude en Baambrugge rijk zijn centraal. Aan de Angstel en het Gein liggen prachtige buitenplaatsen. In ons gebied genoten rijke Amsterdammers in de 17e en 18e eeuw volop van het buitenleven. Ze kochten en verbouwden boerderijen, lieten buitens aanleggen en voeren over het water zo naar Amsterdam. De Provincie Utrecht en Gemeente de Ronde Venen namen het initiatief dit jaar de prachtige buitenplaatsen onder de aandacht te brengen. In Abcoude zal binnenkort al, als opmaat van het festival, de Hoogstraat worden aangekleed met een expositie van foto’s van de buitenplaatsen. Deze foto’s zijn gemaakt door inwoner Peer van der Plas. Tijdens het festival vindt op 15 juli een uniek dorpstheaterproject plaats in de binnentuin van de buitenplaats ‘Binnenrust’ in het hart van het centrum van Abcoude. Kinderen van alle basisscholen van Abcoude en Baambrugge en artiesten vanuit ons eigen amateurcircuit treden samen op in de voorstelling En ik zal je niet vergeten. Festival de Zomertuin wordt georganiseerd door Cultuurhuis Abcoude in samenwerking met de OVAB, de Pure Markt en lokale culturele aanbieders en komt tot stand met bijdragen van Gemeente De Ronde Venen, het Prins Bernard Cultuurfonds en Rabobank Amstel en Vecht

Het nieuwe theaterseizoen in Theater Piet Mondriaan met grote namen!
Het nieuwe seizoen telt maar liefst vierendertig voorstellingen in dit ‘koperen’ jubileumjaar. Er staan weer veel grote namen op het programma, gevestigde artiesten die in den lande vooral de grote theateren concertzalen vullen maar tegelijkertijd graag bereid zijn ons bescheidener podium te betreden. Wat te denken van Youp van ’t Hek, Freek de Jonge, Dolf Jansen, Daniël Arends en Lenette van Dongen, om maar enkelen uit het ruime aanbod cabaretiers te noemen? Voor de toneelliefhebbers zijn er dit jaar maar liefst vijf toneelstukken, met onder meer Aart Staartjes, Victor Reinier, Peter Tuinman, Chris Peters, Annick Boer, Ingeborg Elzevier.
Voorstellingen in 2018
22 september Youp van ‘t Hek – Met de kennis van nu (try out)
29 september New Cool Collective Electric Monkey Sessions 1
3 oktober Sandra van Nieuwland- Human Alien 20 oktober Ted Rozendal- Mata Hari
25 oktober Katinka Polderman – Polderman draagt een steentje bij’
27 oktober Paul de Munnik – goed jaar 3 november Spinvis -In Werkelijkheid
17 november Patrick Laureij-Nederlands Hoop’
18 november Ida van Dril – De Rattenvanger
23 november Freek de Jonge – De suppoost
24 november Lenette van Dongen – Paradijskleier
29 november Debbie Petter – In mijn hoofd
8 december Louise Korthals – Alles is er 15 december Joost Spijkers – Spijkers II
22 december Rosanne Philippens – Rosanne’s favoriete vioolsolo’s’

Voorstellingen in 2019
5 januari Edsilia Rombley- The Piano Ballads & More
12 januari Ingeborg Elzevier, Annick Boor & Peter Tuinman
19 januari Daniel Arends – Meer van hetzelfde (Deel 1)
24 januari Tim Akkerman sings The Boss
31 januari Alex Roeka en band – En toen ineens
3 februari Meneer Monster 9 februari De Partizanen – Het leven an sich
16 februari Remy van Kesteren – Relieve
9 maart Jan Beuving en Partick Nederkoorn
12 maart Rosanne Philippens e.a.
16 maart Matroesjka – Brainwash
23 maart Bertolf – Soelaas
30 maart Alex Ploeg – Ultimatum
4 april The Four Baritones -In Concert 1
3 april Dolf Janssen – Bijna
20 april Aart Staartjes en Victor Reinier – Een goed mens
18 mei Ellen ten Damme try out

De programmagids vindt u in het Piet Mondriaan Gebouw, in de houder naast de lift of kunt u bestellen via info@ab-art.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website of bij The Readshop, Hoogstraat 32, Abcoude. www.theaterpietmondriaan.nl

DE OUDERE HOCKEYER
Als oudere hockeyer maak ik deel uit van een landelijke club voor ouderen (60+), die eens in de veertien dagen een onderling toernooi spelen ergens in Nederland. Daarom was ik nu met de auto op weg naar de wedstrijden in Eindhoven. Ik luisterde naar radio 4. Ze speelden dat strijkkwintet van Schubert, met die extra cello. Dat is heel speciaal want andere componisten doen voor een kwintet een extra altviool, mijmerde ik. Mooie muziek. Opeens hoor ik meeslepende popmuziek uit mijn radio komen. Alsmaar doorgaand. Ik word erdoor meegesleept. He, denk ik, dat komt me bekend voor van die radioreclame over een onverwacht avontuur in de auto. Je hoort vreemde muziek en dan zit er, zegt die man van die reclame, opeens een mooie blonde jonge vrouw naast je in de auto. Ik kijk opzij, verdraaid, het is waar. Allemachtig, wat een mooie vrouw. Ik verlies bijna de macht over het stuur. Dit is nog gevaarlijker dan op je smartphone kijken, maar ik heb geen smartphone. “Doorrijden”, zegt ze met zo’n welluidende stem als alleen mooie jonge blonde vrouwen kunnen hebben. “Binnen een uur zijn we in veiligheid. Op de achterbank ligt een tas met vier miljoen euro. Doorrijden”. Ik kijk voorzichtig om en zie dat op mijn achterbank een mij onbekende leren tas ligt. “Je bent gewapend, je kunt eventuele achtervolgers afschudden”, waarschuwt ze. Achter de tas zie ik een licht machinegeweer-vormige pijp uitsteken. Zo’n ding dat tegenwoordig regelmatig gebruikt wordt op Amerikaanse middelbare scholen. We naderen Eindhoven. Even doorrijden, denk ik en dan zijn we veilig in België. Want als ik me dat geval met die ‘president’ van Catalonië goed herinner, hebben ze geen uitleveringsverdrag met andere Eurolanden. Die 4 miljoen zijn natuurlijk afkomstig van een misdrijf. Een misdrijf? Nou ja, ik doe wel vaker dingen die ik me later niet kan herinneren. “Hier naar rechts”, zegt de welluidende stem. Ik sorteer zorgvuldig voor naar links. “Wat doe je nou, naar rechts zei ik toch”, hoor ik nu een scherpe stem, die mij op een of andere manier bekend in de oren klinkt. ‘’Sorry hoor”, roep ik, “ik heb al mijn hele leven problemen met het onderscheid tussen links en rechts”. “Waar draag je je horloge?”, wordt luidkeels gevraagd. “Eh, links”, antwoord ik. “Dan moet je niet naar de kant van je horloge-arm, maar naar de andere kant”. “Maar we moeten toch naar België, zei je net”. “Ach nee man, je gaat naar Eindhoven om met 60+ weer eens een hockeytoernooitje te spelen en ik ga daar met vriendinnen naar het museum”. Ik begrijp er niets meer van en kijk opzij en verdraaid, daar zit mijn vaste vriendin, die mij ongeduldig aankijkt, terwijl ze met dwingende vinger naar rechts wijst. Wacht even, hoe zit het dan die vier miljoen euro in de leren tas op de achterbank. Ik kijk voorzichtig achterom. Ach ja, daar ligt mijn nieuwe leren hockeytas, van de vorige waren de ritssluitingen stuk. En daarachter steekt mijn hockeystick uit die ik met zwarte tape omwikkeld had, omdat het lint hier en daar los was gaan zitten. Niks vier miljoen verbrassen met een mooie jonge vrouw in België. Maar ik hoef nu ook niet te schieten op achtervolgende politiemannen. Gewoon drie wedstrijdjes spelen op de kunstgrasvelden in Eindhoven met mijn 60+ makkers. Na afloop een biertje en dan weer gezellig met mijn vertrouwde leeftijdsgenoten terug naar het Westen. De houtkachel aan, een glaasje en vertellen dat het weer zeer genoeglijk was. Tsjonge, wat zo’n radioreclame toch met een oudere ervaren bok kan aanrichten…
Jan Godschalk

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
VOORZITTER Dick Kok d.l.kok@hetnet.nl
SECRETARIS Vacant secretariaat@obv-abcoude-baambrugge.nl
PENNINGMEESTER Jan Dulfer jldulfer@kpnplanet.nl
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Popping jpadviesbureau@outlook.com
Marian Koekenbier mariankoekenbier@hotmail.com
Elly van Luijn e.luijn@chello.nl
Joska Hoppe j.hoppe31@upcmail.nl

SAMENSTELLING COMMISSIES
Commissie Bouwen&Wonen Henk Meijer, vacant
Commissie Communicatie Elly van Luijn, Joska Hoppe
Commissie Verkeer&Vervoer Gerard Munnik, Frans de Lange, Bert van Walbeek en Wim Verbree
Ledenadministratie Frans Snelderwaard Marian, Koekenbier
Commissie Zorg Jan Popping
Coördinatie Bezorging 55+ Steek uw licht op Cor van Schaik, Jan van Wieringen

LEDEN DIE ZICH VOOR DE OBV VERDIENSTELIJK HEBBEN GEMAAKT
Gerard van Luijn, erelid
Cees van Vliet, lid van verdienste
Cor van Schaik, lid van verdienste

VORMGEVING Linda Moen – Limoen Design – www.limoen.eu

AANMELDINGEN EN WIJZIGINGEN
Wilt u zich aanmelden of een wijziging doorgegeven?

U heeft de keuze uit de volgende formulieren, die u ook onder het tabblad Contact kunt vinden:

 • aanmeldingsformulier, waarmee u zich kunt aanmelden als lid van de OBV.
  Voor het online aanmeldingsformulier klikt u HIER; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
 • machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.
  Met dit formulier kunt u ook een eerder door u afgegeven machtiging intrekken of het bankrekeningnummer wijzigen.
  Voor het online machtigingsformulier klikt u HIER ; de met pen in te vullen variant kunt u HIER ophalen.
 • wijzigingsformulier, om bv een adreswijziging door te geven.
  Voor het online wijzigingsformulier klikt u HIER; voor de met pen in te vullen variant klikt u HIER.

De online formulieren verzendt u door onder aan het formulier op de knop “Verzenden” te drukken.
De met de pen in te vullen haalt u op als pdf-bestand en drukt u daarna af.  Nadat u het formulier met de pen hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het in een van de blauwe OBV-bussen stoppen, die u in Abcoude bij AH en Plus Koot vindt en in Baambrugge bij de Troefmarkt.

De OBV hanteert de wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).